Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

JAM PUZ Световна JOTA-JOTI игра. Jam Puz Правила  Твоята група получава JID: уникален JOTA-JOTI ID  Разменяйте JID при контакти (JOTA or JOTI)  Използвайте.

Similar presentations


Presentation on theme: "JAM PUZ Световна JOTA-JOTI игра. Jam Puz Правила  Твоята група получава JID: уникален JOTA-JOTI ID  Разменяйте JID при контакти (JOTA or JOTI)  Използвайте."— Presentation transcript:

1 JAM PUZ Световна JOTA-JOTI игра

2 Jam Puz Правила  Твоята група получава JID: уникален JOTA-JOTI ID  Разменяйте JID при контакти (JOTA or JOTI)  Използвайте JID's за да попълните вашата бинго карта.

3 Как да започнете  Регистрирайте се като група в световната система за регистрация JOTA-JOTI: www.jotajoti.org  Вие получавате •Вашият JID, уникален групов ID •Бинго карта

4 Вашият JID  Международният ID издаден от световната организация JOTA- JOTI  Пример: DK012353 •DK = Код на страната •0 = код на годината, 2010 •Последните 2 цифри (в случая: 53) = код за играта на бинго

5 Вашата бинго карта Специален формат за бинго карта: 5 бинго карти в 1 Общувайте с други групи, събирайте техните JID и попълнете вашата бинго карта

6 Бинго карта - примери XX X 1-ви код: Ниво 1 1-ви ‘мини бинго’: Ниво 2 X X X X X X X X 3x ‘мини бинго’: Ниво 4 X X X X X X X X X X Пълно бинго: Ниво 6

7 Нива за постигане в играта  Ниво 1:Първи код  Ниво 2:1x Мини бинго  Ниво 3:2x Мини бинго  Ниво 4:3x Мини бинго  Ниво 5:4x Мини бинго  Ниво 6:Пълно бинго  Ниво 7:Всички 16 кода Завършен Jam Puz 2010 Ниво 7 17 октомври 2010

8 Бинго !  Попълнете вашият JID на www.jotajoti.org  Вашата бинго карта и ниво ще се покажат автоматично  Ако постигнете определени нива, можете да изтеглите сертификат


Download ppt "JAM PUZ Световна JOTA-JOTI игра. Jam Puz Правила  Твоята група получава JID: уникален JOTA-JOTI ID  Разменяйте JID при контакти (JOTA or JOTI)  Използвайте."

Similar presentations


Ads by Google