Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

A Three (3) Year Plan to Restore Integrity

Similar presentations


Presentation on theme: "A Three (3) Year Plan to Restore Integrity"— Presentation transcript:

1 A Three (3) Year Plan to Restore Integrity
in Politics and Governance in Quezon City Generating Swing Votes for 2016 Presidential Elections

2 The Lord’s Promise in Isaiah 65: 22-24

3 22 Hindi tulad nuong una, sa bahay na ginawa’y iba ang tumira
22 Hindi tulad nuong una, sa bahay na ginawa’y iba ang tumira. Sa tanim na halama’y iba ang nakinabang. Tulad ng punongkahoy hahaba ang buhay ng aking hirang, lubos nilang papakinabangan ang kanilang pinagpaguran. 23 Anumang gawaing paghirapan nila’y tiyak na magbubunga, at hindi magdaranas ng mga sakuna ang mga anak nila; pagpapalain ko ang lahi nila, at maging ang mga susunod pa. 24 Ang dalangin nila kahit hindi pa tapos ay aking diringgin, at ibibigay ko ang kanilang hinihiling. Isa 65:22-24 22 No longer will they build houses and others live in them, or plant and others eat. For as the days of a tree, so will be the days of my people; my chosen ones will long enjoy the works of their hands. 23 They will not toil in vain or bear children doomed to misfortune; for they will be a people blessed by the Lord, they and their descendants with them 24 Before they call I will answer; while they are still speaking I will hear.

4 Are we one with this??? Today, popularity alone will not guarantee victory. Elections is nothing but MONEY politics. It makes the media go wild and crazy. Manipulated Survey and Paid Ads are their tools! Money and/or promise of position in government makes the adrenalin of political operators and mercenaries rise. Business for profit is the dominating interest. Public office became a mere extension of the big business to protect their economic agenda. They fund winnable candidates. Corruption means COMELEC. COMELEC only means Commission. Sacred votes no more… Bcoz of PCOS! OLIGARCHS AND FAMILY DYNASTY RULES! Not to mention the role of the “Unseen Hands”. C.I.A.

5 Our Proposals: Urban Poor Sectoral Primaries in 2013 Elections.
People’s Primaries in the next Barangay Elections. People’s Primaries in Elections.

6 The Three (3) Year Political Trajectory to Capture Local Political Power
Quezon City Model One (1) Councilor per District with Common Fund, Legislative Staff and Agenda 2013 Urban Poor Sectoral Primaries Execute the First 100 Days Action Plan Peoples’ Primaries for Barangay and Elections Review Bgy. Development Planning Process File Case or Recall Erring Barangay Officials 6

7 Our Possible Sources of COMMAND VOTES in Quezon City
26,000+ Families in Danger Zone Areas x 3 Voters/Family capitalizing the formulation of People’s Proposal to avail the P50B Presidential Fund for Mass Housing. USAP-assisted PCUP Accredited Urban Poor Organizations whose task is to assert the genuine representation in Local Housing Board who is mandated by law to formulate the Local Shelter Plan. PMDG-USAP Barangay Chapters whose task is to assert genuine multi-sectoral representation in Local Development Council and other Local Special Bodies who is mandated by law to formulate the Comprehensive Multi-Sectoral Local Development Plan.

8 Organization of Prayer Warriors and Intercessors in all Barangays.
Our Winning Formula Organization of Prayer Warriors and Intercessors in all Barangays. Propagate Sec. Jess Robredo’s Spirit of Servant Leadership. Heighten “Anti-EPAL” Campaign. Filing of DQ cases against erring Candidates and apply “Occupy COMELEC”-type of pressure politics for speedy resolution. Partner with one Righteous and Rich (or has the capability to raise needed war chest) Congressional Candidate per district to finance the sectoral primaries and election campaign proper.

9 6 x P 44 M = P 264 M / year P 264 M x 3 Years = P 792 M
Our Common Fund if we got to win Six (6) Urban Poor P 44 M each per 2011 QC Annual Budget 6 x P 44 M = P 264 M / year P 264 M x 3 Years = P 792 M

10 Exercise People's Initiative to Fund the QC Participation, Accountability and Transparency (PAT) Ordinance Establishment of 142 Barangay Multi-Sectoral Assemblies P1M ea. Formation and Maintenance of 142 Barangay Council of Sectoral Representatives P ea. Establishment and Maintenance of City-wide Multi-Sectoral People’s Assembly (CMSPA) and QC Council of Sectoral Representatives P50M Construction of NGO-PO Hostel and QC People’s Convention P250M P142M P71M P50M P250M ====== P513M

11 Community Relations Office (CRO) Urban Poor Affairs Office (UPAO)
We will create public clamor to appoint Professional Public Servants as Department Heads o are POLITICALLY NEUTRAL particularly in the following offices Community Relations Office (CRO) Urban Poor Affairs Office (UPAO) Barangay Operations Center (BOC) Market Development and Administration Department (MDAD) Department of Public Order and Safety (DPOS)

12 Reference for the Development of the Unified Sectoral Agenda
Risk Reduction & Post Calamity Management Human & Organizational Development Asset Reform and Development People’s Participation in Governance Social Welfare & Protection Special Cross Sectoral Convergence Economic and Livelihood Development P.H.R.A.S.E.S.

13 A MUST DO in the First 100 Days after the 2013 Elections
PEOPLE’S MONEY-PEOPLE’S PLAN: BOTTOM-UP DEVELOPMENT PLANNING PROCESS. 1.1. Immediate reconstitution of Local Special Bodies specially the Local Development Council (LDC) to review and update the existing Comprehensive Multi-sectoral Local Development Plan (LDP) strictly following the Joint Memorandum Circular No. 1 Series of 2007 of DILG, NEDA and DoF; 2.2. Review the performance of all Barangay Development Councils and evaluate the relevance of their respective Barangay Development Plans. File case against or recall erring Barangay officials; 2.3. File a measure to strengthen Quezon City Participation, Accountability and Transparency (QC-PAT) Ordinance. Institutionalize “Anti-EPAL” policy. PROFESSIONALIZING THE BUREAUCRACY. 2.1. Create public clamor to ASSERT the appointment of Professional Public Servants as Department Heads who are POLITICALLY NEUTRAL particularly in the following offices: Community Relations Office (CRO), Urban Poor Affairs Office (UPAO), Barangay Operations Center (BOC), Market Development and Administration Department (MDAD) and Department of Public Order and Safety (DPOS). 13

14 Iboto ang Karapat-dapat!
Our Logo & Slogan Piliin ang Nararapat! Iboto ang Karapat-dapat!

15 Program Components

16 Masses for Government Transparency and Accountability
PATAS dapat! Sectoral & Peoples’ PRIMARIES Leveling the Playing Field ang Karapat-dapat! IBOTO Masses for Government Transparency and Accountability to Institutionalize People's Participation and Empowerment MAGING TAPAT PLANNING PROCESS BOTTOM-UP DEVELOPMENT ng Nararapat! MAGPLANO ng Nakalapat! MAMUNO ng Sapat! MAGBAYAD ACCOUNTABILITY C H E C K PERORMANCE EVALUATION and TRUTHFULLY and CHEERFULLY PAY TAXES EARLY

17 Movement for Government Transparency and Accountability
PATAS dapat! ang Karapat-dapat! IBOTO Movement for Government Transparency and Accountability to Institutionalize People's Participation and Empowerment MAGING TAPAT ng Nararapat! MAGPLANO ng Nakalapat! MAMUNO ng Sapat! MAGBAYAD

18 Movement for Government Transparency and Accountability
Leveling the Playing Field Sectoral & Peoples’ PRIMARIES Movement for Government Transparency and Accountability to Institutionalize People's Participation and Empowerment MAGING TAPAT PLANNING PROCESS BOTTOMS-UP DEVELOPMENT ACCOUNTABILITY C H E C K PERORMANCE EVALUATION and TRUTHFULLY and CHEERFULLY PAY TAXES EARLY

19 MAGING TAPAT PATAS dapat!
Hindi tayo lumalahok sa eleksyon para lamang magpahayag ng magbuting salita ng Diyos at magpalaganap ng ating adbokasiya. Tapos na rin ang panahon ng eksperimento at pagbabasakali. Tayo ay makikipagsabayan sa kampanya laban sa mga tradisyunal na pulitiko. Subalit tayo ay lalaban ng parehas at walang hangaring mandaya. Kaya una nating ipinaglalaban ang makatotohanang pagpapatupad ng batas ng eleksyon at lahat ng mga kaugnay na polisiya nito upang maging malinis at makabuluhan ang halalang Mahalaga rin na magkaisa muna ang lahat ng nais ng maging tapat sa isang SECTORAL AGENDA na siyang imumungkahi sa mga LDCs. Kaya ang ating panawagan: MAGING TAPAT PATAS dapat!

20 ang Karapat-dapat! IBOTO
Upang mayroon tayong katulong sa pagpapapirma sa ating petisyon, sa pagpapalaganap ng Patas na Eleksyon at pinagkasunduang Sectoral Agenda, oorganisahin natin ang lahat ng Urban Poor Organizations sa ilalim ng USAP at sa pamamagitan ng isang Sectoral Primaries, pagkasunduin natin sila na magbuo ng isang “Urban Poor Slate” na ating susuportahan at iboboto sa araw ng eleksyon. ang Karapat-dapat! IBOTO MAGING TAPAT

21 MAGING TAPAT MAGPLANO ng Nararapat!
Ang dahilan kung bakit ang nalilikum na buwis ng taumbayan ay walang patumanggang nawawaldas lamang ay sa kadahilanang walang malinaw at pangmatagalang plano ang inihanda ng Local Development Council kasama mismo ang taumbayan. Gagamitin natin ang Rationalized Planning System (RPS) na pinanday ng DILG, DOF at NEDA, sisimulan natin ang pagbubuo ng plano mula mismo sa ating mga tahanan, pataas. Dito rin natin imumungkahi at pagtitibayin ang People’s Agenda. Kung kaya’t dapat tayo ay… ng Nararapat! MAGPLANO MAGING TAPAT

22 MAGING TAPAT MAGBAYAD ng Sapat!
Hindi tatakbo ang sasakyan kung walang gasolina. Ang ating panawagan ay IBABA ANG BUWIS, MAGDEKLARA NG WASTONG KITA AT IBIGAY ANG ANGKOP NA BENEPISYO SA MGA MANGGAGAWA kapalit ng serbisyong masinop, matapat at may seguro. Pangunahin nating bibigyan ng pagkakataon na tangkilikin ng merkado ang mga produkto at serbisyong nilikha at matatagpuan sa ating mga pamayanan. IPATUTUPAD NATIN AND ISANG PROYEKTONG MAGBIBIGAY SA TAUMBAYAN NG INSPIRASYON NA MAGBAYAD NG BUWIS NG MAAGA, MAKATOTOHANAN AT MASAYA. ng Sapat! MAGBAYAD MAGING TAPAT

23 MAGING TAPAT ng MAMUNO Nakalapat!
Upang matiyak natin na ang programang pinagtulung-tulungang pandayin ng taumbayan sa Local Development Council sa pamamagitan instrumentong Rationalized Planning System (RPS) ay maipatutupad ayun sa pinagkasunduan at binigyang mandato ng Lokal na Sangguiang, tayo ay magpapatupad ng PERFORMANCE EVALUATION AND ACCOUNTABILITY CHECK ganun din ang isang COMPREHENSIVE RREWARDING SYSTEM para sa mga karapat-dapat na opisyal at empleyado ng ating pamahalaan. Ang ating panawagan … ng Nakalapat! MAMUNO MAGING TAPAT

24 The Situation Addressed
Urban Poor represents the largest marginalized sector in our society that has no equitable representation in policy making body of our government; During election period, everybody became politically partisans, particularly the leaders, resulting to divided urban poor sector, vulnerable to bribes and vote buying; No established common sectoral agenda that will bind the urban poor as well as program and strategy to sustain its development and advocacy work; and No strategy to effectively consolidate the voting power of the urban poor. its

25 Our Response Strengthen and present USAP as NEUTRAL organization to effectively sell and facilitate the Sectoral Primaries System to identified major and secondary players in urban poor movement as well as friends and allies in government and private sector; Present the negative implications of the continuing vote buying during election period to the the urban poor and nation as a whole; Offer USAP Road Map and PHRASES as reference to develop the Unified Sectoral Agenda to bind the sector; and Establish a Unified Campaign Secretariat that shall be transformed as the Common Legislative-Executive Support Staff for the winning official Urban Poor Candidates.

26 The Sectoral Primaries
PHILOSOPHY: Sovereignty resides in the people, (Art. II, Sec. 1, 1987 Philippine Constitution), hence there must be congruence between the source of power (the people) and the leaders invested with the authority to exercise the power. (Law / Government Bureaucracy) IDEA: The representatives who exercise the sovereign power of the people must be produced by a process that allows broad-based participation by them. CONCEPT: The primaries can be understood therefore as a GOAL, PROCESS and MEANS

27 As a Goal To raise and select God-loving, progressive and competent public officials from the rank of the urban poor sector, concerned with the common good and committed to the empowerment of the sector and the Filipino people to achieve a prosperous Philippines.

28 As a Process A CONSULTATIVE MECHANISM CONSISTING OF:
PHRASES as reference for the development of the Unified Sectoral Agenda as the Political Platform; Vetting, i.e. qualifying, nominating, screening, etc. Endorsing, short-listing and voting to produce the official Urban Poor candidate. TO BE IMPLEMENTED BY: A Formal ‘Mandating Body’ (Structure & System) backed up by a Unified Campaign Secretariat.

29 As a Means It is an Organizational Tool to Arouse, Mobilize, Unite and Organize Urban Poor Sector’s Enlightened Participation and Involvement in Effecting Leadership Change.

30 Objectives Mobilize at least 30% of the electorate per congressional district, particularly among the Urban Poor and the youth who registered as voters, to participate in the Sectoral Primaries and later support the chosen candidates. Unite reform minded urban poor organizations to work for the election of good, responsible, and reform oriented Urban Poor leaders, particularly at the highest levels of government. Provide an environment and a structure for a political machinery to emerge, where various urban poor advocacies may be represented and become part of the platform of government to be adopted by the USAP official candidate.

31 Reference for the Development of the Unified Sectoral Agenda
Risk Reduction & Post Calamity Management Human & Organizational Development Asset Reform and Development People’s Participation in Governance Social Welfare & Protection Special Cross Sectoral Convergence Economic and Livelihood Development P.H.R.A.S.E.S.

32 A MUST DO in the First 100 Days after the 2013 Elections
PEOPLE’S MONEY-PEOPLE’S PLAN: BOTTOM-UP DEVELOPMENT PLANNING PROCESS. 1.1. Immediate reconstitution of Local Special Bodies specially the Local Development Council (LDC) to review and update the existing Comprehensive Multi-sectoral Local Development Plan (LDP) strictly following the Joint Memorandum Circular No. 1 Series of 2007 of DILG, NEDA and DoF; 2.2. Review the performance of all Barangay Development Councils and evaluate the relevance of their respective Barangay Development Plans. File case against or recall erring Barangay officials; 2.3. File a measure to strengthen Quezon City Participation, Accountability and Transparency (QC-PAT) Ordinance. Institutionalize “Anti-EPAL” policy. PROFESSIONALIZING THE BUREAUCRACY. 2.1. Create public clamor to ASSERT the appointment of Professional Public Servants as Department Heads particularly in the following offices: Community Relations Office (CRO), Urban Poor Affairs Office (UPAO), Barangay Operations Center (BOC), Market Development and Administration Department (MDAD and Department of Public Order and Safety. 32

33 Requisite Conditions Unified Sectoral Agenda;
God-loving, progressive and competent Candidate; Conscientisized Electorates; Unified Campaign Secretariat; Adequate Resources and Cooperative Media.

34 How are we to Organize and Develop the Sectoral Primaries?
Nomination and Primaries shall start in the Barangay. Every Barangay will have at least one (1) electoral vote regardless of the number of registered primaries electorates. Any number above the increments of 500 signed up primaries electorates = 1 additional Electoral Vote. Maximum Electoral Votes per Barangay = 12. Barangay Electoral Voting: one electorate, one vote reconciled at the Barangay level as evidenced by a SMS with a FG Control number. In the event that no nominee gets 50% of the electoral votes a run off shall be conducted for the top two. Winner is the one with the highest electoral votes garnered.

35 Why a Barangay Electoral Voting System?
To equalize participation and ensure balanced representation of all areas in a Congressional District; Ensure non-domination by limited Urban Poor organizations that are disproportionately large; Make the process less subject to manipulation or suspicions of manipulation.

36 Who will Organize and Facilitate the Primaries?
The USAP Unified Campaign Secretariat (USAP- UCS) in cooperation with (hopefully… PCUP, NUPSC, M4NT and UP Office of Legal Aid) Designs the overall scheme and prepares the operations templates. They will assist in the formation of the Facilitator’s Group (FG) and Local Screening Committee (LSC). They shall establish a Voting Control System. Assigned pre-numbers will be distributed to Barangay Facilitators Groups (BFGs) to effectively register the Sectoral Primaries electorates. There will be control numbers for voting through SMS.

37 Who will Organize and Facilitate the Primaries?
The Facilitators Group (FG) They will be responsible in organizing the Barangay Facilitator’s Groups (BFGs) and Barangay Selection Committee (BSC); Conduct local caucuses and orient the like-minded organizations and individuals who will be invited as BFG members. Invite Spiritual and Religious Leaders in the Barangay to present the Sectoral Primaries System and invite them to compose the BSC. They will be composed of Non-Partisan movements and organizations affiliated, allied with USAP and likeminded groups and will primarily be responsible in conducting the Sectoral Primaries.

38 Organizational Process
Organizational Chart USAP COORDINATING COUNCIL EXECUTIVE COMMITTEE SELECTION COMMITTEE FACILITATORS’ GROUP USAP UNIFIED CAMPAIGN SECRETARIAT BARANGAY ORGANIZING COMMITTEE BARANGAY SELECTION COMMITTEE BARANGAY FACILITATORS’ GROUP BARANGAY UNIFIED CAMPAIGN SECRETARIAT SECTORAL PRIMARIES ELECTORATES

39 Organizational Chart EXECUTIVE COMMITTEE SELECTION COMMITTEE
FACILITATORS’ GROUP USAP UNIFIED CAMPAIGN SECRETARIAT BARANGAY SELECTION COMMITTEE BARANGAY FACILITATORS’ GROUP BARANGAY UNIFIED CAMPAIGN SECRETARIAT SECTORAL PRIMARIES ELECTORATES

40 Who can Participate and be Nominated in the Sectoral Primaries to Develop the Urban Poor Agenda?
An adopted or member of any registered Urban Poor organization affiliated with and/or subscribing to the ideals of USAP; They are not necessarily politicians who want to be elected in 2013; They are also nominated because of their track record in serving the urban poor, proven development initiatives in the community, organizational skills and sensible public relations that she/he is willing to share and integrate with other nominees and will abide by the Sectoral Primaries General Policy Guidelines; He/She has Good Moral Character (Refer to Progressive Definition and Candidate Criteria w/ Scorecard); Nominated by the USAP affiliated organization through a Barangay General Assembly called for the purpose; Commissioned by the Barangay Facilitators Group assigned in the Barangay.

41 CONTEXTUAL SETTING OF THE SECTORAL PRIMARIES
Progressive vs. Non-Progressive Stewardship, Servant Leadership Absolute Ownership, Autocratic Change Agent Spiritual/Moralist Establishment Accomplice Materialist, Patronage Politics, Experiential Idealist, Supports Common Good, “walk the talk”. Transactional Politics, Pragmatist, “double talk”. Voter intimidation thru guns, goons, gold. People campaign financed. Oligarchic campaign financed. Subservient to special interest Developmental and Ethical Media “ACDC” or utilizes “Envelopmental” Media. Alter power Arrangement/ Reform Status quo Pluralistic Politics Maintain power arrangement / pro status quo. Dynastic Politics Bottoms-up organized movement, transparent. top-down, self-Proclaimed machineries, manipulative. 41

42 General Policy Guidelines
Only those who will subscribe to USAP Road Map and PHRASES as reference to develop the common sectoral agenda can be nominated; USAP personalities who will be nominated and opted to accept it is automatically resigned in USAP in whatever capacity he/she is involved in; Only one City or Municipal Urban Poor Councilor will be chosen as USAP official candidate per District; The registered primaries electorates and the candidates shall sign a covenant that they will support whoever is chosen as the official candidate of Urban Poor Sector; A P10.00 Registration Fee shall be imposed to all Sectoral Primary subscribers. Any Form of Donations from the registrants shall be accepted; The USAP Unified Campaign Secretariat shall be transformed into a Common Legislative–Executive Support Staff of the Winning Candidates; who shall be responsible in the management of their common fund The First 100 Days Activities after elections must be strictly complied.

43 New Wine, New Wineskin “And no one puts new wine into old wineskin, for the wine would burst the skins and then both the wine and the skins would be lost. But new wine, new wineskin.” Mark. 2:22

44 Next Steps… Develop Sectoral Primaries Manual of Operations:
Unified Campaign Secretariat Organization; Facilitator’s Group and USAP Official Candidates’ Basic Orientation Seminar and Skills Training; Application Forms for Subscribers and Candidates; Nomination and Voting System Software; Resource Mobilization and Management Plan; Comprehensive Information, Education and Communication Plan; Legal and Para-legal Support Group.

45 Maraming Salamat po! God Bless!

46 UGNAYAN NG MGA SAMAHAN PARA SA ALTERNATIBONG PAGBABAGO (USAP)
Restoring Integrity in Philippine Politics and Governance starting in Quezon City through URBAN POOR SECTORAL PRIMARIES SYSTEM UP-All KADAMAY May problema? USAP tayo Ayusin natin yan PCUP/NAPC Kilusang Maralita A proposal prepared by: Bro. Andy Q. Rosales Vision Keeper and Presiding Officer UGNAYAN NG MGA SAMAHAN PARA SA ALTERNATIBONG PAGBABAGO (USAP) (Formerly Post Luzon-wide Housing Summit Coordinating Council)


Download ppt "A Three (3) Year Plan to Restore Integrity"

Similar presentations


Ads by Google