Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

РЕ ПАК АД НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ Устойчиво управление на отпадъците от опаковки.

Similar presentations


Presentation on theme: "РЕ ПАК АД НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ Устойчиво управление на отпадъците от опаковки."— Presentation transcript:

1 РЕ ПАК АД НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ Устойчиво управление на отпадъците от опаковки

2 2 ЗАКОНОДАТЕЛСТВО І. ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  Директива 94/62/ЕС цели да хармонизира мерките предприети от отделните страни членки, относно управлението на опаковките и отпадъците от опаковки, да осигури високо ниво на защита на околната среда.  Директива 2004/12, която поставя по-високи стойности по оползотворяване и рециклиране на страните –членки на ЕС  Рамкова директива за отпадъците 2008/98/ЕС ІІ. БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  Закон за управление на отпадъците,  Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци,  Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки,

3 3 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ВНОСИТЕЛИТЕ НА ОПАКОВАНИ СТОКИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И/ИЛИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ Цели за рециклиране и оползотворяване година% на отпадъците от опаковки, които трябва да бъдат рециклирани и оползотворени рециклиран е оползотвор яване Рециклиране на хартияна стъклона металина пластмаси % % %35 %15%26%15%8% %39 %15%33%15%12% % 60%40%50%14,5% %48 %60%46%50%17% %48 %60%51%50%19% %50 %60%55%50%20% %53%60%59,6%50%22% ,9%56%60% 50%22.5% %60% 50%22.5%

4 4 ТАРИФА НА РЕ ПАК ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ №K Опаковъчен материал [вид материал / кг] V Размер на тарифата за различните опаковъчни материали определена от “ РЕ ПАК ” АД [лева/кг] Размер на продуктовата такса за опаковки съгласно Наредба за таксите, приложения 3 (ДВ бр. 29/2011г) за 2012г. [лева/кг] [1][2][3][4] 1Пластмаси – Pl0, Композитни – С0,121,73 3Хартия и картон – РАР0,080,67 4Стъкло – Gl0,040,20 5Метали - Fe0,030,13 6Алуминий – ALU0,080,60 7Дърво0,050,40 8Текстил-0,8 9Керамика, порцелан и др.0,20,8 Таблица №1

5 5 КОЛЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ РЕ ПАК АД  РЕ ПАК АД е акционерно дружество, което не разпределя печалба, като акумулираните средства се инвестират в изграждането на устойчиви системи по разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки.  На г. “РЕ ПАК” АД получи разрешение № ООп-04-00, издадено от Министерството на околната среда и водите, което бе продължено с решение № ООп-04-03/ за изпълнение на задълженията по чл.11 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

6 6 КОЛЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ РЕ ПАК АД РЕ ПАК АД е създадена в резултат на усилията на българските производители и вносители на опаковани стоки. Наши акционери са: 1. “БУЛМИНВЕКС-ГБ” ЕООД – София, минерална вода 2. “ФЕСТА ХОЛДИНГ”АД – Поморие, вино и високоалкохолни напитки 3. “ЛВК-ВИНПРОМ”АД – Търговище, вино и високоалкохолни напитки 4. “МЕГАХИМ” АД – Русе, лакобояджийска промишленост 5. “БУЛПЛАСТ” АД – София, производство на ПВХ тръби и рециклиране на пластмаси 6. “ИЗОЛА ПЕТРОВ” ЕООД – София, производство на изолационни материали 7. “ДРАЙПЛАСТ КОМЕРС” ООД – София,стоки за строителството и опаковки 8. “М&М ТРЕЙДИНГ” ООД – София, търговия, маркетинг

7 7 Подписване на договор Финансиране от РЕ ПАК Разделно събиране на отпадъците от опаковки Сортиране рециклиране Производител на опаковъчни материали Производител на опаковки Производител на опаковани стоки Консуматор КАК РАБОТИ СИСТЕМАТА НА РЕ ПАК Месечна вноска плащана от фирмите, пускащи на пазара опаковани стоки ЛЕГЕНДА: ТърговецКръговрат на материала

8 8  През 2011 г. РЕ ПАК успешно изпълнява задълженията на повече от 1000 фирми по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които пускат на пазара около тона.  Съгласно нормативната уредба РЕ ПАК трябваше да оползотвори 50% от тези отпадъци, а реално дружеството е предало на краен преработвател и рециклирало – 52.9% или тона  Обхванато население: ~ жители ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

9 9  Предоставяне на възможност на производителите и вносителите на опаковани стоки да се освободят от заплащането на продуктова такса чрез финансовото им участие в системата на РЕ ПАК за оползотворяване на отпадъци.  Намаляване на отпадъците, които се депонират на общинските сметища и регионалните депа  В тази връзка РЕ ПАК е сключило договори с водещи фирми по събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки. Тези фирми са подбрани на регионален принцип, което ни дава възможност да обхванем територията на цялата страна и да създадем устойчива система за управление на отпадъците не само от опаковки. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА РЕ ПАК АД

10 10 Към г. такава система се въведе в  Община Елхово,  Община Болярово  Община Гоце Делчев,  Община Гърмен,  Община Хаджидимово,  Община Самоков,  Община Костенец  Община Долна баня  Община Благоевград  Община Сандански  Община Златица,  Община Пирдоп  Община Копривщица  Община Мирково  Община Чавдар  Община Челопеч  Община Антон  Община Роман СИСТЕМИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА РЕ ПАК АД

11 11 ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

12 12 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  Създаването на “РЕ ПАК” АД е в резултат на усилията на българските фирми и браншови организации и неговата дейност е част от пътя на страната ни към ЕС. РЕ ПАК разчита на подкрепа от страна на общините и на държавната администрация.  Осъществявайки своята дейност, дружеството е коректен партньор, както на фирмите, дължащи продуктова такса, така и на МОСВ в провеждането на екологичната политика в страната.  Гаранция за това е сериозното участие на отговорния бизнес, който ни подкрепя и засвидетелства доверието си към нас.  “РЕ ПАК” АД гр. София;  ул. “Екзарх Йосиф” 77, тел./ факс: 

13


Download ppt "РЕ ПАК АД НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ Устойчиво управление на отпадъците от опаковки."

Similar presentations


Ads by Google