Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ang Gagmayng Kristohanong Katilingban (GKK) Basic Ecclesial Communities (BECs) Rev. Amado L. Picardal, CSsR, STD.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ang Gagmayng Kristohanong Katilingban (GKK) Basic Ecclesial Communities (BECs) Rev. Amado L. Picardal, CSsR, STD."— Presentation transcript:

1 Ang Gagmayng Kristohanong Katilingban (GKK) Basic Ecclesial Communities (BECs)
Rev. Amado L. Picardal, CSsR, STD

2 Gagmayng Simbahanong Katilingban Amado Picardal, CSsR
Nagkahiusa ang tanan sa mithi ug pagbati Nagapamati, nagsangyaw sa Pulong sa Dios. Naga-ampo ug nag-inambitay sa Pan sa Kinabuhi. Walay nagkalisod-lisod kay nagtinabangay Koro: Gagmayng Kristohanong Katilingban Pundok sa mga Tinun-an ni Jesus Gagmayng Simbahanong Katilingban Pundok sa mga Tinun-an ni Jesus

3 Koro: Gagmayng Kristohanong Katilingban
Dili na kami mga buta, dili amang, dili bakol. Nakakita sa kaigsoonan nga nanginahanglan. Nagasangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Nagalihok para sa kalinaw ug kahamugaway. Koro: Gagmayng Kristohanong Katilingban Pundok sa mga Tinun-an ni Jesus Gagmayng Simbahanong Katilingban Pundok sa mga Tinun-an ni Jesus

4 Pagsunod kang Kristo isip Katilingban
Pagka-Kristianos dili lang tagsa-tagsa, iya-iya: kini makatilingbanon Ang tanan nga binunyagan gitawag nga mahisakop sa Katilingban sa mga Sumusunod ni Kristo Mao gani nga sa Jesus nagtawag ug mga tinun-an o sumusunod ug nag-umol kanila isip katilingban.

5 Sa Domingo sa Pentekoste, ang Espirito Santo mikunsad sa mga tinun-an ni Jesus
ug nahimugso ang bag-ong Katawhan sa Dios – ang Kristohanong Katilingban, ang Simbahan.

6 Ang Kinabuhi sa Unang Kristohanong Katilingban
“Ug gigamit nila ang ilang panahon pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa inigsoon nga pagpakig-uban kanila, ug sa pagpakig-ambitay sa pagpangaon ug sa mga pag-ampo.” (Buhat 2:42) “Ang pundok sa mga magtutuo usa ra sa hunahuna ug kasingkasing. Ug wala kanilay miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kabtangan, kon dili nag-inambitay silang tanan sa tanang mga butang nga ilang gihuptan.” (Buhat 4:32)

7 Ang Paglapnag sa Simbahan sa tibuok katuigan
Sa nanglabay nga duha ka libo ka tuig, ang Simbahan milapnag sa tibuok kalibotan Nagsugod isip gagmay nga pundok o katilingban nga nagkalambigitay Sa dagan sa katuigan ang Simbahan nahimong dako nga institusyon- nagkadaghan ang miembro sa Simbahan ug wala na mag-ilhanay Tungod sa kadako sa Simbahan, lisud na kaayo masinati ang diwa sa pagka-katilingban. Kulang usab ang aktibong pag-apil sa mga sakop sa misyon ug mga kalihokan sa Simbaha.

8 Kabag-ohan sa Panglantaw Simbahan sa Vaticano II

9 Panglantaw sa Vatican II
Ang Vaticano II nangandoy nga mabag-o ang Simbahan (church renewal). Gipangandoy niini nga masinati ang Simbahan isip Katilingban nga nagkahiusa sama sa unang Kristohanong Katilingban sa Jerusalem. Gipangandoy usab nga ang Simbahan mahimong tinuod nga Katawhan sa Dios nga nagpadayon sa misyon ni Kristo isip propeta, pari ug hari – sa ato pa ang masaksihon, maampoon ug maalagarong katilingban Gihatagan ug dakong pagtagad ang aktibo nga partisipasyon sa mga layko sa kinabuhi ug misyon sa Simbahan Gitinguha ang pagpanginlabot sa Simbahan sa kahimtang sa kalibotan – ekonomikanhon, politikanhon, kulturanhon

10 Ang Simbahan sumala sa MSPC I
Ang unang Mindanao-Sulu Conference gipahigayon niadtong 1971 Ang tema sa MSPC nag-implemtar sa panglantaw sa Vatican II: Ang Simbahan sa Mindanao ug Sulu: Masaksihon, maampoon ug maalagarong Katilingban Kini nga panglantaw mao ang gigamit usab alang sa mga GKK nga nagsugod pagtuman niadtong panahona.

11 Ang Kabag-ohan sa Simbahan nga gitinguha sa PCP II
Sukad pa niadtong 1991, ang PCP II (Second Plenary Council of the Philippines) nagtinguha pag-implementar sa kabag-ohan nga gisugdan sa Vatican II. Sumala sa PCP II, ang panglantaw sa nabag-ong Simbahan matuman diha sa GKK. Tungod niini ang naninguha ang kadagkoan sa Simbahan nga matukod ang GKK sa tanang diocese ug parokya sa tibuok Pilipinas

12 Ang Hulagway sa GKK diha sa PCP II
“Gagmay kining katilingban sa mga Kristianos, nga sagad mga pamilya kinsa maghiusa sa pagtigom alang sa Pulong sa Dios ug sa Eukaristia. Kining mga katilingban nahiusa sa ilang mga pastor, apan nga makanunayong gidumala sa mga pangulong layko. Ang matag sakop nagkailhanay pag-ayo

13 ug miambit dili lang sa Pulong sa Dios ug sa Eukaristia
apan diha usab sa materyal ug espirituhanong pagpakabana. Mibati sila pag-ayo nga apil gayod ug may responsibilidad alang sa usag-usa. (PCP II, 138)

14 Ang Gagmayng Simbahanong mga Katilingban,
nga kasagaran migula gikan sa kinaubsang hut-ong sa mga mag-uuma ug mga mamumuo, maamgohong naningkamot sa paghiusa sa ilang pagtuo ug sa inadlaw nilang kinabuhi. Gigiyahan sila ug gidasig sa makanunayong katekesis. Ang kapobrehon ug ang ilang pagtuo maoy magtukmod sa ilang mga sakop sa pagdinuyogay sa usag –usa, sa paglihok alang sa hustisya ug sa buhing kasaulogan sa kinabuhi diha liturhiya. (PCP II, 139)

15 Batakang Kinaiya sa GKK
Gagmayng katilingban sa mga kristianos, kasagaran mga pamilya, kansang mga sakop nagkalambigit ug nagkahiusa sa usag-usa ug sa ilang mga pastor (kaparian ug kaobispohan) Nagkatigom diha sa pagpamati ug pagsangyaw sa Pulong sa Dios, ug sa makanunayong pagtuon sa mga Kristohanong pagtulun-an. Nagkatigom sa pagsaulog sa ilang kinabuhi diha sa liturhiya, labi na sa Eukaristia.

16 Nagpakabana dili lang sa espirituhanong panginahanglan apan usab sa materyal, ug nagalihok alang sa hustisya ug kalamboan. Nagatumaw gikan sa ubos nga hut-ong, gikan sa mga kabos, nagadapig sa kabos.

17 GKK: Katumanan sa Panlantaw sa PCP II sa Nabag-ong Simbahan
“Ang atong panglantaw sa Simbahan isip panaghiusa, isip pag-apil ug isip misyon, usa ka Simbahan nga parianon, propetiko ug harianong katawhan ug isip Simbahan sa mga kabos – usa ka Simbahang gibag-o, sa pagkakaron makita diah sa usa ka simbahanong kalihokan. Kalihokan kini aron sa pagpatunhay sa Gagmayng Simbahanong mga Katilingban” PCP II, 137.

18 Ang GKK sumala sa PCP II Katilingban sa mga Tinun-an ni Jesus
Nagkahiusa ug nag-inambitay Propeta (masaksihon) Pari (maampoon) Hari (maalagaron) Simbahan sa Kabos

19 Awit sa GKK (Titik ug musika ni Fr. Amado L. Picardal, CSsR)
Kita ang katilingban sa mga tinun-an ni Jesus nagkahiusa, nagpadayon sa misyon ni Kristo. Katawhang propeta, pari ug alagad Ang katilingban sa kabos - Simbahan sa kabos. Gihiusa, gilambigit sa atong Ginoo. Nag-inambitay sa Pulong ug Yukaristiya, ug mga kabtangan, suod nga mga higala.

20 Koro: Katilingban masaksihon, katilingban maampoon,
Katilingbang nag-alagad, kini ang GKK (2X) Kita ang katilingban sa mga tinun-an ni Jesus namati sa pulong sa atong Ginoo nagsaksi, nagsangyaw sa maayong balita sa atong kaluwasan ug sa Gingharian. nag-ampo ug nagsimba sa atong Ginoo andam nga mohalad sa'tong kinabuhi sama ni Kristo, labaw nga pari. (koro)

21 Koro: Katilingban masaksihon, katilingban maampoon,
Katilingbang nag-alagad, kini ang GKK (2X) Kita ang katilingban sa mga tinun-an ni Jesus katilingbang nag-alagad sa nanginahanglan. nagpatunhay sa hustisya ug sa kalinaw nakigbisog, nagpalambo sa Gingharian. gilangkoban sa kabos, nagdapig sa kabos. Way laing gisaligan, gawas ang Ginoo Maabtikong nagasalmot sa misyon ni Kristo. (Koro)

22 Katilingbanong panaghiusa
Kita ang katilingban sa mga tinun-an ni Jesus Gihiusa, gilambigit sa atong Ginoo. Nag-inambitay sa Pulong ug Yukaristiya, ug mga kabtangan, suod nga mga higala.

23 Katilingbanong Panaghiusa ug Paglambigitay
Anaay panaghiusa, pakiglambigit ug panagsuod sa mga sakop, silingan ug mga pamilya sa sulod sa GKK. Ang mga sakop sa nagkalain-laing grupo nagkahiusa sa sulod sa GKK ug nagtinabangay sa paglig-on sa GKK. Ang mga nagkalain-laing GKK sa sulod sa parokya nagkahiusa ug nagkalambigitay. Ang Parokya isip kahiusahan sa nagkalain-laing GKK

24 Masaksihong Katilingban
Kita ang katilingban sa mga tinun-an ni Jesus namati sa pulong sa atong Ginoo nagsaksi, nagsangyaw sa maayong balita sa atong kaluwasan ug sa Gingharian.

25 Masaksihong Katilingban
Ang sakop sa GKK nagkahiusa sa pagpamati sa Pulong sa Dios Ang mga sakop nag-inambitay ug nagsangyaw sa Pulong sa Dios Anaay pagbag-o sa kinabuhi sa mga sakop nga nakadungog sa Pulong sa Dios Ang pagsaksi sa Pulong sa Dios diha kinabuhi ug batasan sa usag-usa

26 Ang GKK nahimong masaksihong katilingban pinaagi sa pagpamati, pagsangyaw ug pagsaksi sa Pulong sa Dios. Mga pamaagi: bible-sharing, evangelization seminars, visita-familia, ubp.

27 Maampoong Katilingban
Kita ang katilingban sa mga tinun-an ni Jesus nag-ampo ug nagsimba sa atong Ginoo andam nga mohalad sa'tong kinabuhi sama ni Kristo, labaw nga pari

28 Maampoong Katilingban
Ang GKK mao ang katilingban nga nagkahiusa sa pag-ampo ug pag-simba. Ang mga sakop andam mohalad sa ilang kinabuhi sama ni Kristo, ang labawng pari.

29 Nagatapok ang mga sakop kada semana alang sa Kasaulogan sa Pulong nga gipangulohan sa Kaabag o Pangulo sa Liturhiya

30 Nagsaulog sa Santos nga Misa, kada bulan o kausa sa duha ka bulan.
Naa silay katilingbanon nga pagsaulog o ritwal sa nagkalain-laing okasyon. (birthdays, pagtanum ug pag-ani, naay masakiton, paglamay ug paglubong)

31 Maalagarong Katilingban
Kita ang katilingban sa mga tinun-an ni Jesus katilingbang nag-alagad sa nanginahanglan. nagpatunhay sa hustisya ug sa kalinaw nakigbisog, nagpalambo sa Gingharian.

32 Maalagarong Katilingban
Ang mga sakop sa GKK nag-alagaray ug nagtinabangay sa pagbag-o sa ilang katilingban Ang GKK nangita ug pamaagi sa pag-solbar sa mga problema nga ilang gi-atubang. Atubangan sa problema sa kawad-on nagpasiugda ug mga programa sama sa livelihood, IGP, cooperativa, ug ubp.

33 Mga pamaagi: peace zone, prayer rally, ubp.
Taliwala sa mga kagubot ug armadong panagbangi naglihok alang sa kalinaw. Mga pamaagi: peace zone, prayer rally, ubp.

34 Panahon sa eleksyon ang mga GKK nagapaninguha nga anaay limpio nga piniliay (volunteer sa NAMFREL, PPCRV) Nagalihok sila alang as pagpanalipod sa kinaiyahan Mapalihok ang mga GKK sa pagsuporta sa baruganan sa mga kaobispohan mahitungod sa nagkalain-laing isyu sa katilingban

35 Simbahan sa kabos Kita ang katilingban sa mga tinun-an ni Jesus
gilangkoban sa kabos, nagdapig sa kabos. Way laing gisaligan, gawas ang Ginoo Maabtikong nagasalmot sa misyon ni Kristo.

36 Simbahan sa Kabos Ang mga sakop nagasubay sa pagtulun-an ni Kristo mahitungod sa diwa sa kakabos – pagsalig sa Dios ug pag-inambitay sa kabtangan. Ang mga kabos mobati nga sakop sa katilingban ug aktibong nagaapil sa misyon sa Simbahan – ang kabos gisangyawan ug nagasangyaw ang kabos aktibong nagaapil sa mga kasaulogan ang kabos nagalihok aron pagpangitag kasulbaran sa problema sa kawad-on, kagubot, ug pagkaguba sa kinaiyahan Ang mga dili kabos makighiusa ug modapig sa kabos.

37 Ang GKK - Simbahan nga Gamay
Ang Gagmay Kristohanong Katilingban mao ang Simbahan diha sa kasilinganan, baryo o sitio. Ang GKK mao ang bag-ong paagi sa pagka-Simbahan Ang tanang binunyagang katoliko diha sa kasilinganan/barangay/sitio giisip nga sakop sa GKK ug giawhag nga aktibong moapil sa mga kalihokan niining katilingban

38 Nagkalain-laing porma sa GKK
GKK nga nakasentro sa Kapilya tanan nga panagtigum gibuhat sa kapilya GKK nga may mga selda ug naa usab nga kapilya gibahin-bahin sa mga selda (7-12 kada selda), kada selda nagatagbo sa kabalayan, ang tanan nagatapok sa kapilya kada semana para sa Kasaulogan sa Pulong, ug kada bulan para misa GKK nga may mga selda apan walay kapilya ang mga selda magtagbo sa kabalayan kada semana ug ang tanan magtagbo sa usa ka dako nga lugar diin magmisa o mag-general assembly

39 Ang GKK nga walay selda Occasional Core Group/ Nucleus Nominal

40 Ang GKK nga naay selda Selda FG Selda FG Selda FG Core Group Selda

41 Members GKK structure Council of Leaders Youth Worship Education
Service Temporalities Members

42 Gambalay sa GKK nga naay selda
Council of Leaders Youth Worship (LitCom) Education (EdCom) Service (Social Action) Temporalities Cell Cell Cell Cell Cell

43 Parish Organizational Structure
PP Parish Office Staff Parish Formation Team Parish Pastoral Council Worship Education Service Social Action Temporalities (Finance) Youth BEC Zone BEC Zone BEC Zone BEC Zone BEC Zone

44 Sumada Ang GKK mobag-o sa Simbahan Ang Simbahan masinati nga
Katilingban sa mga Sumusunod ni Kristo diin nagkahiusa ug nag-inambitay ang mga sakop ug aktibong nag-apil sa misyon ni Kristo isip masaksihon, maampoon ug maalagaron katilingban Ang GKK makabag-o sa Katilingban pinaagi sa paglihok alang sa kalamboan, hustisya ug kalinaw

45 Awit sa GKK (Titik ug musika ni Fr. Amado L. Picardal, CSsR)
Kita ang katilingban sa mga tinun-an ni Jesus nagkahiusa, nagpadayon sa misyon ni Kristo. Katawhang propeta, pari ug alagad Ang katilingban sa kabos - Simbahan sa kabos. Gihiusa, gilambigit sa atong Ginoo. Nag-inambitay sa Pulong ug Yukaristiya, ug mga kabtangan, suod nga mga higala.

46 Koro: Katilingban masaksihon, katilingban maampoon,
Katilingbang nag-alagad, kini ang GKK (2X) Kita ang katilingban sa mga tinun-an ni Jesus namati sa pulong sa atong Ginoo nagsaksi, nagsangyaw sa maayong balita sa atong kaluwasan ug sa Gingharian. nag-ampo ug nagsimba sa atong Ginoo andam nga mohalad sa'tong kinabuhi sama ni Kristo, labaw nga pari. (koro)

47 Koro: Katilingban masaksihon, katilingban maampoon,
Katilingbang nag-alagad, kini ang GKK (2X) Kita ang katilingban sa mga tinun-an ni Jesus katilingbang nag-alagad sa nanginahanglan. nagpatunhay sa hustisya ug sa kalinaw nakigbisog, nagpalambo sa Gingharian. gilangkoban sa kabos, nagdapig sa kabos. Way laing gisaligan, gawas ang Ginoo Maabtikong nagasalmot sa misyon ni Kristo. (Koro)

48

49 Ang GKK: Ang Kasamtang Kahimtang ug ang Hagit alang sa umaabot

50 Human sa 40 ka tuig, ang GKK milapnag na sa tibuok Pilipinas
Kadaghanan sa diocese ug parokya naa nay GKK Apan dili parehas ang ilang porma, kalig-on ug kadasig Ang uban milambo na ug natuman na ang panglantaw sa PCP II, ang uban maoy pay pagsugod, Naa poy uban nga nagkaluya ug ang uban nga wala na gayod molambo

51 Ang-ang sa kalamboan sa GKK
Liturgical Ang mga kalihukan kutob lang sa Kasaulogan sa Pulong, Bibliambit, ug Misa Developmental Gawas sa pag-ampo ug pagsimba, anaay mga programa sa pagpalambo sa panginabuhi (livelihood, IGP, coop, organic farming, health, micro-finance) Transformative Gawas sa pag-ampo ug mga programa sa panginabuhi, nagalihok alang sa hustisya ug kalinaw ug nanalipod sa kinaiyahan

52 Pipila lang ang mga GKK nga naningkamot nga molambo ang panginabuhi sa ilang mga sakop ug naningkamot paglihok alang hustisya ug kalinaw ug pagpanalipod sa kinaiyahan. Naay mga diocese nga ginatabangan sa NASSA sa pagpasiugda ug social action program sa parokya ug mga GKK Kadaghanan sa mga GKK sa Mindanao nagpabiling “liturgical” – ang mga sakop igo lang magtapok alang sa pagsaulog sa Kasaulogan sa Pulong matag semana ug pagsaulog sa Santos nga Misa matag karon ug unya. Walay pagpakabana sa kahimtang sa katawhan ug walay pagpaningkamot sa pagtubag sa ilang panginahanglan ug mga problema

53 Naay daghang GKK – labi na sa siyudad, poblacion ug mga kabaryohan – nga nagkaluya ug nagkagamay ang aktibong nag-apil sa mga kalihukan sa katilingban. Gamay ra ang mga lalaki ug batan-on mga mag-apil-apil sa GKK Naay uban nga dili na mag-apil-apil ug ang uban namalhin ug laing relihiyon.

54 Mga Hinungdan sa Luya nga GKK
Nagsalig sa “Sanction” (paghulga nga itaktak ug ihikaw ang mga sakramento kun dili sundon ang mga “policies”). Pinugsanay nga paagi. Ang GKK nahimong bug-at nga obligasyon. Makapahiubos sa uban. Ang resulta – magkalayo sa Simbahan. Kulang sa mapadayonong “Evangelization” ug “Catechesis” sa mga sakop sa GKK. (Walay “conversion” o pagbag-o sa kinabuhi) Kulang sa pagsabot sa tinuod nga kinaiya sa GKK Ang panglantaw nga ang GKK dili makatubag sa batakang panginahanglan sa katawhan. Kulang sa lawom ug suod nga relasyon sa mga sakop sa GKK

55 Mga dili maayong pamaagi sa pagdumala sa mga lideres.
Bundak system (diniktador). Kulang sa pagkonsulta ug pagpaminaw sa mga sakop. Ako-akohon. Ang uban mapasagdanon nga pagdumala. Kulang ug team-work Ang mga bisyo sa pipila ka lideres nga maka-eskandalo sa mga sakop. Kulang sa suporta sa pipila ka Obispo ug Kaparian Kumpitensya gikan sa mga LOMAS (CFC, PREX) ug kakulang sa paglambigit nila GKK

56 Ang Hagit alang sa GKK Ang mapadayunong paningkamot sa pagpalambo, paglig-on ug pagdasig sa GKK aron matuman ang panglantaw sa PCP II Renewed Integral Evangelization (Bag-ong Pagsangyaw nga Malukpanon) Renewed Catechesis (Bag-ong pamaagi sa pagpasabot sa pagtoo) Renewed Worship (bag-ong pamaagi sa pagsimba ug pag-ampo) Renewed Social Apostolate (bag-ong pamaagi sa paglihok alang sa kalamboan, hustisya ug kalinaw ug pagpanalipod sa kinaiyahan. Bag-ong Pamaagi sa Pagpangulo ug Pagdumala Bag-ong Pamaagi sa Pagsuporta sa Panudlanan sa GKK ug parokya

57 Renewed Evangelization & Catechesis
Pagsangyaw ug pagpasabot nga makadani ug makapabag-o sa kinabuhi sa mga sakop (conversion not coercion – dili pagpugos o paghulga). Paghatag ug nagkalain-laing seminar sa GKK (parish formation team)

58 Visita-Familia, Men’s Fellowship

59 bible-sharing, visita-familia
BEC youth evangelization & fellowship, bible-sharing, visita-familia

60 Renewed Worship (Bag-ong Pamaagi sa Pag-ampo ug Pagsaulog)
Mamugnaon ug makahuloganon nga mga pamaagi sa pagsaulog Mga pamaagi: sponsoring, misa-pamalandong, ritwal sa pagtanum ug pag-ani, ubp.

61 Renewed Social Apostolate
Mga paningkamot sa GKK ug parokya nga maatubang ang problema sa katawhan – labi ang kawad-on, kagutom, kagubot, pagkaguba sa kinaiyahan. Pagpasiugda ug nagkalain-laing programa nga makatubag niiining mga problema (IGP, livelihood, cooperative, natural farming, peace zone, IRA watch, ubp.) Pagtukod ug mga gambalay – sama sa Parish Social Action Committee (PSAC) ug GKK social action committee (GSAC) nga motabang sa mga GKK pagpahigayon niining mga programa.

62 Bag-ong Pamaagi sa Pagdumala
Diwa sa mapaubsanon ug mahigugmaong pag-alagad Paglikay sa diktador nga pamaagi – pagkonsulta ug pagpamati sa mga sakop, ug pagdasig kanila sa pag-apil sa mga desisyon ug implementasyon. Paglikay sa pamaagi sa mga Pariseo (paghimog daghang bug-at nga palisiya o balaod, pagsilot) – pagpahari sa kalooy, pagdasig ug pagdani. Team-work sa mga lideres (Council of Leaders) Regular nga meeting alang sa pagtan-aw sa kinatibuk-ang kahimtang sa GKK, pagplano ug pagbalik-susi

63 Bag-ong Pamaagi sa pag-inambitay sa mga grasya nga nadawat
Pagpangita pamaagi nga makatigom ug igong pondo aron makasuporta sa mga panginahanglan ug mga programa sa GKK ug sa parokya Example: - Modified tithing (love offering, pledge) - Pondong Pinoy - Share and Care Gawasnon ug kinasing-kasing nga pamaagi, naay hustong pag-pasabot ug pagdasig, epektibong sistema sa pangolekta, klaro ang accounting Paglikay sa mga pamaagi nga pinugos, bug-at ra kaayo, ug naay hulga o silot

64 Bag-ong Pagpasabot sa Kapari-an
Ang mga GKK molambo kun anaay pagsuporta ug maayong pagdumala sa kapari-an Busa gikinahanglan nga makasabot gayod ang mga kapari-an kun unsa ang GKK ug ilang madawat nga ang pagtukod, pagpalambo ug pagdumala sa GKK kabahin sa ilang responsibilidad isip pari. Mga pamaagi: BEC orientation seminar for the clergy BEC retreat for the clergy BEC orientation and immersion for seminarians

65 Mapadayonong Pagpalambo sa GKK
Sama sa Gingharian sa Dios, ang GKK anaa na pero wala pa gyud mahingpit Gikinahanglan ang makanunayong pagtubo o paglambo sa mga GKK aron matuman ang panglantaw sa Vatican II ug PCP II mahitungod sa nabag-o nga Simbahan Gikinahanglan ang makanunayong pagsangyaw ug pagdani labi sa mga nagluya o dili aktibo nga mga sakop aron madasigon silang makiglambigit sa GKK ug moapil sa mga kalihokan isip masaksihon, maampoon ug maalagarong katilingban Gikinahanglan ang makanunayong reporma ug pagbag-o sa GKK

66 The BECs are signs of vitality in the Church …
a cause of great hope for the Church, and a solid starting point for a new society based on a civilization of love. Ang GKK timaan sa kadasig sa Simbahan … ang tuburan sa daku nga paglaum para sa Simbahan, ang lig-on nga sinugdanan alang sa bag-o nga katilingban basi sa sibilisasyon sa gugma John Paul II Redemptoris Missio 51

67 Gagmayng Simbahanong Katilingban Amado Picardal, CSsR
Nagkahiusa ang tanan sa mithi ug pagbati Nagapamati, nagsangyaw sa Pulong sa Dios. Naga-ampo ug nag-inambitay sa Pan sa Kinabuhi. Walay nagkalisod-lisod kay nagtinabangay Koro: Gagmayng Kristohanong Katilingban Pundok sa mga Tinun-an ni Jesus Gagmayng Simbahanong Katilingban Pundok sa mga Tinun-an ni Jesus

68 Koro: Gagmayng Kristohanong Katilingban
Dili na kami mga buta, dili amang, dili bakol. Nakakita sa kaigsoonan nga nanginahanglan. Nagasangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Nagalihok para sa kalinaw ug kahamugaway. Koro: Gagmayng Kristohanong Katilingban Pundok sa mga Tinun-an ni Jesus Gagmayng Simbahanong Katilingban Pundok sa mga Tinun-an ni Jesus


Download ppt "Ang Gagmayng Kristohanong Katilingban (GKK) Basic Ecclesial Communities (BECs) Rev. Amado L. Picardal, CSsR, STD."

Similar presentations


Ads by Google