Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Bijbel Baptist Kerk Bijbel Baptist Kerk Module VI - Begi Robert D. Patton.

Similar presentations


Presentation on theme: "Bijbel Baptist Kerk Bijbel Baptist Kerk Module VI - Begi Robert D. Patton."— Presentation transcript:

1 Bijbel Baptist Kerk Bijbel Baptist Kerk Module VI - Begi Robert D. Patton

2 Bijbel Baptist Kerk Bijbel Baptist Kerk Da Begi Disi Wini Auteur: D. L. Moody

3 9/12/2014Da Begi Dati Wini3 Dem man disi abi invloed Dem de man disi begi Abraham Jakob Hanna Elia Elia ben de wan man disi de leki wisrefi. A de na ini hemel, ma hem Gado de da srefi tide ete

4 9/12/2014Da Begi Dati Wini4 Gado kan jere begi tog foe Manasseh – disi ben de toemoesi ogri Achab – disi ben kenki prakseri Simson – disi ben dribi baka So a no de soso dem boen boen man disi Gado jere Gado jere na ini slechte omstandigheden – Petrus & Paulus & Silas na ini doengroe-oso, enz.

5 9/12/2014Da Begi Dati Wini5 Jezus nanga begi A ben begi na ibri crisis na ini Hem libi Jezus ben begi en kisi krakti foe Gado fosi A ben doe Hem wroko na libisoema Fo leisi Gado ben piki Hem direkt foe hemel – doop, transfiguratie, dem Grieki ben soekoe Jezus, Getsemane

6 9/12/2014Da Begi Dati Wini6 Les te wi begi Wi sa si moro soema drai libi efoe wi begi foe krakti foe Gado fosi – Leki Jezus ben opo Lazarus Langa begi alleen; sjatoe begi na publiki

7 9/12/2014Da Begi Dati Wini7 Adoration – troe aanbegi Wi moesoe poti da glori foe Gado leki da moro belangrijk sani Gado de santa – wi de sondari. Disi de da centrum. Membre Jesaja na ini da tempel: Jes. 6:1-6. Dem engel ben de na ondro indruk… santa, santa, santa Mozes & Job ben didon na gron na fesi foe da Santawan Omeni ben aanbegi Jezus Jezus leri wi: Joe nem moe de Santa

8 9/12/2014Da Begi Dati Wini8 Hebreeen waarskow wi Heb. 10:27. Ma nanga frede wi kan loekoe foe da kroetoe nanga da faja hatibron disi sa njan dem feanti. 28. Da soema disi ben veragti da wet foe Mozes ben moesoe dede sondro sari-hati nanga da woortoe foe toe efoe drie getuigi; 29. Dan hoe moro ogri strafoe oen denki de fiti gi da soema disi ben trapoe da Manpikin foe Gado na ondro foetoe, en disi ben loekoe na da broedoe foe da akkorderi disi ben meki hem kom santa leki wan soso sani, en disi ben veragti da Jeje foe gnade?

9 9/12/2014Da Begi Dati Wini9 Hebreeen waarskow wi Heb. 10:30. Bikasi wi sabi Hem disi ben taki kaba taki: Revensi de foe Mi; Mi sa pai baka: so Masra de taki. En ete wan leisi A taki: Masra sa kroetoe Hem pipel. 31. A de wan skreki sani foe fadon na ini da anoe foe da libilibi Gado.

10 9/12/2014Da Begi Dati Wini10 Bekenti wi sondoe Wi bribiwan moesoe bekenti wi sondoe. Dem moro santa man ben si dem sondoe moro krin leki trawan Gado ben piki Daniel di a ben bekenti na ini Daniel 9 Gado ben piki Job di a ben bekenti na ini Job 42 Gado ben kari Jesaja na ini Jesaja 6 di a ben si hemsrefi leki wan sondari David ben kisi pardon di a ben taki “mi ben doe sondoe”

11 9/12/2014Da Begi Dati Wini11 Te wi bekenti, a gi Gado glori A sabi alasani – so A sabi wi sondoe kaba A gi glori na Hem krakti A opo Hem sari-hati A sori saka-fasi Farao ben aksi foe dem todo foe gowe, ma no wan aksi foe pardon ben de

12 9/12/2014Da Begi Dati Wini12 Sondoe tapoe Gado Jes. 59:1-2 Gado no jere wi begi bikasi foe sondoe na ini wi libi disi tapoe Hem Spreuken 28:9 Da soema disi drai hem jesi foe a no jere da wet, hem begi srefi sa de wan fisti sani. Sondoe disi no bekenti de sondoe disi no kisi pardon – en a tjari wan floekoe nanga hem

13 9/12/2014Da Begi Dati Wini13 San wi moesoe doe Ps. 139:23. Ondrosoekoe mi, O Gado, en sabi mi hati; tesi mi, en sabi mi prakseri; 24. En si efoe iniwan takroe pasi de na mi ini, en tiri mi na ini da pasi foe teego. Aksi Gado srefi foe ondrosoekoe wi hati nanga wi prakseri Bekenti poti joesrefi na fesi leki sondoe

14 9/12/2014Da Begi Dati Wini14 Bekenti I Jn. 3:19. En disi de fa wi sabi dati wi de foe da waarheid, en fa wi kan abi wan kowroe hati na Hem fesi. 20. Bikasi efoe wi hati kroetoe wi, Gado de moro bigi leki wi hati, en A sabi alasani. 21. Lobiwan, efoe wi hati no kroetoe wi, dan wi abi kowroe hati na Gado fesi. 22. En alasani disi wi aksi, dati wi sa kisi foe Hem, bikasi wi hori Hem komanderi, en wi doe dem sani disi de boen na ini Hem ai.

15 9/12/2014Da Begi Dati Wini15 Restitutie = pai baka Voorbeeld – Zacheus ben gi moni & pai baka Da OT wet ben aksi 5x foe wan kaw, en 4 x foe wan skapoe disi ben foefoeroe Efoe wan soema ben doe wan ogri en wan tra soema ben lasi, joe moesoe pai hem baka, en moro na tapoe Da basis tan te leki tide

16 9/12/2014Da Begi Dati Wini16 Restitutie Foeroe soema begi pardon, ma dem no de klari foe meki da sani baka leki fa a moesoe de. En so Gado no jere da begi foe dem. Meki wi aksi Gado efoe da tori disi hori baka da begi foe wi

17 9/12/2014Da Begi Dati Wini17 Gi grantangi na ini alasani A de wan basis pisi foe aanbegi Gado – foe prijse Hem en opo Hem nem Prijse sa tan foe teego na ini wi aanbegi, en a de fiti wi Gado Di dem ben prijse Gado, da glori foe Gado ben foeroe da tempel Denki abra da wini foe Josafat

18 9/12/2014Da Begi Dati Wini18 Filippi 4:6-7 advice No broko hede foe noti Begi abra alasani Gi grantangi na ini ibri sani Heb. 13:15. Foe dat'ede, doro Hem, meki wi gi da ofrandi foe prijse na Gado dorodoro, dati wani taki, da froktoe foe wi mofo-boeba disi gi grantangi na Hem nem.

19 9/12/2014Da Begi Dati Wini19 Gi pardon Onze vader – da begi foe wan bribiwan. Joe no man begi hem troe troe efoe joe de wan lasiwan. Gado adopteer wi leki Hem pikin. Wi wani Hem kownoekondre. Ma Gado ben sori wi wan uitleg abra wan tori – foe gi pardon

20 9/12/2014Da Begi Dati Wini20 Gi pardon Mt. 6:12. Gi wi pardon foe dem ogri di wi doe, so leki wi toe de gi pardon na dem soema, disi doe wi ogri! 14. Bikasi efoe oen gi libisoema pardon foe dem ogridoe, dan oen Tata na ini hemel sa gi oen pardon toe. 15. Ma efoe oen no sa gi libisoema pardon foe dem ogridoe, dan oen Tata no sa gi oen pardon foe oen ogridoe toe. Membre dati wi kom na ini da kownoekon- dre foe Gado doro da portoe foe gi pardon

21 9/12/2014Da Begi Dati Wini21 Gi pardon Mt. 5:23. Foe dat'ede, efoe joe tjari joe ofrandi kom na fesi da altari, en drape joe membre dati joe brada de mandi nanga joe; 24. Libi joe ofrandi drape na fesi foe da altari, teki joe pasi en go meki joe srefi boen baka nanga joe brada fosi, en dan kom baka foe meki joe ofrandi. Wi moesoe proberi foe meki sani juisti efoe trawan abi wan sani agensi joe…

22 9/12/2014Da Begi Dati Wini22 Gi pardon Wi moesoe gi pardon komopo foe wi hati, bikasi Gado srefi loekoe drape. Gado taki: Ezek. 18:22 Ala dem takroe- doe disi a ben doe kaba, dem no sa taki abra dem na hem; na ini hem gerechtig- heid disi a ben doe, a sa libi. Gado no kari dem sondoe foe dem soema na ini Hebreeen 11 – A frigiti dem

23 9/12/2014Da Begi Dati Wini23 Gi pardon - Petrus Petrus ben aksi efoe a moesoe gi pardon 7x. Ma Jezus taki 70x7. A ben de wan switi sani gi Petrus dati di hemsrefi fadon na ini sondoe, a kan denki dati Gado kan gi pardon so wan fasi… Efesi 4:32 En abi boen-hati wan gi trawan, nanga safri-hati, en gi trawan pardon toe so leki Gado ben gi oen pardon foe Kristus ede.

24 9/12/2014Da Begi Dati Wini24 Eenheid Gado jere wi na ini eenheid. A de leki wan muziek nanga harmonie. Efoe wi lobi makandra en begi gi trawan, wi sa abi success Wi ben bai nanga wan paiman; wi kisi wan jeje komopo foe wan Tata

25 9/12/2014Da Begi Dati Wini25 Eenheid I Cor. 1:10. Now mi begi oen, brada, na da nem foe wi Masra Jezus Kristus, dati oen alamala sa taki da srefi sani, en dati prati no sa de na oen mindri; ma dati oen sa kom na wan makandra nanga da srefi prakseri nanga da srefi kroetoe. 11. Bikasi dem soema foe da oso foe Chloë ben taigi mi abra oen, mi brada, dati stree de na oen mindri.

26 9/12/2014Da Begi Dati Wini26 Eenheid I Cor. 1:12. Now mi taki disi: Ibriwan foe oen taki: Mi de foe Paulus! Efoe mi de foe Apollos! Efoe mi de foe Kefas! Efoe mi de foe Kristus! 13. Kristus de prati pisi-pisi? Dem ben kruisi Paulus foe oen ede? Efoe oen ben teki dopoe na ini da nem foe Paulus? Judas taki dati wi abi wan verloesoe. Wi sa go na wan hemel. So wi moesoe de nanga wan hati toe…

27 9/12/2014Da Begi Dati Wini27 Bribi Bribi si wan sani, en a taki: Mi bribi, en mi sa teki disi foe misrefi. En begi moesoe go nanga tranga bribi leki wan peiri te a hari da bow baka helemaal. Wi moesoe begi nanga wan tranga firi foe wi nowtoe Te joe begi, verwakti wan antwoord

28 9/12/2014Da Begi Dati Wini28 Bribi Gado jere San de belangrijk no de da instrumenti, ma da anoe disi wroko nanga hem

29 9/12/2014Da Begi Dati Wini29 Aksi en joe sa kisi Aksi, soekoe, klop na da doro te leki joe kisi wan antwoord Begi kan tai nanga tranga firi, efoe wakti, efoe gi grantangi Gado lobi wi begi disi de direkt, disi no drai, disi abi tranga firi, en disi no tapoe

30 9/12/2014Da Begi Dati Wini30 Saka na ondro Gado Te foe kaba, wi moesoe firi “Joe wani moesoe pasa” Begi go na toe richting. A no de dati wi hari Gado na ondro foe doe wi wani, ma dati begi opo wi foe kom na wan nanga da wani foe Gado Rom. 8:28 En wi sabi dati alasani wroko makandra foe boen gi dem soema disi lobi Gado, gi dem soema disi Gado kari so leki fa A wani.

31 9/12/2014Da Begi Dati Wini31 Saka-fasi te wi pina Pina tjari blesi te wi blesi Gado foe wi pina. Dem kan tjari wi go na fesi na Jeje-fasi.

32 9/12/2014Da Begi Dati Wini32 Fa foe wi motieven? Begi dati a sa pasa foe Jezus ede


Download ppt "Bijbel Baptist Kerk Bijbel Baptist Kerk Module VI - Begi Robert D. Patton."

Similar presentations


Ads by Google