Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Improve your Business by Web Analytics Web Analytics تصمیم گیری های مهم در کسب و کارها با استفاده از Toktam Nikzadeh Analytics.

Similar presentations


Presentation on theme: "Improve your Business by Web Analytics Web Analytics تصمیم گیری های مهم در کسب و کارها با استفاده از Toktam Nikzadeh Analytics."— Presentation transcript:

1

2 Improve your Business by Web Analytics Web Analytics تصمیم گیری های مهم در کسب و کارها با استفاده از Toktam Nikzadeh Analytics

3 سرفصلها : 1.Web Analytics چیست؟ 2. دلایل اهمیت Web Analytics در کسب و کارهای امروز 3. رویکردهای تکنیکال قابل استفاده در Web Analytics 4. ارزشمندترین اطلاعاتی که از طریق Web Analytics بدست می اید 5. نمونه های مشهور Web Analytics Improve your Business by Web Analytics

4 آیا برای کسب و کارها چیزی مهم تر از ادامه حیات و بقا در دنیای پررقابت امروزی هست؟

5 Improve your Business by Web Analytics آیا چیزی جز طراحی و بکار گیری استراتژیهای صحیح بازاریابی می تواند در این راستا مثمر ثمر باشد؟

6 Improve your Business by Web Analytics آیا مفهوم بازاریابی چیزی جدای از شناخت مشتری و تلاش برای جذب و حفظ اوست؟

7 Improve your Business by Web Analytics آيا می توان بازاریابی سنتی را از بازاریابی الکترونیک متمایز کرد؟

8 E-marketing Mix Web Analytics E- Strategy

9 در صورتی روش های بازاریابی اینترنتی موفق است که بر اساس شناخت و اطلاعات کمی و کیفی صحیح صورت گیرد

10 Improve your Business by Web Analytics بخش اول: Web Analytics چیست؟

11 Improve your Business by Web Analytics Tracking Analytics + CRM

12 Improve your Business by Web Analytics Web Analytics چیست؟ مطالعه رفتار ویزیتورهای یک وب سایت است Web analytics is the study of the behavior of website visitors. Web Analytics اطلاعات ارزشمندی را در مورد اثربخشی راهکارهای بازاریابی و تبلیغاتی و ترفیعاتی شرکتها در اختیار آنها قرار می دهد.

13 Improve your Business by Web Analytics In a commercial context web analytics refers to the use of data collected from a web site to determine which aspects of the website achieve the business objectives

14 Improve your Business by Web Analytics نرم افزارهایی که در حوزه Web Analytics مورد استفاده قرار می گیرند، می توانند آمارهای وب سایتها را گردآوری نموده و در اختیار شما قرار دهند. همانند : حجم ترافیک وب سایت منابع تامین کننده ترافیک سایت محتوا و صفحات محبوب سایت و روند Click Stream هر ویزیتور در وب سایت

15 Improve your Business by Web Analytics What is Google Analytics? 2004 2005 2007

16 Improve your Business by Web Analytics رویکردهای تکنیکال قابل استفاده در Web Analytics دو رویکرد تکنیکال در بحث Web Analytics جهت جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد : 1. ابزارهای Server Based که برای شرکتهای بزرگ بکار میرود 2. ابزارهای Browser based که مناسب شرکتهای کوچک و متوسط یا SME هستند

17 Improve your Business by Web Analytics ابزارهای Server Based که در این حالت از طریق ارائه اطلاعات تلخیص شده در بازه های زمانی مختلف همه رکوردها در هر بار ویزیت مشتری در یک فایل لاگ ذخیره میشود. همانند web Trends برای شرکتهای بزرگ

18

19 Improve your Business by Web Analytics ابزارهای Browser based همانند : Google Analytics Omniture Visual Science Index tools

20 Improve your Business by Web Analytics بخش دوم اهمیت Web Analytics در کسب و کارهای امروز

21 Improve your Business by Web Analytics

22 اهمیت Web Analytics در تحقیقات بازاریابی در کسب و کارها اهمیت Web Analytics در ایجاد Quality ترافیک وب سایت کمک به پیاده سازی استراتژی یا رویکرد شرکت در محیط آنلاین شناسایی نیازهای مشتریان

23 Improve your Business by Web Analytics اهمیت Web Analytics در تحقیقات بازاریابی در کسب و کارها Primary data Your Own data Traditional Marketing Research methods Web Analytics Secondary data Published data

24 Custom Reports in Web Analytics

25 Improve your Business by Web Analytics اهمیت Web Analytics در ایجاد Quality ترافیک وب سایت Online+ offline Traffic Building Technique Mix Targets of Traffic Building Techniques Timing Web analytics: Which elements of your communication mix are effective + Conversion rate Increasing Web analytics: Which elements of your communication mix are effective + Conversion rate Increasing

26 Improve your Business by Web Analytics آیا ویزیتورهای سایت شما در ردیف مشتریان هدف شما هستند یا خیر؟ آیا فکر می کنین آنها تبدیل به مشتریان بالفعل شما خواهندشد؟ جذب گروه هدف به سایت شما = ایجاد ترافیک با کیفیت نرخ تبدیل بالا+ تکرار بازدیدها - کیفیت بالای ترافیک

27 Improve your Business by Web Analytics کمک به پیاده سازی استراتژی یا رویکرد شرکت در محیط آنلاین Most Popular Pages Time they spent on the page Web stats Track customers on the site How Visitors minds works Getting conversion Rate Company ability to convert Visitors to customers How Visitors minds works Getting conversion Rate Company ability to convert Visitors to customers

28 How Visitors minds work 1

29 How Visitors minds work 2

30 Funnel Visualization

31 Improve your Business by Web Analytics شناسایی نیازهای مشتریان Customer Comments Enquiries Requests Emails Bulletin Boards Chart Rooms Product purchased Online Survey Web Analytics

32 Improve your Business by Web Analytics Custom segmentation example Visitor Member Customer

33 1. Segmentation by Referrer / Traffic source (offsite customer behaviour) 2.Segmentation by Visitor Type (customer engagement with brand) 3.Segmentation by Location / Geography (Visitor characteristic) 4.Segmentation by Content Viewed (on-site customer behaviour) 5.Segmentation by Landing Page Type (combination of off-site and on-site customer behavior) 6.Segmentation by action taken 7.Segmentation by value 8.Segmentation by demographics 9.Segmentation by Engagement 10.Segmentation by Technology platform (visitor device characteristics) Segmentation in Web Analytics تقسیم بازار مخاطبین

34 Improve your Business by Web Analytics Segmentation1

35 Improve your Business by Web Analytics Segmentation2

36 Improve your Business by Web Analytics بخش سوم ارزشمندترین اطلاعاتی که از طریق Web Analytic بدست می اید

37 Improve your Business by Web Analytics ارزشمندترین اطلاعاتی که از طریق Web Analytic بدست می آید 1.Referring Site 2.Referral Time 3.Conversion Rate 4.Stickiness 5.Repeat visits

38 Improve your Business by Web Analytics Referring Site در Web Analytic لیست سایتهایی که می توانند شرکای خوبی Link partners برای شما باشند استخراج می گردد

39 Improve your Business by Web Analytics Referring Site

40 Improve your Business by Web Analytics Referral Time Analytic به ما کمک می کند به یک رفرنس زمانی مناسب در مورد نوع ارتباط با مشتری دست یابیم. خصوصا در پیاده سازی راهکارهای email marketing روزها و ساعاتی را که ویزیتورها بیشتر از سایت ما دیدن نموده اند بسیار می تواند در برنامه زمانی ارسال ایمیلهای بازاریابی و اطلاع رسانی اثر بخش باشد.

41 Improve your Business by Web Analytics Conversion Rate Conversion Rate یا به اصطلاح تخصصی در بازاریابی اینترنتی نرخ تبدیل در صفحاتی از سایت نظیر - صفحه ثبت نام - صفحات خرید - صفحات ارسال تقاضا و.... بسیار مهم است. این نرخ نشان دهنده توان ما در تبدیل مشتریان بالقوه به بالفعل است....

42 Improve your Business by Web Analytics که از فرمول ذیل محسابه می گردد : تعداد مشتریان / تعداد ویزیتورها = Conversion Rate این نرخ نشان دهنده میزان اثربخشی طراحی سایت شما پیام های ارسالی شما مشوقهایی که برای مشتریان درنظر گرفته اید.....

43 Improve your Business by Web Analytics در گوگل آنالتیک تحت عنوان Goal Conversion Page خوانده میشود.

44 Conversion Rate……

45 Improve your Business by Web Analytics Stickiness به مدت زمانی اطلاق میشود که یک فرد در سایت شما توقف می کند در صفحات گوناگون... و نتیجه اینکه ایا ویزیتورها انچه را می خواهند می توانند در سایت پیدا کنند یا خیر؟ ارزیابی نرخ Bounce rate صفحات لندینگ و سایتهایی که ویزیتورها را به سمت شما ارجاع می دهنداطلاعات مفیدی هستند که میتواند به بررسی و اصلاح کمپین بازاریابی اینترنتی ما کمک کند....

46 Bounce Rates……… BR

47 Improve your Business by Web Analytics Repeat visits مشتری جدید یا مشتری قدیمی ؟ کوکی ها و یا نیاز به ثبت نام از جمله ابزارهایی است که به ما کمک می کند حدس بزنیم چه تعدادی از ویزیتورهای ما قدیمی هستند؟؟ استراتِژی نفوذ در بازار

48 Returning Visitors….(Repeat Visits)

49 Improve your Business by Web Analytics بررسی Google Analytics نمونه موفق Webanalytics

50 Improve your Business by Web Analytics Google Analytics interface

51 Improve your Business by Web Analytics Analytic Dashboard

52 Improve your Business by Web Analytics Behavior Trends

53 Keywords

54 Improve your Business by Web Analytics Keywords

55 Top Landing Pages

56 Percent visits by media type…

57

58 Percent of new vs. returning visitors

59 Average time on your site…

60 Average time by segments… By source of the trafficBy search keywords

61 Popularity of individual web pages…

62 Entry pages where people start… Bounce rate is a key metric here

63 Improve your Business by Web Analytics If you advertise online, segment keywords to show the non-paid results. Compare these to words you use in advertising. Decide if you should change your paid search terms

64 Improve your Business by Web Analytics Web analytic یک ابزار کمی است باید بتوان آن را تفسیر کرد

65 Improve your Business by Web Analytics نتیجه نهایی بحث Web Analytics (Web Analytics) Customer Centered Evaluation چقدر بازاریابی اینترنتی شما اثربخش بوده است؟ + ترافیک سایت + تراکنش های سایت + Site usability + Online survey

66 Improve your Business by Web Analytics 5 success factors for your web analytics in 2011 1.Make Smarter use of your analytics. 2.Go beyond the basic tagging and profile setup 3.Use intelligent alerts 4.Personalization – integration of use behavior 5.Respect privacy

67 Improve your Business by Web Analytics

68 Thank You Toktam Nikzadeh Nikzad@Kaspid.com Expert.emarketing@gmail.com +98 21 22355829 09151118624


Download ppt "Improve your Business by Web Analytics Web Analytics تصمیم گیری های مهم در کسب و کارها با استفاده از Toktam Nikzadeh Analytics."

Similar presentations


Ads by Google