Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SaMiQa A Presentation www. thescore builders.com.

Similar presentations


Presentation on theme: "SaMiQa A Presentation www. thescore builders.com."— Presentation transcript:

1 saMiQa A Presentation www. thescore builders.com

2 saMiQa maanaao ko tamaaruM naama rvaIn$ Co. www. thescore builders.com

3 saMiQa maanaao ko tamaaruM naama rvaIn$ Co. tamaaruM naama bao Sabdao JaoDInao banaavavaamaaM AavyauM Co. tamanao taao Kabar J haoya ! paNa kao[knao na paNa Kabar haoya… www. thescore builders.com

4 saMiQa riva + [n$ = rvaIn$ www. thescore builders.com

5 saMiQa riva + [n$ = rvaIn$ bao Sabdao jyaaro JaoDaya tyaaro taomanaa svar - vyaMJnamaaM Jo badlaava Aavao taonao saMskRta / gauJrataI maaM “saMiQa” kho Co. www. thescore builders.com

6 saMiQa saMiQanaa ~aNa pa`karao Co: 1.svar saMiQa 2.vyaMJna saMiQa 3.ivasaga- saMiQa www. thescore builders.com

7 saMiQa saMiQanaa ~aNa pa`karao Co: 1.svar saMiQa 2.vyaMJna saMiQa 3.ivasaga- saMiQa AaJo AapaNao svar saMiQanaI vaata krSauM. www. thescore builders.com

8 saMiQa A, Aa, [, {, ], },… iva. nao svar khovaaya Co. ( Aa taao tamanao taao Kabar J Co! ) www. thescore builders.com

9 saMiQa A, Aa [, { ], } www. thescore builders.com

10 saMiQa A / Aa + A / Aa = Aa [ / { + [ / { = { ] / } + ] / } = } www. thescore builders.com

11 saMiQa A + A = Aa Aa + A = Aa Jya + AJya = JyaaJya yauvaa + Avasqaa = yauvaavasqaa www. thescore builders.com

12 saMiQa [ + [ = { riva + [n$ = rvaIn$ www. thescore builders.com

13 saMiQa A, Aa + [, { = ? ], } + A, Aa = ? [, { + ], } = ? www. thescore builders.com

14 saMiQa bao saada inayamaao 1.[ Aqavaa { + Anya svar = ya\\ + Anya svar da.ta. Aita + AMta = AtyaMta www. thescore builders.com

15 saMiQa bao saada inayamaao 2. ] Aqavaa } + Anya svar = va\\ + Anya svar da.ta. sau + Aagata = svaagata www. thescore builders.com

16 saMiQa bao saada inayamaao 1.[ Aqavaa { + Anya svar = ya\\ + Anya svar 2. ] Aqavaa } + Anya svar = va\\ + Anya svar www. thescore builders.com

17 saMiQa [ Anao A, Aoma Aa bao svarao zDpaqaI satata baaolaao. [A, [A, [A, [A, [A,..... [A …ya.. tamanao taonaao ]ccaar spaYT rItao “ya” saMBaLaaSao. www. thescore builders.com

18 saMiQa ] Anao A, Aoma Aa bao svarao zDpaqaI satata baaolaao. ]A, ]A, ]A, ]A, ]A,... ]A,... va... tamanao taonaao ]ccaar spaYT rItao “va” laagaSao. www. thescore builders.com

19 saMiQa Thank You & Best of Luck! vaQau Material and Practice maaTo laaoga Aaona kra:o www. thescore builders.com


Download ppt "SaMiQa A Presentation www. thescore builders.com."

Similar presentations


Ads by Google