Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Circle Theorems Bingo!. Use any 9 of these numbers 105 o 240 o 55 o 14 o 65 o 50 o 90 o 45 o 60 o 40 o 110 o 155 o 15 o 74 o 120 o 12 o.

Similar presentations


Presentation on theme: "Circle Theorems Bingo!. Use any 9 of these numbers 105 o 240 o 55 o 14 o 65 o 50 o 90 o 45 o 60 o 40 o 110 o 155 o 15 o 74 o 120 o 12 o."— Presentation transcript:

1 Circle Theorems Bingo!

2 Use any 9 of these numbers 105 o 240 o 55 o 14 o 65 o 50 o 90 o 45 o 60 o 40 o 110 o 155 o 15 o 74 o 120 o 12 o

3 Answer = 50 o xoxo 25 o

4 Answer = 65 o 65 o xoxo

5 Answer = 90 o xoxo

6 Answer = 155 o xoxo 25 o

7 Answer = 55 o 110 o xoxo

8 Answer = 45 o xoxo 45 o

9 Answer = 105 o xoxo 30 o

10 Answer = 40 o 40 o xoxo

11 Answer = 240 o xoxo 60 o

12 Answer = 60 o xoxo 30 o

13 Answer = 15 o xoxo 30 o

14 Answer = 110 o 40 o xoxo 30 o

15 Answer = 74 o xoxo 32 o

16 Answer = 12 o xoxo 24 o

17 Answer = 120 o xoxo 60 o

18 Answer = 14 o 80 o xoxo 86 o


Download ppt "Circle Theorems Bingo!. Use any 9 of these numbers 105 o 240 o 55 o 14 o 65 o 50 o 90 o 45 o 60 o 40 o 110 o 155 o 15 o 74 o 120 o 12 o."

Similar presentations


Ads by Google