Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Bijbel Baptist Kerk Advanced Bijbel Instituut Module 9 Les 3 Samengesteld door R. Patton 1Les 3 - I Korintiers.

Similar presentations


Presentation on theme: "Bijbel Baptist Kerk Advanced Bijbel Instituut Module 9 Les 3 Samengesteld door R. Patton 1Les 3 - I Korintiers."— Presentation transcript:

1 Bijbel Baptist Kerk Advanced Bijbel Instituut Module 9 Les 3 Samengesteld door R. Patton 1Les 3 - I Korintiers

2 2 I Korintiers Paulus ben skrifi toe brifi gi toe kerki nomo- Tessalonika & Korintiers Som soema denki dati a ben skrifi 4 brifi srefi, ma Gado ben kibri toe gi wi A ben skrifi na mindri foe da 3de zendingsreis foe Paulus

3 Les 3 - I Korintiers 3 Da kerki foe Korinte ben abi foeroe problemen Falsi leri abra dopoe Dem ben prodo abra libisoema koni Dem ben abi skin-fasi Dem ben kori demsrefi Dem ben pori dem skin

4 Les 3 - I Korintiers 4 Dem problemen foe da kerki na Korinte Bigi fasi Loekoe doro da finga na hoeroedoe Kroetoe bribiwan na lanti Dem no froestan da waarheid foe trow Dem misbruiki da fri na ini Kristus

5 Les 3 - I Korintiers 5 Dem problemen foe da kerki na ini Korinte Dem no weri krosi wan boen fasi na ini da kerki Dem misbruiki avondmaal Dem pori dem presenti foe da Santa Jeje – spesroetoe tongo Dem no froestan da opo baka foe Jezus Dem no ben gi ofrandi na da juisti fasi

6 Les 3 - I Korintiers 6 Achtergron – Tori 18 Paulus nanga Silas ben bigin da di foe toe zendings reis Na ini Galatie, dem ben kisi Timoteus Na Troas, dem ben kisi wan dren foe go na Macedonia Dem ben go na Tessalonika, Berea, Athene, en te foe kaba, Korinte

7 Les 3 - I Korintiers 7 Achtergron – Tori 18 Paulus miti Aquilla & Priscilla Crispus da hedeman foe da Djoe kerki drai hem libi, nanga foeroe trawan Paulus ben tan 18 moen drape Apollos ben kom leki voorganger

8 Les 3 - I Korintiers 8 Achtergron Moro lati, Paulus ben go na Efeze 3 jari langa Na da tem disi a ben de, wan groepoe foe Korinte ben kom op bezoek Paulus ben skrifi da brifi disi

9 Korinte Population: 600.000-700.000 Aanbegi Aphrodite – wan fisti sortoe lostoe 9 Les 3 - I Korintiers

10 10 I Kor. 1:1-3 1. Paulus, disi ben kisi da kari foe de wan apostel foe Jezus Kristus nanga da wani foe Gado, nanga Sostenes, wi brada: Paulus no ben kisi da wroko foe apostel nanga hem wani, ma da wani foe Gado srefi Kande da Sostenes disi de da srefi hedeman baka Crispus disi dem Djoe ben fon na fesi foe Gallio

11 Les 3 - I Korintiers 11 I Kor. 1:1-3 2. Gi da kerki foe Gado disi de na Korinte, na dem soema disi ben kom santa na ini Kristus Jezus, disi dem kari dem santawan, nanga ala soema na ibri presi disi kari na tapoe da nem foe Jezus Kristus wi Masra, da Masra foe wi nanga dem: Santawan = ibri bribiwan Wi kom santa bikasi wi de na ini Kristus Jezus. Wi de seti aparti Disi de gi ibri soema na ibri presi = joe nanga mi

12 Les 3 - I Korintiers 12 I Kor. 1:1-3 3. Gnade de nanga oenoe, nanga vrede foe Gado wi Tata, en foe wi Masra Jezus Kristus. Fosi da blesi & krakti (gnade) foe Gado, dan wi kan abi vrede nanga Hem toe Dus Gado miti ibri nowtoe disi wi abi, efoe wi kom na Hem

13 Les 3 - I Korintiers 13 I Kor. 1:4-7 4. Mi gi mi Gado grantangi alatem bikasi foe oenoe, foe da gnade foe Gado disi Jezus Kristus ben gi oen; 5. Di oen kisi goedoe na ini alasani doro Hem, na ini alasani foe taki efoe foe sabi; 6. So leki da getuigi abra Kristus ben hori faste na oen ini, 7. So dati oen no ben de na baka na iniwan foe dem gnade presenti; en oen ben wakti foe da kom baka foe wi Masra Jezus Kristus.

14 Jezus kom baka Kom baka dja de apokalupsis – fa A sa sori Hemsrefi na fesi foe heri grontapoe So wi moesoe hori doro en libi rustig libi te leki A sori Hemsrefi baka Paulus lobi gi wan toto: A prijse pe a de mogelijk A gi wan toto dati alasani sa kom boen moro lati 14 Les 3 - I Korintiers

15 15 I Kor. 1:4-7 Dem ben abi ala dem presenti, ma fa dem ben wroko nanga dem Foe abi presenti no wani taki dati joe de geestelijk bezig – dem ben de vleselijk! Dem sabi, dem taki, ma dem no doe da waarheid ! Som soema denki dati efoe dem abi dem “wondroewroko presenti” dan dem de moro geestelijk en doe moro foe Gado. Ma a no de troe alatem. Loekoe na da Soema disi gi da presenti…

16 Les 3 - I Korintiers 16 Joe no man lasi baka I Kor. 1:8. A sa hori oen faste toe te leki da kaba foe alasani; so dati oen sa de sondro foutoe na da dei foe wi Masra Jezus Kristus. 9. Gado de getrouw, disi ben kari oen na ini gemeenschap foe Hem Manpikin Jezus Kristus wi Masra. Gado hori wi faste te leki da kaba – opname foe da kerki Gado sa poti wi na Hem fesi sondro foutoe – a no de sondro sondoe, ma sondro sani soema kan kroetoe wi… Gado de getrouw, alwasi wi no de getrouw!

17 Les 3 - I Korintiers 17 Gado de getrouw… Foe kibri Hem pipel: Ps. 89:21-25 Foe jepi wi na ini tesi: I Kor. 10:13 Foe hori wi bribiwan doro Hem verloesoe: I Tess. 5:23-24; II Tess. 3:3

18 Les 3 - I Korintiers 18 Gado de getrouw Foe strafoe Hem pikin: Ps. 119:75; Heb. 12:6 Foe krini wi foe sondoe: I Jn. 1:9 Foe jere dem begi foe wi: Ps. 143:1

19 A kari wi na ini gemeenschap Wi abi gemeenschap nanga wisrefi, ma ook toe nanga Jezus Kristus Ibri troe kerki de da gemeenschap foe da skin foe Kristus En te foe kaba, wi abi gemeenschap nanga ibri tra bribiwan na grontapoe 19 Les 3 - I Korintiers

20 20 Gado no lobi prati na ini da gemeente I Kor. 1:10. Now mi begi oen, brada, na da nem foe wi Masra Jezus Kristus, dati oen alamala sa taki da srefi sani, en dati prati no sa de na oen mindri; ma dati oen sa kom na wan makandra nanga da srefi prakseri nanga da srefi kroetoe. 11. Bikasi dem soema foe da oso foe Chloë ben taigi mi abra oen, mi brada, dati stree de na oen mindri.

21 Les 3 - I Korintiers 21 Gado no lobi prati na ini da gemeente Prati = schisma – wan takroe prati Gado wani eenheid na ini da gemeente A ben wani dem foe sabi da srefi prakseri nanga da srefi kroetoe Meki wi bouw tapoe da Jeje foe Gado foe gi wi dem srefi fasi foe koti kroetoe.

22 Les 3 - I Korintiers 22 Da kerki ben prati na 4 groepoe op basis foe soema de da juisti leider Paulus Petrus Apollos Kristus 12. Now mi taki disi: Ibriwan foe oen taki:Mi de foe Paulus! Efoe mi de foe Apollos! Efoe mi de foe Kefas! Efoe mi de foe Kristus!

23 Les 3 - I Korintiers 23 Paulus no soekoe positie 13. Kristus de prati pisi-pisi? Dem ben kruisi Paulus foe oen ede? Efoe oen ben teki dopoe na ini da nem foe Paulus? 14. Mi gi Gado grantangi dati mi no ben dopoe no wan foe oenoe, boiti Crispus nanga Gajus; 15. So dati no wan soema sa taki dati mi ben dopoe na ini mi egi nem. 16. En mi ben dopoe da famiri foe Stefanus toe; moro fara, mi no sabi efoe mi ben dopoe iniwan trawan.

24 Da troe leider de Kristus Kristus de da hede foe da kerki Wi no moesoe prati na ini groepoe so wan fasi dati wi prati da skin foe Kristus Les 3 - I Korintiers 24

25 Les 3 - I Korintiers 25 Dopoe no de verloesoe! I Kor. 1:17. Bikasi Kristus no ben seni mi kom foe dopoe, ma foe preiki da boen njoensoe; no nanga koni foe woortoe; noso mi sa meki da kruisi foe Kristus tron wan soso sani. A no de wroko, ma bribi tapoe Kristus Efoe a de wroko (leki dopoe), dan da kruisi tron wan soso sani

26 Les 3 - I Korintiers 26 Libisoema koni & Gado koni I Kor. 1:18. Bikasi foe preiki da kruisi de wan lausani gi dem soema disi de lasi; ma gi wi disi ben verloesoe, a de da krakti foe Gado. 19. Bikasi a de skrifi taki: Mi sa figi da sabi foe dem sabiman poeroe, en Mi sa meki da koni foe dem koniman tron noti. 20. Pe da sabiman de? Pe da meester foe wet de? Pe da takiman foe disi grontapoe de? Gado no ben meki da sabi foe da grontapoe disi tron wan dom sani?

27 Da kruisi sori wi wanlo sani Da kruisi sori wi dati wi de lasi sondari Da kruisi sori wi fa Gado lobi wi so tee Disi de agensi da koni foe libisoema; no wan foe dem ben sa prakseri so wan fasi foe verloesoe libisoema En Gado wroko doro preiki – efoe joe bribi, dan joe feni verloesoe Les 3 - I Korintiers 27

28 Les 3 - I Korintiers 28 Kristus – da sabi foe Gado I Kor. 1:20. Pe da sabiman de? Pe da meester foe wet de? Pe da takiman foe disi grontapoe de? Gado no ben meki da sabi foe da grontapoe disi tron wan dom sani? 21. Bikasi nanga da koni foe Gado, di grontapoe nanga hem koni no ben sabi Gado, Gado ben prisiri nanga da soso-fasi foe preiki foe verloesoe dem soema disi de bribi

29 Les 3 - I Korintiers 29 Kristus – da sabi foe Gado I Kor. 1:22. Bikasi dem Djoe wani wan marki, en dem Grieki soekoe sabi; 23. Ma wi preiki Kristus disi ben kruisi; nanga disi, dem Djoe naki dem foetoe fadon, en dem Grieki feni disi wan soso sani; 24. Ma gi dem disi Gado kari, dem Djoe soema nanga so srefi dem Grieki soema, Kristus de da krakti foe Gado nanga da sabi foe Gado. A moesoe de da Jeje foe Gado disi kari na da hati foe libisoema foe teki da woortoe

30 Les 3 - I Korintiers 30 Dem swaki sani foe grontapoe tron da krakti foe Gado I Kor. 1:25. Bikasi da soso-fasi foe Gado de koni moro leki libisoema; en da swaki-fasi foe Gado de tranga moro leki libisoema. 26. Bikasi oen kan si fa Gado ben kari oen, brada; fa A no ben kari foeroe sabiman na libisoema fasi, no foeroe makti man, no foeroe fesiman; Gado ben wroko doro wan eenvoudig boskopoe disi de tranga moro leki libisoema koni

31 Les 3 - I Korintiers 31 Dem swaki sani foe grontapoe tron da krakti foe Gado I Kor. 1:27. Ma Gado ben verkisi dem soso sani foe grontapoe foe dangra dem sabiman; en Gado ben verkisi dem swaki sani foe grontapoe foe dangra dem sani disi de makti;

32 Les 3 - I Korintiers 32 Gado poti wi na ini Kristus I Kor. 1:28. En Gado ben verkisi dem lagi sani foe grontapoe, nanga dem veragti sani, ja, nanga dem sani disi no de noti, foe meki dem sani disi de kaba moesoe tron noti; 29. So dati no wan libisoema sa prodo na Hem fesi. Dem bigi sani foe grontapoe sa opo da skin-fasi; ma dem lagi sani foe gron- tapoe opo da krakti foe Gado

33 Les 3 - I Korintiers 33 Dem veragti sani Wan tiki wini Egypti Wan tiki opo da Redi Zee en tapoe hem, en tjari watra komopo foe wan ston Wan kopro sneki genees soema Wan pikin groepoe fisiman en tra lagi soema drai grontapoe ondrosei go na loktoe

34 Les 3 - I Korintiers 34 Gado poti wi na ini Kristus I Kor. 1:30. Ma foe Hem, oen de na ini Kristus Jezus, disi Gado ben meki tron sabi nanga gerechtigheid nanga santa- fasi nanga verloesoe gi wi; 31. So dati, so leki a de skrifi kaba taki: Da soema disi prodo, meki hem prodo na ini Masra.

35 Les 3 - I Korintiers 35 Gado poti wi na ini Kristus Wi no poti wisrefi drape, ma Gado doe so Kristus de Sabi, even da… Gerechtigheid Santa fasi Verloesoe Soema wi moesoe prodo na ini? Na ini Masra Jezus Kristus!

36 Jezus Kristus de wi Gerechigheid – na presi foe wi egi wroko, disi de leki fisti krosi, da gerechtigheid foe Kristus Santa-fasi – seti aparti foe sondoe, fisti fasi, pori foe grontapoe Verloesoe – Jezus Kristus ben bai wi fri nanga Hem broedoe Les 3 - I Korintiers 36

37 Les 3 - I Korintiers 37 Paulus no gebruiki libisoema koni I Kor. 2:1. En brada, di mi ben kom na oen, mi no ben kom nanga boen bigi woortoe foe taki efoe sabi, di mi ben taigi oen da getuigi foe Gado. 2. Bikasi mi ben meki wan besroiti kaba foe mi no sa sabi noti na oen mindri boiti Jezus Kristus, Hem disi dem ben kruisi. 3. En mi ben de nanga oen na ini swaki-fasi nanga frede en nanga foeroe beifi. 4. En mi taki nanga mi preiki no ben de nanga switi woortoe foe libisoema sabi, ma foe sori da Jeje nanga krakti; 5. Foe oen bribi no sa tan na ini da sabi foe libisoema, ma na ini da krakti foe Gado.

38 Les 3 - I Korintiers 38 Paulus fasi foe wroko Paulus ben abi bigi skoro papiera Paulus ben abi bigi libisoema koni Paulus taki: Mi sa wroko soso nanga da koni foe Gado nomo A sori hemsrefi na ini da preiki foe da kruisi! Disi de Gado krakti, en no libisoema krakti Da boskopoe disi nomo kan sari foe verloesoe soema

39 Da kruisi sori Fa wi libisoema pori te wi wani kiri da Gado disi ben meki da heelal – efoe foe jagi hem poeroe foe wi libi. Ma na ini lobi, Gado ben meki wi ogridoe tron wan ofrandi foe sondoe Dan fa wi kan tai wisrefi nanga da grontapoe disi ben kruisi Jezus Kristus? Les 3 - I Korintiers 39

40 Les 3 - I Korintiers 40 Libisoema koni no de noti I Kor. 2:6. Tokoe, wi taki da sabi disi na mindri foe dem soema disi de volmaakt kaba; tokoe no da sabi foe disi grontapoe, efoe foe dem fesiman foe disi grontapoe, disi sa tron noti; 7. Ma wi taki da sabi foe Gado na ini wan kibri-tori, da kibri-sabi disi Gado ben besroiti kaba foe wi glori ede fosi grontapoe ben meki; 8. Disi no wan foe dem fesiman foe disi grontapoe ben sabi; bikasi efoe dem ben sabi dati, dem no ben sa kruisi da Masra foe glori. Libisoema koni ben kruisi da Masra foe glori na presi foe aanbegi Hem!

41 Les 3 - I Korintiers 41 San Gado wani gi wi… I Kor. 2:9. Ma so leki a de skrifi taki: Ai no ben si, en jesi no ben jere, en noiti a ben go na ini da hati foe libisoema, san disi Gado ben meki klari kaba gi dem soema disi lobi Hem. 10. Ma Gado ben sori dem na wi nanga Hem Jeje, bikasi da Jeje soekoe alasani, ja, dem dipi sani foe Gado. Gado wani doe bijzonder sani gi wi Dem sani wi no kisi doro wi egi froestan – ma doro da Jeje foe Gado

42 Wi moesoe kom volmaakt Gado abi dipi sani foe wi kan leri doro Hem jeje. Grontapoe noiti sa leri dem. Dem OT santawan no ben sabi foeroe foe dem sani – ma dem de foe wi kom froestan now Les 3 - I Korintiers 42

43 Les 3 - I Korintiers 43 Wi abi da Jeje foe Gado… I Kor. 2:11. Bikasi soema sabi dem sani foe wan libisoema, boiti da jeje foe da soema disi de na hem ini? So srefi, no wan libisoema sabi dem sani foe Gado, boiti da Jeje foe Gado. 12. Now wi no ben kisi da jeje foe grontapoe, ma da Jeje disi de foe Gado, foe wi kan sabi dem sani disi Gado de gi wi na wan fri-fasi. 13. Wi taki abra dem sani disi toe, no na ini dem woortoe disi libisoema sabi de leri, ma disi da Santa Jeje de leri; en wi loekoe na jeje sani nanga da jeje. Wi ben kisi da Jeje foe Gado so dati wi kan froestan dem sani foe Gado

44 Lobiwan, meki wi aksi da Santa Jeje foe jepi wi Gado gi wi da Santa Jeje foe jepi wi froestan dem sani foe Gado Ma foeroe leisi, wi poti vertrouw tapoe wi egi koni nanga wi egi prakseri. Meki wi aksi da Santa Jeje srefi foe opo wi froestan en sori wi da waarheid Paulus bribi dati ibri woortoe komopo foe Gado Les 3 - I Korintiers 44

45 Gado ben meki libisoema Adam fosi a fadon: Jeje – contact nanga Gado, basi Sieli – prakseri, emotie, wil Skin – lichaam Adam di a ben fadon Sieli – tron basi now Skin – pori saf’safri Jeje – a fadon, no functie moro Les 3 - I Korintiers 45

46 Fa libisoema de now Dem emotie de zeer belangrijk Ibri sondoe klop nanga emotie – en a poti wisrefi na fesi Drie sortoe libisoema de Da natuurlijk man Da geestelijk man Da vleselijk man Les 3 - I Korintiers 46

47 Da natuurlijke man A kan de wan boen soema, so langa dati hem egi wani kom na fesi A kan leri dati foe libi wan rustig, eerlijk libi de moro boen gi hem Som leisi a prisiri foe jepi trawan Som go na fisti libi Ma ala toe de lasiwan… a moesoe gebore njoen baka Les 3 - I Korintiers 47

48 Da vleselijk man A gebore njoen baka, ma a libi volgens da sieli leki basi. A no meki da Jeje tron basi A kan gro, ma a no gro leki fa a moesoe gro leki wan Kristen A de switi te leki wan sani pasa disi a no lobi, en dan stree de kom, djaroesoe, prati, Les 3 - I Korintiers 48

49 Da Jeje man A waka wan tra fasi bikasi da Jeje foe Gado tiri hem. A libi foe gi Gado glori. A libi nanga tra prioriteiten Joe moesoe gi joe wani 100% na Gado foe gi Gado prisiri Les 3 - I Korintiers 49

50 Les 3 - I Korintiers 50 Joe moesoe abi da Jeje foe froestan dem sani foe da Jeje… I Kor. 2:14. Ma da soema sondro da Jeje no kan kisi dem sani foe da Jeje foe Gado, bikasi dem de dom sani gi hem, en a no man sabi dem, bikasi joe moesoe sabi dem sani nanga da Jeje. 15. Ma da soema nanga da Jeje kan kroetoe alasani; tokoe, no wan libisoema de kroetoe hem. 16. Bikasi soema sabi da prakseri foe Masra, foe a kan leri Hem? Ma wi abi da prakseri foe Kristus. Sondro da Jeje joe no man froestan sani foe da Jeje Wi abi da prakseri foe Kristus srefi!

51 Les 3 - I Korintiers 51 Skin-fasi bribisoema kan de toe I Kor. 3:1. Brada, mi no ben kan taki gi oen leki jeje-soema, ma leki skin-fasi soema, leki dem njoen-gebore pikin na ini Kristus srefi. 2. Mi ben gi oen merki foe dringi, en mi no ben gi oen meti foe njan, bikasi fosi oen no ben man verdrage hem, en tokoe now oen no man verdrage hem ete.

52 Les 3 - I Korintiers 52 Skin-fasi bribisoema kan de toe I Kor. 3:3. Bikasi oen de na skin-fasi ete; bikasi djaroesoe nanga stree nanga prati de na oen mindri; oen no de skin- fasi, en waka leki soso libisoema?

53 Les 3 - I Korintiers 53 Drie sortoe soema de Bribiwan disi waka na ini da Jeje Bribiwan disi waka na ini skin-fasi Lasiwan Na ini da dorosei libi, dem bribiwan disi waka skin-fasi gersi dem lasiwan, ma dem bestemming de hemel bikasi dem de bribiwan – ma dem beloning sa de pikinso nomo

54 Les 3 - I Korintiers 54 Djaroesoe en stree = skin-fasi I Kor. 3:4. Bikasi efoe da wan taki: Mi de foe Paulus, en da trawan taki: Mi de foe Apollos, oen no de na ini skin-fasi ete? 5. Soema na Paulus dan, en soema na Apollos, boiti dem dinari disi sori oen fa foe kom na bribi, so leki Gado gi na ibri soema? 6. Mi ben prani, en Apollos ben nati da gron, ma Gado ben meki hem gro. 7. We dan, da soema disi prani no de noti, en da soema disi nati da gron no de noti, ma Gado disi meki hem gro. Gi glori na Gado

55 Les 3 - I Korintiers 55 Eenheid na ini da wroko I Kor. 3:8. Now da soema disi prani nanga da soema disi nati da gron de wan; en ibri soema sa kisi hem egi paiman foe dem wroko disi a ben doe. 9. Bikasi wi de wrokoman makandra nanga Gado; oen de da gron foe Gado; oen de da oso foe Gado.

56 Toe gevaar Da dinari opo so dati dem no si da glori foe da Masra moro Da dinari pori fasi sa meki dem soema trowe da boskopoe foe da Masra Les 3 - I Korintiers 56

57 Les 3 - I Korintiers 57 Da Kroetoe-stoeroe foe Kristus I Kor. 3:10. So leki da gnade foe Gado ben gi mi, leki wan koni bouw-meester mi ben seti da fondamenti, en wan trawan ben bouw na hem tapoe. Ma meki ibri soema loekoe boen fa a de bouw na hem tapoe. 11. Bikasi no wan soema kan seti wan tra fondamenti boiti da wan disi ben seti kaba, disi de Jezus Kristus. Da fondamenti de Jezus Kristus!

58 Paulus sori da kerki leki toe sani Fosi, a de leki wan prani gron. Difrenti soema wroko tapoe hem foe meki hem gro boen Di foe toe – a de leki wan tempel. Ma wi moesoe loekoe boen foe bouw na da juisti fasi - zeker niet nanga djaroesoe, stree, enz (denki foe da toren foe Babel) Les 3 - I Korintiers 58

59 Les 3 - I Korintiers 59 Da kroetoe-stoeroe foe Kristus I Kor. 3:12. Now efoe iniwan soema bouw na tapoe da fondamenti disi nanga gowtoe, sorfoe, diri ston, oedoe, drei grasi, efoe aleisi boeba; 13. Ibriwan soema wroko sa kom na krin, bikasi da dei sa sori dati; bikasi da faja sa sori hem, bikasi a sa kom na krin nanga faja; en da faja sa tesi ibri soema wroko, foe si sortoe wroko a de. 14. Efoe iniwan soema wroko sa tan disi a ben bouw na tapoe, dan a sa kisi hem paiman. 15. Ma efoe iniwan soema wroko sa bron, dan a sa lasi dati, ma hemsrefi sa feni verloesoe, tokoe so leki doro faja

60 Les 3 - I Korintiers 60 San na da Kroetoe-Stoeroe foe Kristus? A no de foe si efoe wi sa go na hel – Jezus pai foe wi sondoe tapoe da kruisi A no de foe figi wi sondoe poeroe leki dem taki foe vagevuur – dem de na ondro da broedoe foe Jezus Kristus A de foe kisi da belonging disi Gado srefi pramisi foe gi wi foe dini Hem!

61 Les 3 - I Korintiers 61 Soema sa kom na da kroetoe- stoeroe foe Kristus? Ibri bribiwan Ma soso bribiwan II Kor. 5:10. Bikasi wi alamala moesoe kom na fesi foe da kroetoe-stoeroe foe Kristus, foe ibri soema sa kisi dem sani disi a ben doe na ini hem skin, so leki a ben doe, efoe boen, efoe ogri. Da woortoe ogri = soso sani, waarde- loos

62 Les 3 - I Korintiers 62 Fa Gado wroko nanga wi Fosi wi ben drai wi libi, Gado ben wroko nanga wi leki sondari Di wi ben drai wi libi, ma wi de dja ete, Gado wroko nanga wi leki Hem pikin Na ini da toekomst, Gado sa wroko nanga wi leki Hem dinari – da bema- stoeroe foe Kristus

63 Les 3 - I Korintiers 63 Soema sa taki gi wi? Romeini 14:10. Ma foe san'ede joe kroetoe joe brada? En foe san'ede joe loekoe na joe brada leki a de lagi? Bikasi wi alamala sa tanapoe na fesi foe da kroetoe-stoeroe foe Kristus.11. Bikasi a de skrifi taki: So leki Mi de libi: so Masra de taki: Ibri kindi sa boigi gi Mi, en ibri tongo sa bekenti na Gado.12. We dan, ibriwan foe wi moesoe taki foe hemsrefi na fesi foe Gado.

64 Les 3 - I Korintiers 64 Soema sa kroetoe wi? Jn. 5:22. Bikasi da Tata no kroetoe no wan libisoema, ma A ben gi ala kroetoe abra na da Pikin; 23. Foe ala soema sa gi da Pikin bigi nem so leki dem gi da Tata bigi nem. Da soema disi no gi bigi nem na da Pikin no gi bigi nem toe na da Tata disi ben seni Hem kom. Soema? = Jezus Kristus!

65 Les 3 - I Korintiers 65 Dem kroetoe na fesi Kroetoe-stoeroe foe Kristus Na ini da tem foe bigi trobi A de na loktoe A de gi soso bribiwan Bigi Weti Troon kroetoe Baka da 1000 jari koninkrijk foe Kristus Hemel nanga grontapoe ben lowe A de gi soso lasiwan

66 Les 3 - I Korintiers 66 Dem kroetoe na fesi Kroetoe-stoeroe foe Kristus A de gi beloning na dem santawan Dem sa tan na ini hemel Bigi Weti Troon kroetoe A de gi strafoe na dem lasiwan Dem sa tan na ini hel

67 Les 3 - I Korintiers 67 Fa Jezus sa koti kroetoe I Kor. 3:10. So leki da gnade foe Gado ben gi mi, leki wan koni bouw-meester mi ben seti da fondamenti, en wan trawan ben bouw na hem tapoe. Ma meki ibri soema loekoe boen fa a de bouw na hem tapoe. 11. Bikasi no wan soema kan seti wan tra fondamenti boiti da wan disi ben seti kaba, disi de Jezus Kristus.

68 Les 3 - I Korintiers 68 Fa Jezus sa koti kroetoe I Kor. 3:11. Bikasi no wan soema kan seti wan tra fondamenti boiti da wan disi ben seti kaba, disi de Jezus Kristus. Da fondamenti de Kristus Efoe joe no drai joe libi, dan joe no bouw tapoe Jezus, en joe no sa kisi noti!

69 Les 3 - I Korintiers 69 Fa Jezus sa koti kroetoe I Kor. 3:12. Now efoe iniwan soema bouw na tapoe da fondamenti disi nanga gowtoe, sorfoe, diri ston, oedoe, drei grasi, efoe aleisi boeba; 13. Ibriwan soema wroko sa kom na krin, bikasi da dei sa sori dati; bikasi da faja sa sori hem, bikasi a sa kom na krin nanga faja; en da faja sa tesi ibri soema wroko, foe si sortoe wroko a de. Jezus sa loekoe na dem wroko nanga dem faja-ai foe Hem!

70 Les 3 - I Korintiers 70 Siksi sortoe wroko Drie sortoe sa kom moro krin na ini da faja – gowtoe, sorfoe, en diri ston Da faja sa krin dem so dati dem abi moro bigi waarti Wan oso sa moi te joe bouw nanga so wan diri sani… Drie sortoe sani sa tron soso asisi, en dem sa lasi. Joe no bouw noti nanga asisi

71 Les 3 - I Korintiers 71 Joe sa go na hemel, ma nanga soso anoe… I Kor. 3:14. Efoe iniwan soema wroko sa tan disi a ben bouw na tapoe, dan a sa kisi hem paiman. 15. Ma efoe iniwan soema wroko sa bron, dan a sa lasi dati, ma hemsrefi sa feni verloesoe, tokoe so leki doro faja. A no taki dati joe bron joe sondoe gowe A taki dati disi krini dem wroko foe joe

72 Les 3 - I Korintiers 72 Da hati foe wi de belangrijk I Tess. 2:4. Ma so leki Gado ben vertrouw wi nanga da boen njoensoe, so wi taki, no foe meki libisoema kisi prisiri, ma foe gi Gado prisiri, disi de tesi wi hati. Efesi 6:6. No foe meki dem ai loekoe na oen leki boen dinari foe gi libisoema prisiri, ma leki dinari foe Kristus, disi doe da wani foe Gado komopo foe oen hati,

73 Les 3 - I Korintiers 73 Gado wani si efoe wi de vertrouw I Kor. 4:1. Dem soema moesoe loekoe na wi leki dinari foe Kristus, en soema disi abi frantwoortoe foe dem kibri-tori foe Gado. 2. Moro fara, a de wan plikti foe wan dinari, dati dem feni hem getrouw.

74 Les 3 - I Korintiers 74 San Jezus sa kroetoe? Fa wi wroko nanga bribiwan: Heb. 6:10 Bikasi Gado disi de regtvaardiki no sa frigiti fa oen wroko na ini lobi, disi oen ben sori foe Hem nem ede, di oen ben dini dem santawan, en oen dini doro ete

75 Les 3 - I Korintiers 75 San Jezus sa kroetoe? Fa wi wroko nanga bribiwan: Mt. 10:41. Da soema disi teki wan profeti na ini da nem foe da profeti sa kisi da paiman foe wan profeti, en da soema disi de teki wan regtvaardiki man na ini da nem foe wan regtvaardiki man sa kisi da paiman foe wan regtvaardiki soema. 42. En ibri soema disi sa gi wan foe dem pikinnengre disi wan kan kowroe watra foe dringi nomo na ini da nem foe wan discipel, foe troe Mi taki gi oen taki: A no sa lasi hem paiman kwet'kweti.

76 Les 3 - I Korintiers 76 A sa kroetoe fa wi sori frantwoortoe na ini wi wroko Heb. 13:17 Gi jesi na dem soema disi de basi na oen tapoe, en saka oensrefi na dem ondro, bikasi dem moesoe sorgoe foe oen sieli, bikasi dem abi da frantwoortoe, so dati dem kan doe dati nanga prisiri, en no nanga sari-hati; bikasi dati no sa tjari wini gi oen. Jakobus 3:1. Mi brada, no meki foeroe foe oen tron leriman, di oen sabi dati wi sa kisi da moro hebi kroetoe.

77 Les 3 - I Korintiers 77 A sa kroetoe fa wi wroko nanga dem talenti disi Gado gi wi I Pet. 4:10. So leki ibri soema ben kisi da presenti, da wan moesoe dini trawan nanga da srefi presenti, leki boen wrokoman foe da bigi gnade foe Gado. Membre dem tori foe dem talenti (Mt. 25) & 10 pontoe (Lk. 19) Dem soema disi ben wroko ben kisi paiman, ma da man disi ben beri da presenti ben kisi strafoe

78 Les 3 - I Korintiers 78 A sa kroetoe fa wi wroko nanga wi moni II Kor. 9:6. Ma disi mi taki: Da soema disi de prani weiniki sa koti weiniki toe; en da soema disi de prani foeroe sa koti foeroe toe. 7. Meki ibri soema gi so leki hem wani na ini hem hati, no nanga dwingi, efoe leki a de fanowdoe nomo; bikasi Gado lobi da soema disi gi nanga prisiri. 8. En Gado abi makti foe meki ala gnade kom foeroe gi oen; so dati alatem oen sa abi nofo na ini alasani so dati oen kan doe foeroe foe ibri boen wroko.

79 Les 3 - I Korintiers 79 A sa kroetoe fa wi wroko nanga wi tem Efesi 5:16. Bai da tem baka, bikasi dem dei de takroe. I Petrus 1:17. En efoe oen kari na oen Tata, da Soema disi no loekoe na soema persoon te A kroetoe ibri soema wroko, dan oen moesoe pasa oen tem dja na grontapoe nanga frede.

80 Les 3 - I Korintiers 80 A sa kroetoe fa wi pina foe Kristus ede Mt. 5:10. Blesi foe dem soema disi kisi trobi bikasi foe gerechtigheid ede; bikasi dem sa abi da kownoekondre foe hemel. 11. Blesi foe oen, te soema sa kosi oen, en vervolgoe oen, en taki ala sortoe leitori agensi oen, bikasi foe Mi ede. 12. Oen moesoe breiti en prisiri toemoesi, bikasi oen sa kisi wan bigi paiman foe dati na ini hemel; bikasi so srefi dem ben doe ogri na dem profeti disi ben de na oen fesi.

81 Les 3 - I Korintiers 81 Wi abi 5 kroon foe kisi I Kor. 9:25. En ibri soema disi proberi foe wini da stree de dwingi hemsrefi na ini alasani. Now dem doe disi foe kisi wan kroon disi sa pori, ma wi doe so foe kisi wan kroon disi noiti sa pori. 26. Foe dat'ede mi lon na so wan fasi dati mi no degedege; mi no feti na wan fasi disi gersi wan soema disi de feti nanga da loktoe. 27. Ma mi dwingi mi skin, en mi meki hem saka na mi ondro; noso na iniwan fasi di mi ben preiki gi tra soema, dem ben sa poti misrefi na sei.

82 Les 3 - I Korintiers 82 Da kroon disi noiti pori Dem atleet ben wroko tranga omeni jari foe wini wan kroon foe wantoe dei nomo – dem meki hem foe blati Ma wi wroko nanga dwingi wi owroe skin natuur foe kisi wan kroon disi noiti pori

83 Les 3 - I Korintiers 83 Da kroon foe prisiri I Tess. 2:19. Bikasi san de wi hopoe efoe wi prisiri efoe wi kroon foe prisiri? A no de oen na da fesi foe wi Masra Jezus Kristus te A sa kom baka? 20. Bikasi oen de wi glori nanga wi prisiri. Disi de da kroon gi soema disi wini sieli gi Jezus Kristus

84 Les 3 - I Korintiers 84 Zielenwinnen Daniel 12:3. En dem soema disi abi koni sa skijn leki da brinki foe dem stari, en dem soema disi de drai foeroe soema kom na gerechtig- heid sa brinki leki dem stari foe teego.

85 Les 3 - I Korintiers 85 Da kroon foe libi Jakobus 1:12. Blesi foe da soema disi hori doro na ini tesi; bikasi te a ben kisi tesi kaba, a sa kisi da kroon foe libi, disi Masra ben pramisi foe gi dem soema disi lobi Hem. Da kroon foe libi de gi dem soema disi hori doro, en dem no stop, dem no kom weri foe dini Masra Jezus Kristus

86 Les 3 - I Korintiers 86 Hori doro na ini joe wroko I Kor. 15:57. Ma grantangi foe Gado, disi ben meki wi tron winiman doro wi Masra Jezus Kristus. 58. Foe dat'ede, mi lobi brada, tan faste, no seki, ma doe foeroe wroko alatem na ini Masra, bikasi oen sabi taki oen wroko na ini Masra no de foe soso.

87 Les 3 - I Korintiers 87 Da kroon foe gerechtigheid I Tim. 4:8. Na fesi, da kroon foe gerechtigheid tan klari gi mi, disi Masra, da regtvaardiki kroetoeman, sa gi mi na da dei dati; en no na mi wawan, ma na ala dem soema toe disi lobi fa A sa sori Hemsrefi. Da kroon foe gerechtigheid – gi dem soema disi lobi fa Jezus sa kom baka

88 Les 3 - I Korintiers 88 Fa foe lobi da kom baka foe Jezus I Jn. 3:2. Lobiwan, now wi de dem pikin foe Gado, en a no sori san wi sa de ete; ma wi sabi dati te A sa sori Hemsrefi baka, wi sa gersi Hem, bikasi wi sa si Hem leki fa A de. 3. En ibri soema disi abi da hopoe disi na hem ini de krini hemsrefi, so leki A de krin.

89 Les 3 - I Korintiers 89 Da kroon foe glori I Petrus 5:2. Gi njanjan na dem skapoe foe Gado disi de na oen mindri, en loekoe dem boen, no nanga dwingi, ma nanga oen fri wani; no foe kisi goedoe, ma nanga da wani foe oen hati; 3. No prei basi na tapoe da erfenis foe Gado, ma de leki wan eksempre gi dem skapoe, 4. En te da hede Skapoeman sa kom, oen sa kisi wan kroon foe glori disi noiti sa pori. Disi de gi dem herder disi loekoe na wan groepoe soema, foe bouw dem op geestelijk

90 Les 3 - I Korintiers 90 Som soema sa lasi dem blesi I Kor. 3:15. Ma efoe iniwan soema wroko sa bron, dan a sa lasi dati, ma hemsrefi sa feni verloesoe, tokoe so leki doro faja. II Jn. 8. Loekoe boen na oensrefi, foe wi no lasi dem sani disi wi ben doe kaba, ma dati wi sa kisi wan heri paiman. Kol. 2:18. No gi wan soema pasi foe kori oen, en foefoeroe oen paiman nanga wan falsi saka-fasi en foe aanbegi engel

91 Les 3 - I Korintiers 91 Som soema sa kisi sjem I Jn. 2:28. En now, pikinnengre, tan na Hem ini, so dati te A sa kom baka, wi kan abi dek'ati, en wi no sa kisi sjem na Hem fesi te A sa kom baka.

92 Les 3 - I Korintiers 92 meki joesrefi klari foe da kom baka foe Jezus: Libi foe sani foe teego, en no foe grontapoe Mt. 6:19. Oen no moesoe soekoe foeroe goedoe na grontapoe, pe mot nanga verroestoe kan pori dem, en pe foefoeroeman kan kom foefoeroe; 20. Ma oen moesoe soekoe goedoe na ini hemel, pe mot nanga verroestoe no kan pori dem, en pe foefoeroeman no man kom foefoeroe: 21. Bikasi pe oen goedoe de, na drape oen hati sa de toe.

93 Les 3 - I Korintiers 93 Libi foe sani foe teego, en no foe grontapoe II Kor. 4:17. Bikasi wi lekti pina de foe wantoe momenti nomo, disi wroko wan moro bigi wegi foe da glori foe teego gi wi; 18. Te wi no loekoe na dem sani disi wi kan si, ma na dem sani disi wi no man si; bikasi dem sani wi kan si de foe wan pisi tem nomo, ma dem sani disi wi no kan si de foe teego.

94 Les 3 - I Korintiers 94 Meki klari – Gi Gado glori… I Kor. 10:31. Foe dat'ede, alasani disi oen njan efoe dringi, en alasani disi oen doe, doe alasani foe gi glori na Gado.

95 Les 3 - I Korintiers 95 Meki klari – Krini joesrefi I Jn. 3:2. Lobiwan, now wi de dem pikin foe Gado, en a no sori san wi sa de ete; ma wi sabi dati te A sa sori Hemsrefi baka, wi sa gersi Hem, bikasi wi sa si Hem leki fa A de. 3. En ibri soema disi abi da hopoe disi na hem ini de krini hemsrefi, so leki A de krin.

96 Les 3 - I Korintiers 96 Meki klari – Hori pasensi Jakobus 5:8. Oen moesoe hori pasensi toe; meki oen hati tan faste; bikasi da tem te Masra sa kom de krosibei.

97 Les 3 - I Korintiers 97 Gado srefi sa jepi wi I Tess. 3:12. En Masra moesoe meki oen lobi kom moro bigi en moro foeroe gi dem trawan, en gi ala libisoema, so leki wi abi gi oen; 13. So dati A kan meki oen hati tan faste, sondro foutoe na ini santa fasi na fesi foe Gado wi Tata, na da kom baka foe wi Masra Jezus Kristus nanga ala Hem santawan.

98 Les 3 - I Korintiers 98 Wi skin de wan tempel I Kor. 3:16. Oen no sabi dati oen de da tempel foe Gado, en dati da Jeje foe Gado de libi na oen ini? 17. Efoe iniwan soema pori da tempel foe Gado, Gado sa figi hem poeroe; bikasi da tempel foe Gado de santa, en oen de da tempel dati. Wan tempel de pe wan gado de tan Dja da tempel de da kerki, da skin foe Kristus

99 No pori da kerki Wi moesoe loekoe boen. Gado srefi sa kroetoe dem soema disi broko hem tempel Les 3 - I Korintiers 99

100 Les 3 - I Korintiers 100 No kori wisrefi I Kor. 3:18. No meki iniwan soema kori hemsrefi. Efoe iniwan soema na oen mindri sori hemsrefi foe abi da sabi foe disi grontapoe, meki hem tron wan dom soema, foe a kan abi (troe) sabi. 19. Bikasi da sabi foe disi grontapoe de dom prakseri na Gado. Bikasi a de skrifi kaba taki: A kisi dem sabiman na ini dem egi koni. 20. En wan leisi baka taki: Masra sabi dem prakseri foe dem sabiman, dati dem de soso prakseri.

101 Les 3 - I Korintiers 101 Wi kori wisrefi te wi teki grontapoe sabi leki troe sabi Grontapoe sabi de dom na ai foe Gado, en soso sani Te wi doe dati, wi kori wisrefi Te wi taki wi no ben doe sondoe wi kori wisrefi toe Da hati foe wi kan kori wi gemakkelijk Da soema disi pori da tempel – Pori = phtheiro = falsi leri efoe leriman

102 Les 3 - I Korintiers 102 Glori na ini Gado I Kor. 3:21. Foe dat'ede no meki iniwan soema gi glori na libisoema. Bikasi alasani de foe oen; 22. Efoe Paulus efoe Apollos, efoe Kefas, efoe grontapoe, efoe libi, efoe dede, efoe sani foe tide, efoe sani foe dem dei na fesi; alasani de foe oenoe; 23. En oen de foe Kristus; en Kristus de foe Gado. Gado moesoe kisi ala glori en bigi nem, bikasi alasani de foe Hem

103 Wi de mede-erfgenaam nanga Kristus Alasani de na ini Kristus Na ini Romeini, a sori dati wi de mede- erfenaam nanga Hem Les 3 - I Korintiers 103

104 Les 3 - I Korintiers 104 Wan dinari moesoe de getrouw I Kor. 4:1. Dem soema moesoe loekoe na wi leki dinari foe Kristus, en soema disi abi frantwoortoe foe dem kibri-tori foe Gado. 2. Moro fara, a de wan plikti foe wan dinari, dati dem feni hem getrouw. A abi frantwoortoe foe dem kibri-tori A abi wan plikti – dati a de getrouw

105 Paulus gebruiki wan tra nem A no gebruiki da nem doulos, disi taki foe wan dinari leki wan slafoe so… A sori wan nem foe wan man disi dem poti nanga spesroetoe frantwoortoe abra sani Les 3 - I Korintiers 105

106 Les 3 - I Korintiers 106 Soema sa kroetoe? Masra Jezus I Kor. 4:3. Ma na mi a de wan pikin sani dati oen sa kroetoe mi, efoe iniwan soema sa kroetoe mi; foe troe, mi no kroetoe misrefi. 4. Bikasi mi no sabi noti foe misrefi, tokoe, mi no kom regtvaardiki nanga dati, ma Hem disi kroetoe mi de MASRA.

107 Les 3 - I Korintiers 107 Soema sa kroetoe? Masra Jezus Paulus no broko hede fa libisoema kroetoe A no kroetoe hemsrefi Leki libisoema, wi mankeri da koni foe koti wan juisti kroetoe. Ma Gado kroetoe leti A broko hede foe da kroetoe foe Kristus

108 Les 3 - I Korintiers 108 Jezus sa kroetoe 5. Foe dat'ede no kroetoe noti na fesi foe da tem, te leki MASRA sa kom, disi sa tjari ala dem kibri sani foe doengroe kom na ini da leti, en disi sa meki ala dem rai foe da hati kom na krin, en dan ibri soema sa abi da prijse foe Gado. Jezus sa kroetoe wi na da juisti tem Ibri soema sa kisi da juisti paiman

109 Les 3 - I Korintiers 109 No opo tra libisoema efoe joesrefi I Kor. 4:6. En dem sani disi, mi brada, na gersi- fasi mi ben taki abra Apollos nanga misrefi foe oen ede; so dati oen sa leri na ini wi dati oen no moesoe denki foe libisoema moro hei leki disi skrifi kaba, dati no wan foe oen sa kisi bigi- membre agensi trawan. 7. Bikasi soema meki oen difrenti foe trawan? En san oen abi disi soema no ben gi oen kaba? Now efoe soema ben gi hem na oen, dan oen sa prodo leki soema no ben gi hem na oen kaba?

110 Les 3 - I Korintiers 110 Membre joesrefi Alasani ben komopo foe Gado A de Gado disi gi joe joe talenti Joe de wan dinari, en joe abi frantwoortoe foe san joe doe nanga san Gado gi joe

111 Les 3 - I Korintiers 111 Dem apostel de voorbeeld I Kor. 4:8. Now oen de foeroe, now oen de goedoe, oen ben basi leki kownoe sondro wi; en mi winsi dati oen ben sa de basi, foe wi ben sa de basi toe nanga oen. 9. Bikasi mi denki dati Gado ben seti wi, dem apostel, laasti leki soema dem besroiti moesoe dede; bikasi dem meki wi tron wan sani disi grontapoe nanga dem engel nanga dem libisoema sa loekoe na tapoe.

112 Les 3 - I Korintiers 112 Fa da wroko foe wan apostel de I Kor. 4:10. Wi de dom soema foe Kristus ede, ma oen de koni na ini Kristus; wi de swaki, ma oen de tranga; oen abi bigi nem, ma dem veragti wi. 11. Te leki da joeroe disi, wi abi angribere nanga dreiwatra, en wi de nanga soso skin, en dem naki wi; en wi no abi wan soifri tanpresi; Da pina, en da fasi disi grontapoe veragti dem, de san joe verwakti leki wan apostel

113 Les 3 - I Korintiers 113 Grontapoe trowe dem apostel I Kor. 4:12. Wi wroko nanga wi egi anoe. Dem kosi wi, ma wi blesi baka; dem pina wi, ma wi verdrage dati. 13. Dem pori wi nem, ma wi begi; dem meki wi de leki da fisti sani foe grontapoe, en wi de trowe- sani te leki tide. So dem ben wroko nanga Jezus So dem sa wroko nanga Hem dinari – da discipel no de moro bigi leki hem masra -

114 Les 3 - I Korintiers 114 Waka na Paulus baka I Kor. 4:14. Mi no skrifi dem sani disi foe gi oen sjem, ma leki mi lobi pikin, mi waarskow oen. 15. Bikasi alwasi oen abi tien doesoen leriman na ini Kristus, tokoe oen no abi foeroe tata; bikasi doro da boen njoensoe mi ben meki oen na ini Kristus. 16. Foe dat'ede mi begi oen, waka na mi baka. Joe kan taki leki Paulus – waka na mi baka?

115 Les 3 - I Korintiers 115 Timoteus sa kom 17. Foe dat'ede mi ben seni Timoteüs kom na oen, disi de mi lobi manpikin, en a de getrouw na ini Masra, disi sa meki oen membre dem fasi foe mi na ini Kristus, disi mi leri na ini ala presi na ini ibri kerki. 18. Ma now som foe oen opo oensrefi, so leki mi no ben sa kom na oen. No opo joesrefi…

116 Les 3 - I Korintiers 116 Da troe krakti komopo foe Gado I Kor. 4:19. Ma mi sa kom na oen ini wan sjatoe pisi tem, efoe Masra wani, en mi sa kom sabi, no da taki foe dem soema disi opo demsrefi, ma foe da krakti foe dem. 20. Bikasi da kownoe-kondre foe Gado no de na ini woortoe nomo, ma na ini krakti. 21. San oen wani? Mi sa kom na oen nanga wan tiki, efoe na ini lobi, en nanga wan safri-hati jeje?

117 Les 3 - I Korintiers 117 Hoeroedoe de na ini da gemeente I Kor. 5:1. Foeroe soema taki dati hoeroe- doe de na oen mindri, en wan sortoe hoeroedoe dati dem no taki na mindri foe dem heiden soema srefi, dati wan soema ben sa seti libi nanga hem tata wefi. 2. En oen abi bigi-membre, en oen no ben de nanga sari, dati da soema disi ben doe da sani disi ben sa komopo na oen mindri.

118 Les 3 - I Korintiers 118 San ben pasa Wan man ben poeroe hem tata frow komopo foe hem anoe, ma a kom na kerki Dem no ben doe noti, en dem no ben de nanga bigi sari

119 Les 3 - I Korintiers 119 Paulus taki: Kerki tuchtiging I Kor. 5:3. Ma foe mi sei, alwasi mi no de na oen mindri na ini mi skin, ma mi de na oen mindri na ini jeje, mi ben koti kroetoe kaba leki mi ben de drape foe da soema disi ben doe da sani disi. 4. Na ini da nem foe wi Masra Jezus Kristus, te oen kom makandra, nanga mi jeje, nanga da krakti foe wi Masra Jezus Kristus, 5. Oen moesoe gi so wan soema abra na Satan foe pori da skin so dati da jeje sa kisi verloesoe na ini da dei foe Masra Jezus.

120 Les 3 - I Korintiers 120 Da doel foe da tuchtiging 1.A sori wan verschil nanga dem heiden 2.Poti da man na dorosei so a no pori da gemeente 3.Gi didibri wan kans foe fon hem foe tjari hem kom baka na Gado Moro boen da skin pori ma da jeje libi…

121 Les 3 - I Korintiers 121 No pori da kerki nanga sondoe I Kor. 4:6. Oen glori no de boen. Oen no sabi dati pikinso zuurdegi sa meki da heri brede kom swa? 7. Foe dat'ede poeroe da owroe zuurdegi so dati oen sa de wan njoen brede so leki oen de sondro zuurdegi. Bikasi Kristus, wi paska lam, de slakti gi wi. 8. Foe dat'ede meki wi hori da fesa, no nanga da owroe zuurdegi, en no nanga da zuurdegi foe ogridoe nanga takroedoe, ma nanga da brede sondro zuurdegi foe krin-fasi nanga waarheid.

122 Les 3 - I Korintiers 122 No pori da kerki Zuurdegi ben de wan voorbeeld foe sondoe Dem ben abi foe poeroe zuurdegi na paska, so a teki disi leki wan voorbeeld Sondoe panja doro da heri gemeente leki zuurdegi panja swa da heri brede

123 Les 3 - I Korintiers 123 Hoeroelibi de lai na grontapoe I Kor. 5:9. Mi ben skrifi oen na ini wan brifi kaba foe no moksi oensrefi nanga hoeroe-soema; 10. Ma tokoe no foe taki foe dem hoeroe-soema foe disi grontapoe, efoe dem soema nanga bigi- ai, efoe dem foefoeroeman efoe dem afgodrei soema; bikasi dan oen moesoe komopo foe grontapoe srefi. Loekoe na dem sondoe: hoeroedoe, bigi- ai, foefoeroe, afgodrei – alamala takroe

124 Les 3 - I Korintiers 124 Hori da kerki krin foe sondoe I Kor. 5:11. Ma now mi ben skrifi gi oen no foe hori oensrefi nanga wan soema disi kari hemsrefi wan brada, efoe a de wan hoeroeman efoe wan bigi-ai soema efoe wan afgodrei soema efoe wan dreigiman efoe wan droengoeman efoe wan foefoeroeman; nanga dem sortoe soema disi, oen no moe njan makandra nanga dem srefi.

125 Les 3 - I Korintiers 125 Krini da kerki I Kor. 5:12. Bikasi sortoe wroko mi abi foe kroetoe dem soema toe disi de na dorosei? Ma oen no kroetoe dem soema disi de na inisei? 13. Ma dem soema disi de na dorosei Gado de kroetoe. Foe dat'ede poeroe da takroedoe-soema disi komopo na oen mindri. Heiden soema – Gado sa kroetoe Kerki soema – da kerki moesoe kroetoe

126 Les 3 - I Korintiers 126 Samenvatting – Kerki Tucht Sexueel immoraliteit: I Tessalonika 4:3-8 3. Bikasi disi de da wani foe Gado, foe oen sa kom santa, dati oen sa hori oensrefi aparti foe hoeroedoe, 4. Dati ibriwan foe oen sa sabi fa foe hori hem skin na wan santa fasi foe abi wan boen nem; 5. No nanga da lostoe foe hoeroedoe, leki dem heiden soema disi no sabi Gado ;

127 Les 3 - I Korintiers 127 Tucht foe immoraliteit I Tess. 4:6. Foe no wan soema sa abra da marki en foefoeroe hem brada na ini wan fasi, bikasi Masra sa teki revensi foe ala dem sortoe soema disi, so leki wi ben waarskow oen na fesi en getuigi gi oen toe. 7. Bikasi Gado no ben kari wi foe de fisti, ma foe wi sa de santa. 8. Foe dat'ede, da soema disi veragti, hem no veragti libisoema, ma Gado, disi ben gi wi Hem Santa Jeje toe

128 Les 3 - I Korintiers 128 Tucht – Falsi leri I Tim. 6:3. Efoe wan soema leri tra fasi, en a no agri nanga gesontoe leri, dem woortoe foe wi Masra Jezus Kristus srefi, nanga da leri disi de foe Gado-fasi, 4. Da soema abi prodo-fasi, en a no sabi noti, ma a stree abra kwesi nanga stree-taki disi meki djaroesoe, stree, kosi, takroe prakseri kom, 5. Nanga stree disi komopo foe soema nanga pori prakseri disi mankeri da waarheid, en dem prakseri dati goedoe de Gado-fasi; poeroe joesrefi komopo foe dem sortoe soema dati.

129 Les 3 - I Korintiers 129 Tucht – Soema di tjari prati kom Romeini 16:17. Now mi begi oen, brada, loekoe boen na dem soema disi tjari prati kom, en disi seti trapoe na tra fasi leki da leri disi oen ben kisi; en drai komopo foe dem.18. Bikasi dem soema dati no dini wi Masra Jezus Kristus, ma dem egi bere, en nanga boen woortoe nanga moi taki dem kori dem hati foe dem soema disi mankeri koni.

130 Les 3 - I Korintiers 130 Tucht – broeja-libi nanga tranga jesi II Tess.6. Now wi komanderi oen, brada, na ini da nem foe wi Masra Jezus Kristus, dati oen poeroe oensrefi komopo foe ibri brada disi de waka na wan pori fasi, en disi no waka nanga da leri disi a ben kisi foe wi. 7. Foe di oensrefi sabi fa oen moesoe waka na wi baka, bikasi wi no ben waka na wan pori fasi na oen mindri;...13. Ma oen, brada, no kom weri foe doe boen. 14. En efoe iniwan soema no wani gi jesi na wi woortoe na ini da brifi disi, loekoe boen na da soema dati, en no hori oensrefi nanga hem so dati a sa kisi sjem. 15. Ma no loekoe na hem leki wan feanti, ma vermane hem leki wan brada.

131 Les 3 - I Korintiers 131 Kerki Tucht – no wani gi jesi Matteus 18:15-20 15. Moro fara, efoe joe brada sa doe joe wan ogri, joe moesoe go taigi hem abra hem foutoe, joe wawan; efoe a jere joe, joe ben wini joe brada. 16. Ma efoe a no wani jere joe, dan teki wan efoe toe tra brada moro go nanga joe; bikasi nanga da woortoe foe toe efoe drie getuigi alasani kan kom na krin. 17. Ma efoe a no wani foe jere dem, dan joe moesoe taki gi da kerki; ma efoe a no wani arki da kerki, dan meki hem de na joe ai leki wan heiden man en leki wan tolnaar.

132 Les 3 - I Korintiers 132 Doel – kerki tucht Hori da kerki santa:I Petrus 1:15. Ma so leki da Soema disi kari oen de santa, so oen moesoe de santa toe na ini ala oen waka; 16. Bikasi a de skrifi kaba taki: Oen moesoe de santa bikasi Mi de santa.. Voorbeeld – Achan… Israel ben doe sondoe…

133 Les 3 - I Korintiers 133 Doel – Gi Gado Jesi Gado ben sori wi foe prati efoe strafoe bepaalde sortoe libi Te wi doe so, wi gi Gado jesi

134 Les 3 - I Korintiers 134 Doel – meki soema frede foe doe sondoe I Tim. 5:20 Vermane dem soema disi doe sondoe na fesi foe ala soema, so dati trawan sa frede toe.

135 Les 3 - I Korintiers 135 Doel – kibri wi foe Gado strafoe I Kor. 11:31. Bikasi efoe wi ben sa kroetoe wisrefi, Gado no ben sa kroetoe wi. 32. Ma te wi kisi kroetoe, dan wi kisi fonfon foe Masra, so dati wi no sa kisi da vonisi nanga grontapoe.

136 Les 3 - I Korintiers 136 Doel – tjari da brada baka tapoe da juisti pasi Galaten 6:1 Mi brada, efoe wan soema meki wan foutoe, oen disi da Jeje de tiri moesoe meki so wan brada kom boen baka na ini da jeje foe saka-fasi, ma loekoe boen dati oensrefi no kisi tesi toe.

137 Les 3 - I Korintiers 137 Doel: Jepi wi so dati wi no sa abi foe kisi da strafoe foe grontapoe: I Kor. 11:31. Bikasi efoe wi ben sa kroetoe wisrefi, Gado no ben sa kroetoe wi. 32. Ma te wi kisi kroetoe, dan wi kisi fonfon foe Masra, so dati wi no sa kisi da vonisi nanga grontapoe.

138 Les 3 - I Korintiers 138 Fasi foe wroko nanga tucht Mt. 18:15-20 Matteus 18:15-20 15. Moro fara, efoe joe brada sa doe joe wan ogri, joe moesoe go taigi hem abra hem foutoe, joe wawan; efoe a jere joe, joe ben wini joe brada. 16. Ma efoe a no wani jere joe, dan teki wan efoe toe tra brada moro go nanga joe; bikasi nanga da woortoe foe toe efoe drie getuigi alasani kan kom na krin. 17. Ma efoe a no wani foe jere dem, dan joe moesoe taki gi da kerki; ma efoe a no wani arki da kerki, dan meki hem de na joe ai leki wan heiden man en leki wan tolnaar. na dem mindri.

139 Les 3 - I Korintiers 139 Fasi foe wroko Onder vier ogen Tjari 1-2 getuigi Poti na fesi foe da kerki Efoe a no wani jere da kerki, poti hem na dorosei foe da kerki

140 Les 3 - I Korintiers 140 Gado pramisi na ini tucht Mt. 18:18. Troe troe Mi taki gi oen taki: Da sani disi oen sa tai na grontapoe sa tai na ini hemel toe; en da sani disi oen loesoe na grontapoe sa loesoe na ini hemel toe. 19. Mi taki agen gi oen taki: Efoe toe efoe drie foe oenoe sa agri na grontapoe abra iniwan sani disi dem sa aksi, Mi Tata na ini hemel sa doe dati gi dem. 20. Bikasi pe toe efoe drie soema kom makandra na ini Mi nem, Mi de drape

141 Les 3 - I Korintiers 141 Attitude foe kerki tucht Safri-fasi Pasensi Lobi Ma no loekoe doro da finga

142 Les 3 - I Korintiers 142 Da fout Fosi, da kerki no doe dem plikti foe kroetoe bribiwan inisei na da kerki Dan a tjari bribiwan go na wan heiden na dorosei foe koti kroetoe gi hem Ma Gado taki dati te foe kaba dem bribiwan sa kroetoe grontapoe moro lati

143 Les 3 - I Korintiers 143 Ete wan fout te dem kroetoe I Kor. 6:1. Efoe wan foe oen abi trobi nanga wan tra bribisoema, oen abi dek'ati foe go na fesi foe dem onregtvaardiki soema foe koti kroetoe, en no na fesi foe dem santawan? 2. Oen no sabi dati dem santawan sa kroetoe grontapoe? En efoe oen sa kroetoe grontapoe, oen no abi waarti foe koti kroetoe foe dem moro pikin sani?

144 Les 3 - I Korintiers 144 Wi sa kroetoe engel I Kor. 6:3. Oen no sabi dati wi sa kroetoe dem engel? Hoe moro oen kan kroetoe dem sani foe da grontapoe libi disi? 4. Efoe dan oen koti kroetoe foe dem sani foe da grontapoe libi disi, dan oen seti dem soema disi no abi bigi nem na ini da kerki foe koti kroetoe? 5. Mi taki disi foe gi oen sjem. A de so dati oen no abi no wan sabiman na oen mindri? Efoe no wan disi kan koti kroetoe na mindri foe hem brada?

145 Les 3 - I Korintiers 145 Sortoe kroetoe foe dem engel? Mi no denki wi sa kroetoe dem boen engel Ma a gersi dati wi sa abi wan pisi wroko foe kroetoe dem fadon engel = takroe jeje Disi sa de na ini da toekomst, ma dem detail no de so duidelijk. Waarschijnlijk wi sa de foe si en taki dati Jezus Kristus koti wan boen kroetoe

146 Les 3 - I Korintiers 146 Loekoe boen foe tjari bribiwan go na lanti… I Kor. 6:6. Ma brada go na lanti agensi tra brada, en dati na fesi foe dem soema disi no bribi. 7. Now foe dat'ede, oen meki wan bigi foutoe, bikasi oen go na lanti wan agensi trawan. Foe san'ede oen no gi oen leti abra? Foe san'ede oen no verdrage, en gi pasi foe trawan foefoeroe oen? 8. No, oen meki foutoe, en oen foefoeroe trawan, en dati na oen brada srefi.

147 Les 3 - I Korintiers 147 Disi de wan hebi prakseri ma… Paulus taki dati a de moro boen foe lasi wi leti, ma hori wan boen getuigi na fesi foe grontapoe, dan foe feni wi leti ma lasi da getuigi leki bribiwan na fesi foe grontapoe Wi taki dati dem troe goedoe de na ini hemel Jezus taki dati soema sa sabi dati wi de Hem discipel efoe wi sori lobi makandra

148 Les 3 - I Korintiers 148 No kori joesrefi I Kor. 6:9. Oen no sabi dati dem soema disi no de regtvaardiki no sa kisi da kownoekondre foe Gado leki hem erfenis? 10. No kori oensrefi: dem hoeroeman, efoe dem afgodrei soema, efoe dem soetadoe soema, efoe dem man disi lostoe tra man, efoe dem sodomiet soema, efoe dem foefoeroeman, efoe dem gridiman, efoe dem droengoeman, efoe dem spotoeman, efoe dem man di soekoe moni ondro tafra, no sa kisi da kownoekondre foe Gado leki wan erfenis.

149 Les 3 - I Korintiers 149 Fa wi kori wisrefi? Te wi denki dati Gado sa loekoe doro da finga na wi sondoe Te wi denki dati efoe wi begi wan begi na Jezus, dati de sari, en wi kan go doro nanga wi sondoe Te wi denki dati efoe wi bekenti wi sondoe na wan soema leki wan priester, wi kan kisi pardon sondro foe drai libi troe troe

150 Les 3 - I Korintiers 150 Efoe da libi Gado libi na wi ini Dan wi libi moesoe kenki Wi no kan libi dorodoro na ini sondoe sondro wan strafoe efoe konsensi fonfon

151 Les 3 - I Korintiers 151 Da krakti foe Gado kenki wi 11. En som foe oen ben de dem sortoe soema disi, ma now oen ben wasi kaba, now oen ben kom santa; now oen ben kom regtvaardiki na ini da nem foe Masra Jezus, en nanga da Jeje foe wi Gado. Te wi drai wi libi troe troe, Gado kenki wi, en A krini wi en meki wi kom santa


Download ppt "Bijbel Baptist Kerk Advanced Bijbel Instituut Module 9 Les 3 Samengesteld door R. Patton 1Les 3 - I Korintiers."

Similar presentations


Ads by Google