Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Njoen Testamenti I – Les 6 Tori

Similar presentations


Presentation on theme: "Njoen Testamenti I – Les 6 Tori"— Presentation transcript:

1 Njoen Testamenti I – Les 6 Tori
Bijbel Baptist Kerk Les Njoen Testamenti I – Les 6 Tori Robert D. Patton Da Froktoe foe da Jeje: Lobi 4/4/2017

2 Cornelius nanga Petrus
Tori 10:1. Wan man ben de na ini Caesarea disi nem na Cornelius, wan fesiman foe da legre dem kari da Italiaan legre, 2. Wan boen man, en wan disi ben frede Gado nanga hem heri oso, disi ben gi foeroe moni na da pipel, en alatem a ben begi na Gado. 3. Na drie joeroe bakadina so, a ben si wan engel foe Gado kom na hem na ini wan visioen, en a ben taki gi hem taki: Cornelius. 4. En di a ben loekoe na hem tapoe, a ben frede, en a ben taki: San na disi, Masra? En a ben taki gi hem taki: Joe begi nanga da moni disi joe gi na potisoema ben kom leki wan sani foe membre na fesi foe Gado. 5. En now seni mansoema go na Joppe en kari Simon kom, disi hem tra nem de Petrus; 6. A tan nanga wan Simon disi wroko nanga metiboeba, disi oso de na da zee kanti; a sa taigi joe san joe moesoe doe. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

3 Cornelius Cornelius ben de wan Romeini soema – wan heiden
A ben de wan boen voorbeeld – wan beste sortoe heiden soema – a ben begi, a ben gi moni na poti soema, en a ben jepi bouw da Djoe kerki A wani drai libi – ma wan engel no ben taigi hem foe drai libi, ma wan libisoema Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

4 Cornelius Da moro boen man foe dem heiden abi foe drai libi toe, so leki Nikodemus, wan foe dem beste man foe dem Djoe ben abi foe drai hem libi Wan engel no man tjari da woortoe gi hem, ma Gado poti dati na ini da anoe foe libisoema Si da frantwoortoe nanga da leti disi Gado gi wi Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

5 Cornelius Ma dem Djoe no abi te maak nanga dem heiden – en noiti ben taki nanga dem Wi si dati Petrus ben libi nanga wan man disi ben wroko nanga leer – disi de wan wroko dati dem Djoe no ben lobi, bikasi dem wroko nanga dedeskin – so kande Gado ben safoe da doti wan sortoe fasi Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

6 Cornelius Cornelius ben seni 3 betrouwbaar man 50 km. waka te leki Joppa Na da srefi tem, Petrus ben begi, en a si wan visioen… Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

7 Cornelius Tori 10:11. En a ben si hemel opo, en wan sani leki wan bigi doekoe saka kom na hem, en a ben tai na dem fo hoekoe, en a ben saka kom na grontapoe Na inisei ala sortoe meti foe grontapoe disi abi fo foetoe ben de, nanga dem krasi meti, nanga kroipi sani, nanga dem fowroe foe loktoe En wan stem ben taki gi hem taki: Opo, Petrus, kiri en njan Ma Petrus ben taki: Nono, Masra; bikasi noiti mi ben njan wan sani disi no de santa, en disi no de krin En da stem ben taki gi hem di foe toe leisi taki: San Gado ben meki kom krin, dati joe no moesoe taki foe hem taki: “a no de santa.” 16. Disi ben pasa drie leisi, en da sani ben go baka na ini hemel. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

8 Cornelius Petrus ben verwondroe abra da dren, en direkt dem man ben doro Da Santa Jeje ben taigi hem foe no frede, ma dati A ben seni dem man kom: Tori 10:19. Di Petrus ben denki abra da visioen, da Jeje ben taki gi hem taki: Loekoe, drie mansoema de soekoe joe Foe dat'ede, opo, saka go nanga dem, en no broko hede foe noti, bikasi Mi ben seni dem kom. A ben kari dem man foe kom na ini, dem taigi hem da boskopoe, en dem ben njan en sribi drape Petrus ben teki 6 Djoe nanga hem foe go nanga dem Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

9 Cornelius Tori 10:24. Wan mamanten moro lati, dem ben go na ini Caesarea. En Cornelius ben wakti dem, en a ben kari hem famiri nanga boen mati kom makandra En di Petrus ben kom na ini, Cornelius ben miti hem, en a ben fadon na hem foetoe, en a ben aanbegi hem Ma Petrus ben opo hem, en a ben taki: Opo; mi de wan libisoema toe En di a ben taki nanga hem, a ben go na ini, en a ben feni foeroe soema disi ben kom makandra. Petrus noiti ben gi pasi foe wan soema foe aanbegi hem… en so srefi Paulus Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

10 Cornelius Petrus ben sori dem krin foe san’ede a ben twijfel, ma Gado ben taigi hem foe kom A ben aksi foe san’ede dem kari hem kom Cornelius ben sori hem da tori foe da engel Petrus ben bigin foe preiki gi dem heiden Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

11 Cornelius Tori 10:38. Fa Gado ben salfoe Jezus foe Nazaret nanga da Santa Jeje en nanga krakti; disi ben go lontoe foe doe boen wroko, en A ben meki ala dem soema disi didibri ben kwinsi kom boen baka; bikasi Gado ben de nanga Hem En wi de getuigi foe alasani disi A ben doe na ini da kondre foe dem Djoe, en na ini Jerusalem; ma dem ben kiri Hem en hanga Hem na tapoe wan bon; Ma Gado ben opo Hem baka na di foe drie dei, en A ben sori Hem na foeroe soema; 41. No na da heri pipel, ma na dem getuigi disi Gado ben verkisi, na wi disi ben njan en dringi nanga Hem baka da tem A ben opo baka foe dede. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

12 Cornelius Tori 10:42. En A ben komanderi wi foe preiki gi da pipel, en foe gi getuigi dati A de Hem disi Gado ben seti foe de da Kroetoeman foe dem soema disi de na libi, nanga dem dedesoema toe Ala dem profeti gi getuigi na Hem, en nanga Hem nem, ibri soema disi de bribi na Hem sa kisi pardon foe hem sondoe Di Petrus ben taki dem woortoe disi ete, da Santa Jeje ben fadon na tapoe ala dem soema disi ben jere da woortoe. 45. En dem bribisoema disi ben besnijd kaba ben verwondroe, ala dem soema disi ben kom nanga Petrus, bikasi da presenti foe da Santa Jeje ben fadon na tapoe dem heiden soema toe. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

13 Cornelius Tori 10:46. Bikasi dem ben jere dem taki nanga tongo en gi Gado bigi nem. Dan Petrus ben aksi taki: 47. Iniwan soema kan tapoe watra, dati dem soema disi no sa teki dopoe; dem disi ben kisi da Santa Jeje da srefi fasi leki wisrefi? 48. En a ben komanderi dem foe dopoe dem na ini da nem foe Masra. En dem ben begi hem foe tan wantoe dei nanga dem. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

14 Cornelius Petrus ben kisi da sroto
Gi dem Djoe na Pinkster - Tori 2 Gi dem Samaritaan – Tori 8 Gi dem heiden – Tori 10 Mt. 16:18. En so srefi Mi taki gi joe taki: Joe de Petrus, en na tapoe da ston disi Mi sa bouw Mi kerki; en dem portoe foe hel no sa wini hem En Mi sa gi joe dem sroto foe da kownoekondre foe hemel; en dasani disi joe sa tai na grontapoe sa tai na ini hemel; en da sani disi joe sa loesoe na grontapoe sa loesoe na ini hemel. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

15 Petrus nanga dem tra Djoe
Dem Djoe ben klagi Petrus fa a ben moksi nanga dem heiden Petrus ben taigi dem da heri tori Tori 11:16. Dan mi ben membre da woortoe foe Masra, fa A ben taki: Johannes ben dopoe foe troe nanga watra; ma oen sa kisi dopoe nanga da Santa Jeje Dan di Gado ben gi dem da srefi presenti disi A ben gi na wi di ben bribi na tapoe Masra Jezus Kristus, soema na mi, dati mi sa tapoe Gado? 18. Di dem ben jere dem sani disi, dem ben tan pi, en dem ben gi Gado glori, en dem ben taki: Dan Gado ben gi dem heiden soema pasi toe foe drai dem libi en kisi da libi foe teego. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

16 Barnabas & Paulus Wan hipi soema ben drai dem libi na ini Antiochie
Dem ben seni Barnabas foe go gi dem wan toto leki preikiman Barnabas ben soekoe Paulus komopo foe Tarsus foe jepi dem Hipi soema ben drai dem libi Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

17 Petrus komopo foe doengroe-oso
Herodus ben kisi Jakobus, da brada foe Johannes, en a kiri hem nanga howroe Dem Djoe ben prisiri, so a kisi Petrus toe, en a wani kiri hem toe A ben poti hem na ini doengroe-oso nanga fo soldati foe loekoe hem Da kerki ben begi dorodoro Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

18 Petrus komopo… Tori 12:5. Foe dat'ede dem ben hori Petrus na ini doengroe-oso; ma da kerki ben begi na Gado gi hem sondro foe tapoe. 6. En di Herodes ben wani tjari hem kom na doro, da srefi neti Petrus ben sribi na mindri foe toe soldati, en dem ben tai hem nanga toe keti, en dem waktiman ben de na fesi foe dem doro foe da doengroe-oso. 7. En loekoe, da engel foe Masra ben kom na hem, en wan leti ben skijn na ini da doengroe-oso, en a ben naki Petrus na hem sei, en a ben opo hem, en a ben taki: Opo es'esi. En dem keti ben fadon komopo foe hem anoe. Kande Petrus ben membre fa Jezus ben pramisi dati a sa doro te a de owroe (Jn. 21:18) Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

19 Petrus komopo Tori 12:8. En da engel ben taki gi hem taki: Weri joe krosi, en tai joe soesoe. En a ben doe so. En a ben taki gi hem taki: Weri joe djakti lontoe joe, en waka na mi baka. 9. En a ben go na doro, en a ben waka na hem baka; en a no ben sabi dati san da engel ben doe ben pasa foe troe; ma a ben denki dati a ben si wan visioen En di dem ben pasa da fosi nanga di foe toe waktiman, dem ben kom na da isri portoe disi ben go na da foto; en disi ben opo hemsrefi gi dem; en dem ben go na doro, en dem ben waka na tapoe wan strati, en wantem da engel ben gowe libi hem. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

20 Petrus feti foe kom na begi-dienst
Di Petrus ben kisi hemsrefi, a ben go pe dem soema ben begi – kande na da oso foe Maria, da mama foe Markus Wan meisje ben jere hem stem, en a ben lon go na inisei, ma dem soema no ben bribi dati a de Petrus, en taki dati a de hem engel Te foe kaba, a sori hemsrefi, en a ben gowe na wan tra presi Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

21 Herodus dede Herodus ben kiri dem waktiman di a ben doe ondrosoekoe fa Petrus ben gowe Herodus ben meki wan bigi tak’taki ma dem soema kari disi wan stem foe Gado Bikasi a no gi Gado glori, Gado naki hem en a dede Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

22 Dem fosi zendeling Tori 13:1. Now na ini da kerki disi ben de na Antiochië, wantoe profeti nanga leriman ben de; so leki Barnabas, Simeon, disi dem ben kari Niger, Lucius disi ben komopo foe Cyrene, Manaën, disi ben kweki makandra nanga Herodes, da basi foe fo kondre, nanga Saulus. 2. Di dem ben dini Masra en faste, da Santa Jeje ben taki: Seti Barnabas nanga Saulus aparti foe da wroko disi Mi kari dem foe doe. 3. En di dem ben faste en begi, dem ben poti dem anoe na dem tapoe, en dem ben seni dem gowe. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

23 Dem fosi zendeling Dem ben abi 5 top man na Antiochie
Gado ben kari dem toe moro bigi wan, Barnabas & Saulus di dem ben faste en begi Dem ben bigin foe waka go na Cyprus, da kondre foe Barnabas Dem ben teki Johannes Markus, da neef foe Barnabas foe jepi dem Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

24 Dem zendeling na Cyprus
Tori 13:8. Ma Elymas da tovroeman (bikasi disi de san hem nem wani taki) ben tapoe dem, en a ben proberi foe drai da fesiman komopo foe bribi. 9. Dan Saulus (disi dem kari Paulus toe,) disi ben foeroe nanga da Santa Jeje, ben poti hem ai na hem tapoe, 10. En a ben taki: O joe disi de foeroe nanga ala sortoe kori nanga takroedoe, joe pikin foe didibri, joe feanti foe ala gerechtigheid, joe no sa tapoe foe pori dem reti pasi foe Masra? 11. En now loekoe, da anoe foe Masra de na joe tapoe, en joe sa de breni, en joe no sa si da zon foe wan pisi tem. En wantem hem ai ben kom doengroe, en a ben waka lontoe foe soekoe wan soema foe tjari hem na hem anoe. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

25 Cyprus Dem ben waka go doro da heri kondre
Paulus ben foeroe nanga da Santa Jeje, en a ben strafoe da tovenaar Da fesiman ben drai hem libi baka da tem disi Elymas ben kisi hem strafoe Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

26 Barnabas & Paulus Tori 13:13. Now di Paulus nanga hem groepoe ben loesoe komopo foe Pafos, dem ben go na Perge na ini Pamfylië, en Johannes ben prati foe dem, en a ben drai go baka na Jerusalem. Now a de Paulus nanga hem groepoe – a tron leider Dem sa go na dem birti pe Paulus ben komopo Johannes Markus ben drai go baka na Jerusalem – wi no sabi foe san’ede Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

27 Antiochie foe Pisidia Paulus ben go drape foe preiki: Tori 13:36. Bikasi David, di a ben dini hem egi kondreman nanga da wani foe Gado, a ben fadon na sribi, en dem ben seti hem nanga dem avoo foe hem, en a ben go pori; 37. Ma Hem disi Gado ben opo baka no ben go pori Foe dat'ede, mansoema nanga brada, meki oen sabi dati doro da Man disi, wi preiki fa foe kisi pardon foe sondoe; 39. En nanga Hem ala soema disi bribi kom regtvaardiki foe alasani, alwasi da wet foe Mozes no ben kan meki oen kom regtvaardiki. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

28 Antiochie foe Pisidia Tori 13:45. Ma di dem Djoe ben si dem hipi soema, dem ben foeroe nanga djaroesoe, en dem ben taki agensi dem sani disi Paulus ben taki, en dem ben taki agensi dem en dem ben kosi Dan Paulus nanga Barnabas ben kisi dek'ati, en dem ben taki: A ben de fanowdoe dati wi ben taki da woortoe foe Gado na oenoe fosi; ma di oen ben teki hem trowe, en oen ben koti kroetoe dati oen no de waarti foe libi foe teego, loekoe, wi drai go na dem heiden soema. 48. En di dem heiden soema ben jere disi, dem ben breiti; en dem ben gi da woortoe foe MASRA glori, en so meni leki A ben verkisi foe libi foe teego ben kom na bribi En da woortoe foe MASRA ben panja doro da heri kondre. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

29 Da woortoe foe Gado go na dem heiden
Now Paulus nanga Barnabas bigin dem normaal schema Fosi dem go na dem Djoe Ma te dem no wani, dem go na dem heiden Heiden drai libi Dan dem Djoe kom foe vervolgoe dem Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

30 Ikonium, Lystra, Derbe Tori 14:1. En a ben pasa so na ini Ikonium dati dem ben go makandra na ini da Djoe kerki en dem ben taki so wan fasi dati wan bigi hipi foe dem Djoe nanga Grieki soema toe ben kom na bribi. 2. Ma dem Djoe disi no ben bribi ben meki dem heiden soema meki opsteki, dem ben meki dem abi takroe prakseri agensi dem brada. 3. Foe dat'ede dem ben tan drape wan langa pisi tem, en dem ben taki nanga dek'ati na ini Masra, disi ben gi getuigi na da woortoe foe Hem gnade, en disi ben gi dem pasi foe doe marki nanga wondroewroko nanga dem anoe. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

31 Ikonium Wi si da srefi patroon omeni leisi Dem preiki da woortoe
Som Djoe drai libi, en moro foeroe heiden Dem Djoe disi no drai libi vervolgoe dem, en ook toe dem lon na dem baka Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

32 Lystra Paulus ben si wan verlam man disi kan genees
Tori 14:9. Da man disi ben jere Paulus taki, en di a ben loekoe na hem tapoe, en a ben si dati a ben abi bribi foe kom boen baka, 10. A ben taki nanga wan tranga stem taki: Opo tanapoe na joe foetoe! En a ben djompo en waka En di da pipel ben si san Paulus ben doe, dem ben opo dem stem, en dem ben taki na ini da tongo foe Lykaonië taki: Dem gado ben saka kom na wi en dem teki libisoema-fasi. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

33 Lystra Dem soema ben abi wan traditie dati toe Gado, Zeus nanga Hermes, ben kom na dem foto, ma toe soema nomo ben teki dem. Wan floedoe ben kom kiri ala soema boiti dem toe soema dati Dem no wani meki da srefi foutoe baka, en so dem seni da priester foe Zeus foe meki ofrandi gi dem Dem ben abi foe feti dem man no foe aanbegi dem Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

34 Lystra Tori 14:19. En wantoe Djoe ben komopo foe Antiochië nanga Ikonium kom drape, en dem ben taki nanga da pipel, en dem ben fringi ston na Paulus tapoe, en dem ben hari hem komopo foe da foto, bikasi dem ben denki dati a ben dede kaba Tokoe, di dem discipel ben tanapoe lontoe hem, a ben opo, en a ben kom na ini da foto; en wan dei na baka, a ben gowe nanga Barnabas na Derbe. Efoe Paulus dede foe troe wi no sabi – efoe dem naki hem bewusteloos Ma si fa a ben opo en go baka na ini da foto, Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

35 Eind fosi zendings reis
Dem ben go baka na ibri foto foe gi dem wan toto en poti man drape foe tiri dem gemeente Dan dem ben drai baka na Antiochie foe taigi da kerki san ben pasa Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

36 Da Jerusalem rai-groepoe
Wan bigi stree ben kom efoe wan heiden moesoe tron Djoe en besnijd fosi a kan drai hem libi Tori 15:1. En wantoe mansoema di ben komopo foe Judea ben leri dem brada taki: Efoe oen no teki da besnijde leki fa Mozes ben leri, oen no kan kisi verloesoe. 2. Foe dat'ede di Paulus nanga Barnabas ben taki foeroe nanga dem, dem ben meki besroiti dati Paulus nanga Barnabas nanga wantoe tra soema sa go na Jerusalem, foe go na dem apostel nanga dem gransoema foe taki da tori disi. Dem ben kari wan bigi komakandra foe dem bigi man foe taki da tori Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

37 Da Jerusalem rai-groepoe
Tori 15:8. En Gado, disi sabi dem hati, ben de wan getuigi gi dem, en A ben gi dem da Santa Jeje so srefi leki A ben gi Hem na wi; 9. En A no ben poti wan difrenti fasi na mindri foe wi nanga dem, ma A ben krini dem hati nanga bribi Now foe san'ede oen tesi Gado, foe poti wan wrokosani na tapoe dem neki foe dem discipel disi wi tata nanga wisrefi no ben man tjari? 11. Ma wi bribi dati doro da gnade foe Masra Jezus Kristus wi sa kisi verloesoe so srefi leki dem. Petrus ben sori da tori krin Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

38 Da Jerusalem rai-groepoe
Jakobus sori dati Gado srefi ben taki dati dem heiden sa drai dem libi na ini da Owroe Testamenti Tori 15:19. Foe dat'ede san mi kroetoe de dati wi no trobi dem soema na mindri foe dem heiden soema disi ben drai kom na Gado; 20. Ma dati wi skrifi gi dem taki: Dem sa hori demsrefi aparti foe da pori foe dem popki, nanga foe hoeroedoe, nanga foe sani disi dem blo ben tapoe kaba, nanga foe broedoe. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

39 Da rai ben go baka na Antiochie
Dem soema ben seni da rai go baka nanga Paulus nanga Barnabas Dem ben seni toe boen man nanga dem – Judas nanga Silas – disi ben de profeti toe Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

40 Wan stree opo na mindri foe Paulus nanga Barnabas
Tori 15:37. En Barnabas ben wani teki Johannes nanga dem, disi hem tra nem ben de Markus Ma Paulus no ben denki dati a ben sa de boen foe teki hem nanga dem, bikasi a ben libi dem na ini Pamfylië, en a no ben go moro fara nanga dem na ini da wroko En da tak'taki ben kom so bita na dem mindri dati dem ben prati foe demsrefi, en so Barnabas ben teki Markus, en a ben waka nanga sipi go na Cyprus En Paulus ben verkisi Silas, en a ben gowe, di dem brada ben gi hem abra na da gnade foe Gado En a ben go doro Syrië nanga Cilicië foe meki dem kerki kom moro tranga. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

41 Wantoe les Barnabas no ben abi trobi dati Paulus de da leider, ma a lobi foe ontwikkel soema, en a ben wani gi Markus ete wan kans Paulus noiti ben swaki baka da tem disi a ben drai hem libi – ma Petrus ben jepi Markus moro lati Gado ben opo toe zendeling groepoe Te foe kaba, Paulus ben aksi foe dem seni Markus kom – II Tim. 4 Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

42 Di foe toe zendings reis
Paulus ben wroko nanga Silas Dem ben feni Timoteus na ini Lystra – wan boen voorbeeld gi tra soema A ben de na Lystra dati dem ben naki Paulus nanga ston, ma a ben go baka 2 leisi, en loekoe sortoe froktoe a feni Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

43 Macedonia oproeping Tori 16:6. Now di dem ben waka go pasa Frigia nanga da kondre foe Galatia, da Santa Jeje ben tapoe dem foe go preiki da woortoe na ini Asia. 7. Baka di dem ben kom na Mysië, dem ben wani waka go na Bitynië, ma da Jeje no ben gi dem pasi. 8. En dem ben pasa na sei foe Mysië, en dem ben kom na Troas., 9. En wan visioen ben kom na Paulus wan neti. Wan man foe Macedonië kondre ben tanapoe, en a ben begi hem taki: Abra kom na Macedonië, en jepi wi En baka di a ben si da visioen, wantem wi ben proberi foe go na Macedonië, bikasi wi ben sabi foe troe dati MASRA ben kari wi foe go preiki da evangelium gi dem. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

44 San wi leri foe disi? Da Santa Jeje kan tiri wi foe go pe A wani wi foe go A de boen foe poti joe heri libi na ini Hem anoe Wi si da woortoe “wi” – Lukas ben kom moksi nanga dem Dem ben go direkt Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

45 Filippi Dem ben go na Filippi – wan Romeini foto – dati wani taki, dem ben abi burger recht Dem no ben go na wan Djoe kerki – kande dem no ben abi 10 man foe opo wan Dem ben feni wanlo oema Lydia nanga hem oso drai libi, en direkt Paulus dopoe dem Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

46 Filippi Tori 16:16. En a ben pasa so dati di wi ben go foe begi, wan slafoe wendje ben miti wi di ben abi wan loekoeman jeje na hem tapoe, disi ben tjari foeroe goedoe kom na hem masra nanga hem loekoeman wroko Da srefi wendje ben waka na baka Paulus nanga oenoe, en a ben bari taki: Dem man disi de dem dinari foe da moro hei Gado, en dem sori wi da pasi foe kisi verloesoe. Juisti boskopoe ma doro wan takroe jeje, disi ben broeja da heri tori Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

47 Filippi Paulus poeroe da takroe jeje Dem masra mandi – lasi dem moni
Dem soema fon Paulus nanga Silas sondro foe ondrosoekoe Dem fringi dem na ini da moro dipi presi foe doengroe-oso, poti foetoe na ini boeja Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

48 Filippi Mindrineti dem singi en prijse Gado
Wan bigi aardbeifi ben kom, loesoe dem boeja Da fesiman ben wani kiri hemsrefi bikasi a denki dem strafoeman ben lowe Paulus tapoe hem Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

49 Filippi Tori 16:28. Ma Paulus ben bari tranga taki: No gi joesrefi mankeri; bikasi wi alamala de dja ete! 29. Dan a ben kari dem foe tjari wan leti kom, en a ben lon go na ini, en a ben kom nanga beifi, en a ben fadon na fesi foe Paulus nanga Silas En a ben tjari dem go na doro, en a ben taki: Mi masra, san mi moesoe doe foe kisi verloesoe? 31. En dem ben piki taki: Bribi na Masra Jezus Kristus, en joe sa kisi verloesoe, joe nanga joe oso En dem ben taki da woortoe foe Masra gi hem nanga ala soema na ini hem oso. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

50 Filippi Da neti dati, da heri famiri drai libi en teki dopoe
Mamanten dem ben loesoe Paulus, ma a no ben wani gowe te leki dem basi srefi kom persoonlijk foe loesoe hem Disi ben meki dem kroetoeman frede foe doe tra sani bikasi dem ben strafoe Romeini soema kaba sondro foe process… Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

51 Tessalonika Paulus ben preiki drape 3 wiki langa
Dem seti wan njoen kerki Dem Djoe ben kom jagi dem komopo foe da oso foe Jason Paulus, Silas nanga Timoteus ben go na neti na Berea Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

52 Berea Tori 17:11. Dem soema disi ben de moro boen soema leki dem soema foe Tessalonika, bikasi dem ben teki da woortoe nanga boen prakseri, en dem ben ondrosoekoe dem Skrifi ibri dei, foe si efoe dem sani ben de troe Foe dat'ede foeroe soema ben kom na bribi; nanga foeroe foe dem Grieki oema nanga boen nem, en foeroe mansoema toe Ma di dem Djoe foe Tessalonika ben froestan dati Paulus ben preiki da woortoe foe Gado na Berea, dem ben kom drape toe, en dem ben meki da pipel hati kom bron. 14. Dan wantem dem brada ben seni Paulus gowe foe waka na da pasi disi de go na da zee; ma Silas nanga Timoteüs ben tan drape ete. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

53 Athene Paulus ben go doro na Athene A ben si foeroe afgoderij drape
A ben preiki gi dem na wowojo Dem aksi hem foe taki na da presi pe dem ben gi bigi leri na da Mars bergi Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

54 Athene Tori 17:22. Dan Paulus ben tanapoe na mindri foe da bergi foe Mars, en a ben taki: Oenoe mansoema foe Athene, mi si dati na ini alasani oen lobi dem sani foe dem gado Bikasi di mi ben waka pasa, en mi ben loekoe na fa oen dini dem gado, mi ben feni wan altari pe dem ben skrifi taki: Gi da Gado disi wi no sabi. Da soema disi oen dini sondro foe sabi Hem, abra Hem mi sa taki gi oenoe Gado ben meki grontapoe nanga alasani disi de na hem ini, bikasi A de Masra foe hemel nanga grontapoe, en A no libi na ini dem tempel disi libisoema anoe ben meki; Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

55 Athene Tori 17:25. En libisoema anoe no moesoe aanbegi Hem leki A ben abi wansani fanowdoe, bikasi A gi ala soema libi nanga blo nanga alasani En A ben meki ala dem folkoe disi libi na grontapoe komopo foe wan broedoe, en A ben seti dem tem, en pe dem sa tan; 27. Foe dem sa soekoe Masra, efoe dem sa firi foe Hem, en feni Hem, alwasi A no de farawe foe ibriwan foe wi; 28. Bikasi wi libi en bewegi na Hem ini, en wisrefi de na Hem ini, so leki wan foe oen skrifiman ben skrifi taki: Bikasi wi de Hem pikin toe. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

56 Athene Tori 17:29. Dan efoe wi de dem pikin foe Gado, wi no moesoe denki dati Gado de leki sorfoe efoe gowtoe, efoe ston disi de koti nanga libisoema koni nanga prakseri Na da tem disi wi no ben sabi, Gado no ben loekoe fin'fini na dati, ma now A komanderi ala soema na ibri presi foe drai dem libi; 31. Bikasi A ben seti wan dei kaba, te A sa kroetoe grontapoe nanga gerechtigheid nanga da Mansoema disi A ben seti kaba; en A ben sori wan marki krin gi ala soema, di A ben opo Hem baka foe dede. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

57 Athene Paulus ben sori dati Gado ben meki alasani Gado de basi alasani
Gado de da verloesoeman Gado de da kroetoeman Gado ben opo Jezus baka foe dede Som spotoe, ma som soema drai libi Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

58 Korinte Paulus ben miti Aquilla & Priscilla
Ala 3 ben meki tenti, en dem ben wroko samen Dem ben miti ala wiki na da sabbat en si soema drai libi Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

59 Korinte Tori 18:5. En di Silas nanga Timoteüs ben komopo foe Macedonië, da woortoe ben dwingi Paulus, en a ben getuigi gi dem Djoe dati Jezus de da Kristus. 6. En di dem ben kom agensi hem, en dem ben kosi, a ben seki hem krosi, en a ben taki gi dem taki: Oen broedoe de na tapoe oen egi hede; mi de krin; bigin foe now mi sa go na dem heiden soema. 7. En a ben komopo foe drape, en a ben go na ini wan man oso disi hem nem na Titius Justus, wan man disi ben aanbegi Gado, en hem oso ben de krosibei na da Djoe kerki. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

60 Korinte Tori 18:8. En Crispus, da fesiman foe da Djoe kerki, ben bribi na Masra nanga hem heri oso; en foeroe foe dem Korintiër soema disi ben jere ben bribi en teki dopoe. 9. Dan netitem, Masra ben taki gi Paulus na ini wan visioen taki: No frede; ma taki, en no tan tiri; 10. Bikasi Mi de nanga joe, en no wan soema sa doe joe wan sani, bikasi Mi abi foeroe soema na ini da foto disi En dorodoro a ben leri da woortoe foe Gado na dem mindri wan nanga hafoe jari langa. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

61 Korinte Dem ben tjari Paulus go na fesi foe Gallio, da fesiman
Gallio no ben wani jere noti foe da tori Dem Djoe ben kom mandi, en dem fon Sosthenes, da fesiman foe dem Djoe na fesi foe Gallio Moro lati, Sosthenes ben drai libi toe Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

62 Da kaba foe di foe toe zendings reis
Paulus ben go na Efeze, en dem ben begi hem foe tan, ma a taki dati a sa kom baka A ben go doro na Caesarea, en dan na Antiochie, en dan a ben gi wan toto na dem kerki na ini Asia pe a ben go fosi Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

63 Apollos Tori 18:24. En wan Djoe disi hem nem na Apollos, disi ben gebore na Alexandrië, wan man disi ben taki boen, en disi ben abi krakti na ini da Skrifi, a ben kom na Efeze Da man disi ben kisi leri na ini da pasi foe Masra, en a ben abi faja-hati na ini hem jeje, en a ben taki abra dem sani foe Masra fin'fini, ma a ben sabi da dopoe foe Johannes nomo. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

64 Apollos A ben de wan Djoe disi ben komopo foe Alexandria – wan foto foe Egypti nanga foeroe Djoe na ini A ben sabi Bijbel boekoe boen A ben sabi abra Masra toe Ma a ben sabi soso da dopoe foe Johannes da dopoeman Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

65 Apollos Tori 18:26. En a ben bigin foe taki nanga dek'ati na ini da Djoe kerki; en di Aquila nanga Priscilla ben jere hem, dem ben teki hem foe kom na dem, en dem ben leri hem da pasi foe Gado moro fin'fini En di a ben wani go na Achaje, dem brada ben skrifi wan brifi foe aksi dem discipel foe teki hem; en di a ben kom, a ben gi foeroe jepi na dem soema disi ben bribi doro gnade Bikasi a ben sori dem Djoe na wan makti fasi, en publiki toe, nanga da Skrifi dati Jezus ben de da Kristus. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

66 Apollos A man ben sabi Bijbel boekoe, ma a no ben sjem foe kisi wan leri foe Aquilla nanga Priscilla A ben go na Korinte A ben de wan makti preikiman drape en a ben jepi dem foeroe Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

67 Paulus na Efeze Tori 19:1. En a ben pasa so dati di Apollos ben de na Korinte, dan Paulus ben pasa doro dem moro hei kondre te leki Efeze, en a ben feni wantoe discipel drape; 2. En a ben taki gi dem taki: Oen ben kisi da Santa Jeje sinsi oen ben bribi? En dem ben piki hem taki: Wi no ben jere dati wan Santa Jeje de sref'srefi. 3. En a ben taki gi dem taki: Na ini san oen ben teki dopoe dan? En dem ben piki taki: Na ini da dopoe foe Johannes da dopoeman. 4. Dan Paulus ben taki: Foe troe, Johannes ben dopoe da dopoe foe drai libi, en a ben taki gi da pipel dati dem moesoe bribi na tapoe Hem disi sa kom na hem baka, dati wani taki, na tapoe Kristus Jezus. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

68 Paulus na Efeze Tori 19:5. Di dem ben jere disi, dem ben teki dopoe na ini da nem foe Masra Jezus. 6. En di Paulus ben poti hem anoe na dem tapoe, da Santa Jeje ben fadon na dem tapoe, en dem ben taki nanga tongo, en dem ben taki profeti-taki. 7. En dem mansoema ben de wan twalfoe soema so. Dem man disi ben de wan sortoe moksi groepoe toe Di dem ben jere abra da tori foe Jezus, dan dem teki dopoe na ini Hem nem Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

69 Paulus na Efeze Dem man ben sori da krakti foe da Santa Jeje di dem ben taki na ini tongo Soema ben taki na ini tongo nanga da krakti foe da Santa Jeje na ini: Tori 2: Dem Djoe Tori 10: Dem heiden Tori 19: Da groepoe disi Ma soema no ben taki na ini tongo alwasi dem ben foeroe nanga da Santa Jeje na ini Tori 4 & 8, en na ini omeni presi pe a ben taki foe dem individueel soema – leki dem preiki foe Petrus, Paulus, dem wondroewroko foe dem, da preiki foe Stephanus, enz. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

70 Paulus na Efeze Da tori foe dopoe dja sori dati joe kan dopoe moro leki wan leisi Paulus srefi ben doe dati A ben doe dati di dem ben froestan krin abra da drai libi tori Dan fa foe joe efoe joe ben dopoe sondro foe drai joe libi – leki na pikinnengre tem, enz…. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

71 Paulus na Efeze Tori 19:8. En a ben go na ini da Djoe kerki, en a ben taki nanga dek'ati drie moen langa, en a ben getuigi en leri dem abra da kownoekondre foe Gado. 9. Ma di som soema ben meki dem hati kom tranga, en dem no ben bribi, ma dem ben taki takroe abra da pasi dati na fesi foe dem hipi soema, dan a ben libi dem, en a ben poeroe dem discipel go aparti, en a ben leri aladei na ini da skoro foe wan soema disi nem na Tyrannus En disi ben go doro toe jari langa so dati ala soema disi ben libi na ini Asia ben jere da woortoe foe Masra Jezus, dem Djoe nanga dem Grieki toe. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

72 Paulus na Efeze Wi si da srefi tori baka
Paulus ben go na dem Djoe. Wantoe ben bribi, ma moro foeroe, dem heiden Dem Djoe taki takroe abra da woortoe foe Paulus, en a go leri dem heiden Dja da woortoe ben panja go moro fara… Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

73 Paulus na Efeze Tori 19:11. En Gado ben wroko spesroetoe marki doro da anoe foe Paulus; 12. So dati dem poeroe dem doekoe nanga hangisa foe hem skin, tjari dem go na dem siki soema, en dem siki ben libi dem, en dem takroe jeje ben komopo foe dem. Ete wan leisi, wi si dati dem apostel ben doe marki nanga wondroewroko – ma dati no wani taki dati ibri preikiman tide moesoe doe dati toe… Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

74 Dem man foe Skevas na Efeze
Tori 19:13. Dan wantoe foe dem wakaman Djoe di ben de tovroeman ben prakseri foe kari da nem foe Masra Jezus gi dem soema disi ben abi takroe jeje, en dem ben taki: Wi komanderi joe na ini da nem foe Jezus, disi Paulus de preiki En sebi manpikin foe Skevas, wan Djoe, en wan fesiman foe dem priester, ben doe so En da takroe jeje ben piki taki: Mi sabi Jezus, en mi ben jere foe Paulus, ma soema na oenoe? 16. En da man disi ben abi da takroe jeje na hem ini ben djompo na dem tapoe, en a ben moro dem, a ben wini dem so wan fasi dati dem ben lon komopo foe da oso nanga soso skin nanga mankeri. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

75 Dem man foe Skevas Tori 19:17. En ala dem Djoe nanga dem Grieki disi ben libi na Efeze toe ben kom sabi disi, en wan bigi frede ben fadon na tapoe dem alamala, en dem ben opo da nem foe Masra Jezus En foeroe soema disi ben bribi ben kom bekenti san dem ben doe Foeroe foe dem disi ben wroko tovroe-wroko toe ben tjari dem boekoe kom makandra, en dem ben bron dem na fesi foe ala soema; en dem ben teri da waarti foe dem, en dem ben feni dati a ben de wan feifi tenti doesoen pisi sorfoe moni. 20. So da woortoe foe Gado ben abi makti en a ben wini. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

76 Paulus na Efeze Tori 19: 24. Bikasi wan man na nem Demetrius, wan sorfoesmid, ben meki sorfoe popki foe da tempel foe Artemis, disi ben meki dem wrokoman kisi foeroe moni En a ben kari dem wrokoman foe da srefi wroko kom makandra, en a ben taki: Oen masra, oenoe sabi dati nanga da wroko disi wi kisi wi moni Moro fara, oen ben si en jere dati no na ini Efeze wawan, ma pikinso moro doro heri Asia, da Paulus disi ben taki en drai foeroe soema gowe, di a ben taki dati dem sani disi ben meki nanga anoe no de gado; Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

77 Paulus na Efeze 27. So dati a no de wi wroko wawan disi de kom na ini gevaar foe tron wan soso sani; ma dati dem sa veragti da tempel foe da bigi gado Artemis toe, en ala hem grani sa kom pori, hem disi heri Asia nanga grontapoe de aanbegi. 28. En di dem ben jere dem taki disi, dem ben kom foeroe nanga hatibron, en dem ben bari taki: Artemis foe dem Efeze soema de bigi! Dem graboe wantoe man tjari go na wan presi foe klagi dem Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

78 Paulus na Efeze Dem bijna abi relling, en foeroe soema bari toe joeroe langa: Artemis foe dem Efeze soema de bigi Da tempel foe Artemis ben de wna foe dem 7 wondroe foe grontapoe A ben abi wan popki – wan ston disi komopo foe loktoe (meteoriet) nanga omeni sani disi gersi bobi Dem man ben meki sorfoe model foe da tempel foe seri Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

79 Paulus na Efeze Da presi pe dem ben kom makandra de bigi – soema kan sidon drape Dem bribiwan no ben gi pasi foe Paulus go na ini bikasi dem frede dem Efezier soema sa kiri hem Da fesiman foe da kondre ben kowroe da situatie – a sori dati dem Djoe no ben doe noti, en efoe wan klagi de, tjari dem go na dem kroetoe-oso na wan boen fasi… Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

80 Paulus waka go na Troas Tori 20:3. En a ben tan drape drie moen langa. En di dem Djoe ben seti wan trapoe gi hem di a ben wani waka nanga sipi go na Syrië, a ben besroiti foe go baka na Macedonië. 4. En Sopater, da manpikin foe Pyrrus foe Berea, nanga Aristarchus nanga Secundus foe dem Tessalonicenzen soema, nanga Gajus foe Derbe, nanga Timoteüs, nanga Tychikus nanga Trofimus foe Asia ben go nanga hem. 5. Dem soema ben go na wi fesi, en dem ben wakti wi na Troas. Paulus ben wroko nanga wan team: 7 man ben go nanga hem, en trawan ben de na hem baka Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

81 Paulus opo wan dede boi Tori 20:7. En na da fosi dei foe da wiki, di dem discipel ben kom foe broko brede makandra, Paulus ben preiki gi dem, en bikasi a ben klari foe gowe da tra dei, a ben preiki dorodoro te leki mindrineti. 8. En foeroe lampoe ben de na ini da sodro kamra pe dem ben kom makandra. 9. Wan jongoe man na nem Eutychus ben sidon na wan fensre, en a ben fadon na ini wan dipi sribi; en di Paulus ben preiki langa, a ben fadon na ini sribi, en a ben fadon komopo na di foe drie sodro, en di dem ben opo hem, a ben dede kaba. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

82 Paulus opo wan dede boi baka
Tori 20:10. Ma Paulus ben saka go na gron, en a ben fadon na hem tapoe, en a ben brasa hem, en a ben taki: No broko hede; bikasi a de na libi En foe dat'ede di a ben kren kom na loktoe agen, en a ben broko brede en njan, a ben taki wan langa tem te leki dei broko, en a ben gowe En dem ben tjari da jongoe man kom libilibi, en dem ben kisi foeroe troostoe. Disi de di foe 8 soema disi ben opo baka foe dede na ini da Bijbel, en da laasti wan… Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

83 Da fosi dei foe da wiki Alwasi Paulus ben gwenti foe go na ini da Djoe kerki, a no tai hemsrefi nanga dem Djoe wet Moro foeroe dem ben miti na da fosi dei foe da wiki Da sabbat ben de wan rostoe dei foe denki abra da Schepping Da fosi dei foe da wiki ben de foe denki abra da njoen schepping doro da opo baka foe Jezus Kristus Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

84 Paulus nanga de gran soema foe Efeze
Tori 20:18. En di dem ben kom na hem, a ben taki gi dem taki: Oen sabi sinsi da fosi dei disi mi ben kom na Asia fa mi ben wroko nanga oen na alatem, 19. Fa mi ben dini Masra nanga saka-fasi, en nanga foeroe watra-ai, en nanga tesi disi ben miti mi di dem Djoe ben loeroe mi; 20. En fa mi no ben hori noti kibri gi oen disi kan bouw oen kom moro tranga, ma mi ben sori oen krin, en mi ben leri oen publiki en foe oso na oso, Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

85 Paulus ben de wan bigi apostel en leriman, ma a ben wini sieli toe…
Tori 20:21. En mi ben getuigi na dem Djoe nanga dem Grieki foe drai dem libi kom na Gado, en foe bribi na ini wi Masra Jezus Kristus. Wi no moesoe taki dati preikiman moesoe soso begi en stoeka da woortoe foe Gado nomo… Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

86 Paulus nanga dem gran soema foe Efeze
Tori 20:22. En now loekoe, mi de go na Jerusalem en mi de tai na ini da jeje, en mi no sabi sortoe sani sa miti mi drape; 23. Boiti dati da Santa Jeje gi getuigi na ini ibri foto dati boeje nanga pina de wakti mi drape. 24. Ma no wan foe dem sani disi tapoe mi, en mi no loekoe na mi libi leki wan diri sani gi misrefi, so dati mi kan klari mi pasi nanga prisiri, nanga da wroko disi Masra Jezus ben gi mi, foe getuigi foe da boen njoensoe foe da gnade foe Gado En now loekoe, mi sabi dati di mi ben preiki da kownoekondre foe Gado na oen mindri, oen alamala no sa si mi fesi moro. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

87 Paulus nanga dem gran soema foe Efeze
Tori 20:26. Foe dat'ede tide mi taki gi oen taki: Mi de krin foe da broedoe foe ala libisoema Bikasi mi no ben frede foe taki da heri rai foe Gado gi oen Foe dat'ede, loekoe boen nanga oensrefi, nanga da heri hipi soema disi da Santa Jeje ben seti oen abra dem leki basi, foe gi njanjan na da kerki foe Gado, disi A ben bai nanga Hem egi broedoe. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

88 Paulus nanga dem gran soema
Paulus ben taki dati hem anoe de krin foe da broedoe foe ala soema, bikasi a ben taigi dem da heri rai foe Gado Da Santa Jeje ben poti dem leki basi; a no de wan sani dati demsrefi ben besroiti Da kerki no de foe dem; A de foe Gado, disi A ben bai gi Hemsrefi nanga Hem egi broedoe – disi sori dati Jezus = Gado Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

89 Paulus nanga dem gran soema
Tori 20:29. Bikasi mi sabi disi; baka da tem mi sa gowe, krasi wolf sa kom na oen mindri, en dem sa kiri som foe da hipi So srefi mansoema sa opo demsrefi na oen mindri, en dem sa taki takroe sani, en dem sa hari discipel kom na dem Foe dat'ede wakti, en membre dati drie jari langa mi noiti ben tapoe foe waarskow ibriwan foe oen dei nanga neti nanga watra-ai. Aanval sa kom foe inisei da kerki toe! Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

90 Paulus nanga dem gran soema
Tori 20:32. En now, brada, mi poti oen na ini da anoe foe Gado, en na da woortoe foe Hem gnade, disi kan bouw oen kom moro tranga, en gi oen wan erfenis na mindri foe dem santawan Mi no ben lostoe foe iniwan soema sorfoe efoe gowtoe efoe krosi Ja, oensrefi sabi dati dem anoe disi ben wroko foe dem sani disi mi nanga dem soema disi ben de nanga mi ben abi fanowdoe Mi ben sori oen alasani; fa oen moesoe wroko foe jepi dem swaki soema, en foe membre dem woortoe foe Masra Jezus, di A ben taki: A de moro blesi foe gi dan foe kisi. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

91 Paulus nanga dem gran soema
Da woortoe foe Gado kan bouw wi kom moro tranga Da woortoe foe Gado sa sori dati wi sa kisi wan erfenis foe Gado Paulus sori dem foe jepi swakiwan en da blesi komopo te joe gi – no te joe kisi Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

92 Da Santa Jeje waarskow Paulus
A taigi hem foe loekoe boen na Tyrus A go na Caesarea, na da oso foe Filippus da evangelist Tori 21;10. En di wi ben tan drape foeroe dei langa, wan profeti ben komopo foe Judea na nem Agabus En di a ben kom na wi, a ben teki da leriboeba foe Paulus, en a ben tai hem egi anoe nanga foetoe nanga hem, en a ben taki: So da Santa Jeje de taki: So srefi, dem Djoe na ini Jerusalem sa tai da man disi abi da leriboeba disi, en dem sa gi hem abra na ini da anoe foe dem heiden soema. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

93 Da Santa Jeje waarskow Paulus
Tori 21:12. En di wi ben jere dem sani disi, wisrefi nanga dem soema disi ben libi drape ben begi hem foe a no sa go na Jerusalem Dan Paulus ben piki taki: Foe san'ede oen de krei foe broko mi hati? Bikasi mi no de klari foe dem sa tai mi wawan, ma foe dede toe na Jerusalem foe da nem foe Masra Jezus ede En di a no ben wani jere kwet'kweti, wi ben tapoe wi mofo, en wi ben taki: Da wani foe Masra moesoe pasa. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

94 Paulus meki foutoe? Da motieven foe Paulus ben de boen
Ma mi bribi dati a ben meki foutoe di a ben go doro na Jerusalem Wi sa feni weiniki froktoe dem jari disi Ma froktoe ben de, en a ben skrifi 4 belangrijk Bijbel boekoe na ini doengroe-oso Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

95 Paulus na ini Jerusalem
Dem bribiwan ben prisiri di Paulus ben kom en taigi dem fa Gado ben wroko na mindri foe dem heiden ma wan probleem de disi dem taki: Tori 21:20. En di dem ben jere dati, dem ben gi Masra bigi nem, en dem ben taki gi hem taki: Brada, joe si omeni doesoen foe dem Djoe de disi de bribi; en dem alamala de angri foe hori da wet, 21. En dem ben jere dati joe leri ala dem Djoe di de na mindri foe dem heiden soema foe libi Mozes, en dati joe taki dati dem no moesoe besnijde dem manpikin, efoe libi leki fa dem Djoe de gwenti foe doe. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

96 Paulus na ini Jerusalem
Dem fesiman ben aksi Paulus foe meki wan Nazariet sweri, en foe pai foe wantoe tra man disi ben de bezig foe doe so Dan dem Djoe no sa mandi en taki dati a no hori da wet moro En so Paulus ben doe so Ma libisoema koni en san Gado sabi no de wan… Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

97 Paulus na ini Jerusalem
Dem Djoe feni hem na ini da tempel, en dem denki dati a ben tjari wan heiden soema, Trophimus da Efezier, na ini da tempel nanga hem Dem graboe hem, en dem poeroe hem komopo foe da tempel foe kiri hem Di dem ben fon hem, da basi foe dem Romeini soema ben kom hori hem na libi Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

98 Paulus na ini Jerusalem
Da fesiman taki nanga hem en a gi hem wan kans foe taki nanga da pipel A taki nanga dem na ini Hebreewse tongo A taigi dem fa a ben de wan Fariseeman en fa a ben vervolgoe da kerki A taigi dem abra fa a ben miti Masra Jezus na tapoe da pasi Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

99 Paulus na ini Jerusalem
A taigi dem fa a ben breni, en a kom foe si baka di Ananias ben begi gi hem: A sori dati Gado ben taigi hem dati a moesoe preiki gi dem heiden: Tori 22:21. En A ben taki gi mi taki: Gowe; bikasi mi sa seni joe go farawe na dem heiden soema En dem ben arki na hem te leki a ben taki disi, en dan dem ben opo dem stem, en dem ben taki: Tjari da soema disi gowe foe grontapoe; a no de fiti dati a sa tan na libi! Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

100 Paulus na ini Jerusalem
Dem soema proberi foe kiri Paulus Da fosi kapten proberi foe ondrosoekoe nanga fonfon, ma Paulus ben sori dati a de wan Romeini soema Da kapten ben taki dati a ben kom fri di a ben pai omeni moni Ma Paulus ben taki dati a ben gebore fri Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

101 Paulus na fesi da Sanhedrin
Tori 23:1. En di Paulus ben loekoe boen na da komakandra, a ben taki: Oen mansoema nanga brada, mi ben libi nanga wan boen konsensi na fesi foe Gado te leki da dei disi. 2. En da hogepriester Ananias ben komanderi dem soema disi ben tanapoe na hem sei foe naki hem na hem mofo. 3. Dan Paulus ben taki gi hem taki: Gado sa naki joe, joe skotoe disi de ferfi weti; bikasi joe de sidon foe kroetoe mi na da fasi foe da wet, en tokoe joe komanderi dem foe naki mi agensi da wet? 4. En dem disi ben tanapoe na sei ben taki: Joe de kosi da hogepriester foe Gado? Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

102 Paulus na fesi da Sanhedrin
Tori 23:5. Dan Paulus ben taki: Oen brada, mi no ben sabi dati a ben de da hogepriester, bikasi a de skrifi taki: Joe no sa taki ogri foe da basi foe joe folkoe. 6. Ma di Paulus ben si dati wan groepoe ben de Sadduceeman, en da tra groepoe ben de Fariseeman, a ben bari gi da komakandra taki: Oen mansoema nanga brada, mi de wan Fariseeman nanga da manpikin foe wan Fariseeman; tide dem ondrosoekoe mi foe da hopoe foe da opo baka foe dede. 7. En di a ben taki so, wan bigi oproeroe ben kom na mindri foe dem Fariseeman nanga dem Sadduceeman; en da hipi soema ben prati na toe. 8. Bikasi dem Sadduceeman taki dati da opo baka foe dede no de, en no wan engel efoe jeje de; ma dem Fariseeman taki dati ala toe de. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

103 Paulus na fesi da Sanhedrin
Tori 23:10. En di wan bigi oproeroe ben opo, da fosi kapten ben frede dati dem sa hari Paulus pis'pisi, en a ben komanderi soldati foe saka go en teki hem nanga dwingi komopo na dem mindri, en foe tjari hem go na da fortresi En wan neti na baka, Masra ben tanapoe na hem sei, en A ben taki: Hori dek'ati, Paulus, bikasi so leki joe ben getuigi foe Mi na ini Jerusalem, so joe moesoe getuigi foe Mi na ini Rome toe. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

104 Dem Djoe wani kiri Paulus
40 man ben meki wan sweri dati dem no sa njan efoe dringi te leki dem kiri Paulus Paulus neef ben leri foe disi, en a taigi Paulus Dan a taigi da fosi kapten Da fosi kapten seni hem gowe na neti nanga wan hipi soldati so dati dem no man doe noti: Tori 23:23. En a ben kari toe ofsiri kom na hem, en a taki: Meki toe hondro soldati klari foe waka go na Caesarea negi joeroe dineti, nanga sebi tenti asiman nanga toe hondro fetiman nanga lansri; 24. En gi dem meti foe Paulus kan sidon na dem tapoe, en tjari hem na wan boen fasi go na Felix da fesiman. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

105 Paulus na fesi foe Felix
Dem Djoe ben kom klagi Paulus Ma Paulus ben sori krin dati dem no taki da waarheid Tori 24:13. En dem no kan sori dati dem klagi disi dem klagi mi de troe Ma disi mi sa bekenti na joe, dati nanga da Pasi disi dem kari wan falsi bribi, so mi aanbegi da Gado foe dem tata foe mi, en mi bribi ala dem sani disi de skrifi na ini da wet nanga dem profeti; 15. En mi abi hopoe na Gado, disi demsrefi gi pasi toe, dati dem dede soema sa opo baka, dem boen soema, so srefi dem takroe soema En nanga disi mi wroko, dati ala tem mi abi wan konsensi disi de sondro foutoe na Gado nanga libisoema. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

106 Paulus nanga Felix Tori 24:24. En baka wantoe dei, di Felix ben kom nanga hem wefi Drusilla, disi ben de wan Djoe oema, a ben seni kari Paulus kom, en a ben jere hem taki abra da bribi foe Kristus En di a ben sori hem foe gerechtigheid, en foe dwingi hemsrefi, en foe da kroetoe disi sa kom, Felix ben beifi, en a ben piki hem taki: Teki joe pasi na da tem disi; te mi abi wan boen tem, mi sa kari joe kom baka. 26. Moro fara, a ben hopoe dati a ben sa kisi moni foe Paulus, foe a ben sa loesoe hem; foe dat'ede, foeroe leisi a ben seni kari hem kom, en a ben taki nanga hem. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

107 Paulus nanga Festus Felix ben wani doe wan sani gi dem Djoe, so a libi Paulus sroto te Festus ben teki abra Paulus ben taki na Festus: Tori 25:7. En di a ben kom, dem Djoe disi ben komopo foe Jerusalem ben tanapoe lontoe hem, en dem ben meki foeroe hebi klagi agensi Paulus, ma dem no ben man sori dati dem de troe. 8. En a ben piki foe hemsrefi taki: Mi no ben meki wan foutoe agensi da wet foe dem Djoe, efoe agensi da tempel, efoe agensi da Keizer. 9. Ma Festus ben wani gi dem Djoe wan prisiri, en a ben piki Paulus taki: Joe sa wani go na Jerusalem foe mi sa koti kroetoe abra dem sani disi? Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

108 Paulus nanga Festus Paulus ben sabi dati efoe a ben sa go na Jerusalem, dem Djoe sa kiri hem tapoe pasi Ibri Romeini soema ben abi leti foe kom na fesi foe da keizer foe kroetoe wan doodstraaf Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

109 Paulus nanga Festus Tori 25:10. Dan Paulus ben taki: Mi tanapoe na fesi da kroetoe-stoeroe foe da Keizer, pe a de leti dati dem koti kroetoe gi mi; mi no ben doe wan ogri na dem Djoe, en dati joesrefi sabi boen Bikasi efoe mi de wan soema disi ben doe takroe sani, efoe mi ben doe wan sani disi de waarti foe mi moesoe dede, dan mi no taki dati mi no moesoe dede; ma efoe no wan foe dem sani disi dem klagi mi de troe, no wan soema kan gi mi abra na dem anoe. Mi aksi foe go na da Keizer Dan Festus, di a ben taki nanga hem raiman, ben piki taki: Joe ben aksi foe go na da Keizer? Dan na da Keizer joe sa go. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

110 Paulus na fesi Kownoe Agrippa
Tori 25:23. En mamanten, di Agrippa ben kom nanga Bernice nanga foeroe pranpran, en dem ben kom na ini da kroetoe-oso, nanga dem bigi kapten nanga dem bigi mansoema foe da foto, Festus ben gi komanderi foe tjari Paulus kom En Festus ben taki: Kownoe Agrippa, nanga ala mansoema disi de na wi mindri, oen si da man disi, wan soema disi dem hipi Djoe ben wroko nanga mi abra hem, na Jerusalem en dja toe, en dem bari dati a no moesoe tan na libi moro. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

111 Paulus na fesi Kownoe Agrippa
Tori 25:25. Ma di mi ben feni dati a no ben doe sani san waarti foe dede, en dati hemsrefi ben aksi foe go na Augustus (da Keizer), dan mi ben meki besroiti foe seni hem go Ma mi no abi wan sani foe skrifi mi masra abra hem. Foe dat'ede mi ben tjari hem kom na oen fesi, en spesroetoe na joe fesi, O Kownoe Agrippa, so dati baka joe ondrosoekoe, mi sa abi wan sani foe skrifi Bikasi a no sori koni gi mi foe seni wan strafoeman go, en foe no sori sortoe ogridoe dem taki dati a ben doe. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

112 Paulus na fesi Kownoe Agrippa
Paulus ben taigi Agrippa abra hem heri tori, en fa a ben si Jezus en drai hem libi Tori 26:22. Foe dat'ede, di mi ben kisi jepi foe Gado, mi ben go doro te leki tide, en mi getuigi gi dem pikinwan nanga dem bigiwan, en mi no ben taki wan sani boiti san dem profeti nanga Mozes ben taki sa pasa; 23. Dati Kristus moesoe pina, en dati A sa de da fosiwan foe dem soema disi sa opo baka foe dede, en dati A sa sori leti gi da pipel nanga dem heiden soema. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

113 Paulus na fesi Kownoe Agrippa
Tori 26:24. En di a ben taki foe hemsrefi ete, Festus ben taki nanga wan tranga stem taki: Paulus, joe lau; foeroe leri ben meki joe kom lau. 25. Ma a ben piki taki: Mi no lau, moro boen Festus, mi ben taki dem woortoe disi krin nanga waarheid Bikasi da kownoe de sabi dem sani disi kaba, en so srefi mi taki fri na hem fesi; bikasi mi bribi dati no wan foe dem sani disi de kibri gi hem; bikasi da sani disi no ben pasa kibri-fasi Kownoe Agrippa, joe bribi dem profeti? Mi sabi dati joe bribi. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

114 Paulus na fesi Kownoe Agrippa
Tori 26:28. Dan Agrippa ben taki gi Paulus taki: Pikinso moro en joe meki mi wani tron wan bribisoema. 29. En Paulus ben taki: Mi winsi na Gado, dati no joe wawan, ma ala dem soema toe disi jere mi tide sa de pikinso en moro toe te oen de leki fa mi de, boiti foe dem boeje disi En di a ben taki so, da kownoe ben opo, nanga da granman nanga Bernice, en dem soema disi ben sidon nanga dem; 31. En di dem ben go na sei, dem wawan, dem ben taki nanga makandra taki: Da man disi no doe wan sani disi de waarti foe dede efoe foe boeje Dan Agrippa ben taki gi Festus taki: Efoe da man disi no ben aksi foe go na da Keizer, joe ben kan loesoe hem. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

115 Paulus waka go na Rome Dem ben seni Paulus go na sipi na Rome na ondro wan centurion, Julius Da man ben respeki Paulus, en gi pasi foe hem foe go na sjoro foe miti mati Lukas nanga Aristarchus ben waka go nanga hem Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

116 Paulus waka go na Rome Di dem doro Kreta, dem ben abra teki wan tra sipi Paulus ben waarskow dem dati efoe dem waka tapoe da zee now, a de gevaarlijk en kande da sipi sa broko Tori 27:10. En a ben taki gi dem taki: Oen masra, mi si dati da waka disi sa de nanga skin-hati nanga foeroe mankeri, no na da sipi nanga da lai wawan, ma na wi libi toe Tokoe da ofsiri ben bribi da tiriman nanga da basi foe da sipi moro leki san Paulus ben taki. Dem no wani arki na hem, ma go na Fenix foe tan na da kowroe-tem Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

117 Paulus waka go na Rome Dem denki dem feni wan kans, en dem waka go, ma wan takroe winti kisi dem en tjari dem gowe Dem ben frede da sipi sa broko, en dem poti jepi na ondrosei, en dem poeroe da seiri foe meki hem waka go Dem dribi sondro foe si stari na ini wan hebi storm 2 wiki langa, en dem denki dem sa dede Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

118 Paulus waka go na Rome Tori 27:21. Ma baka wan langa tem sondro foe njan, Paulus ben tanapoe na dem mindri, en a ben taki: Oen masra, a moro betre oen ben arki na mi, en oen no ben komopo foe Kreta, en dan wi no ben abi da lasi nanga mankeri disi Ma now mi begi oenoe, abi dek'ati; bikasi no wan soema sa lasi hem libi, ma da sipi nomo sa lasi Bikasi dineti wan engel foe Gado, disi mi de foe Hem, en mi dini Hem, ben tanapoe na mi sei; 24. En a ben taki: No frede, Paulus, joe moesoe kom na fesi foe da Keizer; en loekoe, Gado ben gi joe ala dem soema disi waka nanga joe na ini da sipi. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

119 Paulus gi wan toto Paulus sori dem dati da engel foe Gado ben gi hem wan boen boskopoe Dem moesoe njan foe kisi tranga Dem sa lasi da sipi, ma no wan soema sa dede Dem sa kom tapoe wan eilanti = Malta Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

120 Da sipi broko Paulus ben gi Gado grantangi en a ben njan
Dan dem trawan ben njan toe Da neti dati, dem ben saka lood en si dati dem kom krosibei na wan gron Dem saka ankra na bakasei foe da boto Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

121 Da sipi broko Dem si wan eilanti pe dem wani go
Dem matrosoe ben proberi foe lon go kibri nanga wan pikin boto, ma nanga da waarskow foe Paulus dem koti hem poeroe Dem trowe da lai foe lekti da boto Dem proberi foe seiri go na ini wan boen presi ma da boto fasi Dem skwala broko da sipi pis’pisi Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

122 Dem go na Malta Dem soldati ben wani kiri dem strafoeman so dati dem no kan ontsnap Julius no ben wani kiri Paulus, so a tapoe dem, en taigi ibri soema disi sabi foe swen foe swen, en dem trawan foe dribi go nanga wantoe broko planga Dem alamala doro veilig – 276 soema Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

123 Malta Dem soema foe da eilanti ben jepi dem, en dem meki wan faja bikasi foe kowroe alen Paulus ben poti tiki tapoe da faja Wan takroe sneki ben fasi na hem anoe Dem soema ben si, en dem ben prakseri dati a ben de wan kiriman, ma Revensi no sa gi hem pasi foe tan na libi Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

124 Malta Paulus ben seki da sneki komopo na ini da faja, en noti doe hem (Markus 16:18. Dem sa teki takroe sneki, opo dem; en efoe dem dringi wan vergif a no sa doe dem noti; dem sa poti dem anoe na tapoe dem siki soema, en dem sa kom boen baka.) Di noti pasa, dem soema denki dati Paulus de wan gado – (so libisoema de) Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

125 Malta – Paulus ben jepi dem soema
Tori 28:8. En a ben pasa so dati da tata foe Publius ben didon siki nanga korsoe nanga rediredi; en Paulus ben kom na ini, en a ben begi, en a ben poti hem anoe na hem tapoe, en a ben kom boen baka. 9. Di disi ben pasa, tra soema nanga siki na ini da eilanti ben kom toe, en dem ben kom boen baka En dem ben gi wi bigi nem na foeroe fasi; en di wi ben gowe, dem ben lai wi nanga dem sani disi wi ben abi fanowdoe. Paulus ben sori marki foe genezing dja Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

126 Paulus waka go na Rome Dem ben doro na Rome na wan boen fasi, en som bribiwan ben kom hafoe-pasi foe waka go nanga Paulus Dem ben gi hem wan kans foe tan na ini hem egi oso en abi bezoeker alwasi a ben de wan strafoeman A ben kari dem gransoema foe dem Djoe kom foe taki nanga dem Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

127 Paulus na Rome Paulus ben sori dem Djoe dati dem ben wani loesoe hem bikasi a no ben doe noti, ma a ben abi foe aksi foe go na da Keizer Dem Djoe taki dati dem no ben jere no wan sani agensi Paulus, ma dem ben jere sani agensi da leri foe hem A ben kari dem kom makandra foe taki nanga dem Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

128 Paulus na Rome Tori 28:22. Ma wi wani foe jere abra san joe denki; bikasi foe da sekte disi, wi sabi dati soema taki agensi hem na ala presi En di dem ben seti wan dei gi hem, foeroe soema ben kom pe a ben tan, en a ben taki en getuigi foe da kownoekondre foe Gado gi dem, en a ben leri dem abra Jezus foe da wet foe Mozes nanga dem profeti bigin na mamanten te leki mofoneti En som foe dem ben bribi dem sani disi a ben taki, ma som no ben bribi. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

129 Paulus na Rome Da srefi resultaat nanga da boen njoensoe – som sa bribi, ma som no sa bribi Tori 28:25. En di dem no ben agri na mindri foe demsrefi, dem ben gowe baka da tem Paulus ben taki wan woortoe taki: Da Santa Jeje ben taki boen na mofo foe da profeti Jesaja gi wi tata taki: 26. Go na da pipel disi, en taki: Oen jere ma oen no froestan; en oen si, ma oen no si krin; 27. Bikasi da hati foe da pipel disi ben kom tranga, en dem jesi ben kom dofoe, en dem ben tapoe dem ai; noso dem sa si nanga dem ai, en dem sa jere nanga dem jesi, en dem sa froestan nanga dem hati, en dem sa drai dem libi, en Mi ben sa meki dem kom boen baka. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

130 Paulus na Rome Tori 28:28. Foe dat'ede oen moesoe sabi dati Gado ben seni Hem verloesoe go na dem heiden soema, en dem sa jere dati En di a ben taki dem woortoe disi, dem Djoe ben gowe, en dem ben taki foeroe nanga demsrefi En Paulus ben tan toe heri jari langa na ini hem egi joeroe-oso, en a ben teki ala soema disi ben kom na ini na hem, 31. En a ben preiki da kownoekondre foe Gado, en a ben leri dem sani abra Masra Jezus Kristus nanga foeroe dek'ati, en no wan soema ben tapoe hem. Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

131 Paulus na Rome Jezus ben gebruiki da srefi skrifi foe Jesaja
Wi si dati da boekoe foe Tori no kaba, ma a go dorodoro, bikasi da Santa Jeje doe hem wroko go doro… Mi bribi dati dem ben loesoe Paulus baka disi, en moro lati dem ben sroto hem baka. A ben skrifi I & II Timoteus & Titus, en dan a ben dede leki wan martelaar Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

132 Galaten – Kande da fosi boekoe Paulus skrifi
1. Pinkster - A.D. 29 (Tori 2) 2. Paulus drai libi - A.D. 31 (Tori 9) 3. Paulus go na Arabia - A.D. 31 (Gal. 1:17) 4. A kom baka na Damascus - A.D. 33 5. Fosi tem baka a ben drai libi foe go na Jerusalem - A. D. 33 (Gal. 1:18; Tori 9:26) 6. A go na Syrie nanga Cicilia - A.D. 33 (Tori 9:30; Gal. 1:21) Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

133 Schema foe Galaten Fosi wroko na ini Antiochie - A.D. 35 (Tori 11:25-26) 8. Di foe toe reis na Jerusalem - A.D. 46 (Tori 11:29-30, Gal. 2:1-10) 9. Fosi zendings reis foe Antiochie A.D. 46: Tori 13 10. Kom baka na Antiochie - A. D. 49 (Gal. 2:11; Tori 14:26) 11. Stree nanga Petrus na Antiochie - Gal. 2:11-14 12. Da brifi foe Galaten, foe proberi foe sori dem soema dem foutoe nanga brifi so leki a ben taigi Petrus nanga mofo 13. Da raad na Jerusalem: A.D. 49 (Tori 15) Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

134 Basis Leri foe Galaten - Vrijheid
Wi feni da woortoe 11 leisi na ini da boekoe Wi bribi dati Paulus srefi skrifi da boekoe na hem egi anoe – normaal a abi wan skrifiman skrifi gi hem Dem Galaten soema ben wroko tranga nanga firi – en dem ben djompo foe teki da leri foe dem soema disi ben taigi dem dati dem moesoe tron Djoe fosi dem kan drai libi Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

135 Galaten No wan woortoe foe prijse ben de
Noiti Paulus aksi dem foe begi gi hem A no taki foe seni groeten gi bepaalde soema A no ben de gi wan bepaalde kerki, ma wan groepoe kerki Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

136 Galaten – basis leri Wi kom regtvaardiki doro bribi wawan
Wi libi doro gnade foe Gado Wi hori doro nanga gnade Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

137 Galaten 1 – Paulus verdedig hem wroko leki wan apostel…
1:1. Paulus, wan apostel, (no komopo foe libisoema, en no doro wan libisoema, ma doro Jezus Kristus, nanga Gado da Tata, disi ben opo Hem baka foe dede;) 2. Nanga ala dem brada disi de dja nanga mi, gi dem kerki foe Galatië; Paulus de wan apostel bikasi Gado ben kari hem foe doe so wan wroko Da krakti no ben kom doro wan libisoema, ma doro Gado Sortoe wroko Gado kari joe foe doe, en gi joe da krakti foe doe toe??? Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

138 Galaten 1 1:3. Gnade gi oen, nanga vrede foe Gado da Tata, en foe wi Masra Jezus Kristus, 4. Disi ben gi Hemsrefi abra foe wi sondoe ede, so dati A man verloesoe wi foe da takroe grontapoe disi, nanga da wani foe Gado nanga wi Tata; 5. Hem moesoe abi glori foe teego. Amen. Alatem Paulus wani dem soema foe kisi da gnade foe Gado (Hem blesi & krakti) en da vrede foe Gado (so wi no abi foe frede0 Jezus ben gi Hemsrefi abra foe verloesoe wi sondoe Gado ben wani disi Gado & Jezus moesoe abi glori foe teego Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

139 Wan falsi boen njoensoe
1:6. Mi verwondroe dati oen komopo so esi foe Hem disi ben kari oen kom na ini da gnade foe Kristus, foe go na wan tra boen njoensoe; 7. Disi no de wan tra boen njoensoe; ma som soema wani trobi oen, en dem ben wani kenki da boen njoensoe foe Kristus. Tra = heteros – wan disi no gersi da fosi wan (da woortoe dati de allos) Da tra njoensoe no de wan boen njoensoe kwet’kweti Les 1 Santa Jejej 4/4/2017

140 Wan falsi boen njoensoe
1:8. Ma efoe wi, efoe wan engel foe hemel, preiki iniwan tra boen njoensoe gi oen boiti da sani disi wi ben preiki gi oen kaba, meki Gado floekoe hem! 9. So leki wi ben taki kaba, so mi taki now agen taki: Efoe iniwan man preiki iniwan tra boen njoensoe gi oen leki san oen ben kisi kaba, meki Gado floekoe hem! Wan tra boen njoensoe de na ondro da floekoe foe Gado – anathema! Fa foe da engel Moroni disi ben tjari dem gowtoe preti gi Jozef Smith? Les 1 Santa Jejej 4/4/2017


Download ppt "Njoen Testamenti I – Les 6 Tori"

Similar presentations


Ads by Google