Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Matteus – Worldwide Bible Instituut Les 6 Samengesteld door R. Patton.

Similar presentations


Presentation on theme: "Matteus – Worldwide Bible Instituut Les 6 Samengesteld door R. Patton."— Presentation transcript:

1 Matteus – Worldwide Bible Instituut Les 6 Samengesteld door R. Patton

2 Dem trowe Kownoe Jezus Judas taki nanga dem bigi priester foe tori Jezus foe 30 pisi sorfoe moni Jezus ben wasi dem discipel foetoe, en A ben seti foe hori avondmaal A ben sori dati A ben sabi soema sa tori Hem Judas ben gowe – a ben neti kaba

3 Dem trowe Kownoe Jezus Jezus hori avondmaal, disi taki abra Hem dede foe wi sondoe – da brede sondro zuurdegi & druivi-sap A ben taki dati dem sa lowe, en Petrus sa taki dati a no sabi Hem A ben taki Johannes 14-16 na ini da kamra en/of tapoe da pasi na Getsemane

4 Dem trowe Kownoe Jezus A ben begi da hoge-priester begi (Jn. 17) en dan A ben begi na ini da djari Now bigin na neti, a de Nisan 14 – da dei foe paska Dem bigi priester ben seni wan groepoe foe kisi Jezus, en dem ben kari da Sanhedrin foe miti

5 Dem trowe Kownoe Jezus Da bigi groepoe ben kom nanga tiki foe boeje Jezus – wi no denki dati Romeini soema ben moksi na ini. Judas ben go na fesi en a ben sori soema na Jezus di a ben go bosi Hem. Pilatus no sa bemoei na ini da arrest foe Jezus foe kosi Gado – a gi dem Djoe fri foe sroto foe dem sortoe sani disi

6 Dem trowe Kownoe Jezus Petrus ben kapoe da jesi poeroe foe da dinari foe da hogepriester Jezus taigi hem foe poti da howroe na ini hem boeba, en A genees da man Dem discipel ben lowe go kibri

7 Dem kroetoe da Kownoe A ben go na da ex-hogepriester Annas. Annas abi krakti, ma a no man vertegenwoordig Israel gi Rome Kajafus da hogepriester ben kom leki basi foe da Bigi Sanhedrin Da Sanhedrin ben stree nanga demsrefi abra da wet. Dem Fariseeman ben bribi na da oraal wet too.

8 Kroetoe Kownoe Jezus Ongeveer 200 AD dem seti da oral wet na ini da Mishna, disi ben tron wan pisi foe da wet, disi ben taki Wan famiri foe dem Djoe, efoe wan falsi profeet efoe wan hogepriester moesoe abi da bigi Sanhedrin (71 man) kroetoe hem. Da moro pikin wan (23 man) kroetoe nanga tra sani

9 Da kroetoe foe Jezus Kristus: dem wet foe da Mishna Kroetoe foe dede – hori deitem & kroetoe na deitem. Noiti kroetoe na da bakadina foe wan sabbat efoe fesa Efoe getuigi no de eens, trowe da getuigenis. Joe moesoe jere ibri getuigi aparti. Efoe dem de eens, dan da groepoe sa miti foe taki abra da kroetoe

10 Da kroetoe foe Jezus Kristus: dem wet foe da Mishna Efoe getuigi no de eens, dan joe moesoe loesoe da strafoeman Efoe 36 taki dati a de schuldig, ma 35 dati a de krin, joe moesoe taki te wan disi ben taki a de schuldig kenki, en dan loesoe da soema Da kroetoe no bigin te leki getuigi de eens, en dan dem skrifi san a ben doe

11 Fa dem Djoe ben kroetoe Ma dem ben taki dati a moesoe dede fosi dem bigin En dem ben soekoe falsi getuigi – ma dem no ben de eens Da hogepriester ben soekoe foe dwingi Jezus agensi da wet Jezus ben taki dati A de da messias, en wan dei A sa kroetoe Kajafas

12 Dem kroetoe Jezus Foe kosi Gado, dem kroetoeman moesoe priti dem krosi en noiti meki dem kom boen baka Efoe schuldig, dem kroetoeman moesoe miti toe nanga demsrefi foe taki efoe da man de schuldig. Dan dem kroetoe hem wan dei moro lati

13 Dem kroetoe Masra Jezus Dem mishandri Masra Jezus na ini da kroetoe-oso srefi Na da tem disi, 3 leisi Petrus taki dati a no sabi Masra Jezus A ben overschat hemsrefi A ben sribi na presi foe begi A ben wroko na skin fasi A ben moksi nanga soema disi no bribi

14 Dem kroetoe Masra Jezus Dem bigi priester miti mofo fa foe kiri Masra Jezus en tjari hem go na Pilatus Dem Djoe no ben durf foe go agensi Rome foe kiri Jezus demsrefi, so dem moesoe feni wan fasi dati wan Romeini soema sa kroetoe hem Dem taki dati A ben wroko agensi da keizer

15 Pilatus nanga dem Djoe Pilatus ben kiri wan aantal soema foe Galilea di ben aanbegi na ini da tempel Dus a ben kisi trobi nanga Herodes So a ben seni Jezus na Herodes foe meki sani kom boen baka nanga hem Pilatus ben kisi trobi nanga dem Djoe, en a frede foe lasi hem post (moro lati a ben lasi hem na 36 AD)

16 Jezus na fesi Pilatus Dem Djoe ben kom dorosei foe da kroetoe-oso na ini Jerusalem ma dem no go na inisei foe meki dati dem no de krin moro foe njan da paska Pilatus kom na dorosei en aksi san Jezus ben doe. Jezus taigi Pilatus dati A de wan kownoe foe wan tra wereld

17 Jezus na fesi foe Pilatus Pilatus taki dati a de onschuldig. Dem Djoe ben bari, en Pilatus ben seni Jezus go na Herodes Antipas, disi ben bezoek Herodes ben aksi foeroe vragen. Hem man ben mishandri Jezus en weri moi krosi gi hem en a ben seni hem baka na Pilatus onschuldig

18 Kroetoe kownoe Jezus Pilatus frow ben waarskow Pilatus re Jezus A ben denki foe loesoe wan strafoeman en dati dem sa teki Jezus Dem ben wani Barabbas, no Jezus Dem ben wani dem foe kruisi Jezus

19 Kroetoe koti foe Jezus Pilatus wasi hem anoe foe da onschuldig broedoe Dem Djoe: Hem broedoe de na wi tapoe, en tapoe wi pikin – Gado jere 40 jari moro lati Rome ben broko Jerusalem, en kande 1.000.000 Djoe dede, omeni nanga kruisiging

20 Kroetoe Jezus Kristus Pilatus ben abi dem wipi hem nanga wan wipi disi abi wan aantal teri & broko isri na ini A ben proberi foe loesoe Hem, ma dem soema taki dati dem no abi wan kownoe boiti da Keizer 9 uur v.m. dem ben tjari Hem foe go kruisi op 14 Nisan – da dei foe kiri lam

21 Golgota Dorosei foe da foto, nanga beripe krosibei Na sei wan publiki pasi A gersi wan hede-bonjo – Calvarie

22 Da kruisiging Dem gi wan dringi foe kiri da pijn, ma A no wani Dem kruisi Hem na mindri 2 foefoeroeman #1 – Mi Tata, gi dem pardon, bikasi dem no sabi san dem doe Dem prati Hem krosi

23 Da kruisiging Dem Djoe spotoe Hem Dem foeroeroeman kosi Hem #2 – Tide joe sa de nanga mi na ini paradijs #3 – Oema loekoe joe manpikin; Loekoe joe mama Now a de mindridei, en a tron doengroe

24 Da kruisiging #4 – Mi Gado, Mi Gado, foe san’ede Joe libi mi so? #5 – Mi dreiwatra #6 – A kaba #7 – Tata, Mi poti Mi jeje na ini Joe anoe… en a bro tapoe Da kownoe dede kaba…

25 Da dede foe Kristus de unique Bikasi foe Soema dede Bikasi A dede foe Hem feanti Bikasi foe fa A dede Bikasi foe wondroewroko Bikasi foe ala sani disi dem soema disi bribi na Hem tapoe sa kisi

26 Jezus opo baka Jozef foe Aramatea – goedoe, juisti, lid foe da Sanhedrin, kibri discipel foe Jezus Jozef & Nikodemus ben aksi foe da dedeskin foe Jezus en beri Hem Toe Maria ben si fa A beri; dem ben go foe meki switi smeri sani klari, en rostoe tapoe da hei sabbat

27 Jezus opo baka Da sabbat ben de da fosi dei foe da fesa foe brede sondro zuurdegi Da srefi dei dem bigi priester & Sadducee ben kom na Pilatus en taigi hem dati Jezus ben taki dati A sa opo baka. Pilatus ben gi order foe wan wakti & foe zegel da grebi.

28 Jezus opo baka Da fosi dei foe da wiki, dem Maria ben kom en wan aardbeifi ben de en da engel foe Masra ben lolo da ston na fesi en sidon na hem tapoe. Wan Maria ben de Magdalene, wan ben de da mama foe Jezus; Joanna da frow foe Chuza & Salome, da frow foe Zebedee ben de toe

29 Da engel foe Masra A brinki foe sori fa a de krin; a gersi wan jongoe man. A taigi dem dati A no de, ma A ben opo baka. Loekoe na da presi pe A ben de, en taigi dem discipel. Ala soema sabi dati da grebi ben legi. A ben opo baka foe troe. Dem soldati ben lon go na dem bigi priester en taigi dem san ben pasa

30 Dem soldati… Dem priester ben pai bigi moni foe taigi dem waktiman dati dem moesoe taki dati dem ben fadon na sribi, en Hem discipel ben foefoeroe da dedeskin. Dem waktiman ben taigi dem priester too waarschijnlijk abra da engel ma dem priester ben pai moni na ondro tafra foe kiri da tori

31 Drie belangrijk woortoe abra Jezus A kaba – wi kom boen baka nanga Gado A opo baka! - A opo baka foe dede Loekoe, A sa kom – foe da di foe toe komst foe Jezus Kristus

32 A ben opo baka na ini Hem skin – no soso nanga jeje A ben abi wan skin foe meti & bonjo Dem oema ben graboe Hem foetoe Dem grebi-krosi ben tan na baka na ini order A ben njan nanga Hem discipel Dem discipel ben sabi dem marki na ini Hem anoe & foetoe

33 Getuigi dati A ben opo baka Dem oema Dem discipel 500 soema na wan tem Jakobus Paulus

34 Da volgorde foe fa A sori Hemsrefi Maria Magdalene Dem oema disi kom baka foe da grebi Petrus Clopus nanga wan mati efoe frow Dem discipel boiti Tomas Dem discipel nanga Tomas

35 Da volgorde foe fa A sori Hemsrefi Sebi discipel disi ben go fisi Elfoe discipel tapoe wan bergi 500 soema makandra Jakobus Ala dem apostel – hemelvaart Baka dati: Stefanus & Paulus, Johannes na ini Openbaring

36 Dem discipel aanbegi Jezus Dem discipel ben go na wan bergi na ini Galilea, en di dem si Hem, dem aanbegi Hem (Jezus ben accepteer da aanbegi toe) Jezus Kristus = Gado Jezus ben gi da Grote Commissie na da kerki – no wan libisoema kan doe hem

37 Wi abi frantwoortoe Wi alamala de getuigi. Wi moesoe wroko samen foe wini soema Dan dem moesoe dopoe En dem moesoe kisi leri Alwasi libisoema ben trowe Hem, A no ben trowe wi – Mi sa de nanga oen te da kaba foe grontapoe


Download ppt "Matteus – Worldwide Bible Instituut Les 6 Samengesteld door R. Patton."

Similar presentations


Ads by Google