Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Door :M.J.van Rooij-Schuurmans

Similar presentations


Presentation on theme: "Door :M.J.van Rooij-Schuurmans"— Presentation transcript:

1 Door :M.J.van Rooij-Schuurmans
Het Schildersgeslacht ten Kate [Cate] Door :M.J.van Rooij-Schuurmans

2 markt bij maanlicht H.F.C. ten Kate:

3 Herman F.C. ten Kate

4 De rechtszaak Herman F.C. ten Kate

5 Herman F.C. ten Kate

6 Herman F.C. ten Kate

7 Affaire d'honneur H.F.C.ten Kate:

8 Johan Mari H. ten Kate:

9 Johannes Mari H.ten Kate

10 Scheveningen Johan Mari H. ten Kate

11 Johan Mari H. ten Kate

12 Johan Mari H. ten Kate

13 Johan Mari H. ten Kate

14 Johan Mari H. ten Kate

15 Johan Mari H. ten Kate

16 Johan Mari H.ten Kate

17 Was ophangen Johan Mari H. ten Kate

18 Johan Mari H. ten Kate Scheveningen

19 Johan Mari H. ten Kate

20 Markense vrouwen hooioogst Johan Mari H.ten Kate

21 Johan Mari H. ten Kate Bij de waterput

22 Johan Mari H.ten Kate

23 Johan Mari H. ten Kate Schaatsen

24 Johan Mari H. ten Kate

25 Johan Mari H.ten Kate Op het boerenerf

26 Jan Jacob Lodewijk tenKate 1850-1929

27 Johannes M.ten Kate

28 P. ten Kate:

29 Hendrik Jan ten Cate

30 Jan J.L.ten Cate

31 Johannes Marius ten Kate 1859-1896

32 Hendrik J.ten Cate Verdun

33 Hendrik J.tenCate

34 Hendrik G. ten Cate De Kalverstraat

35 Johan Marius tenKate

36 Siebe J.ten Cate:

37 Notre-Dame Parijs 1903 Siebe J.ten Cate

38 Siebe J.ten Cate

39 Pieter ten Cate:

40 Notre-Dame Parijs 1905 Pieter ten Cate

41 Einde 2008


Download ppt "Door :M.J.van Rooij-Schuurmans"

Similar presentations


Ads by Google