Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Bike Friendly Cities. Project: -hoe tot dit project gekomen -Inhoudelijk -Financieel.

Similar presentations


Presentation on theme: "Bike Friendly Cities. Project: -hoe tot dit project gekomen -Inhoudelijk -Financieel."— Presentation transcript:

1 Bike Friendly Cities

2 Project: -hoe tot dit project gekomen -Inhoudelijk -Financieel

3 Bike friendly Cities 1 Hoe tot dit project gekomen? Integraal fietsprogramma Financieel

4 Twee zeëen programma Bike Friendly Cities Economie Omgeving (fysiek) Leefkwaliteit (sociaal)

5 Partnership:

6 Bike Friendly Cities

7 Integraal fietsprogramma wordt Bike Friendly Cities - integraal pakket creatief (asfalt > gezondheid) - crosborder cooperation (learner climber champion) - Innovatief - Bike Friendly Cities

8 Drie hoofdactiviteiten - Integrated cycling strategies: 1 - demonstrating bikefriendly concepts - raising awareness Bike Friendly Cities

9 Activity 1. Integrated cycling strategies: 1 - handbook - Hardware, orgware, software - breed integraal Bike Friendly Cities

10 Activity 2. D emonstrating bike friendly concept: 1 - innovatief - cycle hubs & facilities - bicycle ringroad - demonstrating effectiveness Bike Friendly Cities

11 Activity 3. Awareness and creating a culture of cycling: 1 - cross border user group analysis - awareness campaigns - evaluation of the campaigns Bike Friendly Cities

12 FINANCIEEL cofinanciering - BDU/subsidie - uren inzet - x%- financieel gedekte projecten - kadernota/mobiliteitspotjes - fin. participatie derden Bike Friendly Cities

13 Awareness campaign - survey Bike Friendly Cities

14 Bike parade

15 The flying experts Bike Friendly Cities

16 Lead partner Middelburg

17 Bike Friendly Cities

18 Drie hoofdactiviteiten Bike Friendly Cities Integrated cycling strategy Demonstrating bike friendly concepts Raising awareness


Download ppt "Bike Friendly Cities. Project: -hoe tot dit project gekomen -Inhoudelijk -Financieel."

Similar presentations


Ads by Google