Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

World Religions and Missions Christian Cults Robert D. Patton Missionary to Suriname, South America.

Similar presentations


Presentation on theme: "World Religions and Missions Christian Cults Robert D. Patton Missionary to Suriname, South America."— Presentation transcript:

1 World Religions and Missions Christian Cults Robert D. Patton Missionary to Suriname, South America

2 Jehova Getuigi Martin – Jehova foe da Wachtoren

3 Founder – Charles Taze Russell Gebore 1852 A ben wroko foe seri sani, ma no ben lobi da leri abra hel; a ben bigin wan Bijbel studie 1879 – A ben bigin foe skrifi da Wachtoren – fosi Zion’s Watch Tower Tract Society

4 Statistic (1973 – moro bigi now) Aanwezig – 210 kondre Moro leki 3.000.000 soema go na conference Moro leki 1.000.000 oso Bijbel studie Moro leki 200.000.000 joeroe getuigi, go baka foe si moro leki 120.000.000 soema Literature – 160 tongo

5 Dem abi bigi wroko 3 boerderij foe njanjan, tra sani Bigi drukkerij – kande top na ini da heri wereld – 2.000.000.000 pisi drukte Gilead Bible school = dan 11.000 ministers

6 Da libi foe CT Russell A prati nanga hem frow A ben seri “miracle wheat” diri, ma dem sori dati a ben de slechte kwaliteit A ben lei abra wan wereld tour pe a ben taki dati a ben preiki, ma a no ben preiki A ben lei di a ben kom na kroetoe abra hem leri (1e Mulo), kennis foe Grieki, Latijn, enz. (geen kennis)

7 Dem leri foe CT Russell – geen… Drie-in-eenheid Opo baka foe Kristus skin fasi Jezus Kristus leki Gado Hel Da sieli foe libi soema Fa Jezus ben dede gi wi

8 CT Russell ben taki Hem boekoe Studies in the Scriptures de moro belangrijk foe stoeka leki foe stoeka da Bijbel srefi!

9 Judge J. F. Rutherford A ben waka na Russell baka A ben taki dati a ben de da soema disi Gado kari foe taki na grontapoe A ben skrifi moro leki 100 boekoe efoe pamphlets – vertaling na 60 tongo

10 Falsi leri foe da JG Dem taki dati da drie-in-eenheid taki dati 3 gado de na wan. Disi no de da troe leri. Wi bribi dati Gado abi 3 persoon nanga da srefi substance disi tan makandra foe teego Wan foe dem problemen de dati dem denki dati dede wani taki “a no de moro” ma dede wani taki prati

11 JG no bribi Jezus = Gado Jezus de Jehova na ini libisoema form, en wi si disi: Micha 5:1; Jesaja 7:14; 9:5, Jn. 1:1, 14; 8:58; Kol. 2:9; Fil. 2:5-11; enz Micha 5:1. Ma joe, Betlehem Efrata, alwasi joe de pikin na mindri foe dem doesoen foe Juda, tokoe wan soema sa komopo foe joe kom na Mi disi sa de da fesiman foe Israël; hem bigin ben de sinsi owroetem, foe teego.

12 JG no bribi Jezus = Gado Jesaja 9:5 taki foe dem marki foe Gado 9:5. Bikasi wan pikin de gebore gi wi; wan manpikin de gi wi, da wroko foe basi da kondre de na tapoe hem skowroe, en dem sa kari hem nem Wondroe Raiman, da Makti Gado, da Tata foe teego, da Fesiman foe Vrede. Jehova kari Hemsrefi da Gado foe Jakob (Ex. 3:6) en Israel kom na da makti Gado. So srefi na Jer. 32:18 A de da makti Gado

13 7:14 Immanuel = Jehova Gado nanga wi Jes. 7:14. Foe dat'ede MASRA Hemsrefi sa gi joe wan marki; Loekoe, wan krin wendje sa hori bere en a sa meki wan manpikin, en a sa kari hem nem Immanuël. Mt. 1:22. Now ala disi ben pasa so, foe da pramisi foe Masra sa kom troe disi da profeti taki: 23. Loekoe, wan krin wendje sa hori bere, en a sa meki wan manpikin, en dem sa kari Hem nem Immanuël, disi wani taki: Gado de nanga wi.

14 Jehova de da wan enkri Gado & verloesoeman-43:10-11 Jesaja 43:10. Masra de taki: Oen de Mi getuigi, nanga Mi dinari disi Mi ben verkisi; foe oen sa sabi en bribi Mi, en sabi dati Mi na Hem; no wan gado ben de na Mi fesi, en no wan gado sa de baka Mi. 11. Mi, Misrefi na MASRA, en boiti Mi no wan verloesoeman de. 12. Mi ben taki, en Mi ben verloesoe; Mi ben sori dati, di no wan vreemde gado ben de na oen mindri; foe dat'ede oen de Mi getuigi dati Mi na Gado: so MASRA de taki.

15 JG vertaling Jn. 1:1 fout Jn. 1:1. Na bigin da Woortoe ben de, en da Woortoe ben de nanga Gado, en da Woortoe ben de Gado. Dem taki dati Jezus de wan gado, ma da juisti vertaling de Jezus de Gado Wi feni na ini dem egi interlinear dati dem poti Gado na wan sei en a gado na da tra sei Dem gi wan langa reden, ma a no klop nanga soema disi sabi Grieki tongo

16 JG misfroestan Jn. 8:58 enz Jezus taki dati A de Gado. Daarom dem Djoe wani kiri Hem nanga ston Jn. 8:57. Dan dem Djoe ben taki gi Hem taki: Joe no abi feifi tenti jari ete, en Joe ben si Abraham kaba? 58. Jezus ben taki gi dem taki: Troe, troe, Mi taki gi oen taki: Fosi Abraham ben de, Mi de. 59. Dan dem ben teki ston foe fringi na Hem tapoe, ma Jezus ben go kibri Hemsrefi, en A ben komopo foe da tempel, en A ben pasa na dem mindri, en A ben waka gowe..

17 JG misfroestan Jn. 8:58 enz Jezus taki dati A de Gado. Ex. 3:14. En Gado ben taki gi Mozes taki: MI DE DI MI DE: en A ben taki: So joe moesoe taki gi dem pikin foe Israël taki: MI DE ben seni mi kom na oen.

18 JG misfroestan Jn. 8:58 enz Jezus taki dati A de Gado. Daarom dem Djoe wani kiri Hem nanga ston Jn. 8:58 Da srefi de na Jn.13:19; en ook toe na Heb. 1:3 Wi si da srefi na Jes. 43:10 & Kol. 2:9; Heb. 13:8 & Open. 1:17 sori dati Jezus de da srefi foe teego

19 Jes. 45:23 & Fil. 2:11 – ibri kindi sa boigi… Jes. 45:23. Mi ben sweri nanga Misrefi; da woortoe ben komopo foe Mi mofo na ini gerechtigheid, en a no sa kom baka taki: Ibri kindi sa boigi en ibri tongo sa getuigi gi Mi. Fil. 2:10. Dati na ini da nem foe Jezus, ibri kindi sa boigi foe dem sani na ini hemel nanga dem sani na grontapoe nanga dem sani disi de na ondro da gron; 11. En dati ibri tongo moesoe bekenti dati Jezus Kristus de Masra; foe gi Gado da Tata bigi nem.

20 Fosi nanga laastiwan Jes. 48:12. Arki na Mi, O Jakob, nanga Israël, disi Mi ben kari; Mi na Hem; Mi de da fosiwan, en Mi de da laasti wan toe. Jes. 44:8b Oen de Mi getuigi. Wan Gado de boiti Mi? Ja, no wan tra gado de; Mi no sabi wan kwet'kweti.

21 Fosi nanga laastiwan Jes. 48:12. Arki na Mi, O Jakob, nanga Openbaring 1:17. En di mi ben si Hem, mi ben fadon na Hem foetoe-sei leki wan dedesoema. En A ben poti Hem leti anoe na mi tapoe, en A ben taki gi mi taki: No frede; Mi de da fosiwan nanga da laastiwan; 18. Mi na Hem disi libi, en disi ben dede; en loekoe, Mi libi foe teego. Amen; en Mi abi dem sroto foe hel nanga dede.

22 Jehova = fosi & laastiwan Jes. 44:6. So MASRA, da Kownoe foe Israël, nanga da Soema disi bai hem baka, MASRA foe dem legre de taki: Mi de da fosiwan, en Mi de da laastiwan, en boiti Mi no wan tra gado de. Open. 2:8 8. En gi da engel foe da kerki na ini Smyrna skrifi taki: Da fosiwan nanga da laastiwan, disi ben dede, en disi de libi taki dem sani disi taki:

23 N.B. Jehova de da wan enkri verloesoeman Jes. 41:4; 43:11-13; 44:6; 45:5; 48:12 alamala taki dati Jehova Gado de wi verloesoeman Efoe disi de troe, dan Jezus moesoe de Jehova Gado, bikasi A de wi verloe- soeman

24 Da glori foe Gado Jes. 42:Mi de MASRA; dati na Mi nem; en Mi no sa gi Mi glori na wan trawan, en Mi no sa gi Mi prijse na dem koti popki. Jes. 48:11. Foe Mi egi ede, foe Mi egi ede, Mi sa doe disi; bikasi fa Mi nem sa kom pori? En Mi no sa gi Mi glori na wan trawan. Jn. 17:5 En now, O Tata, gi Mi glori nanga Joesrefi, nanga da glori disi Mi ben abi nanga Joe fosi grontapoe ben de.

25 Da getuigi foe Tomas Jn. 20:25. Foe dat'ede dem tra discipel ben taki gi hem taki: Wi ben si Masra. Ma a ben piki dem baka taki: Efoe mi no sa si dem spikri olo na ini Hem anoe, en poti mi finga na ini dem olo, en troesoe mi anoe na ini Hem sei, mi no sa bribi. 26. Aiti dei na baka, Hem discipel ben de na inisei agen, en Tomas ben de nanga dem. Dan Jezus ben kom, alwasi dem doro ben tapoe, en A ben tanapoe na dem mindri, en A ben taki: Vrede moe de nanga oenoe.

26 Da getuigi foe Tomas Jn. 20:27. Dan A ben taki gi Tomas taki: Langa joe finga, en loekoe na Mi anoe, en langa joe anoe, en troesoe hem na ini Mi sei; no de sondro bribi, ma bribi. 28. En Tomas ben piki Hem taki: Mi Masra nanga Mi Gado. 29. Jezus ben taki gi hem taki: Tomas, bikasi joe si Mi, joe bribi; blesi foe dem soema disi no si, ma tokoe dem bribi. Jezus accepteer da aanbegi foe hem

27 Da opdrakti foe da Tata Heb. 1:6. En ete wan leisi, di A ben tjari da fosi-gebore kom na grontapoe, A ben taki: En meki ala dem engel foe Gado aanbegi Hem. Lukas 4:8 En Jezus ben piki hem taki: Komoto na Mi fesi, joe Satan; bikasi Boekoe skrifi taki: Joe sa aanbegi Masra joe Gado, en Hem wawan joe moesoe dini.

28 Dem no bribi da opo baka skin fasi Jezus ben taki abra da opo baka foe Hem skin (tempel foe Hem skin) di A ben krini da tempel da fosi leisi A ben sori duidelijk gi Tomas, en so srefi A ben njan na fesi foe dem discipel Soso Gado kan dede en teki wan njoen libi te a wani: Jn. 10:18 Da Santa Jeje ben opo Hem skin: Rom. 8:11

29 Atonement fout foe JG Dem bribi dati da broedoe foe Jezus krini wi, ma baka Harmageddon dem soema moesoe kom baka na Gado nanga dem fri wani. Ma wi sabi dati da offer foe Jezus gi wi libi foe teego

30 JG nanga da kom baka foe Jezus Dem taki dati Jezus no sa kom baka skin-fasi, ma dati A ben kom baka jeje fasi na ini 1914 en A ben krini da tempel na ini 1918 Disi no de troe: Open 1:7. Loekoe, A de kom na ini dem wolkoe, en ibri ai sa si Hem, nanga dem soema toe disi ben djoekoe Hem; en ala famiri foe grontapoe sa bari krei bikasi foe Hem. Na so a de: Amen. Na tori, da engel taki dati A sa kom baka (dem ben si Hem opo) leki A ben gowe.

31 JG no gi jesi na libisoema lanti Ma Gado taki tra fasi: Rom. 13:1. Ibri soema moesoe saka na dem lanti makti ondro. Bikasi no wan makti de boiti foe Gado; Gado seti dem makti disi de. 2. Foe dat'ede ibri soema disi no wani saka na da makti ondro, hem no wani saka na ondro san Gado seti kaba; en dem soema disi doe so sa tjari wan vonisi kom na demsrefi tapoe.

32 Hel JG bribi dati dede = sheol = grebi. Dem denki dati dede wani taki dati joe no de moro, joe no de bewust. Dem no bribi dati wan dede soema abi wan sieli ete Ma fa foe Mozes & Elia disi ben taki nanga Jezus tapoe da bergi Dede = (separation) prati foe personality Lukas 16:19-31 – Goedoeman & Lazarus

33 Hel Openbaring 14:10. Da srefi soema dati sa dringi foe da wini foe da hatibron foe Gado, disi A kanti sondro foe moksi hem nanga watra na ini da kan foe Hem hatibron; en a sa kisi pina nanga faja nanga swarfoe na fesi foe dem santa engel en na fesi foe da Lam 11. En da smoko foe dem pina de go na loktoe foe teego; en noiti dem sa abi rostoe dei nanga neti, dem disi aanbegi da meti nanga hem popki, en ibri soema disi teki da marki foe hem nem.

34 Hel Open. 19:20. En A ben teki da meti, en nanga hem, A teki da falsi profeti disi ben wroko wondroe-wroko na hem fesi, dem wroko disi ben kori dem soema disi ben teki da marki foe da meti, nanga dem soema disi ben aanbegi hem popki. A ben fringi ala toe foe dem libilibi na ini da zee disi bron nanga faja nanga swarfoe.

35 Hel Open 20:10. En dem ben trowe didibri disi ben kori dem na ini da zee foe faja nanga swarfoe, pe da meti nanga dem falsi profeti de, en a sa pina dei nanga neti foe teego. Disi pasa baka da 1000 jari kownoekondre foe Jezus

36 Libisoema sieli Psyche, nephesh abi bradi betekenis disi joe moesoe stoeka boen 2 Cor 5: 6. Foe dat'ede, alatem wi abi kowroe hati, bikasi wi sabi dati so langa dati wi oso de wi skin, wi no de pe Masra de; 7. (Bikasi wi waka nanga bribi, en no nanga san wi kan si:) 8. Wi abi kowroe hati, mi taki, en a de moro boen gi wi foe wi no sa de pe wi skin de, ma foe de pe Masra de.

37 San wi kan sabi Da sieli de aparti foe da skin Na dede, da sieli efoe jeje prati foe da skin Da sieli de bewust baka dede Wi moesoe aanbegi na ini Jeje & glorify Gado disi ben bai hem Kristus de nanga wi jeje

38 Bloed transfusie JG gebruiki dem tekst disi taki dati joe no moesoe njan da broedoe foe taki agensi transfusie. Ma dem toe sani no de da srefi kwet’kweti. Te joe njan broedoe, a broko pis’pisi leki njanjan na ini joe maag. Ma nanga transfusie dem broedoe cell tan boen ete.

39 JG no lobi “Kristendom” Dem taki dati da kerki nanga preikiman de wrokoman foe didibri, en dem moesoe haat dem nanga “puur haat”.

40 New World Translation JG abi dem egi vertaling foe da Bijbel, en dem kenki bepaalde versi foe meki dem klop nanga dem leri Feifi man disi ben doe da vertaling, no wan foe dem ben abi da kennis foe Grieki efoe Hebreewse tongo foe doe wan vertaling na wan juisti fasi – foe kenki hem na bepaalde presi

41 New World Translation Tokoe dem ben taki dati dem ben meki wan moro boen vertaling leki iniwan tra vertaling disi ben meki

42 Profeti-taki Dem JG ben taki foe Jezus kom baka en kenki grontapoe 1914 1918 1925 195? 1975 Dem de falsi profeti

43 Njoen geboorte JG bribi dati joe moesoe dopoe en doe boen wroko foe go na hemel Dem bribi dati soso 144.000 sa doro drape Dem bribi dati dem trawan sa tan na grontapoe – merk op dati dem moksi wroko nanga bribi Ma wi sabi dati 144.000 de Djoe man disi drai dem libi na da tem foe bigi trobi, en disi noiti didon nanga oema

44 Da Bijbel leri tra fasi Wi kom gebore njoen te wi teki Jezus leki verloesoeman: Jn. 3:3 ff. Wi tron wan njoen schepping na da momenti dati: 2 Cor. 5:17 Ibri bribiwan abi leti foe go na hemel en foe de nanga Jezus

45 Falsi woortoe foe JG Monogenes – “only begotten.” Disi no wani taki foe generatie (via sex efoe tra fasi). Monogenes wani taki: da wan enkri wan foe hem sortoe. A no de wan schepsel. Origen ben meki wan fout foe “eternal generation” disi ben go na Arius, disi ben leri dati Jezus ben de da fosi schepsel

46 Falsi woortoe foe JG Meizon = moro bigi. Da Tata de kwantitatief moro bigi – position: Jn. 14:28 Ma na ini Heb. 1:4, Jezus de moro bigi (kreitton) leki dem engel – na ini kwaliteit alwasi moro lagi na ini positie

47 Falsi woortoe foe JG Njoen gebore – dem taki: wan fasi disi gersi geboorte na da hopoe foe jeje libi na ini hemel (144.000 nomo). Disi de helemaal aparti foe wi woortoe disi gi njoen libi doro drai libi en da wasi foe da woortoe doro da Santa Jeje, en disi de geldig gi ibri bribiwan da momenti a teki Jezus

48 Falsi woortoe foe da JG Dede – dem taki dati joe no de bewust, en te foe kaba, joe no bestaan moro Bijbel kan taki foe sribi – ma dati taki foe da skin, niet da zieli Na ini da Bijbel, dede = prati. Skin dede prati da skin & sieli. Jeje-dede prati da sieli & Gado

49 Falsi woortoe foe JG Prototokos = fosi gebore.. Da woortoe taki foe positie, foe de da moro belangrijk wan. A no taki foe tem nomo. Kol. 1:15-18 sori dati Jezus Kristus de na fesi foe alasani, en dati A ben meki alasani, en dati A hori alasani makandra

50 Falsi woortoe foe JG Psyche, pneuma = JG taki dati libisoema no abi sieli efoe jeje. Ma Jezus ben taki dati A poti Hem sieli na ini da anoe foe Gado Efoe Gado de Jeje, en wi meki na ini da prenki foe Gado, dan wan pisi foe wi moesoe de jeje toe

51 Falsi woortoe Sabi (wijsheid) = Dem taki dati bikasi wijsheid de na ini Spreuken, en Gado schep hem, dan Gado meki Jezus. Ma da woortoe na ini Spreuken de vrouwelijk

52 Wantoe sani foe membre Jehova’s Getuigi bribi dati dem kerki de da wan enkri kerki disi taki waarheid Dem ben leri dati ala tra kerki de foe satan Dem ben leri dati dem wawan sabi fa foe interpreteer da Bijbel Wan foe dem beste fasi de foe sori dati dem de falsi getuigi, en no frede dem.

53 Dem regel foe profeti Deut 18:20. Ma da profeti disi sa prakseri foe taki wan woortoe na Mi nem disi Mi no ben komanderi hem foe taki, efoe a sa taki na nem foe tra gado, da profeti dati sa dede. 21. En efoe joe aksi joesrefi na ini joe hati taki: Fa wi sa sabi da woortoe disi MASRA no ben taki? 22. Efoe wan profeti sa taki na ini da nem foe MASRA, ma da sani no waka so, en da sani no pasa so, dan a de wan sani disi MASRA no ben taki, ma da profeti ben taki dati foe soso; joe no moesoe frede hem.

54 Dem regel foe profeti Mt. 7:15. Loekoe boen nanga dem falsi profeti, disi de kom na oen en weri skapoe boeba, ma na ini dem hati dem de krasi wolf. 16. Oen sa sabi dem nanga dem froktoe. Soema kan kisi druivi foe dem maka, efoe figa foe dem brantimaka? 17. So srefi ibri boen bon meki boen froktoe, ma wan takroe bon meki takroe froktoe.

55 Dem regel foe profeti Mt. 7:18. Wan boen bon no kan meki takroe froktoe, en wan takroe bon no kan meki boen froktoe. 19. Dem kapoe ibri bon disi no meki boen froktoe trowe na ini da faja. 20. We dan, nanga dem froktoe oen sa sabi dem.

56 JG ben meki foeroe profeti 1799 1878 1914 1918 1925 1975 Ala dem profeti de fout. Dem de wan falsi profeti…

57 Wantoe voordeel foe getuigi na JG Fosi, efoe wi stoeka boen, wi kan si dati da Bijbel sori overduidelijk dati Jezus de Gado troe troe Moro fara, da faja foe dem wroko moesoe faja wi foe wroko tranga gi Gado Moro fara, wi si dati dem abi dek’ati en poti foeroe soema tapoe da veld


Download ppt "World Religions and Missions Christian Cults Robert D. Patton Missionary to Suriname, South America."

Similar presentations


Ads by Google