Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Galaten – Worldwide Bible Instituut Les 2 Samengesteld door R. Patton.

Similar presentations


Presentation on theme: "Galaten – Worldwide Bible Instituut Les 2 Samengesteld door R. Patton."— Presentation transcript:

1 Galaten – Worldwide Bible Instituut Les 2 Samengesteld door R. Patton

2 Wantoe basis sani Ala soema moesoe de njoen gebore foe tron pikin foe Gado Da njoen geboorte alatem ben de nanga bribi na san Gado sori wi

3 OT believers Dem ben gebore njoen baka, ma dem no ben de Hem manpikin, alwasi dem ben de pikin foe Gado. Manpikin ben de wan erfgenaam Wan soema tata moesoe tjari hem go na da forum en erken leki manpikin. Dan dem no de pikinnnegre moro, ma manpikin

4 Na ini da NT Te wi teki Jezus Kristus na ini wi hati doro bribi, dan A adopteer wi leki Hem manpikin en wi tron erfgenaam. Rom. 8:14. Bikasi ala dem soema disi da Jeje foe Gado de tiri dem de pikin foe Gado.

5 Romans 8… 15. Bikasi oen no ben kisi da jeje foe katibo agen foe meki oen frede; ma oen ben kisi da Jeje foe tron Hem pikin; en nanga dati wi bari taki: Abba, Tata! 16. Da Jeje srefi de wan getuigi nanga wi jeje dati wi de dem pikin foe Gado.

6 Romans 8 17. En efoe wi de pikin, dan wi de erfgenaam; erfgenaam foe Gado, en mede-erfgenaam nanga Kristus; efoe wi sa pina nanga Hem, dan wi sa kisi glori makandra toe. Wi sa pina nanga Hem, ma wi sa kisi glori nanga Hem toe

7 Goedoe, ma leki dinari 4:1. Now mi taki: Da erfgenaam, so langa dati a de wan pikinnengre, no libi na wan difrenti fasi leki wan dinari, alwasi a de masra foe alasani. 2. Ma a de na ondro dem soema disi kweki hem te leki da tem doro disi hem tata ben seti kaba.

8 Goedoe, ma ondro dinari srefi Wan jongoe pikin kan komopo foe wan goedoeman famiri, ma a no kan gebruiki ala dem goedoe foe hemsrefi. A de na ondro discipline & opleiding te leki a kom bigi. So srefi dem Djoe ben de na ondro da wet – foe sori dem da juisti pasi alwasi a no kan gi njoen libi

9 Wi ben de pikinnengre, ma now tem de foe kom bigi 3. So srefi wi, di wi ben de pikinnengre, ben de na ondro katibo foe dem fonda- menti sani foe grontapoe; 4. Ma di da juisti tem ben doro, Gado ben seni Hem Manpikin kom, disi wan oema ben meki Hem, en a ben meki Hem na ondro da wet, 5. Foe bai wi fri disi ben de na ondro da wet, so dati A sa teki wi leki Hem manpikin.

10 Da wet & da vrijheid Da wet ben tiri dem Djoe en sori dem wan juisti pasi, ma a ben de wan sortoe slavernij toe efoe dem no loekoe na da jeje-fasi foe hem Ma now da juisti tem ben doro (denki foe Daniel 9:24-27) foe da messias foe kom, gebore foe wan oema, en disi ben de na ondro da wet

11 Gado da Manpikin de da Manpikin foe teego A no de dati Jezus ben tron da Pikin foe Gado na Hem geboorte. Gado ben seni Hem Manpikin… dus A ben de da Manpikin kaba fosi A ben doro grontapoe Jn. 3:16 Bikasi Gado ben lobi ala soema so tee dati A ben gi Hem wan enkri gebore Pikin abra, foe ibri soema disi de bribi na Hem no moesoe go lasi, ma a sa abi da libi foe teego.

12 Jezus – da Manpikin foe teego I Jn. 4:9. Na ini disi, a kom na krin fa Gado lobi wi, bikasi Gado ben seni Hem wan enkri Manpikin kom na grontapoe so dati doro Hem wi ben sa libi. 10. Disi de lobi: no dati wi ben lobi Gado, ma dati A ben lobi wi, en A ben seni Hem Manpikin leki wan verzoen-ofrandi foe wi sondoe ede.

13 Jezus kom na da juisti tem 4. Ma di da juisti tem ben doro, Gado ben seni Hem Manpikin kom, disi wan oema ben meki Hem, en a ben meki Hem na ondro da wet, 5. Foe bai wi fri disi ben de na ondro da wet, so dati A sa teki wi leki Hem manpikin. A ben moesoe gebore na ondro da wet so dati A kan hori da wet

14 Ibri bribisoema abi da Santa Jeje getuigi gi hem… 4:6. En bikasi oen de manpikin, Gado ben seni da Jeje foe Hem Manpikin kom na ini oen hati, disi bari taki: Abba, Tata. Rom 8:9. Ma oen no de na ini da skin- fasi, ma na ini da Jeje-fasi, efoe da Jeje foe Gado de libi na oen ini. Now efoe iniwan soema no abi da Jeje foe Kristus, a no de foe Hem.

15 Dus… 4:7. Foe dat'ede joe no de wan dinari moro, ma wan manpikin, en efoe wan manpikin, dan wan erfgenaam foe Gado doro Kristus. Dus ala wi bribiwan foe da tem foe gnade de manpikin, en ook toe erfgenaam. Lobiwan, dan meki wi libi en waka leki manpikin, en no waka leki pikinnengre moro…

16 Da probleem nanga da wet A kan vonisi nomo, en kiri. A no man meki wan soema kom regtvaardiki efoe gi libi efoe meki wan soema kom santa Wi kom regtvaardiki soso doro bribi Wi kom santa soso doro bribi

17 No go baka na katibo 4:8. Ma di oen no ben sabi Gado, oen ben dini dem sani disi no de dem troe gado. 9. Ma now, di oen sabi Gado kaba, efoe, foe taki boen, Gado sabi oen, fa oen kan drai baka go na dem swaki nanga poti fondamenti sani, en oen wani kom baka na ini katibo agen?

18 No go baka na ini katibo Dem ben dini dem popki fosi, en dem ben waka nanga omeni foe dem wet foe dem bonoeman Dan dem kom sabi Gado, en moro fara, Gado sabi dem. Ma leki dem ben doe heiden ceremonies fosi, now dem doe Djoe ceremonie now disi ben kom troe na ini Kristus kaba

19 Dem ben go baka na ini dem Djoe ceremonie… 4:10. Oen hori dem dei nanga moen nanga dem tem nanga jari. 11. Mi frede foe oen, dati mi ben wroko na oen tapoe foe soso. Ala falsi religie taki: doe disi Troe religie taki: Jezus ben doe disi gi mi kaba. En ala dem fesa sori na fesi da wroko foe Kristus – ma A doro kaba

20 Efoe joe go na ondro da wet Dan joe moesoe hori da heri wet – en no teki wantoe pisi nomo Ma Jezus ben meki ala dem owroetem ceremonie kom troe, en wi de fri foe da wet now. Anders efoe wi hori da sabbat foe wiki, dan wi moesoe hori da sabbat foe jari- dati wani taki, dati wi no prani di foe sebi jari

21 Tan na ini da fri joe abi 4:12. Mi brada, mi begi oen, oen moe de so leki fa mi de; bikasi mi de leki fa oen de; oen no ben doe mi ogri kwet'kweti. Paulus ben kom fri foe da wet, en kom na ini gnade. Now dem Galaten wani go baka pe Paulus ben de fosi a ben kom fri

22 Da siki foe Paulus 4:13. Oen sabi dati fosi mi ben preiki da boen njoensoe gi oen nanga mankeri foe mi skin. 14. En oen no ben veragti da tesi disi ben de na ini mi skin, en oen no ben teki mi trowe, ma oen ben teki mi leki wan engel foe Gado, leki Kristus Jezus srefi.

23 Fosi dem ben lobi Paulus 4:15. Dan pe da blesi de, disi oen ben taki abra hem? Bikasi mi taki abra oen, dati efoe a ben man, oen ben sa poeroe oen egi ai komopo, en oen ben sa gi dem na mi. 16. Foe dat'ede mi tron oen feanti, bikasi mi taigi oen da waarheid? Kande Paulus siki na ini hem ai…

24 Dem Djoe soekoe dem egi winst… 4:17. Dem abi faja-hati foe oen, ma no na wan boen fasi; ja, dem wani poti oen aparti, so dati oen ben sa abi faja-hati gi dem. 18. A de wan boen sani foe abi faja-hati na ini wan boen sani, en no te mi de na oen mindri nomo.

25 Paulus broko hede abra dem 19. Mi pikinnengre, oen disi mi wroko foe gebore oen agen te leki Kristus ben sa sori Hemsrefi na oen ini, 20. Mi wani de na oen mindri now, en foe kenki fa mi de taki; bikasi mi broko hede abra oen. Paulus ben wani taki nanga dem persoonlijk foe sori dem da waarheid

26 Da fout foe dem Djoe Dem ben proberi foe sori dem Galaten soema dati joe moesoe propitiate Gado nanga joe egi boen wroko Paulus ben taki abra da wet na toe fasi: Wan ben de dem regel Da trawan ben de abra dem fosi 5 boekoe foe Mozes…

27 Wan allegorie foe sori da waarheid from Abraham libi 21. Taigi mi now, oen disi wani de na ondro da wet, oen no de jere da wet? 22. Bikasi a de skrifi taki Abraham ben abi toe manpikin; wan slafoe-oema ben meki wan, en wan fri-oema ben meki da trawan. Slafoe = Hagar, di meki Ishmael Fri-oema = Sara, di meki Isaak

28 Skin fasi vs. pramisi 23. Ma da soema disi da slafoe-oema ben meki ben gebore na skin-fasi; ma da soema disi da fri-oema ben meki ben gebore nanga da pramisi. Hagar ben meki Ishmael na normaal fasi nanga Abraham (doro libisoema tranga) Ma di a no man moro, Sara ben meki Isaak doro da pramisi foe Gado (doro gnade)

29 Disi de wan allegorie 4:24. Dem sani disi taki na wan gersi- fasi toe; bikasi dem de toe akkorderi; da wan komopo foe da bergi Sinai, disi tjari katibo kom, disi de Hagar. 25. Bikasi da Hagar disi de da bergi Sinai na ini Arabië, disi wani taki foe da Jerusalem disi de foe tide, en disi de na ini katibo nanga hem pikin.

30 Da allegorie 26. Ma da Jerusalem disi de foe loktoe de fri, disi de da mama foe wi alamala. 27. Bikasi a de skrifi taki: Prisiri, joe bere disi no ben meki; bari en krei, joe disi no wroko; bikasi da oema disi de nanga hemsrefi wawan abi moro foeroe pikin leki da oema disi abi wan masra.

31 Da allegorie 4:28. Now, brada, so srefi leki Isaak, wi de dem pikin foe da pramisi. Wi no komopo foe Hagar, disi = da wet Wi komopo foe Sara, en wi de pikin foe da pramisi foe Gado doro gnade, en no doro wroko foe da wet

32 Da allegorie 29. Ma so leki da soema disi ben gebore na skin-fasi ben pina da soema disi ben gebore nanga da Jeje, na so a de te tide. 30. Tokoe san da skrifi de taki? Poti da slafoe-oema nanga hem manpikin na doro; bikasi da manpikin foe da slafoe-oema no sa de erfgenaam nanga da manpikin foe da fri-oema.

33 Da kaba foe da allegorie 31. We dan, mi brada, wi no de pikin foe da slafoe-oema, ma foe da fri-oema. Dus wi kan verwakti bigi blesi, ma wi kan verwakti ook toe dati leki Ishmael pina Isaak, dem ongelovige sa pina wisrefi

34 Samenvatting Da wet = da skin-fasi. No wan soema kan hori da wet – da skin-fasi no man Da bribiwan = da pikin foe da pramisi disi ben gebore foe Gado krakti Dan foe san’ede soema lobi da wet? Bikasi da wet klop nanga da natuurlijk prakseri

35 Samenvatting Jerusalem foe loktoe – bikasi Kristus de na loktoe, en A panja gnade kom Ma jammer genoeg, dem Djoe de pikin foe Hagar ete. Dus Gado no man blesi dem. Na da kaba foe da tem foe bigi trobi, dan pas dem sa teki da messias, Kownoe Jezus

36 Samenvatting Soema no lobi gnade? Da man disi proberi foe verloesoe hemsrefi doro hem boen wroko. Tide wi si dati nanga kerki lidmaatschap, dopoe, gi moni, belijdenis, enz. Ma da woortoe taki: Jagi da slafoe- oema nanga hem manpikin. Da erfenis de foe da pikin foe da fri oema.

37 Tan faste na ini Kristus fri 5:1. Foe dat'ede, tan faste na ini da fri disi Kristus ben meki wi kom fri, en no tai oensrefi baka nanga dem boeje foe katibo. 2. Loekoe, mi, Paulus taigi oen taki: Efoe oen besnijde oensrefi, Kristus no man meki oen wini noti. Hori da weti – joe no de fri moro…

38 Tan faste na ini fri 5:3. Bikasi mi getuigi agen gi ibri mansoema disi de besnijde taki a abi wan plikti foe hori da heri wet. 4. Dan Kristus no man jepi oen, oen disi kom regtvaardiki nanga da wet; oen ben fadon komopo foe gnade. Joe no man teki da wet pis’pisi. Dan joe plikti de foe hori da heri wet

39 Tan faste na ini fri Efoe joe go baka na ini da wet, dan joe poti Kristus na wan sei. Da wet ben de foe tjari wi kom na Kristus, ma di Kristus doro kaba, dan wi no moesoe lon go na baka da wet moro… Joe no man moksi wet & gnade – joe poti Kristus na wan sei

40 Fadon komopo foe gnade Disi no wani taki dati da soema lasi baka en sa go na hel Da soema drai foe da standaard foe verloesoe doro gnade wawan en go na proberi foe kibri wi verloesoe doro wi egi boen wroko. Wi doe disi efoe wi poti iniwan sani so dati a de gnade + ? Kristen gi jesi bikasi foe lobi foe Kristus

41 Da juisti fasi foe waka 5:5. Bikasi doro da Jeje wi wakti foe da gerechtigheid foe bribi. 6. Bikasi na ini Kristus, foe de besnijde no abi krakti, efoe foe no de besnijde, ma da bribi disi wroko nanga lobi. Wi doe boen wroko doro lobi, en no foe verdini foe go na hemel

42 Da basis fout foe leri… 7. Oen ben lon na wan boen fasi; soema ben tapoe oen so dati oen no ben sa gi jesi na da waarheid? 8. Da prakseri disi no ben komopo foe Hem disi ben kari oen kaba. 9. Pikinso zuurdegi meki da heri brede kom swa. Dem ben denki dati dem kom regtvaar- diki doro gnade ma santa doro da wet

43 Wi natuur nanga da wet Wi owroe natuur no man gi jesi na da wet Wi njoen natuur no abi da wet fanowdoe Paulus sori dem dati da prakseri disi no ben komopo foe Gado, ma pikinso zuurdegi (falsi leri) kan panja Zuurdegi kan de takroe libi efoe falsi leri

44 Paulus vertrouw dem 10. Mi vertrouw oen doro Masra dati oen no sa kenki oen prakseri; ma da soema disi trobi oen moesoe tjari hem egi vonisi, alwasi sortoe soema a de. Paulus bribi dati te foe kaba, dem sa hori da troe bribi ete, ma Gado sa kroetoe dem falsi leriman

45 Som skoivi da kruisi foe skoivi gi vervolgoe 11. En mi brada, efoe mi ben preiki foe da besnijde ete, dan foe san'ede dem vervolgoe mi? Dan da kruisi no meki dem naki foetoe fadon moro. 12. Mi winsi dati dem sa koti dem soema disi trobi oen poeroe. Da preiki foe da kruisi de wan sjem ma a de da waarheid foe Gado

46 Fri foe dini Gado 5:13. Bikasi, mi brada, Gado ben kari oen kom na fri; ma oen no moesoe teki da fri disi leki wan okasi foe wroko nanga skin-fasi, ma foe dini makandra nanga lobi. Wi de fri no foe doe wi egi wani, ma foe doe da wani foe Gado na ini da krakti disi

47 Da wet srefi leri wi… 14. Bikasi da heri wet de kom troe na ini wan woortoe, na ini disi taki: Joe moesoe lobi joe naaste so leki joe lobi joesrefi. Lobiwan, wi no man hori da wet disi sondro foe da krakti en lobi disi komopo foe Gado srefi. Disi de fa wi kom santa!

48 Loekoe boen fa joe taki 15. Ma efoe oen beti en njan trawan, loekoe boen dati wan trawan no swari oen! Wi moesoe loekoe boen dati wi gebruiki wi tongo foe bouw trawan kom moro boen na presi na presi foe koti soema nanga wi woortoe. Aksi Gado foe jepi wi tongo

49 Waka na ini da Jeje 16. Disi mi taki dan, taki: Waka na ini da Jeje, en oen no sa doe san da skin de lostoe. 17. Bikasi da skin de lostoe agensi da Jeje, en da Jeje agensi da skin; alatem dem toe feti agensi demsrefi, so dati oen no kan doe dem sani disi oen ben sa wani doe. 18. Ma efoe da Jeje tiri oen, dan oen no de na ondro da wet.

50 Wi abi toe natuur Wi owroe natuur pori kaba, en noiti kan kenki. Ma a de na ini wi libi ete, en a kan tjari wi go doe sondoe Wi abi wan njoen natuur disi de santa kaba. San moesoe kom santa? Da man srefi – dus a moesoe leri foe waka leki da njoen natuur wani

51 Da bribiwan Wi gebore foe da Jeje Da Jeje libi na wi ini Dan wi moesoe waka na ini da Jeje te leki Jezus kom baka kenki wi skin foe gersi Hem glori skin – so wi no doe san da skin wani. Da Jeje moesoe de basi – wi gi alasani abra na Masra Jezus Kristus

52 Te mi waka na ini da Jeje Mi moesoe taki foe mi hati: Joe wani, Masra, en no mi wani Mi no moesoe poti focus tapoe misrefi foe firi broko-saka efoe prodo. Anders da skin-fasi nanga da Jeje sa stree agensi demsrefi dorodoro. En efoe da Jeje tiri wi, wi no de na ondro da wet…

53 Dem wroko foe da skin-fasi 19. Now dem wroko foe da skin sori demsrefi krin taki: soetadoe, hoeroedoe, fisti-fasi, takroe lostoe, 20. Afgodrei, tovroe-wroko, mandi, hori na hati, djaroesoe, faja-hati, stree, prati, falsi leri, No krosibei relatie nanga wan soema disi no de joe echtgenoot, no doti prakseri…

54 Dem wroko foe da skin-fasi 21. Bigi-ai, foe kiri soema, droengoe- fasi, foe njan en dringi pasa marki, en dem sortoe sani disi; mi taigi oen now so leki mi ben taigi oen na dem dei na wi baka dati da soema disi abi da gwenti foe doe dem sortoe sani disi no sa kisi wan erfenis foe da kownoekondre foe Gado.

55 Dem wroko foe da skin-fasi Afgodrei – iniwan sani teki Gado presi Tovroe-wroko – bonoe, winti foe dedesoema Mandi – joe kisi hatibron esi Enz…

56 No go dorodoro Dem soema disi go dorodoro na ini dem sortoe sondoe disi sori dati waarschijn- lijk dem no de troe bribiwan Troe bribiwan kan fadon na ini dem sondoe, ma dem no lobi dem sondoe, en dem firi sari; lasiwan lobi dem sani prisiri na ini dem en no kroetoe dem.

57 Da froktoe foe da Jeje 5:22. Ma da froktoe foe da Jeje de lobi, prisiri, vrede, pasensi, safri- fasi, boen-hati, bribi, 23. Saka- fasi, foe dwingi joesrefi; no wan wet de agensi dem sortoe sani disi. Disi de da froktoe, no dem froktoe – disi de da fasi foe da njoen natuur

58 Da froktoe foe da Jeje Lobi – da basis foe Gado natuur Prisiri – da prisiri foe Gado de joe tranga Vrede – moro leki “happiness” ma a no broko hede alwasi tesi kom Pasensi – hori doro sondro knoroe Safri-fasi – no grofoe

59 Da froktoe foe da Jeje Bribi – totaal vertrouw tapoe Gado Saka-fasi – no poesoe joesrefi na fesi Dwingi joesrefi – da heri skin de na ondro da kontrol foe da Santa Jeje Joe no abi wan wet fanowdoe foe dem sortoe soema disi

60 Wi ben kruisi da skin-natuur 5:24. En dem soema disi de foe Kristus ben kruisi da skin nanga hem faja-hati en lostoe. Te wi teki Kristus, wi ben kruisi wi owroe natuur. Mi de kruisi nanga Kristus, tokoe mi libi... 25. Efoe wi libi na ini da Jeje, dan meki wi waka na ini da Jeje toe.

61 No poti wisrefi na fesi… 5:26. Meki wi no soekoe foe kisi soso bigi nem, efoe meki trawan kom mandi, efoe djaroesoe nanga trawan. Jezus na fesi; trawan na fesi foe misrefi…

62 Jepi trawan disi ben fadon 6:1. Mi brada, efoe wan soema meki wan foutoe, oen disi da Jeje de tiri moesoe meki so wan brada kom boen baka na ini da jeje foe saka- fasi, ma loekoe boen dati oensrefi no kisi tesi toe. 2. Oen moesoe tjari da hebi foe makandra, en so oen sa hori da wet foe Kristus

63 Wi abi frantwoortoe foe elkaar Te wan soema fadon, wi abi wan plikti foe jepi hem & proberi foe hari hem kom baka na loktoe. Wi moesoe de Jeje-soema foe teki so wan wroko Wi moesoe loekoe boen dati wisrefi no fadon (leki efoe wi prodo), ma wi abi plikti foe jepi tra brada na ini Kristus

64 Meki wan onderscheid Wan verschil de na mindri foe wan man pe wan tesi moro hem wantem, en da man disi opzettelijk meki besroiti foe go na wan verkeerti richting. No proberi foe beri hem, ma foe hari hem kom baka. Ma wi no moesoe loekoe doro da finga, ma vermane hem

65 Da wet foe Kristus Da wet foe Kristus de lobi Dus wi moesoe jepi trawan, en jepi tjari da hebi lai foe hem Te wi doro na versi 5, a taki abra wi individueel frantwoortoe na fesi foe Gado, foe doe sani leki Gado wani.

66 Tjari wi egi lai 6:3. Bikasi efoe iniwan soema denki dati a de wan sani, ma a no de noti, dan a kori hemsrefi. 4. Ma meki ibri soema tesi hem egi wroko, en dan hem sa prisiri na ini hem egi wroko wawan, en no na da sani foe trawan. 5. Bikasi ibri soema moesoe tjari hem egi lai.

67 Gi na dem soema disi ben jepi joe na geestelijk fasi 6:6. Meki wan soema prati ala boen sani makandra nanga da soema disi leri hem da woortoe. Disi taki foe jepi preikiman, ma ook toe foe jepi iniwan soema disi ben jepi joe. A de moro bradi leki preikiman – en a de wan blesi te wi gi toe

68 Oen no kan hori Gado na spotoe 6:7. No kori oensrefi; oen no kan hori Gado na spotoe; bikasi da sani dati wan soema de prani, dati a sa koti toe. Omeni presi na ini da Bijbel da srefi tori kom na fesi. San joe zaai, dati joe sa koti toe – en efoe joe no denki so, joe kori joesrefi

69 Zaai-koti Jakob kori hem tata nanga wantoe krabita. Dem boi foe hem kori hem nanga wantoe krabita toe Farao kiri Israeliet boi na ini watra; hemsrefi soengoe te foe dede nanga ala dem man foe hem Israel zaai da winti en koti da drai-winti

70 Zaai-koti 6:8. Bikasi da soema disi de prani gi hem skin sa koti da pori-fasi foe da skin, ma da soema disi de prani gi hem Jeje sa koti da libi foe teego foe da Jeje. Wi moesoe loekoe boen dati wi prani gi da Jeje en no da skin, so dati wan moi paiman de te Jezus kom baka

71 Doe boen sondro foe kom weri 9. En no meki wi kom weri foe doe boen, bikasi na da juisti tem wi sa koti, efoe wi no kom weri. 10. Foe dat'ede, so leki wi abi okasi, meki wi doe boen gi ala soema, en spesroetoe gi dem soema disi de foe da famiri foe bribi. Meki wi kaba tranga nanga da Jeje

72 Da Jeje-man A no hori hemsrefi aparti; a no poti nadruk tapoe hemsrefi A broko hede foe dem sieli lontoe hem; dem lasiwan so srefi leki bribiwan Wi doe disi te wi abi wan boen relatie nanga Kristus

73 Paulus skrifi hemsrefi 6:11. Oen si fa mi skrifi nanga bigi letter gi oen nanga mi egi anoe. Normaal Paulus abi wan skrifiman skrifi gi hem, ma da tem disi, a skrifi hemsrefi. Kande bikasi hem ai siki, a ben abi foe skrifi na ini bigi letter

74 Dem Djoe wroko skin-fasi en no Jeje-fasi 12. Ala dem soema disi wani loekoe boen gi da skin wani dwingi oen foe besnijde, so dati dem no sa kisi vervolgoe foe da kruisi foe Kristus ede. Dem wani besnijd so dati dem no kisi vervolgoe. Ma Jeje-fasi soema alatem kisi vervolgoe

75 Skin-fasi no kan hori da wet 6:13. Bikasi dem besnijde soema srefi no hori da wet; ma dem wani meki oen kom besnijde so dati dem kan glori na ini oen skin. Dem Djoe disi wani poti dem na ondro da wet no hori da wet demsrefi, ma dem wani prodo foe dem groepoe sa kom moro bigi

76 Da glori foe Paulus = da kruisi 14. Ma Gado moesoe kibri mi, dati mi no glori boiti na ini da kruisi foe wi Masra Jezus Kristus, disi kruisi grontapoe gi mi en mi gi grontapoe. Da kruisi tjari wan prati na mindri foe Paulus nanga grontapoe. Leki grontapoe trowe Kristus, a ben trowe Paulus toe

77 Da kruisi prati wi A prati wi foe ala fasi foe go na hemel nanga wi egi wroko – kerki, dopoe, sacrament, hori dem 10 gebod, libi nanga da berge-rede. Da kruisi sori krin san grontapoe denki troe troe abra Jezus Kristus. Wi no wani da man disi foe basi wi… Ma a sori Gado lobi ook toe

78 Paulus taki dati da kruisi Sori dati Hem dede de mi dede Mi dede na sondoe, mi egi wani, enz Mi de na ondro gnade; niet na ondro da wet. Mi prati foe grontapoe – no soso da fisti grontapoe, ma da brilliant, beschaafd, moi grontapoe

79 Troe besnijdenis 6:15. Bikasi na ini Kristus Jezus, foe de besnijde no de noti, efoe foe no de besnijde, ma wan njoen soema. Besnijdenis = dede gi da skin-fasi. En wi pasa da owroe soema en wi de wan njoen soema now

80 Gado gi wi vrede & sari-hati 6:16. En so meni leki dem waka na da pasi disi, vrede moesoe de na dem tapoe, nanga sari-hati, en na tapoe da Israël foe Gado. Leki njoen soema wi waka na wan tra pasi na baka Kristus Da Israel foe Gado = ? Da kerki?

81 Dem marki foe Kristus 6:17. No gi pasi foe wan soema trobi mi na dem dei na wi fesi, bikasi na ini mi skin, mi tjari dem marki foe Masra Jezus. Dem Djoe taki foe da marki foe besnijd, ma Paulus ben abi foeroe fonfon leki dem troe marki foe wan dinari foe Kristus Jezus

82 No groeten, ma wan begi 6:18. Mi brada, da gnade foe wi Masra Jezus Kristus moe de nanga oen, en nanga oen jeje. Amen. En foe troe, wi abi da gnade dati fanowdoe foe libi da juisti fasi!


Download ppt "Galaten – Worldwide Bible Instituut Les 2 Samengesteld door R. Patton."

Similar presentations


Ads by Google