Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Bijbel Baptist Kerk Les #3 - Krosi Ds. Robert D. Patton

Similar presentations


Presentation on theme: "Bijbel Baptist Kerk Les #3 - Krosi Ds. Robert D. Patton"— Presentation transcript:

1 Bijbel Baptist Kerk Les #3 - Krosi Ds. Robert D. Patton
Da Bijbel nanga Krosi Ds. Robert D. Patton Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017 San da Bijbel Taki Abra Krosi

2 Gado srefi loekoe na krosi leki dem de belangrijk
Fosi sondoe ben kom na grontapoe: Genesis 2:25. En ala toe foe dem ben de nanga soso skin, da man nanga hem wefi, en dem no ben firi sjem. Di sondoe no ben de, krosi no ben de toe Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

3 Adam nanga Eva ben meki dem egi krosi di dem ben doe sondoe
Baka di dem ben doe sondoe: Genesis 3:7. En dem ai foe ala toe foe dem ben kom opo, en dem ben kom sabi dati dem ben de nanga soso skin, en dem ben nai figa blatie makandra, foe meki wan sortoe pangi. Di dem ben tapoe dem sjem-presi, kande dem ben denki dati dem ben tapoe dem sondoe… Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

4 Gado gi Adam & Eva krosi Genesis 3:21. MASRA Gado ben meki krosi foe meti-boeba gi Adam nanga hem wefi toe, en A ben tapoe dem skin. Dede de da paiman foe sondoe – en Gado ben kiri onschuldig meti: Romeini 6:23a Dede de da paiman foe sondoe Hebreeen 9:22 En oen kan taki dati nanga da wet, pikinso moro dan alasani de krin nanga broedoe; en sondro trowe broedoe pardon no de. Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

5 San dem meti boeba krosi taki?
Gado sori dati A ben tapoe dem sondoe Wi sabi dati da troe ofrandi foe sondoe no de wan meti, ma Jezus Kristus Foe dat’ede Gado taigi wi foe “weri Kristus” So dan wi krosi de wan boskopoe gi wisrefi nanga trawan Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

6 Voorbeeld: Jozua da hogepriester
Di Satan ben kroetoe da hogepriester Jozua, a ben weri fisti krosi, ma Gado ben poeroe dem en Gado ben weri moi krosi gi hem Zacharia 3:1. En a ben sori mi Jozua da hogepriester, disi ben tanapoe na fesi foe da Engel foe MASRA, en Satan ben tanapoe na hem letianoesei, foe klagi hem. 2. En MASRA ben taki gi Satan taki: MASRA moe strafoe joe, O Satan; da srefi MASRA disi ben verkisi Jerusalem moe strafoe joe; disi no de wan faja-tiki disi dem ben poeroe komopo foe da faja? 3. Now Jozua ben weri fisti krosi, en a ben tanapoe na fesi foe da engel. Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

7 Jozua da hogepriester Zacharia 3:4. En A ben piki en taki gi dem soema disi ben tanapoe na Hem fesi taki: Poeroe dem fisti krosi komopo foe hem. En A ben taki gi hem taki: Loekoe, Mi ben poeroe joe sondoe komopo foe joe, en Mi sa tapoe joe nanga tra krosi En Mi ben taki: Meki dem poti wan moi krin hati na tapoe hem hede. So dem ben seti wan moi krin hati na tapoe hem hede, en dem ben meki hem weri dem tra krosi. En da Engel foe MASRA ben tanapoe na sei. Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

8 Jozua da hogepriester Dem fisti krosi ben sori dati Jozua no ben man wroko leki hogepriester En Jozua ben de wan voorbeeld foe da beste man foe grontapoe libisoema fasi Ma Gado ben poeroe dem fisti krosi en gi hem krin krosi, en now a kan wroko gi Gado agen So srefi Gado poeroe wi sondoe nanga da broedoe foe Jezus Kristus, en A tapoe wi nanga da gerechtigheid foe dem santawan Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

9 Gado sa gi wi njoen krosi na ini Hemel
Wi sa weri weti krosi te wi kom baka nanga Jezus: Openbaring 19: 8. En a ben kisi pasi foe weri fini linnen, krin en weti; bikasi da fini linnen de da gerechtigheid foe dem santawan…. 14. En dem legre disi ben de na ini hemel ben sidon na tapoe weti asi na Hem baka, en dem ben weri fini linnen, weti en krin. Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

10 So srefi dem krosi wi weri tapoe grontapoe tjari wan boskopoe
Difrenti sortoe wroko-soema weri difrenti sortoe krosi Dem sport man weri sport krosi Dem wrokoman weri dem wroko krosi Dem datra weri weti krosi Dem krosi taigi sani abra wisrefi Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

11 Waka-oema abi dem egi sortoe krosi
Spreuken 7:10. En loekoe, wan oema ben kom miti hem; a ben weri krosi foe wan hoeroe-oema, en a ben abi wan kori hati (A de taki tranga, en a abi tranga jesi; hem foetoe no de tan na ini hem oso; 12. Now a de na dorosei, now a de na tapoe strati, en na tapoe ibri hoekoe a de loeroe.) Joe krosi taigi dem man wan boskopoe Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

12 Fa Tamar kori Jakob Genesis 38:14. En a ben poeroe hem weduwe krosi, en a ben tapoe hem fesi nanga wan krosi, en a kibri hem fesi, go sidon na wan opo presi disi de na da pasi foe Timna, bikasi a ben si dati Sela ben kom bigi kaba, ma tokoe dem no gi hem na Sela leki hem wefi .15. Di Juda ben si hem, a ben prakseri dati a ben de wan hoeroe-oema bikasi a ben tapoe hem fesi nanga wan krosi. Weduwe ben weri wan sortoe krosi Hoeroe-oema ben weri tra sortoe, en na dem dei dati, dem ben tapoe dem fesi Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

13 David nanga Batseba II Samuel 11:2. En a ben pasa so dati na wan mofoneti, David ben opo foe hem bedi, en a ben go waka na tapoe da daki foe da kownoe oso, en foe da daki a ben si wan oema disi ben wasi hemsrefi; en da oema ben de toemoesi moi foe si. David ben loekoe tapoe san a no ben moesoe loekoe Batseba ben sori hemsrefi wan sortoe fasi Wi sabi da tori disi ben tjari soeta & moord kom Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

14 Mannengre lostoe nanga dem ai – daarom oema krosi de belangrijk
Job 31:1. Mi ben meki wan akkorderi nanga mi ai; foe san'ede mi moesoe loekoe na wan wendje? Job ben kibri hemsrefi agensi da sondoe… So a ben meki wan akkorderi nanga hem ai – no nanga hem anoe, efoe hem foetoe, efoe hem noso, efoe hem jesi…. Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

15 Jezus taki: Mt. 5:27. Oen ben jere dem owroe tem soema ben taki: Joe no moesoe soeta; 28. Ma Mi taki gi oen taki: Da soema disi loekoe na wan oema nanga lostoe ben soeta nanga hem kaba na ini hem hati. Gado loekoe na ini da hati Efoe joe meki wan man lostoe, joe de medeplicht na ini da sondoe dati… Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

16 Bikasi Gado loekoe na krosi leki wan belangrijk sani, A ben seti wantoe wet gi wi
I Tim. 2:9. So srefi, dem oema moesoe weri krosi disi no sori dem skin, nanga saka-fasi, en foe dwingi demsrefi; no foe brei wiwiri efoe foe weri gowtoe efoe dem parel efoe diri krosi; 10. Ma (nanga san disi fiti wan oema nanga Gado-fasi) nanga boen wroko. Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

17 Gado no taigi wi precis sortoe krosi wi moesoe weri, ma…
Wi si dati dem krosi no moesoe sori dem skin – dati wani taki, dem no moesoe sori fa joe bouw Dem kan de pikin toemoesi Dem kan de straak toemoesi Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

18 Oema krosi-tori I Petrus 3:3. No meki oensrefi moi na dorosei nomo; foe flekti oen wiwiri, foe weri gowtoe, en foe weri moi krosi, 4. Ma meki oensrefi moi nanga da inisei soema disi kibri na ini oen hati, en disi noiti kan pori, da moi foe wan safri en tiri jeje, disi de toemoesi diri na ini da ai foe Gado. Wan oema no abi foe loekoe takroe, ma a moesoe wroko moro tranga na da inisei leki da dorosei foe hem libi Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

19 Gado plan foe wan oema Titus 2:3. So srefi, dem granmisi moesoe tjari demsrefi na wan santa fasi, dem no moesoe de wan falsi getuigi, efoe droengoe nanga wini; dem moesoe leri boen sani; 4. Foe dem kan leri dem jongoe oema foe abi wan krin prakseri, foe lobi dem masra, en foe lobi dem pikin; 5. Foe hori demsrefi na wan boen en krin fasi, foe tan na dem oso, en foe saka na dem egi masra ondro so dati da woortoe foe Gado no sa kisi pori nem. Wi hati moesoe de krin, en san wi weri na dorosei gi dem man wan wenk foe san de na ini wi hati Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

20 Ma mi ben denki dati leki wan bribiwan mi de fri foe da wet
Foe troe, leki bribiwan, joe de fri foe da wet – ma sortoe wet? Joe de fri foe da wet foe doe sondoe Ma joe no de fri foe doe san joe owroe skin natuur lobi foe doe Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

21 Leki Wan Bribiwan, mi ben kom fri!
Jn. 8:31. Dan Jezus ben taki gi dem Djoe disi ben bribi na Hem taki: Efoe oen go doro na ini Mi woortoe, dan oen de Mi discipel foe troe En oen sa sabi da waarheid, en da waarheid sa meki oen kom fri Dem ben piki Hem taki: Wi de pikin foe Abraham, en noiti wi ben de slafoe foe iniwan soema; fa Joe kan taki dan: Oen sa kom fri? Mi de fri te mi go doro na ini Hem woortoe Mi de fri te mi hori da waarheid Da Woortoe foe Gado de waarheid Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

22 Mi de fri – foe sondoe Jn. 8:34. Jezus ben piki dem taki: Troe, troe, Mi taki gi oen taki: Da soema disi doe sondoe de wan slafoe foe sondoe En da slafoe no sa tan na ini da oso foe teego; ma da Pikin de tan foe teego Foe dat'ede, efoe da Pikin sa meki oen kom fri, oen de fri foe troe. Fri foe san? Fri foe sondoe O langa mi de fri – foe teego Soema meki mi kom fri – da Pikin, Jezus Kristus Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

23 Sortoe fri mi abi foe sondoe?
Mi de fri foe da paiman foe dem sondoe disi mi ben doe kaba Mi de fri nownow foe da krakti foe sondoe na ini mi aladei libi Mi sa de fri foe da aanwezigheid foe sondoe te mi sa dede en go na hemel, pe sondoe no de moro Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

24 Mi de fri foe da paiman foe sondoe
Romeini 3:10. So leki a de skrifi taki: No wan soema de regtvaardiki, no wan srefi…. 23. Bikasi dem alamala ben doe sondoe, en dem mankeri da glori foe Gado. 24. Dem kom regtvaardiki na wan fri fasi doro Hem gnade, di Kristus Jezus ben bai wi baka. Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

25 Mi de fri foe da paiman foe sondoe
Romeini 6:23. Bikasi dede de da paiman foe sondoe, ma da presenti foe Gado de libi foe teego doro Jezus Kristus wi Masra. I Petrus 1:19. Ma (A ben bai oen) nanga da diri broedoe foe Kristus, leki wan lam disi no ben abi no wan foutoe efoe flaka; I Petrus 2:24. Hemsrefi ben tjari wi sondoe na ini Hem egi skin disi dem ben hanga tapoe da bon, so dati wi, disi ben dede gi sondoe moesoe libi gi gerechtigheid; doro Hem fonfon oen ben kom boen baka. Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

26 Mi de fri foe da krakti … Romeini 6:6. Disi wi moesoe sabi: dati wi owroe soema de kruisi makandra nanga Hem, foe da skin foe sondoe moesoe go pori, so dati wi no sa dini sondoe moro.7. Bikasi da soema disi dede kaba de fri foe sondoe. Fosi mi ben de wan slafoe foe mi owroe natuur Now mi de fri foe dini Gado Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

27 Mi moesoe gi misrefi abra…
Romeini 6:11. So srefi oen moesoe loekoe na oensrefi leki oen dede kaba gi sondoe, ma oen de libi gi Gado doro Jezus Kristus wi Masra.12. Foe dat'ede, no gi da sondoe pasi foe de basi abra oen skin, so dati oen sa arki hem na ini hem lostoe;13. En no gi dem pisi foe oen skin abra leki wrokosani foe ongerechtigheid foe doe sondoe; ma gi oensrefi abra na Gado, leki soema disi ben komopo foe dede en kom na libi baka, en gi dem pisi foe oen skin abra na Gado leki wrokosani foe doe gerechtigheid. Mi de fri foe gi misrefi abra na Kristus Jezus Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

28 Sortoe fasi mi de fri foe da wet?
Romeini 6:14. Bikasi sondoe no sa de basi na oen tapoe moro; bikasi oen no de na ondro da wet, ma na ondro gnade. 15. San wi sa taki dan? Wi sa doe sondoe, bikasi wi no de ondro da wet moro, ma ondro gnade? Gado moesoe kibri wi!16. Oen no sabi taki, te oen gi oen srefi abra foe gi jesi na wan soema leki hem dinari, oen de wan dinari foe da soema disi oen de arki; efoe na sondoe foe go dede, efoe foe gi jesi na gerechtig-heid? 17. Ma grantangi foe Gado, bikasi fosi oen ben de dinari foe sondoe, ma foe oen hati, oen ben gi jesi na da leri disi wi ben gi oen.18. Dan oen ben kom fri foe sondoe, en oen ben tron dinari foe gerechtigheid. Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

29 Da doel foe da wet Galaten 3:24. Foe dat'ede da wet ben de wi leriman foe tjari wi kom na Kristus, so dati wi kan kom regtvaardiki doro bribi. Da wet de boen: Romeini 7:12. Na so da wet de santa, en da komanderi de santa en opregti en boen. Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

30 Da doel foe da wet Da wet sori wi da wani foe Gado
Da wet sori wi dati wi no man doe da wani foe Gado na ini wi egi tranga Da wet sori wi dati wi abi Jezus fanowdoe Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

31 Wi no man hori da wet sondro da Santa Jeje krakti
Romeini 7:26. Da so nanga mi prakseri, mi dini da wet foe Gado, ma na ini da skin-fasi, mi dini da wet foe sondoe. Romeini 8:3. Bikasi san da wet no ben man doe, bikasi wi skin-fasi ben meki da wet kom swaki, Gado ben seni Hem egi Manpikin foe doe, disi ben kom na ini skin-fasi en foe sondoe ede, en A ben vonisi sondoe na ini skin-fasi; 4. So dati da gerechtigheid foe da wet sa kom troe na wi ini; wi disi no waka na baka da skin, ma na baka da Jeje. Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

32 Jezus meki mi fri foe da wet foe sondoe
Ma mi fri de dati mi de fri foe dini Gado Mi no de fri foe doe san misrefi wani Efoe mi doe mi egi wani, dan mi sa fadon baka na ini leki wan slafoe gi mi owroe skin-fasi libi Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

33 Loekoe boen dati joe no misbruiki joe fri…
Galaten 5:1. Foe dat'ede, tan faste na ini da fri disi Kristus ben meki wi kom fri, en no tai oensrefi baka nanga dem boeje foe katibo. I Petrus 2:16. Oen de fri, ma oen no moesoe teki oen fri, meki dati kibri ogridoe, ma oen moesoe de leki dinari foe Gado. Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

34 Wi de fri foe bouw trawan op
Galaten 5:13. Bikasi, mi brada, Gado ben kari oen kom na fri; ma oen no moesoe teki da fri disi leki wan okasi foe wroko nanga skin-fasi, ma foe dini makandra nanga lobi Bikasi da heri wet de kom troe na ini wan woortoe, na ini disi taki: Joe moesoe lobi joe naaste so leki joe lobi joesrefi. Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

35 Wi no moesoe misbruiki wi fri
I Kor. 8:9 Ma loekoe boen so dati da fri disi oen abi no sa tron wan fasi foe meki dem swaki soema naki foetoe fadon. Lobiwan, wi abi frantwoortoe foe wi brada Disi de troe gi ibri bribiwan, ma spesroetoe gi dem leider Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

36 Meki wi loekoe now na wantoe beginsel disi kan jepi
Lobiwan, da Bijbel no taigi wi abra fin’fini sani bikasi a no man Noiti a taigi wi dati wi no moesoe smoko tabak Noiti da Bijbel taki dati wi no moesoe gebruiki cocaine, enz. Ma da Bijbel gi wi basis sani foe gi wi kan sabi san wi moesoe doe Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

37 Da Bijbel pramisi: II Timoteus 3:16. Ala Skrifi ben komopo foe da mofo foe Gado, en a de boen foe leri, foe vermane, foe sori da moro boen fasi, en foe leri gerechtigheid So dati da soema foe Gado sa de volmaakt, disi abi alasani fanowdoe foe doe ala boen wroko. Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

38 A de boen, efoe a meki mi tron slafoe?
I Kor. 6:12 Mi abi leti foe alasani, ma a no de dati alasani de boen foe mi; mi abi leti foe alasani, ma mi no sa gi pasi foe iniwan sani foe dwingi mi. A de boen gi mi? A meki mi kom wan slafoe foe hem? Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

39 A bouw mi kom moro tranga na ini bribi?
I Kor. 10:23. Mi abi leti foe doe alasani; ma alasani no de boen gi mi; mi abi pasi foe doe alasani, ma alasani no bouw mi foe kom moro tranga. Mi bouw misrefi op, efoe mi broko misrefi saka? Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

40 Fa foe trawan? I Kor. 10:24. No meki wan soema soekoe sani foe hemsrefi, ma dem sani disi de boen gi trawan. A sa jepi ala dem trawan toe? Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

41 Mi kan doe disi nanga bribi?
Romeini 14:23 Ma da soema disi de degedege kisi vonisi kaba efoe a njan, bikasi a njan sondro bribi, en alasani disi no komopo foe bribi de sondoe. Mi kan doe hem nanga bribi, efoe mi doe disi nanga twijfel? Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

42 Mi sa gi Gado glori nanga san mi doe?
I Kor. 10:31. Foe dat'ede, alasani disi oen njan efoe dringi, en alasani disi oen doe, doe alasani foe gi glori na Gado. Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

43 Hori rekening nanga trawan
I Kor. 10:32. No meki wan soema naki foetoe fadon, no dem Djoe, efoe dem heiden soema toe, efoe da kerki foe Gado, Kande a no de wan probleem gi mi, ma a kan hari trawan baka na ini dem owroe libi A kan meki trawan naki foetoe fadon Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

44 San wi moesoe doe? Galaten 5:24. En dem soema disi de foe Kristus ben kruisi da skin nanga hem faja-hati en lostoe. 25. Efoe wi libi na ini da Jeje, dan meki wi waka na ini da Jeje toe. Wi moesoe gi wisrefi abra na da Jeje Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

45 Wi moesoe de santa leki da Gado foe wi, wi Tata na ini hemel, de santa
I Petrus 1:14. Oen moesoe de leki pikin disi gi jesi, en no hori oen srefi na dem lostoe leki oen ben doe fosi, di oen no ben sabi moro boen Ma so leki da Soema disi kari oen de santa, so oen moesoe de santa toe na ini ala oen waka; Wi moesoe sori santa fasi na ini wi heri libi Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

46 Wan fasi foe sabi A de boen gi trawan? I Kor. 8:13Foe dat'ede, efoe meti sa meki mi brada naki foetoe fadon, dan mi no sa njan meti so langa grontapoe de; noso mi sa meki mi brada naki foetoe fadon. Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

47 Gado wani wan verschil nanga dem krosi foe wan man nanga wan frow – krosi en wiwiri
Deut 22:5. Wan oema no moesoe weri krosi disi de mansoema krosi, en wan man no sa weri krosi disi de foe wan oema; ala soema disi de doe so de takroe gi MASRA joe Gado. Foe dat’ede wi aksi nanga respeki dem oema foe no weri broekoe na fesi na ini da kerki leki wan voorbeeld – en moro boen wi doe so ala presi, alwasi wi no seti wan wet Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

48 Wiwiri tori I Kor. 11:13. Koti kroetoe oensrefi; a fiti foe wan oema begi na Gado sondro foe tapoe hem hede? 14. Libisoema-fasi srefi no leri oen dati efoe wan man abi langa wiwiri, a de wan sjem gi hem? 15. Ma efoe wan oema abi langa wiwiri, a de wan glori gi hem; bikasi Gado ben gi hem langa wiwiri leki wan sani foe tapoe hem hede. O langa? Da Bijbel no taki, ma da man moesoe weri moro sjatoe leki da frow, en da frow moro langa leki da man Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

49 Te wi loekoe na dem beginsel
Te wan frow weri dem krosi netjes, a kan kibri hemsrefi nanga da man foe lostoe disi no de fiti Wi moesoe hori rekening nanga trawan Moro fara, wi moesoe poti da inisei libi foe wi na fesi foe fa da dorosei libi sori hemsrefi Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

50 Komopo foe joe owroe libi
I Petrus 4:2. Foe a no moesoe libi moro dem dei disi tan abra gi hem na ini da skin foe doe dem lostoe foe libisoema, ma foe doe da wani foe Gado. 3. Bikasi dem fosi dei foe wi libi ben de langa nofo foe libi leki dem heiden soema wani, di wi ben waka na ini hoeroedoe, lostoe, dringi te foe droengoe, njan pasa marki, dringi pasa marki, nanga takroe afgodrei; Wi no moesoe sori wi owroe libi moro Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

51 Wi owroe mati kan spotoe wi
I Petrus 4:4. En dem soema denki dati a de wan vreemde sani dati oen no lon nanga dem moro foe doe foeroe foe da srefi takroe lostoe, en dem taki ogri abra oen; 5. Tokoe demsrefi moesoe kom na kroetoe na fesi foe da Soema disi sa koti kroetoe gi dem libiwan nanga dem dedewan. Wi kan verwakti dati trawan no sa froestan, en moro fara, dati dem sa spotoe wi Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

52 Trawan kan kori joe II Petrus 2:19 Alwasi dem pramisi wi wan fri libi, demsrefi de slafoe foe pori libi; bikasi da srefi sani disi wini wan soema sa hori hem toe leki wan slafoe. Trawan kan taigi joe foe waka na dem baka foe kom fri Ma a kan kori dem foe fadon na ini sondoe Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

53 Samenvatting – Mi de fri
Mi de fri, ma mi no de fri foe doe san mi wani, ma mi de fri foe doe san Gado wani Mi no moesoe misbruik da fri disi mi abi tapoe mi egi lostoe Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

54 Wantoe sani foe aksi wisrefi
A de boen gi mi? A de da beste keus? A tjari mi moro krosibei na Gado, efoe moro farawe? Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

55 Wantoe sani foe aksi wisrefi
A kan meki mi kom verslaaf? A kan meki trawan fadon? A kan pori mi getuigi gi trawan? Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

56 No meki grontapoe wini joe
I Jn. 2:15. No lobi grontapoe, efoe dem sani disi de na grontapoe. Efoe iniwan soema lobi grontapoe, dan da lobi foe da Tata no de na hem ini Bikasi alasani disi de na grontapoe, da lostoe foe da skin, da lostoe foe da ai, nanga da prodo-fasi foe libi, no de foe da Tata, ma a de foe grontapoe En grontapoe de pasa gowe nanga da lostoe foe hem, ma da soema disi doe da wani foe Gado de tan foe teego. Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

57 No meki grontapoe lobi joe
Gado no taki foe no lobi grontapoe so dati A kan kwinsi joe A no wani joe foe lasi joe tem nanga joe blesi na soso sani disi sa lasi gowe Dem lostoe foe da skin Dem lostoe foe da ai Da prodo-fasi foe libi Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

58 No tron wan feanti foe Gado!
Jakobus 4:4. Oen hoeroeman nanga hoeroe-oema, oen no sabi dati da soema disi hori na grontapoe de stree agensi Gado? Foe dat'ede, da soema disi wani de wan mati foe grontapoe de wan feanti foe Gado. 5. Oen denki dati da Skrifi taki foe soso taki: Da jeje disi de libi na wi ini de lostoe nanga djaroesoe? 6. Ma A de gi moro gnade. Foe dat'ede A taki: Gado tapoe da bigi-membre soema, ma A gi gnade na da saka-fasi soema. A de tranga, ma Gado sa gi joe da gnade joe abi fanowdoe Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

59 Sortoe krosi grontapoe lobi now?
Dem moro fini krosi disi fasi tapoe joe skin, efoe joe kan si doro hem Dem priti disi hari da ai kom pe da ai foe wan man no moesoe go Dem kroroe disi hari ai kom pe dem ai no moesoe loekoe so fini Dem bigi prenki tapoe dem bobi, enz… Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

60 Meki wi membre dati wan dei wi sa de fri foe da aanwezigheid foe sondoe
Dan wi no abi foe broko hede moro abra dem vragen disi Ma te leki da dei dati doro, meki wi koti da beste kroetoe foe kisi wi heri paiman: II Johannes 8. Loekoe boen na oensrefi, foe wi no lasi dem sani disi wi ben doe kaba, ma dati wi sa kisi wan heri paiman. Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

61 Lobiwan, a de tranga foe de wan troe discipel foe Kristus Jezus
Lukas 14:26. Efoe wan soema kom na Mi, en hem hati no bron tapoe hem tata nanga hem mama nanga hem wefi nanga hem pikin nanga hem brada nanga hem sisa, ja, nanga hem egi libi toe, a no kan de Mi discipel En da soema disi no teki hem kruisi tjari hem, en waka na Mi baka, hem no kan de Mi discipel…. 33. So srefi, no wan soema kan de wan discipel foe Mi efoe a no libi alasani disi a abi. Jezus kari wi foe tron discipel ete… Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

62 Vraag #1 – Mi de fri… Foe doe san misrefi wani doe
Foe doe dem sani dati trawan feni boen Foe doe da wani foe Gado Foe doe sondoe bikasi mi no sa go na hel Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

63 Vraag #2 - Da doel foe da wet de
Foe sori mi da wani foe Gado Foe kwinsi mi so dati mi no abi prisiri moro Foe tjari mi go na hemel Foe sori mi dati mi abi Jezus Kristus fanowdoe Ala dem sani de troe A & D de troe, ma B & C de fout Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

64 Vraag #3 San de troe foe mi fri?
Mi moesoe hori rekening nanga trawan dati mi no meki dem naki foetoe fadon Mi no moesoe tron wan slafoe foe wan sani disi mi doe – dan mi no de fri moro Mi moesoe loekoe na san de boen gi mi Ala dem sani de troe No wan foe dem sani de troe Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

65 Vraag #4 San disi de troe foe krosi?
Gado lobi man nanga frow foe weri da srefi sortoe krosi Gado no taki iniwan sani abra krosi disi sori toemoesi skin Ala toe de troe No wan foe dem de troe Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

66 Vraag #5 – Te wan frow weri straak efoe sjatoe krosi…
A no doe noti na wan man Efoe da man abi wan lostoe na ini da hati, dati de hem probleem, ma da frow no de schuldig Ala toe de troe No wan foe dem toe de troe Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

67 Vraag #6 – San de troe te mi dringi biri, wini efoe sopi?
A kan meki mi verslaaf A kan pori mi getuigi A kan gi wan okasi foe trawan naki foetoe fadon A kan meki mi kom siki Ala dem sani de troe No wan foe dem sani de troe Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

68 Vraag #7 – Soema lobi foe hari dem bribiwan go na ondro na ini da tori foe krosi, dringi, pokoe, enz. Ja Nee Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

69 Antwoord #1 C. Foe doe da wani foe Gado
Wi no de fri foe doe wi egi wani Wi no de fri foe gi trawan wan kans foe prei basi na wi tapoe Wi no de fri foe doe sondoe bikasi wi no de frede foe lasi en go na hel Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

70 Antwoord #2 F. A & D de troe, ma B & C de fout
Gado no poti da wet foe kwinsi wi efoe foe broko wi saka Gado no poti da wet foe wi kan go na hemel, bikasi no wan soema kan hori da wet foe Gado Ma Gado ben poti da wet foe sori wi san A wani, en dati wi abi Jezus Kristus fanowdoe leki wi verloesoeman Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

71 Antwoord #3 D. Ala dem sani de troe Da Bijbel nanga Oema Krosi
4/5/2017

72 Antwoord #4 D. No wan foe dem de troe Da Bijbel nanga Oema Krosi
4/5/2017

73 Antwoord #5 D. No wan foe dem toe de troe
Da man kisi invloed doro hem ai. Anders noiti dem sa gebruiki dem aantrekelijke dames na ini advertensie, enz. Da man abi wan probleem efoe a loekoe nanga lostoe – leki David Ma da oema de medeplichte bikasi a ben gi aanleiding foe da man kan fadon Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017

74 Antwoord #6 E. Ala dem sani de troe Da Bijbel nanga Oema Krosi
4/5/2017

75 Antwoord #7 Ja Da Bijbel nanga Oema Krosi 4/5/2017


Download ppt "Bijbel Baptist Kerk Les #3 - Krosi Ds. Robert D. Patton"

Similar presentations


Ads by Google