Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Устойчиво управление на отпадъците от опаковки

Similar presentations


Presentation on theme: "Устойчиво управление на отпадъците от опаковки"— Presentation transcript:

1 Устойчиво управление на отпадъците от опаковки
РЕ ПАК АД НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ Устойчиво управление на отпадъците от опаковки

2 ЗАКОНОДАТЕЛСТВО І. ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
І. ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО Директива 94/62/ЕС цели да хармонизира мерките предприети от отделните страни членки, относно управлението на опаковките и отпадъците от опаковки, да осигури високо ниво на защита на околната среда. Директива 2004/12, която поставя по-високи стойности по оползотворяване и рециклиране на страните –членки на ЕС Рамкова директива за отпадъците 2008/98/ЕС ІІ. БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО Закон за управление на отпадъците, 2003 Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки,

3 Цели за рециклиране и оползотворяване
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ВНОСИТЕЛИТЕ НА ОПАКОВАНИ СТОКИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И/ИЛИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ Цели за рециклиране и оползотворяване година % на отпадъците от опаковки, които трябва да бъдат рециклирани и оползотворени рециклиране оползотворяване Рециклиране на хартия на стъкло на метали на пластмаси 2004 - 20 % 2005 25 % 2006 34% 35 % 15% 26% 8% 2007 38 % 39 % 33% 12% 2008 42 % 60% 40% 50% 14,5% 2009 45 % 48 % 46% 17% 2010 47 % 51% 19% 2011 49 % 50 % 55% 20% 2012 52% 53% 59,6% 22% 2013 54,9% 56% 22.5% 2014

4 ТАРИФА НА РЕ ПАК ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ
ТАРИФА НА РЕ ПАК ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ Таблица №1 K Опаковъчен материал [вид материал / кг] V Размер на тарифата за различните опаковъчни материали определена от “РЕ ПАК” АД [лева/кг] Размер на продуктовата такса за опаковки съгласно Наредба за таксите, приложения 3 (ДВ бр. 29/2011г) за 2012г. [1] [2] [3] [4] 1 Пластмаси – Pl 0,10 2.33 2 Композитни – С 0,12 1,73 3 Хартия и картон – РАР 0,08 0,67 4 Стъкло – Gl 0,04 0,20 5 Метали - Fe 0,03 0,13 6 Алуминий – ALU 0,60 7 Дърво 0,05 0,40 8 Текстил - 0,8 9 Керамика, порцелан и др. 0,2

5 КОЛЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ РЕ ПАК АД
КОЛЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ РЕ ПАК АД РЕ ПАК АД е акционерно дружество, което не разпределя печалба, като акумулираните средства се инвестират в изграждането на устойчиви системи по разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки. На г. “РЕ ПАК” АД получи разрешение № ООп-04-00, издадено от Министерството на околната среда и водите, което бе продължено с решение № ООп-04-03/ за изпълнение на задълженията по чл.11 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

6 КОЛЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ РЕ ПАК АД
КОЛЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ РЕ ПАК АД РЕ ПАК АД е създадена в резултат на усилията на българските производители и вносители на опаковани стоки. Наши акционери са: “БУЛМИНВЕКС-ГБ” ЕООД – София, минерална вода “ФЕСТА ХОЛДИНГ”АД – Поморие, вино и високоалкохолни напитки “ЛВК-ВИНПРОМ”АД – Търговище, вино и високоалкохолни напитки “МЕГАХИМ” АД – Русе, лакобояджийска промишленост “БУЛПЛАСТ” АД – София, производство на ПВХ тръби и рециклиране на пластмаси “ИЗОЛА ПЕТРОВ” ЕООД – София, производство на изолационни материали “ДРАЙПЛАСТ КОМЕРС” ООД – София,стоки за строителството и опаковки “М&М ТРЕЙДИНГ” ООД – София, търговия, маркетинг

7 КАК РАБОТИ СИСТЕМАТА НА РЕ ПАК
ЛЕГЕНДА: Производител на опаковъчни материали Подписване на договор Финансиране от РЕ ПАК Производител на опаковки рециклиране Месечна вноска плащана от фирмите, пускащи на пазара опаковани стоки Производител на опаковани стоки РЕ ПАК Кръговрат на материала Търговец Разделно събиране на отпадъците от опаковки Сортиране Консуматор

8 ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ През 2011 г. РЕ ПАК успешно изпълнява задълженията на повече от 1000 фирми по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които пускат на пазара около тона. Съгласно нормативната уредба РЕ ПАК трябваше да оползотвори 50% от тези отпадъци, а реално дружеството е предало на краен преработвател и рециклирало – 52.9% или тона Обхванато население: ~ жители

9 ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА РЕ ПАК АД
Предоставяне на възможност на производителите и вносителите на опаковани стоки да се освободят от заплащането на продуктова такса чрез финансовото им участие в системата на РЕ ПАК за оползотворяване на отпадъци. Намаляване на отпадъците, които се депонират на общинските сметища и регионалните депа В тази връзка РЕ ПАК е сключило договори с водещи фирми по събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки. Тези фирми са подбрани на регионален принцип, което ни дава възможност да обхванем територията на цялата страна и да създадем устойчива система за управление на отпадъците не само от опаковки.

10 СИСТЕМИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА РЕ ПАК АД
Към г. такава система се въведе в Община Елхово, Община Болярово Община Гоце Делчев, Община Гърмен, Община Хаджидимово, Община Самоков, Община Костенец Община Долна баня Община Благоевград Община Сандански Община Златица, Община Пирдоп Община Копривщица Община Мирково Община Чавдар Община Челопеч Община Антон Община Роман

11 ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

12 E-mail: repack@abv.bg;
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Създаването на “РЕ ПАК” АД е в резултат на усилията на българските фирми и браншови организации и неговата дейност е част от пътя на страната ни към ЕС. РЕ ПАК разчита на подкрепа от страна на общините и на държавната администрация. Осъществявайки своята дейност, дружеството е коректен партньор, както на фирмите, дължащи продуктова такса, така и на МОСВ в провеждането на екологичната политика в страната. Гаранция за това е сериозното участие на отговорния бизнес, който ни подкрепя и засвидетелства доверието си към нас. “РЕ ПАК” АД гр. София; ул. “Екзарх Йосиф” 77, тел./ факс:

13


Download ppt "Устойчиво управление на отпадъците от опаковки"

Similar presentations


Ads by Google