Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pierre Alechinsky. Central Park, Pierre Alechinksy 1965, acryl op papier, op doek Central Park, Pierre Alechinksy 1965, acryl op papier, op doek.

Similar presentations


Presentation on theme: "Pierre Alechinsky. Central Park, Pierre Alechinksy 1965, acryl op papier, op doek Central Park, Pierre Alechinksy 1965, acryl op papier, op doek."— Presentation transcript:

1 Pierre Alechinsky

2 Central Park, Pierre Alechinksy 1965, acryl op papier, op doek Central Park, Pierre Alechinksy 1965, acryl op papier, op doek

3 Central Park, Pierre Alechinksy 1976, ets op papier Central Park, Pierre Alechinksy 1976, ets op papier

4 Central Park 1, Pierre Alechinksy 1976, ets & lithografie Central Park 1, Pierre Alechinksy 1976, ets & lithografie

5 Central Park 2, Pierre Alechinksy 1976, ets & lithografie Central Park 2, Pierre Alechinksy 1976, ets & lithografie

6 Central Park 3, Pierre Alechinksy 1976, ets & lithografie Central Park 3, Pierre Alechinksy 1976, ets & lithografie

7 Central Park 4, Pierre Alechinksy 1976, ets & lithografie Central Park 4, Pierre Alechinksy 1976, ets & lithografie

8 The last day, Pierre Alechinksy 1964, olieverf op doek The last day, Pierre Alechinksy 1964, olieverf op doek

9 The last day, Pierre Alechinksy 1964, olieverf op doek The last day, Pierre Alechinksy 1964, olieverf op doek Intrede van Christus in Brussel, James Ensor 1889, olieverf op doek Intrede van Christus in Brussel, James Ensor 1889, olieverf op doek

10 La roue libre, Pierre Alechinksy 1971, pastel op papier La roue libre, Pierre Alechinksy 1971, pastel op papier


Download ppt "Pierre Alechinsky. Central Park, Pierre Alechinksy 1965, acryl op papier, op doek Central Park, Pierre Alechinksy 1965, acryl op papier, op doek."

Similar presentations


Ads by Google