Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Презентация за Еволюцията на звездите и края на техния живот

Similar presentations


Presentation on theme: "Презентация за Еволюцията на звездите и края на техния живот"— Presentation transcript:

1 Презентация за Еволюцията на звездите и края на техния живот

2 Къде се намираме ние?

3

4 А сега да се върнем на звездите и да поговорим за тях...

5 ТЕМИ: Звездо-образуване и звездна еволюция Граници на звездните маси
Видове звезди (без *) Главната последователност и Слънцето: Звезда от главната последователност Кога една звезда напуска главната последователност? *Смъртта на звездите – превръщане в бели джуджета, неутронни звезди и черни дупки *Смъртта на звезди като Слънцето Интересни теории за черните дупки

6 Звездо-образуване и звездна еволюция

7

8 Граници на звездните маси

9

10 Видове звезди

11 Променливи

12

13 Нови

14 Свръх нови

15 Червени гиганти

16 Червени гиганти

17 Планетарни мъглявини

18 Двойни звезди

19 Звездни купове

20 Звезди от главната последователност

21 Главната последователност

22 Кога една звезда напуска гл. последователност?

23 Смъртта на звездите

24 Бели джуджета

25 Бели джуджета

26 Бели джуджета

27 Неутронни звезди

28 Черни дупки

29 Черни дупки

30 Смъртта на звездите като Слънцето

31 Смъртта на звездите като Слънцето

32 Интересни теории за черните дупки

33 Интересни теории за чeрните дупки

34 Благодарим Ви за отделеното внимание и време!


Download ppt "Презентация за Еволюцията на звездите и края на техния живот"

Similar presentations


Ads by Google