Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

8/6/20141 Bijbel Baptist Kerk Zielenwinnen Filosofie & Methoden.

Similar presentations


Presentation on theme: "8/6/20141 Bijbel Baptist Kerk Zielenwinnen Filosofie & Methoden."— Presentation transcript:

1 8/6/20141 Bijbel Baptist Kerk Zielenwinnen Filosofie & Methoden

2 8/6/20142 Voorbeeld foe Jezus Lukas 5:1. En a ben pasa so dati di da pipel ben kwinsi Hem foe jere da woortoe foe Gado, A ben tanapoe na sei da zee foe Gennasaret, 2. En A ben si toe sipi na sei da zee sjoro, ma dem fisiman ben komopo foe dem foe go wasi dem fisi-neti. 3. En A ben go na ini wan foe dem sipi, da wan foe Simon, en A ben begi hem foe troesoe da boto komopo pikinso foe da sjoro. En A ben sidon, leri dem soema foe da sipi.

3 8/6/20143 Voorbeeld foe Jezus Lukas 5:4. Now di A ben kaba foe taki, A taki gi Simon taki: Waka go na da moro dipi watra, en saka dem neti foe kisi fisi. 5. En Simon ben piki Hem taki: Masra, wi ben wroko da heri neti langa, en wi no ben kisi noti. Tokoe, na Joe woortoe mi sa saka da neti go na ondro. 6. En di dem ben doe disi, dem ben go lontoe wan bigi hipi fisi, en da neti ben bigin foe priti.

4 8/6/20144 Voorbeeld foe Jezus Lukas 5:7. En dem ben kari dem mati foe da tra boto foe kom jepi dem. En dem ben kom, en dem ben foeroe ala toe boto te leki dem ben bigin foe soengoe. 8. Di Simon Petrus ben si disi, a ben fadon na Jezus kindi, en a ben taki: Gowe libi mi, bikasi mi de wan sondoe soema, Masra. 9. Bikasi a ben verwondroe, hem nanga ala dem soema disi ben de nanga hem, na da hipi fisi disi dem ben kisi.

5 8/6/20145 Voorbeeld foe Jezus Lukas 5:10. So srefi dem mati Jakobus nanga Johannes, dem manpikin foe Zebedeüs, ben verwondroe. En Jezus ben piki Simon taki: No frede; bigin foe tide joe sa kisi libisoema. 11. En di dem ben tiri dem boto kom na sjoro, dem ben libi alasani na baka, en dem ben waka na Hem baka.

6 8/6/20146 Wantoe les foe leri Fosi, dem man ben de professioneel fisiman. Dem ben sabi da juisti tem foe fisi, en pe foe fisi, ma tokoe dem no ben kisi noti Jezus ben sabi pe dem fisi de - efoe wi kan taki, Jezus ben tiri dem fisi na da juisti presi...

7 8/6/20147 Wantoe les Petrus ben gi jesi na da opdrakti foe Jezus - foe sori respeki gi Hem Di a ben doe so, dem ben kisi moro fisi leki dem ben kisi iniwan tem na ini dem heri libi - bijna soengoe toe boto

8 8/6/20148 Wantoe les Petrus ben sabi dati Jezus de wan spesroetoe soema, en a ben kom si hemsrefi leki wan sondoe soema Jezus ben kari dem foe doe wan moro bigi wroko - foe kisi libisoema Dem ben libi ala dem goedoe - dem fisi - en dem ben waka baka Jezus

9 8/6/20149 Wantoe vragen gi wisrefi Jezus sabi pe dem lasiwan de disi sa teki Hem? Wi de bereid foe gi Hem jesi? Wi de bereid foe poti Hem wroko moro hei leki foe kisi grontapoe goedoe?

10 8/6/201410 San wi moesoe doe? Wi moesoe gi Jezus da kans foe tiri wi - wi moesoe foeroe nanga da Santa Jeje. Wi moesoe kom krin na Gado fesi Wi moesoe begi dati Jezus sa tjari wi go na dem juisti soema Wi moesoe bribi - dati Gado abi wan soema gi wi da dei dati

11 8/6/201411 Wi abi dem juisti sani fanowdoe Dem no ben man kisi fisi sondro wan boto nanga neti. So srefi, wi moesoe abi da juisti equipment (da woortoe foe Gado) foe wroko Neti no kisi nanga kori - so srefi, wi no moesoe kori soema, ma sori dem da waarheid disi komopo foe Gado woortoe

12 8/6/201412 Membre da wroko foe da Santa Jeje foe wini sieli Jn. 16:8. En te A sa kom, A sa getuigi gi grontapoe foe sondoe, foe gerechtigheid, nanga kroetoe: 9. Foe sondoe, bikasi dem no bribi na Mi; 10. Foe gerechtigheid bikasi Mi sa go na Mi Tata, en oen no sa si Mi moro; 11. En foe kroetoe, bikasi da fesiman foe da grontapoe disi ben kisi kroetoe kaba.

13 8/6/201413 Da wroko foe da Santa Jeje A de da Santa Jeje disi de fanowdoe foe sori wan soema foe troe dati a de wan sondari A de da Santa Jeje disi sa sori dati wan kroetoe sa kom, en efoe dem no drai dem libi, dem soema sa go na hel A de da Santa Jeje disi sori dati troe gerechtigheid de kom doro Jezus Kristus wawan

14 8/6/201414 So wi moesoe foeroe nanga da Santa Jeje, So wi moesoe foeroe nanga da Santa Jeje, en wroko doro da Santa Jeje foe si da froktoe disi wi wani si: Jn. 15:7. Efoe oen tan na Mi ini, en Mi woortoe tan na oen ini, dan oen sa aksi san oen wani, en dati sa pasa gi oen. 8. Nanga disi Mi Tata kisi glori, efoe oen meki foeroe froktoe; so oen sa de Mi discipel.... 16. Oen no ben verkisi Mi, ma Mi ben verkisi oen, en Mi ben poti oen so dati oen sa go en meki froktoe, en dati oen froktoe sa tan; foe iniwan sani disi oen sa aksi da Tata na ini Mi nem, dati A sa man gi oen.

15 8/6/201415 Wan fasi de foe bigin nanga wan vraag… Joe sabi 100% zeker dati efoe joe sa lasi libi, efoe now efoe na ini 5 jari foe now, dati joe sa kisi pardon foe ala joe sondoe, en joe sa go na hemel-kondre?.Joe kan sabi foe zeker: I Jn. 5:13. Mi ben skrifi dem sani disi gi oen disi bribi na da nem foe da Manpikin foe Gado, so dati oen kan sabi dati oen abi da libi foe teego, en dati oen kan bribi na tapoe da nem foe da Manpikin foe Gado.

16 8/6/201416 Vraag #2 - San joe denki dati joe moesoe vertrouw foe kisi pardon foe sondoe, en foe kisi da libi foe teego? Moro foeroe soema taki foe wroko – foe go na kerki, hori 10 gebod, lobi dem naaste, gi na potiwan, leisi da Bijbel Loekoe boen te dem taki dati dem drai libi – san dem bedoel de belangrijk

17 8/6/201417 Verloesoe doro bribi Titus 3:5 No foe dem boen wroko foe gerechtigheid disi wi ben doe, ma foe Hem boen-hati ede A ben verloesoe wi doro da wasi foe da njoen-geboorte, nanga da njoen libi foe da Santa Jeje, Rom. 3:20 Foe dat'ede nanga dem wroko foe da wet, no wan soema sa kom regtvaardiki na Hem fesi; bikasi nanga da wet wi kom sabi san na sondoe.

18 8/6/201418 Verloesoe doro bribi Rom. 4:5 Ma na da soema disi no wroko, ma disi bribi na tapoe Hem disi de meki dem soema sondro Gado-fasi kom regtvaardiki, Gado loekoe na hem bribi leki gerechtigheid..Efesi 2:8-9 8. Bikasi doro gnade oen ben kisi verloesoe doro bribi; en dati no ben komopo foe oensrefi; a de da presenti foe Gado; 9. A no komopo foe wroko, so dati no wan soema kan taki nanga bigi-fasi.

19 8/6/201419 Verloesoe doro bribi Jn. 6:28-29 28. Dan dem ben taki gi Hem taki: San wi moesoe doe, foe wi kan wroko dem wroko foe Gado? 29. Jezus ben piki dem taki: Disi de da wroko foe Gado, foe oen bribi na Hem disi A ben seni kom. Gal 3:10-11 10. Bikasi ibri soema disi de na ondro dem wroko foe da wet de na ondro wan floekoe; bikasi a de skrifi taki: Floekoe de na tapoe ibri soema disi no hori doro foe doe alasani disi de skrifi na ini da boekoe foe da wet! 11. Ma a sori krin dati no wan soema de kom regtvaardiki na ini da ai foe Gado doro da wet, bikasi: Da regtvaardiki soema sa libi doro hem bribi.

20 8/6/201420 San wi moesoe leri dem lasiwan? Wi wani sori da soema dati dem kan sabi da pasi foe hemel, ma soso doro Jezus. So wi wani sori dem dati wroko no man tjari dem go drape. Dan wi sa go moro fara, en sori dem dati dem de sondoe soema, ma dati Jezus de da oplossing foe dem sondoe.

21 8/6/201421 Wi alamala de sondari I Kor. 15:3. Bikasi fosi mi ben gi oen da sani disi mi ben kisi toe; fa Kristus ben dede foe wi sondoe ede, so leki a de skrifi kaba; Prediker 7:20 Bikasi no wan soema na grontapoe de so regtvaardiki dati a doe soso boen, en noiti a doe sondoe.

22 8/6/201422 Wi alamala de sondari Spreuken 20:9 Soema kan taki: Mi ben meki mi hati kom krin; mi de krin foe mi sondoe? Romeini 3:10 So leki a de skrifi taki: No wan soema de regtvaardiki, no wan srefi.

23 8/6/201423 Wi alamala de sondari Romeini 3:23 Bikasi dem alamala ben doe sondoe, en dem mankeri da glori foe Gado. Jesaja 64:6 Ma wi alamala de leki wan doti sani, en ala wi gerechtigheid de leki morsoe krosi; en wi kom drei leki wan blati, en wi sondoe, leki da winti, ben tjari wi gowe.

24 8/6/201424 San sondoe wani taki? I Jn. 3:4 Da soema disi de doe sondoe dorodoro broko da wet toe, bikasi sondoe broko da wet. Wan boen voorbeeld foe da wet de dem 10 gebod

25 8/6/201425 Gi wantoe voorbeeld foe sondoe Joe ben kosi? Joe ben misbruiki da nem foe Gado te joe naki joe foetoe, efoe fadon, efoe gi joesrefi mankeri, enz? Joe ben gi jesi na dem bigi soema alatem? Joe ben lei? Omeni leisi joe moesoe kiri foe tron wan kiriman? Omeni leisi joe moesoe lei foe tron wan leiman?

26 8/6/201426 Dem leiman.Openbaring 21:27. En no wan sani sa go na ini disi sa pori hem, no wan sani disi doe fisti-wroko, efoe disi meki wan lei; ma dem wawan disi de skrifi na ini da boekoe foe libi foe da Lam

27 8/6/201427 Dem leiman Openbaring 21:8 Ma dem soema disi de frede, nanga dem disi no bribi, nanga dem fisti soema nanga dem kiriman nanga dem hoeroeman nanga dem tovroeman nanga dem afgodreiman nanga ala dem leiman sa abi dem pisi na ini da zee disi de bron nanga faja nanga swarfoe disi de da di foe toe dede.

28 8/6/201428 Gado de wan santa Gado, en A no man nanga sondoe: Mt. 5:48. Foe dat'ede oen moesoe de volmaakt so leki oen Tata disi de na ini hemel de volmaakt. Jakobus 2:10 Bikasi da soema disi hori da heri wet, ma a broko wan pisi nomo, tokoe a broko da heri wet. Omeni soema kan go na hemel op basis foe dem boen wroko?

29 8/6/201429 Kristus ben dede foe wi sondoe ede Wi si dati Jezus Kristus ben dede gi wi sondoe. Foe san’ede? Romeini 6:23 Bikasi dede de da paiman foe sondoe, ma da presenti foe Gado de libi foe teego doro Jezus Kristus wi Masra Heb.9:22. En oen kan taki dati nanga da wet, pikinso moro dan alasani de krin nanga broedoe; en sondro trowe broedoe pardon no de.

30 8/6/201430 San dede wani taki? Moro leki foe dede skin-fasi, bikasi ala soema dede skin fasi, inclusief dem soema disi go na ini hemel Openbaring 20:14. En dem ben trowe dede nanga dedekondre na ini da faja- zee. Disi na di foe toe dede. 15. En dem ben teki ibri soema disi dem no feni hem nem skrifi na ini da boekoe foe libi trowe na ini da faja-zee.

31 8/6/201431 Dede de da paiman foe sondoe.Openbaring 14:10. Da srefi soema dati sa dringi foe da wini foe da hatibron foe Gado, disi A kanti sondro foe moksi hem nanga watra na ini da kan foe Hem hatibron; en a sa kisi pina nanga faja nanga swarfoe na fesi foe dem santa engel en na fesi foe da Lam; 11. En da smoko foe dem pina de go na loktoe foe teego; en noiti dem sa abi rostoe dei nanga neti, dem disi aanbegi da meti nanga hem popki, en ibri soema disi teki da marki foe hem nem.

32 8/6/201432 Jezus waarskow wi: Mk. 9:43. En efoe joe anoe meki joe doe sondoe, kapoe hem poeroe; a de moro boen gi joe foe go na ini libi na wan malengri fasi leki foe go nanga toe anoe na ini hel, na ini da faja disi noiti sa dede, 44. Pe da woron noiti sa dede, en da faja noiti sa dede toe..Mt. 18:8. We dan, efoe joe anoe efoe joe foetoe meki oen doe sondoe, kapoe dem poeroe en fringi dem trowe; a de moro boen gi joe foe go na ini libi na wan malengri fasi, dan foe joe abi toe anoe efoe toe foetoe, tokoe dem fringi joe na ini da faja foe teego.

33 8/6/201433 Bikasi Gado de wan regtvaardiki Gado, A moesoe kroetoe sondoe Genesis 18:25b Da Kroetoeman foe heri grontapoe no sa doe leti? Dede de da paiman foe sondoe. Wi ben verdini hem. Wan soema moesoe pai foe wi sondoe. Efoe wi pai foe hem, dan wi sa bron na ini hel foe teego. Ma wan tra soema kan pai gi wi disi noiti ben doe sondoe hemsrefi.

34 8/6/201434 Kristus dede foe wi sondoe I Kor. 15:3. Bikasi fosi mi ben gi oen da sani disi mi ben kisi toe; fa Kristus ben dede foe wi sondoe ede, so leki a de skrifi kaba; 4. En dem ben beri Hem, en A ben opo baka foe dede na di foe drie dei, so leki a de skrifi; Da probleem de sondoe Da paiman de dede Kristus ben dede gi wi Da bewijs dati A ben dede foe troe de dati dem ben beri Hem

35 8/6/201435 Gado de santa, ma Gado de lobi toe Romeini 5:8 Ma Gado ben sori fa Hem ben lobi wi, bikasi alwasi wi ben de sondoe soema ete, Kristus ben dede gi wi. Jn. 3:16 Bikasi Gado ben lobi ala soema so tee dati A ben gi Hem wan enkri gebore Pikin abra, foe ibri soema disi de bribi na Hem no moesoe go lasi, ma a sa abi da libi foe teego.

36 8/6/201436 Jezus Kristus ben dede gi wi tapoe da kruisi I Petrus 2:24. Hemsrefi ben tjari wi sondoe na ini Hem egi skin disi dem ben hanga tapoe da bon, so dati wi, disi ben dede gi sondoe moesoe libi gi gerechtigheid; doro Hem fonfon oen ben kom boen baka.

37 8/6/201437 Jezus Kristus ben dede gi wi tapoe da kruisi.Jesaja 53:5. Ma a ben kisi mankeri foe wi sondoe ede, en dem ben fon hem foe wi ogridoe ede; da fonfon foe wi vrede ben de na hem tapoe, en nanga hem fonfon wi ben kom boen baka. 6. Wi alamala de leki skapoe disi ben lasi pasi; wi ben drai ibriwan foe teki hem egi pasi; en MASRA ben poti da sondoe foe wi alamala na hem tapoe.

38 8/6/201438 Kristus no ben doe sondoe Soso wan soema disi no ben abi foe pai foe hem egi sondoe de in staat foe pai foe wi sondoe. Hemsrefi no man doe sondoe. I Petrus 2:22 Hem disi noiti ben doe sondoe, en noiti ben kori nanga Hem mofo; 23. Hem disi noiti ben kosi baka te wan soema ben kosi Hem; di A ben pina, A no ben dreigi dem, ma A ben gi Hemsrefi abra na da Soema disi koti kroetoe leti;

39 8/6/201439 Moro fara, da paiman de dede & trowe broedoe Hebreeen 9:22 En oen kan taki dati nanga da wet, pikinso moro dan alasani de krin nanga broedoe; en sondro trowe broedoe pardon no de..Romeini 6:23a Dede de da paiman foe sondoe...

40 8/6/201440 Di Jezus ben pai gi wi, A ben pai da heri paiman! Jn. 19:30 Foe dat'ede, di Jezus ben teki da asin, A ben taki: A kaba! En A ben boigi Hem hede, en A ben gi Hem jeje abra. I Jn. 1:7 Ma efoe wi waka na ini da leti, so leki A de na ini da leti, dan wi abi gemeenschap wan nanga trawan, en da broedoe foe Jezus Kristus, Hem Manpikin, krini wi foe ala sondoe.

41 8/6/201441 Di Jezus ben pai gi wi, A ben pai da heri paiman! Hebreeen 1:3b Di A ben figi wi sondoe poeroe Hemsrefi, A ben sidon na da letianoesei foe da Majesteit na hei Hebreeen 10:14. Bikasi doro wan ofrandi A ben meki dem santa soema kom volmaakt foe teego.

42 8/6/201442 Disi wani taki - wi no abi foe pai noti moro Wi no kan pai nanga boen wroko A no taki dati wi moesoe wroko foe hori doro na ini wi egi tranga.A kaba

43 8/6/201443 Gado gi wi da gerechtigheid foe Jezus Kristus so dati wi kan go na hemel II Kor. 5:21 Bikasi A ben meki Hem tron sondoe foe wi ede, Hem disi noiti ben sabi sondoe kwet'kweti; so dati A sa meki wi tron da gerechtigheid foe Gado na ini Hem. Gado ben poeroe wi sondoe, en A poti da gerechtigheid foe Kristus na ini hem presi

44 8/6/201444 Wi abi da gerechtigheid foe Kristus Jezus Gado poti wi na ini Jezus Kristus: I Kor. 1:30. Ma foe Hem, oen de na ini Kristus Jezus, disi Gado ben meki tron sabi nanga gerechtigheid nanga santa-fasi nanga verloesoe gi wi; Now wi abi da srefi leti foe go na ini hemel disi Jezus Kristus abi, bikasi wi de na Hem ini.

45 8/6/201445 Wi tron goedoeman jeje-fasi Voorbeeld: Wi abi wan schuld wi no man pai. Wan soema pai gi wi. Ma dan wi de bloot ete - wi no abi wan kopro sensi disi tan abra. Ma da soema no pai wi schuld nomo, ma ook toe a gi wi foeroe moni so dati wi kan hori wisrefi na libi dorodoro.

46 8/6/201446 Fa wi kan sabi dati Gado ben teki Jezus paiman? Di A ben opo Hem baka na dede kom na libi. Fosi, dem discipel ben lowe di dem si Hem dede tapoe da kruisi, en dem beri Hem. Ma baka da tem dati dem ben si Hem opo baka, dem no ben frede moro, ma dem ben dini Hem nanga dem heri hati te leki dede srefi.

47 8/6/201447 Fa wi kan sabi dati Gado ben teki Jezus paiman? Di I Kor. 15:5. En dati Kefas ben si Hem, en dan dem twalfoe apostel. 6. Baka dati, moro leki feifi hondro brada ben si Hem na da srefi tem, en moro foeroe foe dem de na libi te leki tide, ma wantoe foe dem ben fadon na sribi kaba. 7. Baka dati, Jakobus ben si Hem, en dan ala dem apostel. 8. En leki da laasti foe ala soema, mi ben si Hem toe, leki wan soema disi ben gebore fosi da juisti tem.

48 8/6/201448 San wi moesoe sori dem lasiwan? Jezus, disi no ben doe sondoe, ben dede gi wi, en A trowe Hem broedoe gi wi - foe kisi pardon foe sondoe, en moro fara, foe krini wi dorodoro Jezus ben pai da heri paiman Gado ben doe moro - en A ben gi wi da gerechtigheid foe Kristus, so dati wi abi leti foe go na hemel Da bewijs de dati Jezus ben opo baka foe dede

49 8/6/201449 Bribi tapoe Jezus Kristus en teki Hem leki wi verloesoeman Jn. 3:16 Bikasi Gado ben lobi ala soema so tee dati A ben gi Hem wan enkri gebore Pikin abra, foe ibri soema disi de bribi na Hem no moesoe go lasi, ma a sa abi da libi foe teego. Jn. 1:12 Ma ala dem disi ben teki Hem, na dem A ben gi krakti foe tron pikin foe Gado, dem disi de bribi na Hem nem.Jn. 3:36 Da soema disi bribi na da Pikin abi libi foe teego; en da soema disi no de bribi na da Pikin no sa si libi, ma da hatibron foe Gado de tan na hem tapoe.

50 8/6/201450 A de soso Jezus disi kan tjari verloesoe kom Jn. 14:6 Jezus taki gi hem taki: Mi de da pasi, da waarheid, nanga da libi; no wan soema kan kom na Mi Tata boiti doro Mi. Tori 4:12 En no wan verloesoe de na iniwan tra nem; bikasi dem no ben gi libisoema wan tra nem na ondro hemel disi kan meki wi sieli feni verloesoe. I Tim. 2:5 Bikasi wan Gado de, nanga wan mindriman na mindri foe Gado nanga libisoema, da man Kristus Jezus;

51 8/6/201451 Drai libi - komopo foe sondoe en kom na Jezus Kristus. Da moro bigi sondoe wi moesoe fika de dati wi no bribi tapoe Jezus troe troe Troe bribi - leki wan drie-foetoe.Froestan - prakseri.Wi de eens - emotie.Wi vertrouw - wil.Troe bribi teki ala drie!.Voorbeeld - sidon tapoe wan stoeroe

52 8/6/201452 San foe doe efoe soema moksi bribi nanga wroko? Voorbeeld - poti wegi tapoe toe stoeroe gelijk Romeini 3:28 Foe dat'ede wi sabi dati wan soema kom regtvaardiki doro bribi sondro da wroko foe da wet. Jn. 6:47 Troe, troe, Mi taki gi oen taki: Da soema disi de bribi na Mi, hem abi libi foe teego. Romeini 4:5 Ma na da soema disi no wroko, ma disi bribi na tapoe Hem disi de meki dem soema sondro Gado-fasi kom regtvaardiki, Gado loekoe na hem bribi leki gerechtigheid.

53 8/6/201453 San foe doe efoe soema moksi bribi nanga wroko.Galaten 2:16 Wi sabi dati wan soema no kan kom regtvaardiki nanga dem wroko foe da wet, ma nanga da bribi foe Jezus Kristus nomo. So leki wi ben bribi na ini Jezus Kristus, wi ben sa kom regtvaardiki doro da bribi foe Kristus, en no doro dem wroko foe da wet, bikasi no wan soema kan kom regtvaardiki doro dem wroko foe da wet.

54 8/6/201454 Aksi dem efoe dem de klari foe teki Jezus. Dja de wan fasi: Joe bribi dati Jezus kan gi joe pardon foe joe sondoe, en gi joe da libi foe teego?.Sortoe tem joe bribi dati Jezus sa wani joe foe teki Hem na ini joe libi?

55 8/6/201455 Sortoe tem foe drai libi? (Nownow - efoe a no taki “now”, joe kan sori hem dem versi disi).II Kor. 6:2. (Bikasi A taki: Mi ben jere joe na da juisti tem, en na ini da dei foe verloesoe Mi ben sorgoe foe joe; loekoe, now da juisti tem de, en loekoe, now da dei foe verloesoe de.) Spreuken 27:1 No taki bigi-fasi joesrefi abra tamara; bikasi joe no sabi san wan dei sa tjari kom.

56 8/6/201456 Hari da neti Joe wani aksi Jezus foe gi joe pardon, en teki Hem leki joe verloesoeman nownow? Disi wi kari drai libi - wi drai komopo foe wi owroe libi, en wi drai kom na Gado: I Tess. 1:9b fa oen ben drai kom na Gado, komopo foe dem popki foe kom dini da libilibi en troe Gado Tori 3:19a Foe dat'ede, sori sari-hati, en drai oen libi, foe A sa figi oen sondoe poeroe

57 8/6/201457 Drai joe libi! Tori 17:29. Dan efoe wi de dem pikin foe Gado, wi no moesoe denki dati Gado de leki sorfoe efoe gowtoe, efoe ston disi de koti nanga libisoema koni nanga prakseri. 30. Na da tem disi wi no ben sabi, Gado no ben loekoe fin'fini na dati, ma now A komanderi ala soema na ibri presi foe drai dem libi;

58 8/6/201458 Kom na Jezus Joe kan begi wan begi leki da voorbeeld disi: Masra Jezus, mi sabi dati mi de wan lasi sondari. Mi drai mi libi, komopo foe mi owroe libi, en mi kom na Joe. Mi aksi Joe foe gi mi pardon foe mi sondoe, en wasi mi nanga Joe broedoe. Mi aksi Joe foe broko dem famiri banti, foe kom na ini mi libi, en gi mi da libi foe teego. Grantangi foe jere da begi foe mi. Amen.

59 8/6/201459 Aksi wanlo vragen dan… So boen leki joe sabi foe doe, joe ben vertrouw tapoe Jezus nownow foe gi joe pardon foe sondoe, so dati joe kan go na hemel?.Efoe joe dede nownow, sortoe presi joe sa go?.Efoe joe sa dede baka 5 efoe 10 efoe moro jari, pe joe sa go?.Efoe joe ben dede esredei fosi joe ben vertrouw tapoe Jezus, pe joe ben sa go?.Omeni leisi joe moesoe meki so wan besroiti?.Joe ben de schuldig na fesi foe Gado fosi joe ben vertrouw Jezus?.Joe de schuldig nownow?

60 8/6/201460 Aksi wanlo vragen dan… So boen leki joe sabi foe doe, joe ben vertrouw tapoe Jezus nownow foe gi joe pardon foe sondoe, so dati joe kan go na hemel? Efoe joe dede nownow, sortoe presi joe sa go? Efoe joe sa dede baka 5 efoe 10 efoe moro jari, pe joe sa go?

61 8/6/201461 Aksi wanlo vragen dan… Efoe joe ben dede esredei fosi joe ben vertrouw tapoe Jezus, pe joe ben sa go? Omeni leisi joe moesoe meki so wan besroiti? Joe ben de schuldig na fesi foe Gado fosi joe ben vertrouw Jezus? Joe de schuldig nownow?

62 8/6/201462 Wan njoen schepping; wan njoen krakti Bikasi Jezus de kom na ini joe libi, now joe abi wan njoen krakti foe libi na wan fasi disi gi Gado prisiri: II Kor. 5:17 Foe dat'ede, efoe iniwan soema de na ini Kristus, A de wan njoen soema; dem owroe sani ben pasa gowe; loekoe, alasani ben kom njoen.

63 8/6/201463 Wan njoen schepping; wan njoen krakti II Petrus 1:3. So leki Hem Gado krakti ben gi wi alasani disi de fanowdoe foe libi nanga Gado-fasi, doro da sabi foe Hem disi ben kari wi kom na glori nanga krin libi. 4. A ben gi wi toemoesi bigi diri pramisi, foe nanga dem oen kan kisi wan pisi foe Gado-fasi, di oen ben komopo foe da pori disi de foe grontapoe nanga hem lostoe. Leki wan njoen pikin, wi sa abi wan njoen fasi foe libi, en wi sa wani tan na mindri foe dem brada nanga sisa foe wi - na ini da kerki.

64 8/6/201464 Krakti foe libi tra fasi Jezus sa gi wi da krakti foe waka na Hem baka dei foe dei efoe wi aksi Hem: Kol. 2:6. Foe dat'ede, so leki oen ben teki Kristus Jezus da Masra, so srefi oen moesoe waka na Hem ini. 7. Meki loetoe, en bouw kom tranga na Hem ini, en tan faste na ini da bribi so leki oen ben leri, en na ini dati, oen moe gi foeroe grantangi.

65 8/6/201465 Krakti foe libi tra fasi Jezus sa gi wi da krakti foe waka na Hem baka dei foe dei efoe wi aksi Hem: Kol. 2:8. Loekoe boen so dati no wan soema kori oen nanga libisoema koni nanga soso bedriegi, nanga da owroetem gwenti foe libisoema, nanga dem fondamenti foe grontapoe, en no nanga Kristus. 9. Bikasi da heri foeroe foe Gado de tan na ini Hem skin. 10. En oen abi alasani na Hem ini; Hem disi de da Hede foe ala makti nanga krakti

66 8/6/201466 Belangrijk sani foe membre Wi moesoe abi troe bribi tapoe Jezus foe go na hemel - foe poti wi heri vertrouw tapoe Hem, en no tapoe Hem plus ete wan sani. Troe bribi no de foe froestan nomo, efoe foe de eens nomo, ma a de foe vertrouw toe.

67 8/6/201467 Belangrijk sani foe membre Wi moesoe drai komopo foe wi owroe libi, pe wi ben vertrouw tapoe wisrefi, en kom na Jezus en vertrouw tapoe Hem. Wi libi sa sori wan bigi kenki

68 8/6/201468 Belangrijk sani foe membre Wi moesoe gi da soema wan kans foe meki wan krin besroiti, en Sori dem dati a no de wan begi disi sa tjari dem go na hemel, ma a de Jezus.

69 8/6/201469 Jezus komanderi! Da doel de foe meki discipel. A no de soso foe abi soema begi en drai libi, ma dan dem no gro: Mt. 28:18. En Jezus ben kom taki gi dem taki: Mi ben kisi ala makti na ini hemel nanga grontapoe. 19. Foe dat'ede, go leri ala dem natie, en dopoe dem na ini da nem foe da Tata, en foe da Pikin, en foe da Santa Jeje; 20. En leri dem foe hori en doe alasani disi Mi ben komanderi oen. En loekoe, Mi de nanga oen alatem te leki da kaba foe grontapoe. Amen.

70 8/6/201470 Disi de da wroko Gado gi wi leki bribiwan A de wan wroko disi Gado srefi gi wi foe doe baka da tem wi drai wi libi: II Kor. 5:14. Bikasi da lobi foe Kristus de dwingi wi, 15. Bikasi wi sabi dati efoe wan soema ben dede gi ala soema, dan alamala ben dede. En A ben dede gi ala soema, so dati dem soema disi de libi no moesoe libi gi demsrefi moro, ma dem moesoe libi gi Hem disi ben dede gi dem, en A ben opo baka.

71 8/6/201471 Disi de da wroko Gado gi wi leki bribiwan A de wan wroko disi Gado srefi gi wi foe doe baka da tem wi drai wi libi: II Kor. 5:16. Foe dat'ede, wi no sabi wan libisoema na skin-fasi moro; ja, alwasi wi ben sabi Kristus nanga skin- fasi, tokoe now wi no sabi Hem da fasi dati moro. 17. Foe dat'ede, efoe iniwan soema de na ini Kristus, A de wan njoen soema; dem owroe sani ben pasa gowe; loekoe, alasani ben kom njoen.

72 8/6/201472 Disi de da wroko Gado gi wi leki bribiwan II Kor. 5:18. En alasani de foe Gado, disi ben meki wi kom boen baka nanga Hemsrefi doro Jezus Kristus, en A ben gi wi da wroko foe meki soema kom boen baka nanga Hem; 19. Dati wani taki: Gado ben de na ini Kristus, en A ben meki libisoema kom boen baka nanga Hemsrefi, en A no ben poti dem sondoe na dem srefi tapoe; en A ben gi wi da woortoe foe meki soema kom boen baka nanga Hem.

73 8/6/201473 Disi de da wroko Gado gi wi leki bribiwan A de wan wroko disi Gado srefi gi wi foe doe baka da tem wi drai wi libi: II Kor. 5:20. Now dan, wi de boskopoeman foe Kristus, so leki Gado ben begi oen doro wi; na presi foe Kristus, wi begi oen: kom boen baka nanga Gado.

74 8/6/201474 Foeroe nanga da Santa Jeje Wi no man doe da wroko disi boiti nanga da krakti foe da Santa Jeje, so wi moesoe foeroe nanga da Santa Jeje: Efesi 5:15. Loekoe boen na fa oen waka; no waka leki dom soema, ma leki koniman. 16. Bai da tem baka, bikasi dem dei de takroe. 17. Foe dat'ede, no de dom, ma froestan san Masra wani. 18. En no kom droengoe nanga wini, bikasi dati de jajo-libi; ma foeroe nanga da Santa Jeje;


Download ppt "8/6/20141 Bijbel Baptist Kerk Zielenwinnen Filosofie & Methoden."

Similar presentations


Ads by Google