Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Hva er CSR status i Norge?

Similar presentations


Presentation on theme: "Hva er CSR status i Norge?"— Presentation transcript:

1 Hva er CSR status i Norge?
Ingen enighet! Historisk perspektiv Drivere i Norge Norske CSR initiativ Utenfor Norge Eli Bleie Munkelien 02.03

2 Definition of CSR Corporate Social Responsibility:
Companies’ contribution to sustainable development, beyond legal compliance socially, environmentally and economically. Labor Rights Environmental concern Human Rights Corporate Governance Product responsibility Supply-chain management Stakeholders HSE Local community Economic performance Environmental performance Social performance Sustain- ability Ingen enighet om CSR definisjonen heller vil jeg kort vise hva jeg legger i prinsippet. Det som er nytt er fokuset, og noe av innholdet. Nøkkel temaer som inngår i CSR: menneskerettigheter, arbeidstager rettigheter, miljøvern, bedriftenes ledelse, produkt ansvarlighet, ansvar for handelspartnere, interessenter, HMS, lokalsamfunnet

3 History The industrialisation in Norway
The development of the welfare state Today: Weaker governments, stronger companies Corporate social responsibility er blitt et buss-word. Men dette betyr ikke at bedrifter ikke har tatt et samfunnsansvar tidligere. Fremvekst av hjørnestensbedrifter. Et eksempel er Lilleborg på Gressholmen. Staten tok over rollen som samfunnsbygger. Med globalisering kom en rekke endringer. I dag har General Motors like stor omsetning som Danmarks brutto nasjonal produkt (BNP)

4 Company responsibility, but how far?
Employees Partners Society SHE Fair wages Responsible downsizing Workforce diversity Training Environment Local community Product stewardship Poverty alleviation HR-performance of supplier (“Guilt by association”) Supply chain management En annen måte å se bedrifters samfunnsansvar på er: Hvis vi begynner i kjernen er svarene enkle nå selv om det ikke alltid har vært slik. …………….. I Norge er nokså mye av dette lovregulert i dag.

5 What drives companies to be socially responsible?
‘Voice of society’ (changing expectations of stakeholders regarding business, increased customer interest, action groups etc.) Regulations Supply chain responsibility or pressure Growing investor pressure and finance conditions (e.g. loans, green mutual funds etc.) First mover (adopter) advantage and more competitive labour markets Demands for increased disclosure and transparency (e.g. reporting) New and emerging issues (such as environmental change) Industry peer pressure CSR Hva er drivkreftene for CSR? Jeg vil bruke eksepler fra Norge for å vise hvordan noen av disse CSR driverene fungerer i Norge. Source: Warwick Business School

6 Supply-chain responsibility.
Ett eksempel er triumph da det kom ut at de hadde produksjon i Burma.

7 Reguleringer har begynt å melde seg også i Norge
Reguleringer har begynt å melde seg også i Norge. Eks er krav om miljørapportering i regnskapsloven og den nye loven om rett til miljø informasjon. -Forrurensning, arealbruk, avfallsproduksjon og håndtering, forbruk av ressurser, med mer. (Krav i regnskapsloven, rapportering på ”ikke ubetydelig påvirkning på det ytre miljø”)

8 Krav om innsyn og åpenhet.
Kåre Vallebrokks kronikk på søndag hvor han tar for seg alle finansskandalene fra BA-HR og Finance Credit til revisorenes arbeid/integritet, innsidehandel i Tanberg, prissamarbeid mellom stor-entrepenørene og konkursen i Sponsor Service med spørsmålene rundt styrenes rolle, med flere skandaler i finansnorge. Han konkluderer ”uskyldens tid er ugjenkallelig forbi i Norge”. Kravene om innsyn, gjennomsiktighet og Corporate Govenance vil nok øke i Norge.

9 Fortrinnet om first-mover eller peer pressure (Konkurranse mellom like)
For noen måneder siden kom Statoil med sin første sustainability rapporten ut hvor de rapporterer etter trippel-bunlinje prinsippet. Her har de oppfylt mange av stakeholderens krav og gått utover det som er pålagt via lov, og ikke skydd unna vanskelige eller sensitive temaer. Kanskje Hydro vil følge etter? Eller kanskje ikke når vi ser oppslaget i pressen dagen etter…

10 Det resulterte dessverre ikke i fortjent positiv omtale men negativ ved at media brukte en av indikatorene de rapporterte på til oppslaget sitt.

11 Press fra investor og fonds forvaltere.
Jeg håper Ylva kan fortelle mer om denne driveren…

12 Selv om ikke alle fondene stiller etiske krav til bedriftene de skal sputte penger i!

13 Norske initiativ Etisk foretning –Bedriftens samfunnsansvar
Oljefondets etikkutvalg Forskningrådet KOMpakt –NHO -og de største selskapene Det var altså noen av diriverene. Så til noen av CSR initiativene i Norge. Centre for Corporate Citizenship

14 Internasjonale initiativer er bla. de ”globale 8” som de blir kalt;
Foruten ISO (miljøstandard) er det få norske bedrifter som på en eller annen måte har inkorporert prinsippene i disse initiativene. Global Compact: Sverige 13, Danmark 9, (India 86), Norge 6. GRI: Sverige 13, Danmark 3, Norge 0 Rapportering som er lovpålagt meget dårlig: PROSUS 25% av de 100 største og mest forurensende. Ny rapport av KPMG går rapportering i Norge tilbake.

15 Mange undersøkelser for å kartlegge CSR krav og aktivitet
Mange undersøkelser for å kartlegge CSR krav og aktivitet. Dessverre er Norge sjelden representert. Observatory of European SMEs; European SMEs and social and environmental responsibility, 2002 er et unntak. Den viser kun signifikante tall for philantrophi, og til en viss grad HMS tiltak for egne ansatte. Dessverre bruker dokumentasjon som ”Sponsing –en strategisk analyse av sponsormarkedet for Kolboten IL, en temaoppgave i Sivilmarkedsføringsstudiet fra 1995.” Mister troverdighet. Source: PricewaterhouseCoopers

16 -CSR integral part of business process
-Philanthropy -Reporting -Stakeholder focus -Responsibility at home/3rd world -Philanthropy -Pro Bono/employee volunteering -Gift matching programs -Corporate Governance -Partnerships with not-for profit organisations -Public Education Programs -HR/Labour rights -Supply Chain monitoring -SA 8000 -Community investment -Corruption -Aids -Digital Divide -HR/Labour rights -Development and CSR CSR fokuset er forskjellig i ulike deler av verden. Det er også modenheten. Australia: Alle fondsforvaltere må rapportere på om de har etiske fond og ev. hva de gjør og ikke gjør innenfor SRI + utarbeidelse av CSR standard i standardiseringsforbundet Danmark: krav om rapportering på lønn, inkluderende arbeidsliv, ulykker, utslipp og code of conduct på barnearbeid bla. Frankrike: krav om rapportering på sosiale og miljø faktorer; policy på arbeidstager rettigheter, påvirkning/tiltak til lokalsamfunnet bla. England: blir sett på som et forgangsland med egen CSR minister og klare føringer fra myndighetene, men så langt uten regulering og krav om rapportering. Belgia: i samarbeid med EC har startet arbeidet med en sosial label. EU: white paper. Italia: flest SA 8000 sertifikater i Europa –kriterier for anbud -Bare noen av mange eksempler på tiltak i land vi kanskje har mest med å gjøre. -Social Responsible Investment -Corporate Governance


Download ppt "Hva er CSR status i Norge?"

Similar presentations


Ads by Google