Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Wan Preikiman Fa A Moesoe De Fa A Moesoe Wroko

Similar presentations


Presentation on theme: "Wan Preikiman Fa A Moesoe De Fa A Moesoe Wroko"— Presentation transcript:

1 Wan Preikiman Fa A Moesoe De Fa A Moesoe Wroko
Bijbel Baptist Kerk Les Wan Preikiman Fa A Moesoe De Fa A Moesoe Wroko Robert D. Patton 4/5/2017 Da Froktoe foe da Jeje: Lobi

2 Opdrakti foe Gado Tori 20:28 Foe dat'ede, loekoe boen nanga oensrefi, nanga da heri hipi soema disi da Santa Jeje ben seti oen abra dem leki basi, foe gi njanjan na da kerki foe Gado, disi A ben bai nanga Hem egi broedoe. 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

3 San wi sa taki San a wani taki foe loekoe boen gi joesrefi
Foe san’ede wi moesoe loekoe boen gi wisrefi San a wani taki foe loekoe boen foe da heri hipi Fa wi moesoe loekoe boen na dem Foe san’ede wi moesoe loekoe boen gi dem Wan sortoe samenvatting 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

4 Loekoe boen na wisrefi Fosi, meki zeker dati wi leki preikiman drai libi troe troe Omeni no drai dem libi II Kor. 13:5. Ondrosoekoe oensrefi, en si efoe oenoe de bribi foe troe; tesi oensrefi. Oen no sabi dati Jezus Kristus de na oen ini, boiti efoe oen no wini da tesi? 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

5 I. Loekoe boen joe drai libi
Mt. 7:21. A no de ibri soema disi taki gi Mi taki: Masra, Masra, disi sa kom na ini da kownoekondre foe hemel; ma da soema disi de doe da wani foe Mi Tata disi de na ini hemel Na da dei dati, foeroe soema sa taki gi Mi taki: Masra, Masra, wi no ben taki profeti-tori na ini Joe nem? Wi no ben jagi takroe jeje poeroe na ini Joe nem? En wi no ben doe foeroe wondroewroko na ini Joe nem? 23. Ma dan Mi sa taki gi dem taki: Noiti Mi ben sabi oen. Komopo na Mi fesi, oen soema disi doe ogri wroko. Lobiwan, Gado noiti ben verloesoe wan man bikasi a ben de wan preikiman… 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

6 Efoe wan preikiman no drai…
Ibri leisi wi preiki, wi de wan falsi soema en wi hipi strafoe tapoe wisrefi hede Ma foeroe leisi dem no sabi dati dem de lasi. Dem denki: Mi sabi da woortoe, mi preiki agensi sondoe, mi no libi na ini opo sondoe, en mi wroko nanga sacramenti… 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

7 Judas ben fadon… Judas ben de wan apostel
Ps. 50:16. Ma na da takroe soema, Gado de taki: San joe abi foe doe foe taki foe Mi wet, efoe dati joe ben sa teki Mi akkorderi nanga joe mofo? Di joe no lobi foe teki leri, joe trowe Mi woortoe na joe baka. Disi de wan kari foe preikiman foe drai dem libi en kom na Gado… 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

8 No poti libisoema leri toemoesi hei
Di Gado ben meki alasani, joe ben kan leri foe Gado foe alasani disi A ben meki Ma nanga sondoe, libisoema fadon komopo foe da sabi foe Gado, so dati wi no sabi da Schepper, efoe da schepsel disi A ben meki leki fa wi moesoe sabi hem 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

9 Da doel foe bai wi baka Gado ben bai wi baka so dati wi kan abi da sortoe relatie disi wi ben abi fosi nanga Gado… Wi sa de boen pikin foe Hem na ini lobi nanga santa-fasi… Dem stoeka foe wi moesoe opo da glori foe Gado… A sa de boen foe leriman sori wi da leri abra Gado 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

10 Da leri foe libisoema tjari foeroe preikiman kom disi no drai libi
Wi feni dati te wi poti wetenschap nanga geschiedenis & rekening na fesi foe da sabi foe Gado, dati soema no drai libi, ma dem kom prodo foe dem kennis… 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

11 II. Kibri joe hati… Spreuken 4:23 Kibri joe hati moro tranga leki alasani; bikasi dem sani foe libi komopo foe hem. Dan da begi & preiki foe joe sa de switi gi joe pipel… Hori dem lostoe farawe Kibri da faja gi Gado na ini joe hati Abi foeroe kibri begi en prakseri abra Gado 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

12 Kibri joe hati Loekoe boen foe joe no abi jeje prodo-fasi
Loekoe boen na joe kroetoe & joe firi na wan juisti fasi 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

13 Doe san joe preiki Jakobus 1:22. Ma oen moesoe doe san da woortoe taki, en no jere hem nomo, en kori oensrefi Bikasi efoe iniwan soema jere da woortoe, ma a no doe hem, a de leki wan man disi de loekoe na hem egi fesi na ini wan spikri; 24. Bikasi a loekoe na hemsrefi, en a teki hem pasi, en wantem a frigiti sortoe soema a ben de Ma da soema disi loekoe na ini da volmaakt wet foe fri, en a hori dati doro, hem no de wan soema disi de jere en frigiti, ma a doe da wroko, en da man disi sa kisi blesi na ini san a doe. 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

14 Doe san joe preiki Joe libi kan wroko da heri wiki agensi san joe preiki op zondag Wi moesoe stoeka foe preiki boen. Dan wi moesoe stoeka wi libi toe foe si fa foe libi san wi preiki Stoeka foe libi so wan fasi dati foeroe soema sa drai dem libi 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

15 Joe libi moesoe fon libisoema konsensi so dati dem no doe sondoe
Wroko tranga nanga joe tem Gi pardon No prodo 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

16 Jepi dem potiwan leki fa joe kan
Lukas 16:9. En Mi taki gi oen taki: Meki mati gi oensrefi foe da bedriegi grontapoe goedoe, so dati, te oen fadon, dem sa teki oen na ini dem oso foe teego Da soema disi de getrouw na ini wan pikin sani sa de getrouw toe na ini wan bigi sani; en da soema disi de onregtvaardiki na ini wan pikin sani de onregtvaardiki toe na ini wan bigi sani Foe dat'ede efoe oen no ben de getrouw na ini grontapoe goedoe, soema sa vertrouw dem troe goedoe na oen anoe? 12. En efoe oen no ben de getrouw na dem sani foe wan tra soema, soema sa gi oen sani disi de foe oensrefi? 13. No wan dinari kan dini toe masra; efoe a sa lobi da wan, a no sa lobi da trawan, en efoe a sa hori na da wan, a sa veragti da trawan. Oen no kan dini Gado moksi nanga grontapoe goedoe. 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

17 Poeroe sondoe na ini joe libi
Mt. 23:2. Dem meester foe wet nanga dem Fariseeman sidon na Mozes kroetoe-stoeroe; 3. Foe dat'ede alasani disi dem leri oen foe doe, dati oen moesoe doe; ma no doe san demsrefi de doe, bikasi dem taki boen, ma demsrefi no doe dem sani. 4. Bikasi dem tai wan hebi lai disi de tranga foe tjari, en poti dati tapoe libisoema skowroe, ma demsrefi no sa bewegi dem nanga wan foe dem finga. 5. Ma dem doe ala dem wroko foe tra soema moesoe si dem; 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

18 No falsi-fasi Romeini 2:1. Foe dat'ede joe no abi excuus, O mansoema, joe disi koti kroetoe; bikasi te joe kroetoe trawan, dan joe vonisi joesrefi; bikasi joe disi koti kroetoe doe dem srefi sani. 2. Ma wi sabi foe troe dati da kroetoe foe Gado de nanga waarheid agensi dem soema disi doe dem sortoe sani disi. 3. En joe denki, O mansoema disi koti kroetoe gi dem soema disi doe dem sani disi, en joesrefi doe dem srefi sani toe, dati joe sa lon go kibri gi da kroetoe foe Gado? 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

19 No lesi – stoeka tranga…
Wi abi wan toemoesi bigi frantwoortoe – en wi no moesoe meki foutoe II Tim. 2:15 Wroko tranga foe sori joesrefi leki wan boen wrokoman na ini da ai foe Gado, wan wrokoman disi no abi foe kisi sjem, disi prati da woortoe foe waarheid na wan leti fasi. 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

20 Wi abi Gado jepi fanowdoe
Foe froestan Foe preiki krin Foe doe so na ini wi libi Foe da Santa Jeje sa fon konsensi 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

21 Fo sani Stoeka Begi Kenki prakseri Poti na ini joe libi 4/5/2017
Les 1 Santa Jejej

22 Foe san’ede wi moesoe loekoe boen gi wisrefi?
1. Bikasi a de foe wini hemel, efoe foe lasi en go na hel… 2. Bikasi joe abi wan owroe sondoe natuur. Wi abi bigi membre, bigi ai, djaroesoe, enz. na ini wisrefi 3. Wi doe sondoe agensi da gnade foe Gado 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

23 Foe san’ede wi moesoe loekoe boen gi wisrefi?
4. Wi kan verwakti dati didibri sa tesi wi moro leki wan gewoon soema. Leki wan engel foe leti, a kan kori wi foe denki wi de boen te wi doe ogri… 5. Bikasi foeroe ai de na wi tapoe foe si san wi sa doe. 6. Dem sondoe de moro bigi na ini wan preikiman bikasi a de foe Gado 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

24 Foe san’ede wi moesoe loekoe boen…
6a. Wi doe sondoe agensi moro leti leki trawan 6b. Wi sondoe sori moro bigi falsi fasi leki trawan 6c. Wi sondoe de moro bigi bikasi wi ben preiki agensi sondoe… 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

25 Wi moesoe loekoe boen… Bikasi wi wroko eis moro gnade leki trawan
Bikasi wi gi Gado moro glori efoe wi doe boen, en moro sjem efoe wi no doe boen 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

26 Wi moesoe loekoe boen na wisrefi…
Bikasi disi de da wan enkri fasi wi kan boek success na ini wi wroko 1. Wi no kan verwakti dati sa blesi da wroko foe wan man disi wroko gi hemsrefi moro leki Gado 2. Wi no kan wroko boen fasi efoe wi no wroko nanga wi heri hati 3. Efoe wi de wan dinari foe satan, wi no kan feti agensi hem boen fasi 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

27 Wi moesoe loekoe boen gi wisrefi…
4. Libisoema no sa bribi san wi taki efoe wi no libi na da juisti fasi toe 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

28 Part II Loekoe boen na da heri hipi 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

29 Loekoe boen na da heri hipi
Tori 20:28 Foe dat'ede, loekoe boen nanga oensrefi, nanga da heri hipi soema disi da Santa Jeje ben seti oen abra dem leki basi, foe gi njanjan na da kerki foe Gado, disi A ben bai nanga Hem egi broedoe. 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

30 Ibri kerki – hem egi skapoeman
1.Ibri hipi – wan soema moesoe sabi dem En dem moesoe sabi da soema na dem tapoe toe. 2. Da hipi no moesoe de toemoesi bigi foe ibri man loekoe na hem hipi na wan boen fasi 3. Wi moesoe begi Gado foe gi wi wrokoman nofo foe doe da wroko 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

31 Ibri kerki wan skapoeman
A moesoe sorgoe ibri soema foe da hipi. A moesoe sabi dem situatie Tori 20:20. En fa mi no ben hori noti kibri gi oen disi kan bouw oen kom moro tranga, ma mi ben sori oen krin, en mi ben leri oen publiki en foe oso na oso, 21. En mi ben getuigi na dem Djoe nanga dem Grieki foe drai dem libi kom na Gado, en foe bribi na ini wi Masra Jezus Kristus… 31. Foe dat'ede wakti, en membre dati drie jari langa mi noiti ben tapoe foe waarskow ibriwan foe oen dei nanga neti nanga watra-ai. 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

32 Wi moesoe wroko foe si ala soema drai dem libi!
Anders dem no sa go na hemel Dem no abi da Santa Jeje foe jepi dem sabi dem sani foe Gado, so dati dem no sa kisi da leri na wan boen fasi Dem no man wroko gi da gemeente na ini da krakti foe da Santa Jeje – bikasi dem no abi da Jeje na ini dem libi 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

33 Wi moesoe tan klari gi dem soema disi wani sabi abra Gado
I Petrus 3:15. Ma meki Masra Gado kom santa na ini oen hati, en tan klari alatem foe piki na wan boen fasi na ibri soema disi sa aksi oen abra da hopoe disi de na oen ini; piki nanga safri-fasi nanga frede. Maleachi 2:7. Bikasi dem mofo-boeba foe dem priester moesoe hori sabi, en dem soema moesoe soekoe da wet foe hem mofo; bikasi a de da boskopoeman foe da MASRA foe dem legre. 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

34 Wi moesoe bouw dem santawan kom moro tranga…
Foeroe de swaki na bribi Dem moesoe kom moro tranga na ini gnade – en didibri lobi foe kom leki wan krasi wolf en a soekoe dem moro pikin skapoe foe kiri… 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

35 Jepi dem trangawan Dem kan jepi da wroko foeroe!
Meki dem kom moro tranga ete… 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

36 Jepi feti agensi dem sondoe disi
Bigi membre Grontapoe fasi Lostoe foe da skin Tranga-jesi Wi abi frantwoortoe foe jepi dem agensi dem sortoe trobi disi… disi de tranga foe doe, bikasi som kom mandi, ma tokoe… 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

37 Wroko nanga dem soema disi ben dribi go baka…
Lasi dem fosi lobi Fadon na ini dipi sondoe disi tjari sjem kom Membre da eer foe da boen njoensoe, en soekoe foe genezing…loekoe foe troe sari hati en kenki prakseri… Bekenti dem sondoe krin Meki sani boen baka so veel mogelijk 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

38 Fo wroko foe dem trangawan
Gnade foe hori doro Meki da tranga kom moro tranga Sori fa dem kan dini Kristus Hori doro te leki joe kisi wan kroon 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

39 Frantwoortoe gi da famiri
Sabi fa da famiri de Aksi da masra efoe a begi en leisi da Bijbel gi hem famiri Jepi dem feni Bijbel nanga boekoe Sori dem fa dem kan bouw dem famiri tron moro tranga tapoe zondag 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

40 Loekoe dem sikiwan Begi gi dem gesontoe
Sori dem fa foe abi wan boen relatie nanga Gado alwasi kande dem moesoe dede – foe vertrouw alasani na ini da anoe foe Gado No wakti te a de lati Wroko tapoe dem moro belangrijk punt Efoe dem meki pramisi na ini siki, efoe dem no hori da pramisi, membre dem… 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

41 Vermane dem sondari Kande joe moesoe taki tranga
Sori dem da tori na wan krin fasi 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

42 Kerki tucht de fanowdoe
Immoraliteit Broeja libi Falsi leri Tjari prati kom Vermane openbaar, aksi foe troe sari-hati en kenki prakseri, en begi gi hem na openbaar… 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

43 Kerki tucht Alwasi dem no wani kenki, disi de da laasti sani wi kan doe A de foe gi sjem publiki – foe sori dati Kristus nanga Hem kerki de santa Gado srefi seti da wroko disi Disi de foe hori wan krin kerki 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

44 Kerki tucht Membre dati Gado de so santa dati te wi doe sondoe, a ben teki da dede foe Jezus Kristus foe meki wi kom boen baka nanga Gado. Sondoe no de wan pikin sani gi Gado Vermane prive, ma efoe dati no wroko, doe so publiki nanga authoriteit Aksi da kerki foe begi gi so wan soema nanga da situatie 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

45 Kerki tucht Te wan wani kom baka, teki hem
A moesoe aksi foe kom boen baka, en sori troe berouw en fika hem sondoe A moesoe aksi pardon foe hem sondoe Dan teki hem baka nanga lobi 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

46 Fa wi moesoe loekoe boen na da hipi skapoe…
4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

47 Gi Gado da glori Da wroko moesoe de gi Gado, en no gi libisoema…
Bikasi wi wroko de so belangrijk gi Gado, wi moesoe wroko tranga en langa foe doe wi wroko wan boen fasi Wi moesoe wroko na wan boen orderlijk fasi nanga koni foe bouw op bribiwan nanga da kerki 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

48 San de moro belangrijk Meki wi poti nadruk tapoe dem basis belangrijk sani No lasi wi tem tapoe soso sani… Taki krin en eenvoudig 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

49 Fa wi moesoe wroko Nanga saka-fasi
Wi no moesoe frede foe taki tranga nanga autoriteit, ma ook toe nanga lobi Wi moesoe faja gi ibri pisi foe wi wroko Wi moesoe abi troe lobi gi wi pipel 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

50 Fa wi moesoe wroko Foeroe pasensi A fasi fiti Gado wroko
Na ini da krakti foe da Santa Jeje Nanga da woortoe foe Gado 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

51 Fa wi moesoe wroko Verwakti dati Gado sa blesi
Wi moesoe sabi dati wi no man na ini wi egi tranga Gado wawan kan gi wi da tranga – foe dat’ede Gado srefi moesoe kari wi na da wroko Wan fasi foe abi wan idee de dati efoe nanga prisiri joe kan doe wan tra wroko sondro foe doe da wroko foe Gado, hoog waarskijnlijk joe no ben kisi wan kari foe Gado 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

52 Membre wisrefi Wi de wrokoman makandra nanga tra bribiwan, en tra preikiman. Soekoe eenheid nanga vrede na ini dem kerki 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

53 Foe san’ede wi moesoe sorgoe da hipi?
4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

54 Wi relatie na da kerki Wi de soema disi abi da wroko foe loekoe hem
Wi abi wan feanti disi abi koni Wi abi wan feanti disi lostoe dem skapoe Wi abi wan feanti disi noiti kom weri Dem skapoe denki foe grontapoe moro leki Gado – so wi moesoe loekoe boen gi dem 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

55 Wi ben teki da wroko nanga wi fri wani
No wan soema ben dwingi wi Wi abi da eer foe doe so wan wroko Da wroko tjari wi moro krosibei na Gado so srefi leki moro krosibei na da hipi 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

56 Da Santa Jeje ben meki wi wan herder
A de da Santa Jeje disi kari wi A de da Santa Jeje disi gi wi da krakti 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

57 Loekoe sortoe soema… A de da KERKI FOE GADO disi wi abi foe loekoe.
Lobiwan, dem grontapoe positie sa verdwijn, ma hel srefi no man wini da kerki foe Gado Disi de wan bigi positie nanga wan bigi frantwoortoe – pe wi moksi nanga dem engel srefi na ini so wan wroko Disi de wan santa priester kownoe folkoe 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

58 Loekoe na da paiman Kristus Jezus ben bai da kerki nanga Hem egi diri broedoe… 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

59 Fa foe bigin so wan wroko?
4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

60 Nanga saka-fasi… Meki wi bekenti wi sondoe, wi nalatigheid nanga saka-fasi na fesi foe da libilibi Gado Loekoe boen dati wi no opo wisrefi No proberi foe sori joesrefi bigi nanga joe bigi woortoe efoe prodo nanga titel, enz. No soekoe foe meki soema prisiri nanga wi na presi foe Gado prisiri nanga wi NO djaroesoe na trawan – moro bigi nem, kerki, positie, titel, enz enz…. 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

61 Aksi pardon Te wi no soekoe jepi en proberi foe doe alasani wisrefi
Te wi kom mandi efoe soema vermane wi 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

62 Weri saka-fasi Disi de da basis foe wi leki preikiman
So wan fasi wi kisi da gnade wi abi fanowdoe Jezus ben taki dati A ben abi saka-fasi nanga safri-fasi, en wi moesoe gersi Hem Fa wi kan prodo te wi si Hem wasi dem discipel foetoe? Loekoe boen dati wi no bribi dati wi abi bigi saka-fasi komopo foe da mofo foe trawan 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

63 Sori dati joe bribi troe-troe
Wi moesoe sori na ini wi preiki en wi doe dati wi bribi da blesi foe dini Gado Abi troe sari-hati gi da folkoe, en begi gi dem Taki krin so dati ala soema kan froestan 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

64 No tai nanga grontapoe sani
No prakseri grontapoe goedoe No libi leki wan goedoeman 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

65 Wroko foe da vrede foe da kerki
Lobi ala troe kerki alwasi joe no de eens nanga alasani disi dem leri & doe Te wi abi djaroesoe, a tjari prati kom en pori da kerki na fesi foe dem heiden No poti toemoesi nadruk tapoe sani dati troe bribiwan kan loekoe na toe sortoe fasi 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

66 Oefen kerki discipline
Vermane dem & sori dati troe bribiwan abi sari-hati en kenki prakseri foe dem sondoe Tjari dem kom aksi pardon openbaar en fika dem sondoe Alwasi dem no wani kenki, tokoe wi ben krin da kerki, en wi ben gi wan waarskow na trawan leki Gado taki No frede en doki joe plikti 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

67 Foe san’ede wi gi persoonlijk les na ala soema?
Disi kan jepi foeroe drai dem libi Gi dem wan krin uitleg en si san dem froestan Joe kan wroko tapoe da konsensi persoonlijk 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

68 Wi kan bouw op dem santawan
Wi kan seti wan boen fondamenti Wi kan si san mankeri na ini dem froestan Wi kan jepi dem swaki presi pe dem kan fadon na ini sondoe 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

69 Bouw op dem santawan Dem sa froestan wi preiki moro boen te dem abi wan boen fondamenti Dem sa lobi wi efoe dem si wi abi wan troe firi gi dem Wi sa kom sabi fa dem de leki libisoema, en san dem abi fanowdoe Disi sa sori krin da sortoe wroko Gado kari wi foe doe, so dati wi kan doe hem moro boen 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

70 Te wi wroko tapoe dem soema
A sa jepi wi egi libi, bikasi wi sa si wisrefi moro krin A sa jepi wi poti wi prioriteit tapoe dem juisti presi Disi kan abi invloed tapoe dem heri birti te doro dem kondre srefi 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

71 Sani na ini wisrefi disi hori da wroko na baka
Lesi fasi Sjem foe taki krin Frede foe taki so dati soema kan kom mandi Wi waka na baka da skin-fasi Wi de swaki na ini bribi Wi no sabi precis san wi moesoe doe 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

72 Sani na ini dem skapoe disi hori da wroko na baka
Dem no wani leri Dem no gwenti foe denki & leri Dem konsensi no de opo gi da woortoe Dem gwenti foe fadon baka na ini dem owroe fasi foe libi 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

73 Tokoe wi moesoe doe da wroko
Foe da glori foe Gado A de fanowdoe foe jepi da jeje-fasi foe wi folkoe. A de da soema nanga tranga hati disi abi joe jepi moro fanowdoe leki trawan Gado sa kroetoe wi op basis foe wi wroko, so a de na ini wi egi belang 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

74 San wi moesoe doe Saka wisrefi en bekenti wi sondoe na Gado
Opo, poeroe da lesi fasi en wroko 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

75 Efoe wi de lesi, soema sa klagi wi
Wi ouders, disi ben kweki wi foe dini Gado Wi leerkrakt, disi ben leri wi foe dini Gado Dem presenti disi Gado ben gi wi, bikasi wi no ben wroko nanga dem leki fa a de fiti Da lobi foe Gado foe Hem kerki… Da woortoe foe Gado – pramisi & vermane 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

76 Soema klagi wi Ala dem voorbeeld – profeti & preikiman na wi fesi
Ala wi egi preek disi wi ben sori san wi moesoe doe Ala begi en faste disi ben de foe wan opwekking… 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

77 Som stree en taki… A no de fanowdoe – ma persoonlijke gesprek kan doe foeroe alwasi da soema jere preiki No sa abi tem nofo foe stoeka – ma a de fanowdoe…plus a sa jepi joe froestan joe pipel en preiki moro boen Wi no abi wrokoman nofo – meki wi begi Gado foe jepi wi 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

78 Membre Gado no sa hori wi foe san wi no man doe, ma foe san wi no wani doe – lesi fasi Wi seti wan slechte voorbeeld gi dem skapoe Efoe joe pipel sabi joe lobi dem, dem sa moro breiti te joe kom persoonlijk na dem 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

79 Samenvatting – da dienst foe Paulus
Tori 20:17. En a ben seni boskopoeman komopo foe Milete go na Efeze foe kari dem gransoema foe da kerki kom En di dem ben kom na hem, a ben taki gi dem taki: Oen sabi sinsi da fosi dei disi mi ben kom na Asia fa mi ben wroko nanga oen na alatem, 19. Fa mi ben dini Masra nanga saka-fasi, en nanga foeroe watra-ai, en nanga tesi disi ben miti mi di dem Djoe ben loeroe mi; 20. En fa mi no ben hori noti kibri gi oen disi kan bouw oen kom moro tranga, ma mi ben sori oen krin, en mi ben leri oen publiki en foe oso na oso, 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

80 Samenvatting 21. En mi ben getuigi na dem Djoe nanga dem Grieki foe drai dem libi kom na Gado, en foe bribi na ini wi Masra Jezus Kristus En now loekoe, mi de go na Jerusalem en mi de tai na ini da jeje, en mi no sabi sortoe sani sa miti mi drape; 23. Boiti dati da Santa Jeje gi getuigi na ini ibri foto dati boeje nanga pina de wakti mi drape Ma no wan foe dem sani disi tapoe mi, en mi no loekoe na mi libi leki wan diri sani gi misrefi, so dati mi kan klari mi pasi nanga prisiri, nanga da wroko disi Masra Jezus ben gi mi, foe getuigi foe da boen njoensoe foe da gnade foe Gado. 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

81 Samenvatting 25. En now loekoe, mi sabi dati di mi ben preiki da kownoekondre foe Gado na oen mindri, oen alamala no sa si mi fesi moro Foe dat'ede tide mi taki gi oen taki: Mi de krin foe da broedoe foe ala libisoema Bikasi mi no ben frede foe taki da heri rai foe Gado gi oen Foe dat'ede, loekoe boen nanga oensrefi, nanga da heri hipi soema disi da Santa Jeje ben seti oen abra dem leki basi, foe gi njanjan na da kerki foe Gado, disi A ben bai nanga Hem egi broedoe. 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

82 Samenvatting 29. Bikasi mi sabi disi; baka da tem mi sa gowe, krasi wolf sa kom na oen mindri, en dem sa kiri som foe da hipi So srefi mansoema sa opo demsrefi na oen mindri, en dem sa taki takroe sani, en dem sa hari discipel kom na dem Foe dat'ede wakti, en membre dati drie jari langa mi noiti ben tapoe foe waarskow ibriwan foe oen dei nanga neti nanga watra-ai. 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej

83 Samenvatting 32. En now, brada, mi poti oen na ini da anoe foe Gado, en na da woortoe foe Hem gnade, disi kan bouw oen kom moro tranga, en gi oen wan erfenis na mindri foe dem santawan Mi no ben lostoe foe iniwan soema sorfoe efoe gowtoe efoe krosi Ja, oensrefi sabi dati dem anoe disi ben wroko foe dem sani disi mi nanga dem soema disi ben de nanga mi ben abi fanowdoe Mi ben sori oen alasani; fa oen moesoe wroko foe jepi dem swaki soema, en foe membre dem woortoe foe Masra Jezus, di A ben taki: A de moro blesi foe gi dan foe kisi. 4/5/2017 Les 1 Santa Jejej


Download ppt "Wan Preikiman Fa A Moesoe De Fa A Moesoe Wroko"

Similar presentations


Ads by Google