Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 1 Njoen Testamenti II – Les 1 Galaten – II Tessalonika Robert D. Patton.

Similar presentations


Presentation on theme: "9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 1 Njoen Testamenti II – Les 1 Galaten – II Tessalonika Robert D. Patton."— Presentation transcript:

1 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 1 Njoen Testamenti II – Les 1 Galaten – II Tessalonika Robert D. Patton

2 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 2 Galaten – Kande da fosi boekoe Paulus skrifi 1.Pinkster - A.D. 29 (Tori 2) 2.Paulus drai libi - A.D. 31 (Tori 9) 3.Paulus go na Arabia - A.D. 31 (Gal. 1:17) 4.A kom baka na Damascus - A.D. 33 5.Fosi tem baka a ben drai libi foe go na Jerusalem - A. D. 33 (Gal. 1:18; Tori 9:26) 6.A go na Syrie nanga Cicilia - A.D. 33 (Tori 9:30; Gal. 1:21)

3 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 3 Schema foe Galaten Fosi wroko na ini Antiochie - A.D. 35 (Tori 11:25- 26) 8.Di foe toe reis na Jerusalem - A.D. 46 (Tori 11:29-30, Gal. 2:1-10) 9.Fosi zendings reis foe Antiochie A.D. 46: Tori 13 10.Kom baka na Antiochie - A. D. 49 (Gal. 2:11; Tori 14:26) 11.Stree nanga Petrus na Antiochie - Gal. 2:11-14 12.Da brifi foe Galaten, foe proberi foe sori dem soema dem foutoe nanga brifi so leki a ben taigi Petrus nanga mofo 13.Da raad na Jerusalem: A.D. 49 (Tori 15)

4 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 4 Basis Leri foe Galaten - Vrijheid Wi feni da woortoe vrijheid 11 leisi na ini da boekoe Wi bribi dati Paulus srefi skrifi da boekoe na hem egi anoe – normaal a abi wan skrifiman skrifi gi hem Dem Galaten soema ben wroko tranga nanga firi – en dem ben djompo foe teki da leri foe dem soema disi ben taigi dem dati dem moesoe tron Djoe fosi dem kan drai libi

5 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 5 Galaten No wan woortoe foe prijse ben de Noiti Paulus aksi dem foe begi gi hem A no taki foe seni groeten gi bepaalde soema A no ben de gi wan bepaalde kerki, ma wan groepoe kerki

6 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 6 Galaten – basis leri Wi kom regtvaardiki doro bribi wawan Wi libi doro gnade foe Gado Wi hori doro nanga gnade

7 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 7 Galaten 1 – Paulus verdedig hem wroko leki wan apostel… 1:1. Paulus, wan apostel, (no komopo foe libisoema, en no doro wan libisoema, ma doro Jezus Kristus, nanga Gado da Tata, disi ben opo Hem baka foe dede;) 2. Nanga ala dem brada disi de dja nanga mi, gi dem kerki foe Galatië; Paulus de wan apostel bikasi Gado ben kari hem foe doe so wan wroko Da krakti no ben kom doro wan libisoema, ma doro Gado Sortoe wroko Gado kari joe foe doe, en gi joe da krakti foe doe toe???

8 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 8 Galaten 1 1:3. Gnade gi oen, nanga vrede foe Gado da Tata, en foe wi Masra Jezus Kristus, 4. Disi ben gi Hemsrefi abra foe wi sondoe ede, so dati A man verloesoe wi foe da takroe grontapoe disi, nanga da wani foe Gado nanga wi Tata; 5. Hem moesoe abi glori foe teego. Amen. Alatem Paulus wani dem soema foe kisi da gnade foe Gado (Hem blesi & krakti) en da vrede foe Gado (so wi no abi foe frede0 Jezus ben gi Hemsrefi abra foe verloesoe wi sondoe Gado ben wani disi Gado & Jezus moesoe abi glori foe teego

9 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 9 Wan falsi boen njoensoe 1:6. Mi verwondroe dati oen komopo so esi foe Hem disi ben kari oen kom na ini da gnade foe Kristus, foe go na wan tra boen njoensoe; 7. Disi no de wan tra boen njoensoe; ma som soema wani trobi oen, en dem ben wani kenki da boen njoensoe foe Kristus. Tra = heteros – wan disi no gersi da fosi wan (da woortoe dati de allos) Da tra njoensoe no de wan boen njoensoe kwet’kweti

10 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 10 Wan falsi boen njoensoe 1:8. Ma efoe wi, efoe wan engel foe hemel, preiki iniwan tra boen njoensoe gi oen boiti da sani disi wi ben preiki gi oen kaba, meki Gado floekoe hem! 9. So leki wi ben taki kaba, so mi taki now agen taki: Efoe iniwan man preiki iniwan tra boen njoensoe gi oen leki san oen ben kisi kaba, meki Gado floekoe hem! Wan tra boen njoensoe de na ondro da floekoe foe Gado – anathema! Fa foe da engel Moroni disi ben tjari dem gowtoe preti gi Jozef Smith?

11 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 11 No gi libisoema prisiri, ma Gado Galaten 1:10. Bikasi now mi proberi foe wini libisoema prakseri, efoe di foe Gado? Efoe mi soekoe foe gi libisoema prisiri? Bikasi efoe mi ben gi libisoema prisiri ete, mi no ben sa de da dinari foe Kristus. 11. Ma mi meki oen kom sabi, mi brada, dati da boen njoensoe disi mi ben preiki no komopo foe libisoema. 12. Bikasi mi no ben kisi hem foe libisoema, en no wan soema ben leri mi, ma Jezus Kristus ben sori hem krin gi mi. Paulus no de gi libisoema prisiri, ma Gado Da boen njoensoe foe hem no ben komopo foe libisoema, ma foe Jezus Kristus srefi

12 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 12 Da krakti foe Gado kenki Paulus 1:13. Bikasi oen ben jere fa mi ben libi na ini dem dei na wi baka na ini da bribi foe dem Djoe, en fa mi ben vervolgoe da kerki foe Gado pasa marki, en mi ben figi hem poeroe; 14. En fa mi ben go moro fara na ini da Djoe bribi leki foeroe foe mi speri foe mi egi kondre, en mi ben de da moro faja-hati wan foe dem owroetem gwenti foe dem tata foe mi. 15. Ma di a ben gi Gado prisiri, disi ben seti mi aparti di mi ben de na ini mi mama bere ete, en A ben kari mi kom nanga Hem gnade Gado ben verkisi Paulus fosi a ben vervolgoe da kerki A ben seti aparti na ini hem mama bere – abortie de helemaal fout!

13 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 13 Da tori foe Paulus 1:16. Foe sori Hem Manpikin krin na mi ini, foe mi man go preiki Hem na mindri foe dem heiden soema; wantemwantem mi no ben go taki nanga libisoema skin nanga broedoe; 17. En mi no ben go na Jerusalem, go na dem soema disi ben de apostel na mi fesi, ma mi ben go na ini Arabië, en dan mi ben go baka na Damascus. 18. Dan baka drie jari, mi ben go na Jerusalem foe loekoe Petrus, en mi ben tan nanga hem tien-na-feifi dei langa. 19. Ma mi no ben si dem tra apostel boiti foe Jakobus, da brada foe Masra. Gado srefi ben leri Paulus na ini Arabie…

14 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 14 Gado kenki Paulus 1:22. En dem kerki foe Judea disi de na ini Kristus no ben sabi mi fesi; 23. Ma dem ben jere nomo taki: Da soema disi ben vervolgoe wi na ini dem dei na wi baka, now a preiki da bribi disi a ben figi poeroe fosi. 24. En dem ben gi Gado glori na mi ini. Wi wani libi so wan fasi dati wi gi Gado glori…

15 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 15 Paulus no besnijd Titus Paulus ben besnijd Timoteus, disi hem mama ben de wan Djoe ma hem tata wan Grieki soema 2:3. Ma Titus, disi ben de nanga mi, en disi de wan Grieki soema, wi no ben dwingi foe teki besnijde; 4. Bikasi falsi brada ben kroipi kibri-fasi kom na ini foe loekoe na da fri disi wi abi na ini Kristus Jezus, so dati dem ben sa tjari wi kom na ini katibo. 5. Ma wi no ben saka na dem ondro, no foe wan joeroe langa srefi; so dati da waarheid foe da boen njoensoe ben sa go dorodoro nanga oen. Titus de wan soso Grieki soema, en so Paulus no ben besnijd hem…

16 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 16 Dem gransoema ben gi toestemming Paulus ben miti nanga Petrus, Johannes nanga Jakobus – dem apostel Dem ben si dati Petrus ben abi frantwoortoe foe go na dem Djoe, en Gado ben kari Paulus leki apostel foe dem heiden 2:8. (Bikasi da srefi Soema disi ben wroko da apostel-wroko na ini Petrus na wan boen fasi ben wroko na wan makti fasi na mi ini gi dem heiden soema;)

17 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 17 Paulus vermane Petrus 2:11. Ma di Petrus ben kom na Antiochië, mi ben klagi hem na hem fesi, bikasi a ben meki foutoe. 12. Bikasi bifo wantoe soema ben komopo foe Jakobus, a ben njan nanga dem heiden soema, ma di dem ben kom kaba, a ben poeroe hemsrefi komopo foe dem, foe di a ben frede dem besnijde soema. 13. En dem tra Djoe ben doe da srefi falsi fasi leki hem, so fara dati dem ben tjari Barnabas toe gowe na ini dem falsi fasi. Petrus ben hari hemsrefi aparti foe dem heiden en njan soso nanga dem Djoe Disi tjari trobi na ini da gemeente te doro Barnabas

18 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 18 Paulus vermane Petrus 2:14. Ma di mi ben si dati dem no ben waka na wan opregti fasi leki da waarheid foe da boen njoensoe sori, mi ben taki gi Petrus na fesi foe dem alamala taki: Efoe joe, disi de wan Djoe, libi na da fasi foe dem heiden soema, en no leki da fasi foe dem Djoe, dan foe san'ede joe dwingi dem heiden soema foe libi na da fasi foe dem Djoe? Lobiwan, wi moesoe taki da waarheid na ini lobi Paulus ben abi foe vermane Petrus nanga lobi

19 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 19 Gerechtigheid doro bribi nomo 2:15. Wi disi de gebore Djoe, en no de sondari foe dem heiden soema, 16. Wi sabi dati wan soema no kan kom regtvaardiki nanga dem wroko foe da wet, ma nanga da bribi foe Jezus Kristus nomo. So leki wi ben bribi na ini Jezus Kristus, wi ben sa kom regtvaardiki doro da bribi foe Kristus, en no doro dem wroko foe da wet, bikasi no wan soema kan kom regtvaardiki doro dem wroko foe da wet. Soso bribi meki wi kom boen na ai foe Gado No wan wroko foe da wet kan doe dati

20 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 20 Mi dede gi da wet 2:17. Ma efoe te wi soekoe foe kom regtvaardiki doro Kristus, dem feni dati wisrefi de sondari toe, dati wani taki Kristus de da dinari foe sondoe? Gado moesoe kibri wi! 18. Bikasi efoe mi bouw dem sani baka disi mi ben figi poeroe kaba, mi sori misrefi leki wan sondari. 19. Bikasi doro da wet mi dede kaba gi da wet so dati mi man libi gi Gado. Da wet sori dati mi dede gi hem foe mi kan libi gi Jezus

21 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 21 Mi kruisi nanga Kristus 2:20. Mi kruisi makandra nanga Kristus; tokoe mi libi; ma a no de mi, ma Kristus disi libi na mi ini; en da libi disi mi libi now na ini da skin, mi libi doro da bribi foe da Manpikin foe Gado, disi ben lobi mi, en disi ben gi Hemsrefi abra foe mi ede. Mi kruisi nanga Kristus Kristus libi na mi ini Mi libi doro bribi

22 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 22 Kristus dede foe soso? 2:21. Mi no poti da gnade foe Gado na wan sei, bikasi efoe gerechtigheid kom doro da wet, dan Kristus ben dede foe soso. Da gnade foe Gado wawan gi mi da krakti foe de fiti foe go na hemel Efoe mi ben man hori misrefi boen nofo foe go na hemel, dan Kristus Jezus no ben abi foe tron sondoe foe mi ede, en dede gi mi…

23 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 23 Wi gebore doro bribi… 3:1. O oen dom Galaten, soema ben wisi oen, so dati oen no sa gi jesi na da waarheid? Oen de dem soema disi ben si krin Jezus Kristus disi dem ben kruisi na oen mindri. 2. Da sani disi nomo mi wani aksi oen, taki: Oen ben kisi da Jeje nanga dem wroko foe da wet, efoe nanga da jere foe bribi? 3. Oen de so dom? Di oen ben bigin nanga da Jeje, oen sa kom volmaakt nanga da skin-fasi? Wi kisi da Jeje te wi bribi Wi kom volmaakt doro bribi toe

24 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 24 Wan voorbeeld Wi kom gebore skin-fasi doro toe ouders Wi kom gebore Jeje-fasi doro da woortoe foe Gado nanga da Santa Jeje Te wi gebore skin-fasi, wi abi ala pisi foe wi skin kaba, ma wi moesoe gro Te wi gebore Jeje-fasi, wi abi ala pisi foe wi Jeje-libi, ma wi moesoe gro toe

25 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 25 Abraham ben kom regtvaardiki doro bribi, en no doro besnijdenis 3:6. So srefi Abraham ben bribi Gado, en Gado ben loekoe na hem leki wan regtvaardiki soema. 7. Foe dat'ede, oen moesoe sabi dati dem soema disi de bribisoema, demsrefi de dem pikin foe Abraham. 8. En da skrifi, disi ben si na fesi dati Gado sa meki dem heiden soema kom regtvaardiki doro bribi, ben preiki da boen njoensoe na fesi gi Abraham taki: Na ini joe, ala natie sa kisi blesi. 9. We dan, dem bribisoema de blesi nanga da vertrouw soema, Abraham.

26 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 26 Abraham… Abraham ben de da tata foe dem Djoe Ma a ben kom regtvaardiki na ini Genesis 15, di a ben bribi Gado pramisi – fosi da boi Ishmael ben gebore di a ben de 86 jari Ma a no ben besnijd te doro 99 jari owroe

27 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 27 Abraham 3:10. Bikasi ibri soema disi de na ondro dem wroko foe da wet de na ondro wan floekoe; bikasi a de skrifi taki: Floekoe de na tapoe ibri soema disi no hori doro foe doe alasani disi de skrifi na ini da boekoe foe da wet! 11. Ma a sori krin dati no wan soema de kom regtvaardiki na ini da ai foe Gado doro da wet, bikasi: Da regtvaardiki soema sa libi doro hem bribi. Da wet taki doe Gado taki: Bribi

28 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 28 Abraham 12. En da wet no komopo foe bribi, ma: Da soema disi de doe dem sa libi na ini dem. 13. Kristus ben bai wi fri foe da floekoe foe da wet, di A ben tron wan floekoe gi wi; bikasi a de skrifi taki: Floekoe de na tapoe ibri soema disi hanga foe wan bon; 14. So dati da blesi foe Abraham kan fadon na tapoe dem heiden soema doro Jezus Kristus, so dati wi kan kisi da pramisi foe da Jeje doro bribi. Kristus Jezus ben tron wan floekoe gi wi

29 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 29 Hanga tapoe wan bon Efoe wan soema ben doe wan sani waarti foe dede, dem ben kiri hem nanga ston Ma efoe a ben doe wan toemoesi bigi ogri, foe sori fa a de takroe, dan dem ben hanga hem dedeskin tapoe wan bon Dem ben moesoe poeroe da dedeskin fosi neti fadon – so dati da kondre no pori

30 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 30 Si fa da woortoe foe Gado de fin’fini! 3:16. Now dem pramisi ben meki gi Abraham nanga hem siri. A no taki: gi dem siri, so leki gi foeroe soema, ma leki gi wan nomo: En gi joe siri, disi na Kristus. 17. En mi taki disi, dati Gado na ini Kristus ben meki da akkorderi fosi, en da wet, disi ben kom fo hondro nanga drie tenti jari moro lati, no man poeroe hem, so dati a ben sa broko da pramisi. Da wet ben kom baka da pramisi, ma a no man poeroe hem Si fa da difrenti foe enkelvoud & meervoud de belangrijk gi Gado

31 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 31 Da wet nanga dem engel 3:19. Dan sortoe wroko da wet abi? A ben poti na tapoe bikasi foe sondoe ede, te leki da siri sa kom disi ben kisi da pramisi kaba; en Gado ben gi da wet doro dem engel na ini da anoe foe wan mindriman. Dem engel: –Deut. 33:22. En a ben taki: MASRA ben komopo foe Sinai, en A ben opo foe Seïr kom na dem; A ben skijn komopo foe da bergi Paran, en A ben kom nanga tien doesoen foe dem santawan foe Hem; wan faja-wet ben komopo foe Hem letianoe gi dem. –Ps. 68:18 Dem asiwagi foe Gado de twenti doesoen; so srefi omeni doesoen foe dem engel; Masra de na dem mindri, leki na ini Sinai, na ini da santa presi. –Tori 7:53Oen ben kisi da wet disi dem engel ben tjari kom, ma oenoe no ben hori hem.

32 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 32 Da wet efoe da pramisi? 3:21. Dan da wet de agensi dem pramisi foe Gado? Gado moesoe kibri wi! Bikasi efoe A ben gi wan wet disi ben kan gi libi, dan foe troe, gerechtigheid ben komopo foe da wet. 22. Ma da skrifi ben sori krin dati ala soema de na ondro sondoe, so dati Gado kan gi da pramisi doro bribi na ini Jezus Kristus na dem soema disi de bribi. Da wet no man gi libi Da pramisi de doro bribi foe troe

33 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 33 Da doel foe da wet 3:24. Foe dat'ede da wet ben de wi leriman foe tjari wi kom na Kristus, so dati wi kan kom regtvaardiki doro bribi. Leriman = paidagogos. Disi ben de wan slafoe disi ben tjari wan pikin go na skoro, en sorgoe foe hem 3:25. Ma baka da tem dati bribi ben kom kaba, wi no de na ondro da leriman moro. Ma te joe kom bigi, joe no abi hem fanowdoe moro

34 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 34 Wi de pikin foe Gado 3:26. Bikasi oen alamala de dem pikin foe Gado doro bribi na ini Kristus Jezus. 27. Bikasi ibriwan foe oen disi ben dopoe na ini Kristus, oen ben weri Kristus. 28. Djoe nanga Grieki no de, slafoe nanga friman no de, man nanga oema no de, ma oen de alamala wan na ini Kristus Jezus. 29. En efoe oen de foe Kristus, dan oen de dem siri foe Abraham, en oen de erfgenaam foe da pramisi. Wi alamala de pikin doro bribi Wi dopoe na ini Kristus Wi de erfgenaam foe da pramisi

35 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 35 Wi tem leki bigisoema no doro ete 4:1. Now mi taki: Da erfgenaam, so langa dati a de wan pikinnengre, no libi na wan difrenti fasi leki wan dinari, alwasi a de masra foe alasani. 2. Ma a de na ondro dem soema disi kweki hem te leki da tem doro disi hem tata ben seti kaba. 3. So srefi wi, di wi ben de pikinnengre, ben de na ondro katibo foe dem fondamenti sani foe grontapoe; Fosi wi no sori wisrefi leki erfgenaam, ma soso leki pikinnengre Ma wan dei sa doro dati wi sa sori wisrefi leki pikin

36 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 36 Da juisti tem doro kaba… 4:4. Ma di da juisti tem ben doro, Gado ben seni Hem Manpikin kom, disi wan oema ben meki Hem, en a ben meki Hem na ondro da wet, 5. Foe bai wi fri disi ben de na ondro da wet, so dati A sa teki wi leki Hem manpikin. 6. En bikasi oen de manpikin, Gado ben seni da Jeje foe Hem Manpikin kom na ini oen hati, disi bari taki: Abba, Tata. 7. Foe dat'ede joe no de wan dinari moro, ma wan manpikin, en efoe wan manpikin, dan wan erfgenaam foe Gado doro Kristus.

37 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 37 Gado ben seni Jezus na da juisti tem… Dem profeti-tori ben kom troe na da tem dati – leki dem 70 wiki foe Daniel 9 Dem Romeini soema ben teki abra grontapoe, en seti “Pax Romana” – wan tem pe joe kan waka fri Dem Grieki kultuur ben panja abra heri grontapoe, nanga Grieki tongo

38 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 38 Wan oema ben meki hem Normaal wi denki abra da tata ben meki so wan pikin – ma dja a taki duidelijk dati wan oema meki hem Disi de da siri foe da oema – Genesis 3:15 Disi de da tori foe wan krin wendje disi sa hori bere – Jesaja 7:14

39 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 39 Romeini soema ben adopteer dem egi pikin Dem Romeini soema ben teki dem pikin leki di foe demsrefi di dem ben kom bigi Dan dem no ben de na ondro wan leriman moro, ma dem ben de bigi soema, en dem ben abi frantwoortoe gi demsrefi En dem ben tron erfgenaam toe

40 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 40 Gado sori wi positie na ini wi hati Wi hati sori dati wi de Gado pikin Now wi de bigi soema Now wi sabi dati wi de erfgenaam kaba

41 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 41 No tron pikinnengre moro… 4:8. Ma di oen no ben sabi Gado, oen ben dini dem sani disi no de dem troe gado. 9. Ma now, di oen sabi Gado kaba, efoe, foe taki boen, Gado sabi oen, fa oen kan drai baka go na dem swaki nanga poti fondamenti sani, en oen wani kom baka na ini katibo agen? 10. Oen hori dem dei nanga moen nanga dem tem nanga jari. 11. Mi frede foe oen, dati mi ben wroko na oen tapoe foe soso. Kristus ben bai joe fri foe da wet Now joe de bigi soema No tron pikinnengre en poti joesrefi baka na ondro da wet

42 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 42 Manpikin efoe dinari? Manpikin 1.Abi hem tata natuur 2.Abi wan tata 3.Gi jesi komopo foe fri-fasi nanga lobi 4.Erfgenaam foe alasani Dinari 1.Abi hem owroe natuur ete 2.Abi wan masra 3.Gi jesi komopo foe da wet nanga frede 4.No wan erfenis

43 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 43 Da pramisi nanga da wet 1.Da wet no kan kenki da pramisi 2.Da wet no de moro bigi leki da pramisi 3.Da wet no broko da pramisi 4.Da wet no man doe san da pramisi kan doe

44 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 44 Disi ben hati Paulus 4:15. Dan pe da blesi de, disi oen ben taki abra hem? Bikasi mi taki abra oen, dati efoe a ben man, oen ben sa poeroe oen egi ai komopo, en oen ben sa gi dem na mi. 16. Foe dat'ede mi tron oen feanti, bikasi mi taigi oen da waarheid? 17. Dem abi faja-hati foe oen, ma no na wan boen fasi; ja, dem wani poti oen aparti, so dati oen ben sa abi faja-hati gi dem. Fosi dem ben lobi hem Now a gersi dem tron feanti

45 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 45 Paulus ben de leki dem tata 4:18. A de wan boen sani foe abi faja- hati na ini wan boen sani, en no te mi de na oen mindri nomo. 19. Mi pikinnengre, oen disi mi wroko foe gebore oen agen te leki Kristus ben sa sori Hemsrefi na oen ini, 20. Mi wani de na oen mindri now, en foe kenki fa mi de taki; bikasi mi broko hede abra oen. Paulus broko hede bikasi dem ben dribi go baka na ondro da wet

46 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 46 Sara nanga Hagar 4:22. Bikasi a de skrifi taki Abraham ben abi toe manpikin; wan slafoe-oema ben meki wan, en wan fri-oema ben meki da trawan. 23. Ma da soema disi da slafoe-oema ben meki ben gebore na skin-fasi; ma da soema disi da fri- oema ben meki ben gebore nanga da pramisi. Hagar ben de wan slafoe Ishmael gebore nanga skin-fasi Sara ben de fri – da fosi wefi toe Isaak ben gebore doro wan pramisi

47 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 47 Sara nanga Hagar 4:24. Dem sani disi taki na wan gersi-fasi toe; bikasi dem de toe akkorderi; da wan komopo foe da bergi Sinai, disi tjari katibo kom, disi de Hagar. 25. Bikasi da Hagar disi de da bergi Sinai na ini Arabië, disi wani taki foe da Jerusalem disi de foe tide, en disi de na ini katibo nanga hem pikin. 26. Ma da Jerusalem disi de foe loktoe de fri, disi de da mama foe wi alamala. Hagar = grontapoe Jerusalem = slavernij Sara = Jerusalem foe loktoe = vrijheid

48 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 48 Wi de pikin foe da pramisi 4:28. Now, brada, so srefi leki Isaak, wi de dem pikin foe da pramisi. 29. Ma so leki da soema disi ben gebore na skin-fasi ben pina da soema disi ben gebore nanga da Jeje, na so a de te tide. 30. Tokoe san da skrifi de taki? Poti da slafoe-oema nanga hem manpikin na doro; bikasi da manpikin foe da slafoe-oema no sa de erfgenaam nanga da manpikin foe da fri-oema. 31. We dan, mi brada, wi no de pikin foe da slafoe-oema, ma foe da fri-oema.

49 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 49 Isaak & Ismael ben kisi trobi Ishmael ben spotoe Isaak So srefi dem legalist spotoe dem soema disi taki dati wi de fri Ma so leki Gado ben taigi Abraham foe seni Ishmael gowe, en dati a no de wan erfenaam, so srefi Gado sa teki wi leki erfgenaam,

50 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 50 No go na ini katibo foe da wet Gal. 5:1. Foe dat'ede, tan faste na ini da fri disi Kristus ben meki wi kom fri, en no tai oensrefi baka nanga dem boeje foe katibo. 2. Loekoe, mi, Paulus taigi oen taki: Efoe oen besnijde oensrefi, Kristus no man meki oen wini noti. 3. Bikasi mi getuigi agen gi ibri mansoema disi de besnijde taki a abi wan plikti foe hori da heri wet. 4. Dan Kristus no man jepi oen, oen disi kom regtvaardiki nanga da wet; oen ben fadon komopo foe gnade.

51 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 51 Kristus no man jepi joe na ondro da wet Da wet no man meki wi fri bikasi wi de na skin-fasi, en wi no man hori da wet Da wet taki: “Doe so…” Dan joe moesoe hori da heri wet No wan soema kan kom regtvaardiki doro da wet, bikasi no wan soema kan hori hem

52 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 52 Bribi meki wi fri, no doe… Gal. 5:5. Bikasi doro da Jeje wi wakti foe da gerechtigheid foe bribi. 6. Bikasi na ini Kristus, foe de besnijde no abi krakti, efoe foe no de besnijde, ma da bribi disi wroko nanga lobi. (Besnijde wani taki – foe hori da wet leki wan Djoe)

53 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 53 No lasi da wini joe abi kaba Gal. 5:7. Oen ben lon na wan boen fasi; soema ben tapoe oen so dati oen no ben sa gi jesi na da waarheid? 8. Da prakseri disi no ben komopo foe Hem disi ben kari oen kaba. 9. Pikinso zuurdegi meki da heri brede kom swa. 10. Mi vertrouw oen doro Masra dati oen no sa kenki oen prakseri; ma da soema disi trobi oen moesoe tjari hem egi vonisi, alwasi sortoe soema a de. 11. En mi brada, efoe mi ben preiki foe da besnijde ete, dan foe san'ede dem vervolgoe mi? Dan da kruisi no meki dem naki foetoe fadon moro.

54 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 54 No misbruik joe fri! Gal. 5:13. Bikasi, mi brada, Gado ben kari oen kom na fri; ma oen no moesoe teki da fri disi leki wan okasi foe wroko nanga skin-fasi, ma foe dini makandra nanga lobi. 14. Bikasi da heri wet de kom troe na ini wan woortoe, na ini disi taki: Joe moesoe lobi joe naaste so leki joe lobi joesrefi. 15. Ma efoe oen beti en njan trawan, loekoe boen dati wan trawan no swari oen!

55 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 55 Waka na ini da Jeje… Gal. 5:16. Disi mi taki dan, taki: Waka na ini da Jeje, en oen no sa doe san da skin de lostoe. 17. Bikasi da skin de lostoe agensi da Jeje, en da Jeje agensi da skin; alatem dem toe feti agensi demsrefi, so dati oen no kan doe dem sani disi oen ben sa wani doe. 18. Ma efoe da Jeje tiri oen, dan oen no de na ondro da wet.

56 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 56 Waka na ini da Jeje A de wan gebod foe waka na ini da Jeje Dan joe no sa waka na ini da skin-lostoe Dem toe feti nanga demsrefi Da Jeje nomo kan meki joe fri foe da wet

57 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 57 Dem wroko foe da skin Gal. 5:19. Now dem wroko foe da skin sori demsrefi krin taki: soetadoe, hoeroedoe, fisti- fasi, takroe lostoe, 20. Afgodrei, tovroe-wroko, mandi, hori na hati, djaroesoe, faja-hati, stree, prati, falsi leri, 21. Bigi-ai, foe kiri soema, droengoe-fasi, foe njan en dringi pasa marki, en dem sortoe sani disi; mi taigi oen now so leki mi ben taigi oen na dem dei na wi baka dati da soema disi abi da gwenti foe doe dem sortoe sani disi no sa kisi wan erfenis foe da kownoekondre foe Gado. Dja de 17 marki foe wi owroe skin-natuur

58 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 58 Da froktoe foe da Jeje Gal. 5:22. Ma da froktoe foe da Jeje de lobi, prisiri, vrede, pasensi, safri-fasi, boen-hati, bribi, 23. Saka-fasi, foe dwingi joesrefi; no wan wet de agensi dem sortoe sani disi. Wan froktoe – disi sori hemsrefi 9 fasi Disi de da doel foe wan bribiwan

59 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 59 San wi moesoe doe! Gal. 5:24. En dem soema disi de foe Kristus ben kruisi da skin nanga hem faja-hati en lostoe. 25. Efoe wi libi na ini da Jeje, dan meki wi waka na ini da Jeje toe. 26. Meki wi no soekoe foe kisi soso bigi nem, efoe meki trawan kom mandi, efoe djaroesoe nanga trawan. Wi moesoe kruisi da skin – A moesoe dede Bepaalde sani wi no moesoe doe – soekoe bigi nem, mandi, djaroesoe…

60 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 60 Jepi trawan na ini da Jeje Gal. 6:1. Mi brada, efoe wan soema meki wan foutoe, oen disi da Jeje de tiri moesoe meki so wan brada kom boen baka na ini da jeje foe saka-fasi, ma loekoe boen dati oensrefi no kisi tesi toe. 2. Oen moesoe tjari da hebi foe makandra, en so oen sa hori da wet foe Kristus. Wi abi frantwoortoe foe jepi wi brada Wi moesoe sori saka-fasi Wi moesoe loekoe boen dati wi no fadon toe

61 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 61 No kori joesrefi en opo joesrefi Galaten 6:3. Bikasi efoe iniwan soema denki dati a de wan sani, ma a no de noti, dan a kori hemsrefi. 4. Ma meki ibri soema tesi hem egi wroko, en dan hem sa prisiri na ini hem egi wroko wawan, en no na da sani foe trawan. 5. Bikasi ibri soema moesoe tjari hem egi lai. No prodo – joe sa kori joesrefi – niet trawan

62 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 62 Steun dem jeje-leider foe joe Galaten 6:6. Meki wan soema prati ala boen sani makandra nanga da soema disi leri hem da woortoe. Wantoe difrenti presi da woortoe taki dati dem soema foe da kerki abi frantwoortoe foe steun dem soema disi tjari da woortoe gi dem

63 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 63 San joe zaai, dati joe sa koti Gal. 6:7. No kori oensrefi; oen no kan hori Gado na spotoe; bikasi da sani dati wan soema de prani, dati a sa koti toe. 8. Bikasi da soema disi de prani gi hem skin sa koti da pori-fasi foe da skin, ma da soema disi de prani gi hem Jeje sa koti da libi foe teego foe da Jeje. Efoe joe denki joe no sa koti, joe kori joesrefi Efoe joe denki dati joe kan hori Gado foe spotoe, joe kori joesrefi Efoe joe prani gi da skin, joe sa koti foe da skin, ma efoe foe da Jeje, joe sa koti foe da Jeje

64 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 64 Doe boen, spesroetoe na joe brada Galaten 6:9. En no meki wi kom weri foe doe boen, bikasi na da juisti tem wi sa koti, efoe wi no kom weri. 10. Foe dat'ede, so leki wi abi okasi, meki wi doe boen gi ala soema, en spesroetoe gi dem soema disi de foe da famiri foe bribi. Joe sa koti moro lati, ma efoe joe hori doro, joe sa koti – alwasi na ini hemel srefi…

65 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 65 Da skin feni da wet boen, ma a no man hori hem Galaten 6:12. Ala dem soema disi wani loekoe boen gi da skin wani dwingi oen foe besnijde, so dati dem no sa kisi vervolgoe foe da kruisi foe Kristus ede. 13. Bikasi dem besnijde soema srefi no hori da wet; ma dem wani meki oen kom besnijde so dati dem kan glori na ini oen skin. Dem soema disi wani loekoe boen gi da skin wani poti joe na ondro da wet Dem soema no wani abi da vervolgoe foe da kruisi

66 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 66 Da kruis meki wi tron wan njoen soema te wi teki Jezus Galaten 6:14. Ma Gado moesoe kibri mi, dati mi no glori boiti na ini da kruisi foe wi Masra Jezus Kristus, disi kruisi grontapoe gi mi en mi gi grontapoe. 15. Bikasi na ini Kristus Jezus, foe de besnijde no de noti, efoe foe no de besnijde, ma wan njoen soema. Mi glori soso na ini da kruisi foe Jezus A prati mi foe grontapoe San de belangrijk? Wan njoen soema

67 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 67 Dem marki foe Kristus Jezus Galaten 6:17. No gi pasi foe wan soema trobi mi na dem dei na wi fesi, bikasi na ini mi skin, mi tjari dem marki foe Masra Jezus. 18. Mi brada, da gnade foe wi Masra Jezus Kristus moe de nanga oen, en nanga oen jeje. Amen. Slafoe ben kisi dem – soema ben bai dem Soldati ben abi dem – dem ben de foe so wan groepoe

68 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 68 Paulus abi dem marki… Bepaalde religie ben abi dem Strafoeman ben abi dem – foe sori da ogri disi dem ben doe Dem soema disi no wan soema ben lobi ben tjari marki Paulus ben tjari ala dem marki gi Jezus

69 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 69 I Tessalonika Paulus ben opo foeroe kerki Ma 6 kerki nomo ben kisi brifi foe hem Toe kerki nomo ben kisi 2 brifi –Korinte –Tessalonika

70 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 70 Da Bigin foe da Kerki Paulus ben komopo foe da djoegoe- djoegoe foe Filippi A ben kom minstes 3 wiki na Tessalonika

71 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 71 Tessalonika Wi si da srefi patroon leki omeni tra presi A go na da Djoe kerki Som soema drai libi Dem trawan djaroesoe en dem jagi hem gowe Dem lon na hem baka na tra presi

72 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 72 Tori 17 – 2e zendings reis 1. Now di dem ben pasa doro Amfipolis nanga Apollonia, dem ben kom na Tessalonika, pe wan Djoe kerki ben de. 2. En so leki Paulus ben gwenti, a ben go na ini na dem, en drie sabbat dei langa, a ben taki nanga dem abra san de skrifi; 3. En a ben sori dem krin dati a ben de fanowdoe foe Kristus moesoe pina en opo baka foe dede; en dati da Jezus disi, disi mi preiki gi oen de da Kristus. 4. En som foe dem ben kom na bribi, en dem ben hori nanga Paulus nanga Silas; wan hipi foe dem Grieki soema disi ben lobi Gado, nanga som foe dem bigi oema toe.

73 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 73 Trobi doro dem djaroesoe Djoe Tori 17:5. Ma dem Djoe disi no ben bribi ben kom djaroesoe, en dem ben teki wantoe lagi soema foe dem moro takroe speri, en dem ben tjari wan hipi soema kom makandra, en dem ben meki wan opsteki na ini da heri foto, en dem ben kom foe feti agensi da oso foe Jason, en dem ben proberi foe tjari dem komopo go na da pipel. 6. En di dem no ben feni dem, dem ben tjari Jason nanga wantoe tra brada go na dem fesiman foe da foto, en dem ben bari taki: Dem soema disi ben drai grontapoe ondrosei go na loktoesei ben kom dja toe; 7. En Jason ben teki dem na ini hem oso; en dem soema disi broko dem wet foe da Keizer, di dem taki dati wan tra kownoe de, wan Jezus.

74 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 74 Paulus gowe baka 3 wiki… Tori 17:8. En dem ben trobi da folkoe nanga dem fesiman foe da foto di dem ben jere dem sani disi. 9. En di dem ben teki wan borgoe foe Jason nanga dem trawan, dem ben loesoe dem. 10. En wantem dem brada ben seni Paulus nanga Silas komopo na neti go na Berea; en di dem ben kom drape, dem ben go na ini da Djoe kerki. Alwasi Paulus ben de wan sjatoe tem nomo, a ben abi wan tranga firi gi dem soema

75 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 75 Wan odi I Tess.1: 1. Paulus nanga Silvanus nanga Timoteüs gi da kerki foe dem soema foe Tessalonika disi de na ini Gado da Tata nanga Masra Jezus Kristus: Gnade moesoe de nanga oen, nanga vrede foe Gado wi Tata nanga Masra Jezus Kristus. Silvanus = Silas Gnade fosi Dan vrede – da vrede foe Gado nanga Jezus

76 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 76 Grantangi foe so wan kerki I Tess. 1:2. Wi gi Gado grantangi alatem foe oen alamala, te wi begi gi oen. 3. Wi no tapoe foe membre oen wroko foe bribi, nanga oen wroko foe lobi, nanga oen pasensi foe hopoe na ini wi Masra Jezus Kristus, na da ai foe wi Gado nanga wi Tata Wroko foe bribi Wroko foe lobi Pasensi na ini hopoe

77 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 77 Teki da woortoe troe troe I Tess. 1:4. Di wi sabi, wi lobi brada, fa Gado ben verkisi oen. 5. Bikasi wi boen njoensoe no ben kom na oen nanga woortoe nomo, ma so srefi na ini krakti en na ini da Santa Jeje, en nanga sabi foe troe; bikasi oen ben sabi sortoe mansoema wi ben de na oen mindri foe oen ede. 6. En oen ben waka na wi baka, en na baka Masra, di oen ben teki da woortoe na ini foeroe pina nanga da prisiri foe da Santa Jeje; A no ben de soso tak’taki Da krakti foe da Santa Jeje ben de Da bewijs – dem ben waka na dem baka en teki Jezus

78 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 78 Wan voorbeeld panja da woortoe I Tess. 1:7. So dati oen ben de wan eksempre gi ala bribisoema foe Macedonië nanga Achaje, 8. Bikasi oen ben panja da woortoe foe Masra, no na ini Macedonië nanga Achaje nomo, ma so srefi na ini ibri presi dem ben panja oen bribi disi de na tapoe Gado; so dati wi no abi foe taki moro foeroe abra da tori dati. Doro dem voorbeeld, da woortoe panja

79 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 79 Drai komopo foe popki, kom na Jezus I Tess. 1:9. Bikasi demsrefi ben sori wi fa oen ben ontvange wi, en fa oen ben drai kom na Gado, komopo foe dem popki foe kom dini da libilibi en troe Gado; 10. En fa oen ben wakti foe Hem Manpikin foe hemel, disi A ben opo baka foe dede, Jezus, disi ben verloesoe wi komopo foe da hatibron disi sa kom. Drai komopo foe popki Drai kom dini da libilibi Gado Wakti da kom foe Masra Jezus, wi verloesoe- man

80 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 80 Fa Paulus wroko I Tess. 2:1. Bikasi oensrefi, brada, sabi fa wi ben kom na oen, dati a no ben de foe soso. 2. Ma alwasi wi ben pina fosi, en dem ben gi wi sjem na Filippi, so leki oensrefi sabi, tokoe wi ben abi dek'ati na ini wi Gado foe taki da boen njoensoe foe Gado nanga oen nanga foeroe stree. 3. Bikasi wi no ben vermane oen na wan bedriegi-fasi, efoe nanga wan doti-fasi efoe kori-fasi, 4. Ma so leki Gado ben vertrouw wi nanga da boen njoensoe, so wi taki, no foe meki libisoema kisi prisiri, ma foe gi Gado prisiri, disi de tesi wi hati.

81 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 81 Da pina sori da hati Paulus ben kom nanga pina A no ben de nanga kori fasi Gado abi prisiri nanga dem krin hati

82 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 82 Paulus manieri I Tess. 2:5. Leki oensrefi sabi, noiti wan tem wi ben kom nanga soso switi woortoe foe kibri wi bigi-ai; Gado de wi getuigi; 6. En wi no ben soekoe bigi nem foe libisoema, no foe oen efoe foe trawan, en wi no ben sori bigi-fasi alwasi wi de dem apostel foe Kristus. 7. Ma wi ben kom nanga wan safri-fasi na oen mindri, leki wan mama de sorgoe foe hem egi pikin; 8. Bikasi wi ben lobi oen sotee, wi no ben wani gi oen da boen njoensoe foe Gado nomo, ma wi egi sieli toe, bikasi foe fa wi ben lobi oen.

83 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 83 Fosi wan mama, dan wan tata I Tess. 2:9. Bikasi oen membre, wi brada, fa wi ben wroko nanga broko skin; wi ben wroko dei nanga neti, bikasi wi no ben wani lastiki iniwan foe oen; wi ben preiki da boen njoensoe foe Gado gi oen. 10. Oen de getuigi, en Gado de getuigi toe, sortoe santa fasi nanga leti fasi sondro foutoe wi ben libi na mindri foe oen bribisoema, 11. En oen sabi fa wi ben vermane en troostoe en leri ibriwan foe oen, so leki wan tata de doe nanga hem pikin, 12. So dati oen sa waka na wan fasi disi de waarti foe Gado, disi ben kari oen kom na ini da kownoekondre nanga glori foe Hem.

84 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 84 Paulus manieri A ben wroko foe no lastiki dem, alwasi leki wan apostel dem abi frantwoortoe foe steun hem A ben hori wan santa en leti fasi sondro foutoe A ben vermane dem A ben leri dem A ben troostoe dem

85 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 85 Da pina sori dem teki Jezus foe troe I Tess. 2:13. Bikasi foe disi, wi no tapoe foe gi Gado grantangi toe, bikasi, di oen ben teki da woortoe foe Gado disi oen ben jere foe wi, oen ben teki hem, no leki da woortoe foe libisoema, ma so leki a de foe troe, da woortoe foe Gado, disi de wroko nanga krakti toe na ini oenoe disi de bribi. 14. Bikasi, brada, oen ben waka na baka dem kerki foe Gado na ini Judea disi de na ini Kristus Jezus; bikasi oen toe ben pina da srefi fasi foe oen egi kondreman, so leki dem ben pina foe dem Djoe, 15. Disi ben kiri Masra Jezus nanga dem egi profeti, en dem ben pina wi; en dem no gi Gado prisiri, en dem de agensi ala libisoema.

86 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 86 San dem Djoe ben doe I Tess. 2:15. Disi ben kiri Masra Jezus nanga dem egi profeti, en dem ben pina wi; en dem no gi Gado prisiri, en dem de agensi ala libisoema. 16. Dem tapoe wi foe taki nanga dem heiden soema foe dem kan kisi verloesoe, en so dem meki dem sondoe kom foeroe alatem, bikasi da hatibron ben kom pasa marki na dem tapoe. Dem Djoe ben kiri dem profeti Dem ben kiri Jezus Dem ben tapoe dem heiden foe jere da boen njoensoe

87 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 87 Da kroon foe prisiri I Tess. 2:17. Ma, brada, alwasi dem ben poeroe wi komopo foe oen foe wan sjatoe tem na skin fasi, ma no na ini hati, wi ben angri moro nanga moro foe si oen fesi nanga fesi. 18. Foe dat'ede wi ben wani kom na oen foeroe leisi - mi, Paulus - ma Satan ben tapoe wi. 19. Bikasi san de wi hopoe efoe wi prisiri efoe wi kroon foe prisiri? A no de oen na da fesi foe wi Masra Jezus Kristus te A sa kom baka? 20. Bikasi oen de wi glori nanga wi prisiri.

88 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 88 Da kroon foe prisiri Disi de wan foe dem 5 kroon Wi si dati a de foe dem soema disi wini sieli

89 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 89 Paulus ben abi djompo-hati I Tess. 3:1. Foe dat'ede, di wi no ben kan hori wisrefi moro langa, wi ben denki dati a sa de wan boen sani efoe wi wawan ben tan na Athene, 2. En wi ben seni Timoteüs go, wi brada en wan dinari foe Gado, en wan wrokoman nanga wi toe na ini da boen njoensoe foe Kristus, foe seti oen faste, en foe meki oen kisi troostoe na ini oen bribi: 3. So dati no wan foe oen sa seki nanga dem pina disi, bikasi oensrefi sabi dati wi moesoe kisi dem. Timoteus moesoe gi dem wan toto

90 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 90 Dem no moesoe lasi hati I Tess. 3:4. Bikasi foe troe, di wi ben de nanga oen, wi ben taigi oen na fesi dati wi ben sa pina; en so a ben pasa toe, so leki oen sabi. 5. Bikasi foe disi, di mi no ben man hori misrefi moro langa, mi ben seni hem go foe sabi fa oen bribi de, en efoe da tesiman ben feni wan fasi foe tesi oen, en wi wroko ben de foe soso. Paulus ben sabi dati dem sa pina Ma a frede dem sa lasi hati en didibri sa wini dem

91 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 91 Now Paulus abi kowroe hati I Tess. 3:6. Ma now di Timoteüs ben drai komopo foe oen kom baka na wi, en a ben tjari wan boen njoensoe kom baka gi wi abra oen bribi nanga oen lobi, en dati oen membre wi alatem na wan boen fasi, en oen ben angri foe si wi, so leki wi wani si oen toe; 7. Foe dat'ede, brada, na ini ala wi pina nanga trobi, wi ben kisi troostoe abra oen doro oen bribi; 8. Bikasi now wi libi, efoe oen tan faste na ini Masra.

92 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 92 Da doel – volmaakt soema I Tess. 3:9. Bikasi sortoe grantangi wi kan gi Gado agen foe oen, foe ala da prisiri disi wi firi foe oen ede na fesi foe wi Gado? 10. Dei nanga neti wi begi tranga dati wi kan si oen fesi, en dati wi kan meki oen kom volmaakt na ini dem sani disi mankeri ete na ini oen bribi. Paulus wani si fa foe meki dem pikin foe hem kom volmaakt…

93 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 93 De klari foe da kom baka foe Jezus Kristus I Tess. 3:11. Now Gado Hemsrefi, nanga wi Tata, nanga wi Masra Jezus Kristus moesoe meki wan pasi foe wi kan kom na oen, 12. En Masra moesoe meki oen lobi kom moro bigi en moro foeroe gi dem trawan, en gi ala libisoema, so leki wi abi gi oen; 13. So dati A kan meki oen hati tan faste, sondro foutoe na ini santa fasi na fesi foe Gado wi Tata, na da kom baka foe wi Masra Jezus Kristus nanga ala Hem santawan. Jezus sa kom baka Meki wi sori lobi en krin hati na Hem fesi

94 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 94 Gado wani wi foe de santa 1. Moro fara, wi begi aksi dan, brada, en wi begi oen doro Masra Jezus, so leki oen ben kisi foe wi abra fa oen moesoe waka foe gi Gado prisiri, oen sa gro dorodoro. 2. Bikasi oen sabi sortoe komanderi wi ben gi oen doro Masra Jezus. 3. Bikasi disi de da wani foe Gado, foe oen sa kom santa, dati oen sa hori oensrefi aparti foe hoeroedoe,

95 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 95 No hoeroe I Tess. 4:4. Dati ibriwan foe oen sa sabi fa foe hori hem skin na wan santa fasi foe abi wan boen nem; 5. No nanga da lostoe foe hoeroedoe, leki dem heiden soema disi no sabi Gado; 6. Foe no wan soema sa abra da marki en foefoeroe hem brada na ini wan fasi, bikasi Masra sa teki revensi foe ala dem sortoe soema disi, so leki wi ben waarskow oen na fesi en getuigi gi oen toe. 7. Bikasi Gado no ben kari wi foe de fisti, ma foe wi sa de santa. 8. Foe dat'ede, da soema disi veragti, hem no veragti libisoema, ma Gado, disi ben gi wi Hem Santa Jeje toe.

96 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 96 No hoeroe Dem heiden no sabi moro boen, ma joe sabi moro boen Gado sa teki revensi tapoe disi Gado kari wi foe de santa No veragti san Gado taki

97 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 97 Vermane I Tess. 4:10. En so srefi oen doe disi nanga ala dem brada disi de na ini heri Macedonië, ma wi begi oen, brada, foe oen lobi kom moro bigi dorodoro. 11. En leri foe libi na wan tiri fasi, en foe doe oen egi wroko, en wroko nanga oen egi anoe, so leki wi ben komanderi oen kaba; 12. Foe oen sa waka nanga wan krin fasi nanga dem soema disi de na dorosei, en so dati oen no sa mankeri noti.

98 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 98 Vermane Lobi moesoe gro dorodoro Libi wan tiri fasi Wroko nanga joe egi anoe Waka krin na fesi foe dem dorosei soema

99 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 99 Sari, ma abi hopoe I Tess. 4:13. Ma mi brada, mi no wani oen foe de sondro froestan abra dem soema disi ben go sribi kaba, so dati oen no sa sari leki dem soema disi no abi no wan hopoe. 14. Bikasi efoe wi bribi dati Jezus ben dede en A ben opo baka toe, so srefi Gado sa tjari dem soema disi ben sribi na ini Jezus kaba foe kom baka nanga Hem.

100 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 100 Sari, ma abi hopoe Joe kan sari, ma no leki soema disi no abi hopoe Jezus ben opo baka foe dede Jezus sa kom baka Jezus sa tjari dem soema nanga Hem

101 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 101 Wi sa kom baka nanga Jezus I Tess. 4:15. Bikasi disi wi taki gi oen doro da woortoe foe Masra, dati wi disi de na libi ete en tan dja te leki Masra sa kom baka no sa wini dem soema disi ben go sribi kaba. 16. Bikasi Masra srefi sa saka komopo foe hemel nanga wan bari, en nanga da stem foe da gran engel, en nanga da trompeti foe Gado, en dem soema disi ben dede na ini Kristus kaba sa opo baka fosi; 17. Dan wi disi tan na libi na grontapoe ete, A sa kisi hari go na loktoe nanga dem na ini dem wolkoe, foe miti Masra na ini da loktoe, en so wi sa de nanga Masra foe teego. 18. Foe dat'ede, troostoe makandra nanga dem woortoe disi.

102 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 102 San sa pasa? Masra sa kom baka na ini da wolkoe Dem dedesoema sa opo na da gran trompeti Baka dati, wisrefi disi tan na libi sa opo go na loktoe Wi sa de nanga Jezus foe teego!

103 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 103 Dem soema ben frede dati dem ben misi da opname foe da kerki Bepaalde soema ben dede, ma Jezus Kristus no ben doro baka Wi sa si toe sani na ini da toekomst – da opname foe da kerki nanga da openbaring foe Jezus Kristus

104 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 104 Verschil – opname & openbaring Opname Kristus kom na loktoe Kristus kom foe Hem santawan A de wan kibri tori na ini O. T. Openbaring Kristus doro na grontapoe Kristus kom nanga Hem santawan Foeroe O.T. profeti taki da tori

105 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 105 Verschil – opname & openbaring Opname No wan marki na ini hemel na fesi Da dei foe Kristus Dei foe blesi Openbaring Foeroe marki na loktoe te a kom Da dei foe Masra Dei foe kroetoe nanga vonisi

106 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 106 Verschil – opname & openbaring Opname A pasa wantem so soema no si Gi da kerki fosi Kristus kom leki da brinki stari foe mamanten Openbaring Heri grontapoe sa si disi Gi Israel fosi, en dem heiden Kristus kom leki da zon foe gerechtigheid

107 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 107 Sari, ma abi hopoe I Tess. 4:13. Ma mi brada, mi no wani oen foe de sondro froestan abra dem soema disi ben go sribi kaba, so dati oen no sa sari leki dem soema disi no abi no wan hopoe. 14. Bikasi efoe wi bribi dati Jezus ben dede en A ben opo baka toe, so srefi Gado sa tjari dem soema disi ben sribi na ini Jezus kaba foe kom baka nanga Hem.

108 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 108 Sari, ma abi hopoe Disi na di foe fo presi pe Paulus taki dati dem no moesoe de sondro froestan Joe kan sari, ma no leki soema disi no abi hopoe Jezus ben opo baka foe dede Jezus sa kom baka Jezus sa tjari dem soema nanga Hem

109 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 109 Wi sa kom baka nanga Jezus I Tess. 4:15. Bikasi disi wi taki gi oen doro da woortoe foe Masra, dati wi disi de na libi ete en tan dja te leki Masra sa kom baka no sa wini dem soema disi ben go sribi kaba. 16. Bikasi Masra srefi sa saka komopo foe hemel nanga wan bari, en nanga da stem foe da gran engel, en nanga da trompeti foe Gado, en dem soema disi ben dede na ini Kristus kaba sa opo baka fosi; 17. Dan wi disi tan na libi na grontapoe ete, A sa kisi hari go na loktoe nanga dem na ini dem wolkoe, foe miti Masra na ini da loktoe, en so wi sa de nanga Masra foe teego. 18. Foe dat'ede, troostoe makandra nanga dem woortoe disi.

110 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 110 San sa pasa? Masra sa kom baka na ini da wolkoe Dem dedesoema sa opo na da gran trompeti Baka dati, wisrefi disi tan na libi sa opo go na loktoe Paulus ben denki dati hemsrefi sa tan na libi na da momenti dati Wi sa de nanga Jezus foe teego!

111 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 111 No wan soema sabi sortoe dei I Tess. 5:1. Ma foe dem dei nanga dem jari, brada, oen no abi fanowdoe foe mi skrifi gi oen. 2. Bikasi oensrefi sabi heri boen dati da dei foe Masra sa kom leki wan foefoeroeman na neti. 3. Bikasi te dem sa taki: Vrede nanga rostoe, dan wantem wan pori sa fadon na dem tapoe, leki te da tem foe meki fadon na tapoe wan bere-oema, en dem no sa lowe go kibri.

112 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 112 No wan soema sabi Lobiwan, ala sortoe man ben proberi foe taki sortoe dei, ma dem alamala ben de fout A sa kom plotseling –Leki wan foefoeroeman –Leki da tem foe meki wan pikin

113 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 113 Tan leki pikin foe leti I Tess. 5:4. Ma oen, brada, no de na ini doengroe, so dati da dei dati sa kom na oen tapoe leki wan foefoeroeman. 5. Oen alamala de dem pikin foe leti, en dem pikin foe da dei; wi no de foe da neti, efoe foe doengroe. 6. Foe dat'ede no meki wi sribi so leki trawan doe; ma meki wi loekoe boen en hori wisrefi. 7. Bikasi dem soema disi sribi, dem sribi na neti, en dem soema disi kom droengoe kom droengoe na neti. Meki wi tan nanga krin ai & hori wisrefi

114 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 114 Weri bribi, lobi nanga verloesoe Weri bribi, lobi nanga verloesoe I Tess. 5:8. Ma meki wi disi de foe da dei hori wisrefi, en weri da borswapoe foe bribi nanga lobi, en meki wi weri da hopoe foe verloesoe leki wan feti-hati. 9. Bikasi Gado no ben verkisi wi foe hatibron, ma foe wi kisi verloesoe doro wi Masra Jezus Kristus; 10. Disi ben dede gi wi, so dati efoe wi wiki, efoe wi sribi, wi sa libi makandra nanga Hem. 11. Foe dat'ede, troostoe oensrefi makandra, en bouw makandra kom moro tranga, so leki oen doe kaba.

115 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 115 Gado no verkisi wi foe go bron Wi moesoe weri –Da borswapoe foe bribi & lobi –Da helm foe hopoe foe verloesoe Gado sa kibri wi foe Hem hatibron Efoe wi libi, efoe wi dede, wi sa de nanga Jezus Kristus – doro da opname… Bouw joe bribi kom moro tranga

116 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 116 Wroko nanga joe jeje-leider I Tess. 5:12. En wi begi oen, brada, foe sabi dem soema disi wroko na oen mindri, en disi de na oen tapoe na ini Masra, en disi vermane oen; 13. En loekoe na dem leki toemoesi boen soema na ini lobi foe dem wroko ede. En hori vrede nanga makandra. Wroko boen fasi nanga dem soema disi vermane oen…

117 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 117 Wanlo vermane I Tess. 5:14. Now wi vermane oen, brada, waarskow dem disi djoegoe-djoegoe, troostoe dem swaki bribisoema, hori dem swaki soema foe dem no fadon, en hori pasensi nanga ala soema. Vermane & waarskow djoegoe-djoegoe soema Troostoe dem soema swaki na bribi Kibri dem swaki wan na Jeje fasi foe dem no sa fadon Hori pasensi nanga ala soema

118 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 118 No teki revensi joesrefi I Tess. 5:15. Loekoe boen dati no wan foe oen sa pai ogri foe ogri baka na iniwan soema, ma waka na baka dem sani disi de boen, na mindri foe oensrefi, en nanga ala soema. No teki revensi joesrefi – membre Gado taki dati A sa pai baka. Wi moesoe lobi wi feanti en doe boen gi dem soema disi vervolgoe wi…

119 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 119 Wanlo vermane I Tess. 5:16. Abi prisiri foe teego. 17. Begi dorodoro. 18. Gi grantangi na ini alasani, bikasi disi de da wani foe Gado na ini Kristus Jezus foe oen. Prisiri en gi Gado grantangi alwasi san miti joe. No frede, ma begi dorodoro

120 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 120 Wanlo vermane I Tess. 5:19. No tapoe da Jeje. 20. No veragti profeti-taki. 21. Tesi alasani, en hori dem boen sani faste. Tapoe da Jeje – no gi da Jeje pasi foe doe san A wani doe na ini wi libi. Veragti profeti-taki = no gi jesi na da vermane disi kom na wi Tesi alasani – no bribi ibri sani joe jere, ma tesi hem nanga da woortoe foe Gado

121 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 121 Wi abi skin, sieli & jeje I Tess. 5:22. Kibri oensrefi foe alasani disi sori ogri. 23. En da Gado foe vrede Hemsrefi moesoe meki oen kom santa dorodoro; en meki Hem kibri oen heri jeje nanga sieli nanga skin sondro foutoe te wi Masra Jezus Kristus sa kom baka. 24. Da Soema disi ben kari oen de vertrouw, en A sa doe dati toe. Dja wi si dati Gado sori ala 3 sani foe wi – skin, sieli & jeje Gado srefi kari wi foe de santa, en A sa doe da wroko dati na ini wi libi toe

122 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 122 Wan switi adjosi I Tess. 5:25. Brada, begi gi wi. 26. Gi ala dem brada wan odi nanga wan santa bosi. 27. Mi taigi oen doro Masra dati oen moesoe leisi da brifi disi gi ala dem santa brada. 28. Da gnade foe wi Masra Jezus Kristus de nanga oen. Amen.

123 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 123 Bijbel Instituut Njoen Testamenti II II Tessalonika Robert D. Patton Bijbel Baptist Kerk

124 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 124 II Tessalonika I Tessalonika ben skrifi bikasi dem soema ben denki dati dem soema disi ben dede ben misi da opname foe da kerki II Tessalonika ben skrifi bikasi dem soema ben denki dati da trobi disi miti dem taki dati da kerki sa go doro na da tem foe bigi trobi

125 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 125 Wan switi odi II Tess. 1:1. Paulus, nanga Silvanus nanga Timoteüs gi da kerki foe dem soema foe Tessalonika na ini Gado wi Tata nanga Masra Jezus Kristus: 2. Gnade moe de nanga oen nanga vrede foe Gado wi Tata nanga Masra Jezus Kristus. A komopo foe Paulus, Silas & Timoteus Leki a gwenti – gnade fosi, en vrede disi komopo foe Gado en Masra Jezus Kristus

126 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 126 Blesi na ini tesi II Tess. 1:3. Wi moesoe gi Gado grantangi foe oen alatem, wi brada, so leki a fiti, foe di oen bribi ben gro kom moro bigi, en da lobi disi ibriwan foe oen sori na trawan ben kom moro foeroe; 4. So dati wisrefi glori na ini oen na ini dem kerki foe Gado, foe oen pasensi nanga bribi foe hori doro na ini ala oen trobi nanga pina disi ben miti oen;

127 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 127 Blesi na ini tesi Dem tesi meki dem bribi gro kom moro bigi Dem tesi ben meki dem lobi kom moro foeroe Dem ben sori pasensi foe hori doro alwasi sortoe trobi en pina ben miti dem

128 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 128 Gado koti kroetoe leti II Tess. 1:5. Disi de wan krin marki foe sori da regtvaardiki kroetoe foe Gado, dati dem loekoe na oen leki oen de waarti foe da kownoekondre foe Gado, foe di oen pina foe hem ede; 6. Bikasi a de wan regtvaardiki sani na Gado foe pai dem soema disi trobi oen baka nanga pina, 7. En foe oen disi ben pina foe abi rostoe nanga wi, te Masra Jezus sa sori Hemsrefi foe hemel nanga dem makti engel foe Hem,

129 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 129 Gado sa pai dem foe dem pina Dem ben pina foe Kristus ede Gado loekoe leki dem de waarti foe go na hemel Dem sa feni rostoe drape baka da tem disi Jezus Kristus kom baka

130 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 130 Masra Jezus sa kom baka II Tess. 1:8. En nanga faja-vlam A sa teki revensi na tapoe dem soema disi no sabi Gado, en disi no gi jesi na da boen njoensoe foe wi Masra Jezus Kristus, 9. Disi sa kisi da strafoe foe pori foe teego nanga pina farawe foe da fesi foe Masra, en foe da glori foe Hem krakti; 10. Te A sa kom foe kisi glori na ini Hem santawan, en foe kisi bigi nem foe ala soema disi de bribi (bikasi oen ben bribi wi getuigi) na da dei dati.

131 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 131 Joe no bribi, joe go na hel Jezus sa teki revensi nanga faja-vlam A sa strafoe dem soema disi no gi jesi na da boen njoensoe Dem sa pori foe teego nanga pina Dem no sa si Jezus moro, efoe Hem krakti

132 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 132 Jezus sa kisi glori A sa kisi glori na ini Hem santawan A sa kisi bigi nem foe ala bribiwan

133 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 133 Paulus begi II Tess. 1:11. Foe dat'ede, so srefi wi begi alatem foe oen, dati wi Gado sa loekoe na oen leki oen de waarti foe san A ben kari oen foe doe, en dati A sa doe ala dem boen prisiri foe Hem boen-hati, nanga da wroko foe bribi nanga krakti; 12. Foe da nem foe wi Masra Jezus Kristus sa kisi glori na ini oen, en oen na ini Hem, disi de fiti da gnade foe wi Gado nanga Masra Jezus Kristus.

134 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 134 Paulus begi A begi dati dem sa de waarti foe da kari foe Gado A begi dati Gado sa doe Hem boen prisiri gi dem A begi dati da nem foe Jezus sa kisi glori na ini dem bribiwan A begi dati da glori dem kisi sa fiti da gnade foe Gado

135 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 135 Da dei foe Masra II Tess. 2:1. Now wi begi oen, brada, bikasi Masra Jezus Kristus sa kom baka en wi sa kom makandra nanga Hem, 2. Dati oen no moe seki na ini oen prakseri, efoe broko hede doro wan jeje, efoe woortoe, efoe doro wan brifi leki a ben komopo foe wi, disi taki dati da dei foe Kristus ben doro kaba. 3. No gi iniwan soema pasi foe kori oen na iniwan fasi; bikasi da dei dati no sa kom te leki dem sa dribi gowe fosi, en dati da mansoema foe sondoe sa kom na krin, da manpikin foe pori;

136 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 136 Da dei foe Masra Wi sa kom baka nanga Jezus – disi moesoe pasa baka da opname foe da kerki Disi no kan pasa te leki heri grontapoe sa dribi gowe – da kerki no de moro Antikristus sa sori hemsrefi = da manpikin foe pori Som soema denki disi de Judas, disi Jezus ben kari da manpikin foe pori

137 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 137 Dem no moesoe sek’seki Kande wan Jeje (falsi takroe jeje) sa taigi dem dati da tem foe bigi trobi doro kaba Kande wan woortoe foe wan falsi profeti sa taki dati da tem foe bigi trobi doro kaba Kande wan soema sa skrifi wan falsi brifi leki Paulus ben skrifi foe taki dati Ma dem no moesoe bribi so wan sani

138 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 138 Da manpikin foe pori II Tess. 2:4. Hem disi feti en a opo hemsrefi moro hei leki alasani disi dem kari Gado efoe wan sani foe aanbegi, so dati leki Gado, a sidon na ini da tempel foe Gado, en a sori hemsrefi leki a de Gado. 5. Oen no membre dati di mi ben de na oen mindri ete, mi ben taigi oen abra dem sani disi kaba? 6. En now oen sabi san hori hem baka, so dati dem sa kom si hem na da juisti tem foe hem.

139 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 139 Da manpikin foe pori A sa sori hemsrefi leki Gado A sa poti wan popki foe hemsrefi na ini da tempel foe Gado (si Openbaring 13) Wan sani hori hem baka – mi bribi dati disi de da Santa Jeje, disi na ini bijzonder de na ini dem bribiwan, en disi sa gowe na da opname foe da kerki

140 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 140 Antikristus II Tess. 2:7. Bikasi da kibri-tori foe sondoe wroko kaba; nomo da soema disi hori hem baka sa go doro te leki dem poeroe hem foe da pasi. 8. En dan dem sa si da Takroe soema disi Masra sa njan nanga da blo foe Hem mofo, en A sa figi hem poeroe doro da brinki foe Hem te A sa kom; 9. Hem disi sa kom nanga da wroko foe Satan nanga ala krakti nanga marki nanga bedriegi wondroewroko, 10. En nanga ala kori-fasi sondro gerechtig- heid na ini dem soema disi go lasi, bikasi dem no ben teki da lobi foe da waarheid so dati dem ben kan kisi verloesoe.

141 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 141 Antikristus A sa sori hemsrefi baka da opname foe da kerki Masra srefi sa tapoe hem nanga da blo foe Hem mofo te A kom baka

142 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 142 Antikristus A sa sori foeroe krakti nanga marki nanga bedriegi wondroewroko A sa kori dem soema disi sa go lasi Dem no ben lobi da waarheid foe feni verloesoe, so a kori dem

143 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 143 Antikristus II Tess. 2:11. En foe dat'ede, Gado sa seni wan tranga kori gi dem, so dati dem sa bribi wan lei. 12. So dati dem alamala moesoe lasi disi no ben bribi da waarheid, ma dem ben abi prisiri na ini sani disi no de opregti. Efoe wi no wani bribi tapoe Gado, dan wi sa fadon na ini falsi bribi foe didibri

144 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 144 Grantangi na Gado II Tess. 2:13. Ma wi moesoe gi Gado grantangi alatem foe oen, oen brada disi Gado lobi, bikasi na da bigin Gado ben verkisi oen sinsi da bigin, foe oen sa kisi verloesoe doro da santa wroko foe da Jeje nanga da bribi foe da waarheid. 14. Doro wi boen njoensoe, A ben kari oen kom foe kisi da glori foe wi Masra Jezus Kristus. 15. Foe dat'ede, wi brada, tan faste, en hori dem leri disi oen ben kisi, efoe nanga woortoe, efoe nanga wan brifi foe wi. Gado ben verkisi wi sinsi da bigin Wi kisi verloesoe doro Hem woortoe Wi sa kisi glori

145 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 145 San wi moesoe doe? Tan faste Hori dem leri –Efoe doro wan woortoe –Efoe doro wan brifi

146 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 146 Gado sa troostoe joe II Tess. 2:16. Now wi Masra Jezus Kristus Hemsrefi nanga Gado wi Tata, disi ben lobi wi, en disi ben gi wi wan troostoe foe teego nanga wan boen hopoe doro gnade, 17. Gi oen hati troostoe en meki oen tan faste na ini ibri boen woortoe en wroko. Gado sa troostoe wi foe teego Gado sa gi wi gnade nanga hopoe Gado srefi sa meki wi tan faste na ini bribi Gado srefi sa meki wi tan faste na ini wroko

147 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 147 Paulus aksi dem foe begi gi hem II Tess. 3:1. Fosi mi kaba, brada, begi gi wi, foe da woortoe foe Masra kan abi fri pasi, en a kan kisi glori, so leki a ben kisi nanga oenoe, 2. En dati wi sa verloesoe komopo foe dem tranga-jesi nanga takroe soema, bikasi a no de ala soema disi abi bribi. Paulus wani da woortoe foe abi fri pasi A wani da woortoe foe kisi glori – soema sa drai dem libi Paulus aksi dati dem sa komopo foeda anoe foe tranga-jesi takroe soema disi no bribi

148 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 148 Loekoe na san hem aksi A no aksi dati sani sa waka switi A no aksi dati dem no sa kisi trobi efoe vervolgoe A aksi dati da woortoe sa go na fesi nanga krakti en abi invloed Sortoe begi wi begi?

149 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 149 Dem kisi troostoe II Tess. 3:3. Ma Masra de getrouw, disi sa seti oen faste, en A sa kibri oen foe da ogriwan. 4. En na ini Masra wi sabi foe troe abra oen dati oen doe dem sani kaba, en oen sa doe dem sani disi wi komanderi oen. 5. En Masra moe tiri oen hati na ini da lobi foe Gado, en foe wakti foe Kristus nanga pasensi. Gado sa seti joe faste – A de getrouw Gado sa kibri joe foe da ogriwan Gado sa tiri oen hati Gado sa gi joe da pasensi foe wakti foe Kristus

150 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 150 Poeroe komopo foe soema disi waka pori fasi II Tess. 3:6. Now wi komanderi oen, brada, na ini da nem foe wi Masra Jezus Kristus, dati oen poeroe oensrefi komopo foe ibri brada disi de waka na wan pori fasi, en disi no waka nanga da leri disi a ben kisi foe wi. 7. Foe di oensrefi sabi fa oen moesoe waka na wi baka, bikasi wi no ben waka na wan pori fasi na oen mindri; 8. En wi no ben njan wan soema njanjan foe soso; ma wi ben wroko tranga dei nanga neti foe wi no sa lastiki iniwan foe oen; 9. No bikasi wi no ben abi leti foe doe dati, ma foe meki wisrefi de wan eksempre gi oen, foe oen sa waka na wi baka.

151 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 151 Paulus ben gi abra hem leti Leki apostel, Paulus ben abi leti foe dem sa steun hem Ma a ben wroko so dati a no sa lastiki dem, ma seti wan boen voorbeeld

152 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 152 Joe no wani wroko; joe no sa njan II Tess. 3:10. Bikasi di wi ben de nanga oen, disi wi ben komanderi oen, dati efoe iniwan soema no ben wani wroko, dan a no sa njan toe. 11. Ma wi jere dati som soema de na oen mindri disi waka na wan pori fasi, disi no wroko kwet'kweti, ma disi boemoei demsrefi nanga tra soema tori. 12. Now wi komanderi dem sortoe soema dati, en vermane dem foe wi Masra Jezus Kristus ede, dati dem wroko na wan tiri fasi, en njan dem egi njanjan.

153 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 153 Fa wi moesoe libi Wi moesoe wroko en no lesi Wi moesoe libi tiri fasi, en no bemoei na ini trawan tori

154 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 154 No weri foe doe boen II Tess. 3:13. Ma oen, brada, no kom weri foe doe boen. 14. En efoe iniwan soema no wani gi jesi na wi woortoe na ini da brifi disi, loekoe boen na da soema dati, en no hori oensrefi nanga hem so dati a sa kisi sjem. 15. Ma no loekoe na hem leki wan feanti, ma vermane hem leki wan brada. Hori aparti foe dem soema disi no wani waka na wan boen fasi Vermane hem leki wan brada

155 9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 155 Wan switi adjosi II Tess. 3:16. Now da Masra foe vrede Hemsrefi moesoe gi oen vrede alatem na ala sortoe fasi. Masra moe de nanga oen alamala. 17. Disi de da odi foe Paulus disi mi skrifi nanga mi egi anoe, disi de da marki na ini ibri brifi; so mi de skrifi. Paulus ben skrifi da kaba so dati joe kan sabi da brifi de foe hem foe troe


Download ppt "9/12/2014 NT II Les 1 Galaten, I & II Tessalonika 1 Njoen Testamenti II – Les 1 Galaten – II Tessalonika Robert D. Patton."

Similar presentations


Ads by Google