Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Da Bijbel en Prati foe Ongeloof Dr. Ernest Pickering Samenstelling R. Patton.

Similar presentations


Presentation on theme: "Da Bijbel en Prati foe Ongeloof Dr. Ernest Pickering Samenstelling R. Patton."— Presentation transcript:

1 Da Bijbel en Prati foe Ongeloof Dr. Ernest Pickering Samenstelling R. Patton

2 Gado doel Da kerki de kari komopo foe doengroe leki leti dja na grontapoe A wani wan krin kerki: Efesi 5:25. Oen masra, lobi oen wefi so leki Kristus ben lobi da kerki toe, en A ben gi Hemsrefi abra foe hem ede; 26. So dati A kan meki hem kom santa, en A kan krini hem nanga da wasi foe watra doro da woortoe; 27. So dati A kan gi Hemsrefi wan glori kerki, disi no abi wan flaka efoe ploi efoe iniwan sani leki dati, ma dati a sa de santa en sondro foutoe.

3 Fa Satan wroko Da doel foe Satan – pori da leti doro ongeloof en ongelovige na ini da kerki srefi door: Corruptie Formalisme Sacramentalisme

4 Da methode foe Satan Falsi leriman: 2 Cor. 11:13. Bikasi dem de falsi apostel, bedriegi wrokoman, disi kenki demsrefi foe gersi apostel foe Kristus. 14. En disi no de wan verwondroe sani, bikasi Satan hemsrefi kenki foe gersi wan engel foe leti. 15. Foe dat'ede a no de wan bigi sani efoe hem dinari srefi ben sa kenki foe gersi dinari foe gerechtigheid; da kaba foe dem sa de so leki a de fiti dem wroko.

5 Da methode foe Satan Falsi leri: Gal. 1:6. Mi verwondroe dati oen komopo so esi foe Hem disi ben kari oen kom na ini da gnade foe Kristus, foe go na wan tra boen njoensoe; 7. Disi no de wan tra boen njoensoe; ma som soema wani trobi oen, en dem ben wani kenki da boen njoensoe foe Kristus.

6 Da methode foe Satan Gal. 1:8. Ma efoe wi, efoe wan engel foe hemel, preiki iniwan tra boen njoensoe gi oen boiti da sani disi wi ben preiki gi oen kaba, meki Gado floekoe hem! 9. So leki wi ben taki kaba, so mi taki now agen taki: Efoe iniwan man preiki iniwan tra boen njoensoe gi oen leki san oen ben kisi kaba, meki Gado floekoe hem!

7 Da methode foe Satan Moksi lasiwan na ini da kerki: Mt. 13:24. A ben taki wan tra gersi-tori gi dem taki: Da kownoekondre foe hemel de leki wan man disi ben zaai boen siri na hem pranigron; 25. Ma da tem disi soema de sribi, hem feanti ben kom zaai takroe siri na mindri foe da boen karoe, en a ben gowe. 26. Ma di dem siri opo gro, en a tjari froktoe kom, dan dem takroe pransoen gro toe.

8 Dem problemen ben bigin froekoe na ini da kerki Wan probleem ben de dati soema ben bigin foe libi na grontapoe fasi en no hori demsrefi aparti – en da moro bigi groepoe foe da kerki ben libi so Moro fara, som na ondro vervolgoe ben taki dati dem no ben de Kristen foe kibri dem libi – moro lati, dem moesoe kom baka na ini da kerki?

9 Donatists ben poeroe demsrefi komopo foe da kerki (4e eeuw) Som foe dem ben hori positie disi no ben klop nanga da Bijbel, ma da moro hipi groepoe ben bribi da Bijbel en dem ben wani libi volgens da woortoe. Da Catholic kerki ben taki dati da kerki de santa aparti foe hem folkoe, en dati joe go na hemel doro dem sacramenti disi da kerki gi

10 Dem beginsel foe dem aparti groepoe Dem hori wan hei standaard foe de wan lid foe da kerki. Dem ben firi dati efoe dem leden no de santa, dan da kerki no de wan santa kerki. Moro fara, dem bribi dati dem pori te dem moksi nanga kerki disi no abi santa folkoe Da tra groepoe ben taki dati da kerki de santa alwasi dem leden no de santa

11 Dem aparti groepoe ben prati foe da hoofd kerki Dem si da hoofd kerki (RC) as apostate Dem ben firi dati da waarti foe da sacrament ben bouw tapoe da santa fasi foe da soema disi ben gi dem. Dem ben bribi dati dem leden moesoe abi wan persoonlijke relatie nanga Jezus Dem bribi dati da kerki moesoe de aparti foe lanti

12 Da doel foe dem Montanist & Donatist (aparti) kerki Komopo foe lanti Kari wan groepoe troe bribiwan, dopoe dem: abi wan puur santa kerki Augustine & trawan taki eenheid de da moro belangrijk sani, na presi foe santa fasi

13 Fa Augustine ben stree A ben taki dati da troe kerki kom foe da lijn foe bischop, en efoe joe komopo foe dati, joe komopo foe da kerki & Gado hati bron tapoe joe A bouw tapoe traditie foe da kerki en da authoriteit foe da kerki moro leki da Bijbel A poti da traditie foe da kerki moro hei leki da authoriteit foe da woortoe foe Gado

14 Augustine no ben sori dati Troe lobi moesoe gi jesi na Kristus A ben taki dati troe lobi no tjari prati kom Augustine ben taki dati leki tarwe moksi nanga falsi tarwe, wi moesoe libi dem sondro foe poeroe dem Augustine ben taki dati a de fiti foe stree bikasi a ben firi dati joe kan dwingi efoe vervolgoe heretics…

15 Donatist bribi: Gado wani wan krin getuigi tapoe grontapoe Dem kerkisoema moesoe libi krin fasi Lanti no moesoe bemoei na ini da kerki Apostacy nanga immoraliteit na ini da kerki no de boen

16 Na ini da “donkere eeuwen” da kerki vervolgoe difrenti groepoe Dem Cathari (puur soema) ben kisi foeroe vervolgoe So srefi dem Bogomil soema – ma ben moksi nanga falsi bribi toe Paulicians & Petrobusians ben de moro krosibei na wi bribi Brethren (Unitas Fratrum) ben kom foe Bohemia, en moro krosibei foe wi bribi

17 Peter Waldo Waldensians ben panja na ini Europa Dem ben komopo foe Rome, en dem ben de feanti foe dem falsi leri foe da Catholic kerki Dem ben abi wan tranga organizatie Tra groepoe – Lollards (komopo foe John Wycliffe) & Hussiets (John Huss)

18 Lessen foe da donkere eeuwen Gado abi hem bribiwan en Hem kerki na ala tem, alwasi hoe moielijk Iniwan tem joe bigin foe hori joesrefi aparti, joe kan verwakti reactie, en kande vervolgoe srefi

19 Anabaptists (16e eeuw) Dem soema disi dopoe baka Disi wani taki dati da fosi dopoe no ben de geldig, en so soema mandi Lanti RK Protestant disi “dopoe” pikinnnegre A de tegen da lanti-kerki tai

20 Dem ben wani go baka na da Bijbel Luther nanga Calvin no ben fika toe presi na ini da RK structuur – da ordinance & kerki organizatie Zwingli ben wani kenki, ma da council no ben wani, so a ben tapoe Ma wantoe jongoe man ben taki dati wi moesoe gi jesi na da Bijbel moro leki da council – Conrad Grebel & F. Manz

21 San Anabaptists ben bribi Da Bijbel de da authoriteit wi moesoe gi jesi – no libisoema, kerki groepoe, enz. Dem ben bribi dati da kerki de soso bribiwan Dopoe de foe bribiwan nomo (som no ben saka na watra ondro) Dem ben hori kerki discipline

22 Hervormers Bribi dati joe moesoe dopoe babies Dem kom na ini da “visible kerki” doro dopoe, en joe no moesoe poeroe dem Luther ben taki dati dopoe de fanowdoe foe verloesoe Dem ben tai da kerki nanga lanti, en dati wan kerki nomo moesoe de na ini da staat

23 Anabaptists ben bribi Soema moesoe fri foe kom makandra nanga dem fri wani na ini wan kerki Dem ben firi dati dem tra kerki ben go na ini apostacy… spesroetoe baka Constantine, en ook toe nanga da dopoe foe pikinnegre Dem ben firi foe kom aparti foe RK ma ook toe Protestant kerki disi dopoe pikinnengre

24 Puritans nanga da kerki foe Engeland Dem ben stoeka en gi jesi na da Bijbel Foeroe ben teki Calvinisme Dem ben wani hori demsrefi santa Dem ben abi verschillende positie abra da kerki structuur

25 Puritan groepoe Wan ben wani Parlement foe kenki da kerki Da tra groepoe ben taki foe komopo Da kerki ben abi foeroe ongelovige Da dienst no ben de troe Kristen dienst Aanbegi ben abi idol na ini da dienst Da structuur ben de leki RK

26 Foe wan krin kerki, dem ben feni Lanti moesoe de aparti foe da kerki Dopoe moesoe de soso foe bribiwan Dem kerki moesoe de onafhangelijk

27 Na ini da Njoen Wereld – VS 17e eeuw Dem abi “hafoe-pasi” akkorderi – dem gi pasi foe soema disi no drai libi foe abi dem dopoe dem toti pikin en kom na ini da kerki Dem ben opo da makti foe da preikiman Dem standaard foe dem kerki lid ben saka Dem Congregational kerki ben kom moro swaki

28 Nanga da “bigi wiki-baka” (Great awakening) foeroe soema drai libi Dem ben tron “Njoen Leti” en bigin foe kom aparti Soso bribiwan kom na ini da kerki Moro evangelizatie Kerki discipline de fanowdoe (wi si da srefi beslissing dati wi ben si kaba omeni leisi)

29 Som groepoe tron Separate Baptists (aparti baptist) Dem ben prati abra da vraag foe dopoe pikinnnegre Tra groepoe ben tan na baka – so wi kan si dati som disi ben kom aparti kan fadon moro lati…

30 Liberalism ben bigin na ini Europa Engeland – deism – Gado de aparti helemaal foe da schepping & impersonal Frankrijk – naturalisme – alasani de da natuur Duitsland – rationalisme – poti da denki foe libisoema na fesi

31 Dem man disi ben broko Kristen geloof Locke – Kristen geloof moesoe klop nanga libisoema prakseri Voltaire – Kristen geloof ontwikkel leki tra religie en ibri religie abi boen punt Kant – libisoema kan doe san de leti nanga hem egi tranga

32 Dem man disi ben broko Kristen geloof Schleiermacher – religie de wan innerlijk firi foe dati mi abi Gado fanowdoe. A no de objectief waarheid Hegel – absolute waarheid no de; a kenki (evolutie) Humanisme ontwikkel nanga “moro hei kritiek” – ongeloof re da Bijbel

33 Unitarianism Biddle – geen drie-in-eenheid. Jezus no de Gado Dem Puritan kerki disi wani kompromis ben teki so wan positie foe “vrede na ini dem kerki” Te foe kaba, Unitarianism ben kom tranga na ini da noordoost foe VS

34 Spurgeon nanga da “downgrade controversie” Som Baptist kerki na ini Engeland ben bigin foe taki dati da Bijbel no de sondro fout – Spurgeon ben stree nanga dem. Wi no man abi gemeenschap nanga soema disi no bribi da fondamenti foe da Bijbel. Gemeenschap nanga sondari = sondoe

35 San wi kan leri foe da Baptist Unie Spurgeon ben poeroe hemsrefi komopo foe da Baptist Unie Da Unie ben stem foe klagi Spurgeon (?djaroesoe?) 2000 tot 7 Wantoe jari moro lati, da hoofd foe da Baptist Unie no ben de wan bribiwan Dem ben abi dem standaard, ma dem ben de loesoe, en dem no ben dwingi soema na ini da Unie foe hori dem

36 San ben pasa? Clifford, da leider, ben bribi bradi abra da Bijbel, en a ben lobi foe tjari soema foe difrenti bribi kom makandra. A ben de wan zeer populeer preikiman, ma a ben bribi dati da leri foe da Bijbel ontwikkel… Denominational loyalteit kan ondermijn da loyalteit na Kristus. Dem ben poti da Baptist Unie moro hei leki da waarheid foe da Bijbel

37 Toe groepoe Hori makandra – hori denominatie tie, hori vrede, no kenki noti Komopo – krin bribi, loyalteit na da Bijbel, krin getuigi alwasi sortoe groepoe wi de na ini Foeroe foe dem man no ben froestan krin san ben pasa

38 Dem bigi groepoe na ini Europa ben go “modernist” Presbyterians – dem ben go liberal, en dem moro beste man ben bigin Westminister Seminary & fika Princeton Seminary, disi ben de soso modern Da Presbyterian kerki now abi frow predicanten, dem trow frow nanga frow, en dem ben lasi hipi leden.

39 Northern Baptists Da srefi tori – Chicago Divinity School ben go liberal Dem ben abi foe form difrenti groepoe foe komopo

40 Wi si dati apostacy kom na ini da kerki – da tem foe Laodicea Disi de wan foe dem leri foe soema disi bribi na ini dispensationalism Brethren leriman leki J. N. Darby ben leri da waarheid disi. En dem leri dati joe moesoe komopo, kom aparti

41 Dan na ini da VS groepoe ben opo NEA – efoe joe bribi, joe kan kom. Joe no abi foe fika joe kerki groepoe, alwasi dem no bribi moro. Pentecostal de welkom ACCC – efoe joe bribi, joe kan kom, ma dan joe moesoe prati foe joe groepoe efoe a no bribi moro. No Pentecostal groepoe NEA – infiltratie de da methode (?2 Cor. 6:17)

42 New Evangelicism Dem jongoeman ben wani kisi bigi nem en boen positie Liberalisme no man nanga Inspiratie foe da Bijbel Evolutie So dem ben bigin foe compromis na ini dem gebied Plus ecumenicism de populeer

43 Dem jongoe evangelical soema Dem bribi na ini “progressive creationisme” – dati Gado no ben meki alasani wan slag Dem bribi dati da Bijbel no meki fout abra Gado, ma wel abra tra sani leki historie, astronomie, geologie, enz. Dem lobi cooperative evangelisme.

44 Groepoe disi lobi ecumenicism Wycliffe – SIL LAM – Latin American Mission Billy Graham – fosi a ben prati foe apostacy & ben de president foe wan fondamental Bijbel Universiteit. Moro lati a ben de wan docent foe wan RK skoro

45 Ecumenical evangelism & Billy Graham A wini sieli – no klagi hem. Ma disi taki dati de eind meki iniwan methode boen. Membre – Gado wani sani foe doe leki A taki – a naki wan man dede foe meri da ark foe Gado Da fosi prioriteit no de foe wini sieli, ma foe doe da wani foe Gado. Saul no ben kiri ala Amalekiet: 1 Sam. 15:22 Bileam ben preiki boen – Num. 22-24, ma hem methoden ben de helemaal fout. 2 Petrus 2:15; Judas 11

46 San da Bijbel leri wi? Ps. 1:1Blesi foe da man disi no waka na ini da rai foe dem soema disi no abi Gado-fasi, en disi no tan na ini da pasi foe dem sondoe soema, en disi no sidon na ini da stoeroe foe da spotoeman. Rom. 16:17 Now mi begi oen, brada, loekoe boen na dem soema disi tjari prati kom, en disi seti trapoe na tra fasi leki da leri disi oen ben kisi; en drai komopo foe dem.

47 Kom aparti 2 Tess. 3:6 Now wi komanderi oen, brada, na ini da nem foe wi Masra Jezus Kristus, dati oen poeroe oensrefi komopo foe ibri brada disi de waka na wan pori fasi, en disi no waka nanga da leri disi a ben kisi foe wi. Paulus ben kroetoe Petrus di a ben meki foutoe: Gal. 2:11-14 Paulus ben sori soema ben gi falsi leri: 2 Tim. 17-18

48 Troe lobi kom nanga waarheid Efesi 4:15 Ma wi taki da waarheid na ini lobi, foe wi kan gro na Hem ini na ini alasani, na ini Hem disi de da hede, Kristus srefi. Jn. 14:15 Efoe oen lobi Mi, hori Mi komanderi. Jn. 14:21 Da soema disi abi Mi komanderi, en a hori dem, a de da soema disi lobi Mi; en Mi Tata sa lobi da soema disi lobi Mi, en Mi sa lobi hem, en Mi sa sori Misrefi na hem.

49 Lobi nanga waarheid Jn. 14:23 Jezus ben piki hem taki: Efoe wan soema lobi Mi, a sa kibri Mi woortoe; en Mi Tata sa lobi hem, en Wi sa kom na hem, en Wi sa libi nanga hem. Jn. 15:9-10 9. So leki da Tata ben lobi Mi, so Mi lobi oen; tan doro na ini Mi lobi. 10. Efoe oen hori Mi komanderi, dan oen sa tan na ini Mi lobi; so leki Mi ben doe Mi Tata komanderi, en Mi tan na ini Hem lobi.

50 Da methode foe Billy Graham A seni convert na da kerki pe dem firi foe go. Foeroe leisi, a seni dem go baka na ini kerki disi no preiki da waarheid. Inclusivism – bribi dati soema disi bribi en disi no drai libi moesoe wroko samen na ini da wroko foe Masra

51 Apostacy Apostacy de foe taki joe no bribi da waarheid foe Gado woortoe joe ben teki fosi leki waarheid. A de sani joe doe ekspresi. Da beste voorbeeld de Satan, disi ben drai komopo foe da waarheid. Spesroetoe – wan “Kristen” disi no hori da dati Jezus de Gado en dati wi kisi verloesoe doro Hem broedoe. Apostacy no de “mi no sabi” Tori 19:1-9 sori pe soema ben kom froestan moro boen

52 Apostates Dem trowe da waarheid: 2 Tim. 3:5 Dem de na ondro invloed foe takroe jeje: 1 Tim. 4:1 Dem de leiman: 1 Tim. 4:2 Dem kori: 2 Petrus 2:13

53 Apostates Dem de agensi authoriteit disi Gado seti: Judas 8 Dem dede jeje-fasi: Judas 12 Dem sori religie ma mankeri troe Gado krakti: 2 Tim. 3:5

54 Dem apostate Dem de apostel foe satan Foeroe soema disi no froestan kari dem bigi geestelijke leider bikasi dem preiki san demsrefi wani jere, so dem de populeer. Dem troe preikiman no de populeer, ma dem kari dem soema disi meki trobi, tjari prati kom, enz.

55 San wi sabi abra apostacy A de zeer serious A gro Joe kan sabi dati a de – leki zuurdegi Fariseeisme – dorosei religie nomo Sadduceeisme – no bribi boven-natuurlijk Herodianisme – grontapoe fasi Falsi leri de leki gangrene – 2 Tim. 2:17

56 Apostacy No man herstel: 2 Pet. 2:17 Dem soema disi de peti sondro watra, nanga wolkoe disi da storm tjari go; da dampoe foe doengroe de kibri gi dem foe teego… 21. Bikasi a ben de moro boen efoe dem no ben sabi da pasi foe gerechtigheid, leki efoe dem ben sabi hem kaba, en dem ben drai komopo foe da santa komanderi disi soema ben gi dem kaba.

57 Apostacy No man herstel: Judas 12. Dem soema disi de leki flaka na ini oen lobi-fesa te dem sa njan nanga oen, en dem njan gi demsrefi sondro frede; dem de wolkoe sondro watra, disi da winti de tjari go lontoe; dem de bon disi dem froktoe kom pori, sondro froktoe, disi ben dede toe leisi, en dem poeroe hem komopo nanga hem loetoe;

58 Apostacy No man herstel: Judas 13. Dem de dem bigi skwala na tapoe da zee, disi meki skoema foe gi demsrefi sjem; dem de dem stari disi de dribi lontoe, di dem hori da blaka doengroe gi dem foe teego.

59 Apostacy So fara, no groepoe na ini apostacy ben kom baka Te foe kaba, wi sa si da falsi kerki na ini Openbaring 17: Fa foe doe? Openbaring 18:4. En mi ben jere wan tra stem komopo foe hemel disi ben taki: Komopo foe hem, mi pipel, so dati oen no moksi nanga hem sondoe, en oen no kisi wan pisi foe hem pesti-siki. 5. Bikasi dem sondoe foe hem ben doro te leki hemel, en Gado ben membre dem sondoe foe hem.

60 Sortoe tem da kerki de apostate? Te dem leider no bribi da fondamenti foe bribi Officiaal skrifi efoe presentatie sori falsi bribi na san dem poti drape Dem skoro abi leriman leri drape efoe kom taki disi no taki da waarheid Dem no poeroe dem falsi leriman komopo

61 Sortoe beginsel taki foe kom aparti? Da Santa fasi foe Gado. Gado de helemaal aparti foe sondoe en doengroe! Ps. 45:8. Joe lobi gerechtigheid, en joe hati de bron na tapoe takroedoe; foe dat'ede Gado, joe Gado, ben salfoe joe nanga da olie foe prisiri moro hei leki dem mati foe joe.

62 Sortoe beginsel taki foe kom aparti? Da Santa fasi foe Gado. Gado de helemaal aparti foe sondoe en doengroe! Gado de santa. A no man doe sondoe. A no man loekoe na sondoe: Hab. 1:13a Joe ai de moro krin leki foe loekoe na takroedoe, en Joe no kan loekoe na ogri;

63 Gado wani wi foe de santa! I Petrus 1:15. Ma so leki da Soema disi kari oen de santa, so oen moesoe de santa toe na ini ala oen waka; 16. Bikasi a de skrifi kaba taki: Oen moesoe de santa bikasi Mi de santa.

64 Gado wani wi foe de santa! I Jn. 2:1. Mi pikinnengre, mi skrifi dem sani disi gi oen so dati oen no doe sondoe. En efoe iniwan soema doe sondoe, wi abi wan afkati nanga da Tata, Jezus Kristus, da regtvaardiki wan; Amos 5:15a Oen hati moesoe bron agensi takroedoe, en lobi boen wroko, en koti wan leti kroetoe na da portoe;

65 Santa-fasi de da fondamenti Da santa fasi foe Gado de da fondamenti, moro leki lobi srefi Dem engel bari: santa, santa, santa Wi moesoe de santa Gado ben sweri na Hem santa fasi: Ps. 89:36 Wan leisi Mi ben sweri nanga Mi santa-fasi dati Mi no sa lei gi David.

66 San Gado sori na ini Openbaring 2-3 Gado wani krin kerki Falsi leri nanga leriman pori da kerki Wi moesoe loekoe boen na wi associatie: I Kor. 15:33 No kori oensrefi: takroe mati pori boen maniri.

67 Wi si da srefi tori na ini da O.T. nanga Israel Da wroko foe Bileam: Num. 25:1. En Israël ben tan na ini Sittim, en da pipel ben bigin foe doe hoeroedoe nanga dem oemapikin foe Moab. 2. En dem ben kari da pipel kom na dem ofrandi gi dem gado; en da pipel ben njan, en dem ben boigi gi dem gado foe dem. 3. En Israël ben moksi hemsrefi nanga Baäl-Peor; en MASRA hati ben bron tapoe Israël.

68 Wi si da srefi tori na ini da O.T. nanga Israel Lev. 20:26 En oen moesoe de santa gi Mi; bikasi Mi, MASRA de santa; en Mi ben prati oen foe dem tra pipel, so dati oen sa de foe Mi.

69 Jozua nanga Israel Jozua 23:7 Foe oen no sa go na mindri foe dem folkoe disi de tan abra na oen mindri; no taki da nem foe dem gado efoe sweri nanga dem; no dini dem efoe boigi oensrefi gi dem. 8. Ma hori faste na MASRA oen Gado so leki oen ben doe te leki tide.

70 Richteren nanga Israel Dem no gi jesi: Richteren 2:12 En dem ben libi MASRA Gado foe dem tata, disi ben tjari dem komopo foe da kondre foe Egypti, en dem ben lon na baka dem tra gado, dem gado foe dem folkoe disi ben de lontoe dem, en dem ben boigi kindi gi dem, en dem ben meki MASRA kisi bigi hatibron.

71 Salomo & Josafat ben fadon A ben doe afgodrei bikasi a ben tai nanga dem oema foe tra kondre. Josafat ben abi ala sortoe problemen bikasi a ben tai nanga Achab: 2 Chron. 19:2 En Jehu, da loekoeman, da manpikin foe Chanani, ben go miti hem, en a ben taki gi kownoe Josafat taki: Joe sa jepi dem goddeloze soema, en lobi dem soema disi no lobi MASRA? Foe dat'ede da hatibron foe MASRA de na joe tapoe.

72 Ezra na da ballingschap Ezra 9:1. Now di dem sani disi ben kaba, dem fesiman ben kom na mi en dem ben taki: Da pipel foe Israël, nanga dem priester nanga dem Leviet soema, no ben prati demsrefi komopo na mindri foe dem pipel foe dem kondre disi ben doe takroedoe: dem Kanaäniet soema, dem Hethiet soema, dem Perizziet soema, dem Jebusiet soema, dem Ammoniet soema, dem Moabiet soema, dem Egypti soema, nanga dem Amoriet soema.

73 Ezra na da ballingschap Ezra 9:2. Bikasi dem ben teki dem oemapikin gi demsrefi nanga dem manpikin so dati da santa siri kom moksi nanga dem pipel foe dem kondre dati; ja, da anoe foe dem fesiman nanga dem basi foe da kondre ben de na fesi na ini da sondoe disi.

74 Dem profeti no ben moksi Amos Jeremia Nehemia ben taki so toe

75 N.T hori da srefi I Petrus 1:15. Ma so leki da Soema disi kari oen de santa, so oen moesoe de santa toe na ini ala oen waka; 16. Bikasi a de skrifi kaba taki: Oen moesoe de santa bikasi Mi de santa. I Petrus 2:9 Ma oen de wan speri disi A ben verkisi, wan famiri foe dem kownoe-priester, wan santa folkoe, wan pipel disi seti aparti gi Gado, foe oen sa gi Hem bigi nem, Hem disi ben kari oen komopo foe doengroe, kom na ini Hem moi leti.

76 Dem kerki ben de onafhangelijk Dem kerki ben abi Jezus Kristus na dem hede, en moesoe gi Hem jesi Dem kerki ben moesoe gi jesi na dem leri foe dem apostel. Anders dem ben lever dem gi Satan – kerki discipline Na ini Openbaring, dem ben taigi dem kerki foe poeroe dem falsi leri & leriman wantem, efoe Jezus sa doe wan sani

77 Romeini 16:17-18 17. Now mi begi oen, brada, loekoe boen na dem soema disi tjari prati kom, en disi seti trapoe na tra fasi leki da leri disi oen ben kisi; en drai komopo foe dem. 18. Bikasi dem soema dati no dini wi Masra Jezus Kristus, ma dem egi bere, en nanga boen woortoe nanga moi taki dem kori dem hati foe dem soema disi mankeri koni.

78 2 Korintiers 6:14-7:1 2 Kor. 6:14. No tai oensrefi makandra nanga soema disi no de bribi; bikasi sortoe gemeenschap dem regtvaardiki soema abi nanga dem soema disi no de regtvaardiki? En sortoe wroko leti abi nanga doengroe? 15. En sortoe akkorderi Kristus abi nanga Belial? En sortoe pisi wroko wan bribisoema abi nanga wan soema disi no de bribi?

79 2 Korintiers 6:14-7:1 2 Kor. 6:16. En sortoe akkorderi da tempel foe Gado abi nanga dem popki? Bikasi oen de da tempel foe da libilibi Gado. So leki Gado de taki: Mi sa libi na dem ini, en Mi sa waka na dem mindri, en Mi sa de dem Gado, en dem sa de Mi pipel. 17. Foe dat'ede, komopo na dem mindri, en tan aparti: so Masra de taki: En no meri da doti sani, en Mi sa teki oen;

80 2 Korintiers 6:14-7:1 18. En Mi sa de wan Tata gi oen, en oen sa de manpikin nanga oemapikin foe Mi: so Masra Almakti de taki. 7:1. Foe dat'ede, di wi abi dem pramisi disi, mi lobiwan, meki wi krini wisrefi poeroe ala doti foe da skin nanga da jeje, en meki da santafasi kom dorodoro na ini da frede foe Gado.

81 Efesi 5: Ef. 5:11 En no moksi nanga dem wroko foe doengroe disi no meki froktoe, ma vermane dem.

82 Paulus skrifi na ini I Timoteus Falsi leri de wan foe dem wroko foe doengroe… I Tim. 4:1. Now da Jeje taki krin dati na ini dem laasti dei, som soema sa libi da bribi, en dem sa arki na takroe jeje disi sa kori dem nanga dem leri foe dem takroe jeje. 2. Dem taki lei na ini falsi fasi; dem konsensi ben bron nanga wan faja-isri.

83 II Timoteus 2:17. Dem woortoe foe dem sa njan soema leki wan takroe-siki; Hymeneüs nanga Filetus de foe dem sortoe soema dati. 18. Dem ben meki foutoe abra da waarheid, en dem taki dati da opo baka ben pasa kaba; en dem pori da bribi foe som soema. Da takroe siki disi no de kanker, ma gangrene, disi de wan ontsteking disi panja saf’safri efoe joe no koti hem poeroe helemaal

84 Moro fara… II Tim. 3:5. Dem sa sori wan sortoe dorosei Gado-fasi, ma dem no sa abi da krakti foe dati; joe moesoe drai gowe foe dem sortoe soema disi….7. Alatem dem leri, ma noiti dem kan kom sabi da waarheid. 8. Now so leki Jannes nanga Jambres ben tan agensi Mozes, so srefi dem soema disi tan agensi da waarheid; dem de mansoema nanga wan pori prakseri, disi no kan hori doro te dem tesi dem bribi.

85 II Johannes 10. Efoe iniwan soema sa kom na oen, en a no tjari da leri disi kom, oen no moesoe teki hem na ini oen oso, en oen no moesoe gi hem wan switi blesi toe; 11. Bikasi da soema disi gi hem wan blesi abi wan pisi foe hem takroedoe. Disi de wan gevaar – wi moksi na ini da falsi leri!

86 Troe gemeenschap Wi moesoe abi wan basis bribi foe abi troe gemeenschap – da fondamenti foe dem apostel nanga profeti Jezus Kristus – dede gi wi, beri & opo baka Gerechtigheid doro bribi nomo

87 Troe gemeenschap Judas 3 Lobiwan, di mi ben meki moeiti foe skrifi oen abra wi verloesoe, a ben de fanowdoe foe mi skrifi gi oen wan vermane foe feti tranga foe da bribi disi dem ben gi abra kaba na dem santawan. Falsi leriman pori da kerki: 2 Tim. 3:15- 18

88 Wantoe argument foe tan na ini Dem profeti no ben komopo foe Israel. Ma dem profeti ben de na ini wan theocracy. Na da prati na noord & zuid, foeroe Djoe ben komopo foe da noord en go na da zuid bikasi foe da afgodrei na ini da noord. Moro foeroe, dem soema disi firi so de Hervormd disi taki dati da kerki teki da presi foe Israel. Wi no bribi dati disi de so – dati local kerki de foe soema disi drai libi troe troe

89 Da kerki foe Kristus joe no man prati Ma disi de wan jeje-skin. A no taki foe organizatie na grontapoe: Efesi 1:18- 23; 4:1-16; I Kor. 12:13; Kol. 1:18 Dem RK & Hervormd bribi dati dem sacramenti poti joe na ini da kerki, en te joe komopo, joe priti da skin foe Kristus. Dem bribi na ini sacramental gnade

90 Fa foe Jn. 17:21 dati dem sa de wan… A no taki foe bribiwan moksi nanga dem disi no bribi, ma soso bribiwan. Moro fara, Jezus ben taki foeroe abra da waarheid na ini Jn. 17 – leri da waarheid de belangrijk Da Santa Jeje, disi kanti lobi na ini wi hati, de da Jeje foe Waarheid En da eenheid de wan jeje-eenheid, niet wan organizatie eenheid

91 Foe poeroe ongelovigen Da kerki moesoe de bribiwan Dem moesoe sabi nofo jeje-fasi foe sabi dati falsi leri de Da kerki moesoe beslis dati dem sa poeroe soema disi no de bribi

92 Fa foe da kerki foe Sardis? A no ben de apostate, ma a ben sribi A no taki dati dem leider efoe dem leri ben de apostate…

93 Schism = sondoe. Separation = gi jesi na Gado Schism – Dem no ke foe da eenheid na ini da kerki Dem loekoe na ibri leri leki a de da srefi wegi en belangrijk leki trawan Mi kerki wawan de da troe kerki Prati no moesoe de bikasi foe stree, djaroesoe, efoe soekoe makti

94 Fa foe “mi ben begi en mi firi…” Wi moesoe begi Ma wi moesoe gi jesi op basis foe da woortoe foe Gado. Wi moesoe waka na ini da waarheid.

95 Som leisi wi poti schuld tapoe verkeerti soema Dem apostate & compromis soema tjari foeroe problemen kom Dan da trow soema sori da foutoe, en dem kari hem wan man disi meki trobi

96 Wi abi difrenti niveau foe Kristen gemeenschap Persoonlijke gemeenschap na mindri foe bribiwan Gemeenschap na ini da plaatselijke kerki Inter-kerk gemeenschap Interdenominational gemeenschap Som leisi joe kan abi gemeenschap na wan groepoe ma no gemeenschap nanga trawan

97 San tapoe wi gemeenschap nanga tra bribiwan Da bribiwan leri falsi leri en a no teki vermane Efoe da bribiwan waka na ini immoraliteit: 1 Cor 5:1, 13 Efoe wi wroko nanga wan trawan, en wi teki wan pisi foe hem wroko disi de tegen da Bijbel I Tim. 5:22

98 San tapoe wi gemeenschap nanga tra bribiwan Wan bribiwan waka na ini wan broeja fasi: 2 Tess. 3:6-15

99 San kan jepi mi sabi abra gemeenschap? Da gemeenschap gi Gado glori? I Kor. 10:31 Mi gi wan toto foe soema waka doro na ini hem tranga jesi waka? Mi sori dati mi loekoe na apostacy nanga compromis leki wan soso sani? Spreuk. 8:13

100 San kan jepi mi sabi abra gemeenschap? Mi leiderschap efoe invloed meki trawan kom moro swaki na ini getuigi? I Tim. 4:12 San de dem resultaat moro lati foe san mi doe tide? Wi moesoe de voorzichtig foe tolereer bribiwan disi tolereer ongelovigen

101 Problemen foe soema disi kom aparti Problemen kan de komplex – niet helemaal zwart & wit Difrenti soema abi difrenti personaliteit en fasi foe wroko Da context kan de verschil

102 Personal gemeenschap Moro bradi leki dem kerki positie

103 Fa foe wroko nanga tra kerki? Da kerki wroko nanga apostate en lobi so, efoe a bigin foe poeroe hemsrefi komopo? Da preikiman proberi foe meki da kerki kom moro tranga? Da kerki abi wan boen reputatie na ini da birti pe a de?

104 Fa foe wroko nanga tra kerki? Dem leri compatible nanga di foe joe kerki? Fa dem leden firi re cooperatie? A sa meki problemen? A sa pori joe getuigi na ini da gemeenschap?

105 Problemen nanga interdenominational groepoe Dem leri de bradi Dem no hori demsrefi aparti vaak Dem wani meki loyalteit na dem, en no na da kerki A kan tjari broeja na ini joe kerki

106 Efoe dem kari joe foe preiki? San de da leri foe da kerki? A moksi nanga apostate? Joe participatie sa tjari problemen gi tra preikiman na ini joe omgeving? San disi doe na joe positie foe hori aparti foe apostate?

107 Te joe aksi wan man foe preiki Membre – a no de da man hem wawan, ma ala associatie, san a skrifi, enz. Fa foe zendeling associatie toe – dem positie tapoe papiera, ma san dem doe na tapoe da veld ook toe So srefi, loekoe pe joe seni studenten foe go stoeka

108 Voorzichtig te joe hori aparti Abi wan boen spirit – taki da waarheid na ini lobi No focus helemaal tapoe wantoe topic nomo No proberi foe prei basi Membre dati wi alamala meki wantoe fout – si efoe disi go dorodoro

109 Voorzichtig te joe hori aparti Loekoe boen fa wi taki – abi boen manieri Proberi foe meki da sani kom leti na wan prive manieri Wroko op basis foe san Gado woortoe taki, en no tapoe san wi firi Proberi foe hori da srefi positie en no kenki dei foe dei


Download ppt "Da Bijbel en Prati foe Ongeloof Dr. Ernest Pickering Samenstelling R. Patton."

Similar presentations


Ads by Google