Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Да се учим да живеем заедно

Similar presentations


Presentation on theme: "Да се учим да живеем заедно"— Presentation transcript:

1 Да се учим да живеем заедно
РЦПИОВДУСОП ЦДГ “Ян Бибиян” град Силистра

2 Интегрирано обучение на дете с множество увреждания:
Интегрирано обучение на дете с множество увреждания: Частична загуба на слуха/слухопротезирано/; СИД; Вербална диспраксия на развитието.

3 При постъпване в РЦ от наличните медицински заключения и направените допълнителни изследвания се установи: Детето не реагира на сензорна стимулация; Безучастно е и изглежда мързеливо; Може да не помръдва и да не реагира, ако нещо по-ярко, по-фрапиращо не събуди сетивата му; Може да реагира бавно, но това не е отражение на умствените му способности Грубите нарушения като цяло са несигурни, сковани, тромави; Силно нарушена е ориентацията-нуждае се от подкрепа при извършване на елементарни действия. Заключение: Понижена сензорна чувствителност по класификацията на Луси Джен Милар Какво е сензорна интеграция? Процес на подреждане и преработка на сетивни дразнения, при които мозъкът предизвиква адекватен отговор от страна на организма /превръщане на усещането във възприятие/.

4 Терапията на сензорно – интегративните дисфукции представлява стимулиране
на сетивата и предизвикване на адаптивен отговор. Това включва тактилна и вестибуларна стимулация и се счита за пряка интервенция, която може да подобри функционирането на нервната система. Изготвихме индивидуална терапевтична програма, съобразно специфичните нужди на детето. Тя включва съвместна работа на психолог, логопед и специален педагог.

5 Индивидуална терапевтична програма
ЗОНИ ЗА ПОДКРЕПА НУЖДИ ЦЕЛИ ЗАДАЧИ КАК? С КАКВО СРЕДСТВО? КОЙ ПОЕМА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПРЕДЕ-ЛЕНАТА ЗАДАЧА? ЗА КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ БЪДЕ ИЗПЪЛ-НЕНА ЗАДАЧА-ТА? ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ Сензорно /когни-тивно усещане Тактилно р-тие;вести-буларна с-ма; зрителни и слухови възприятия Стимулира-не на сетивата и предизвик-ване на адапт. отговор СИТ Психолог Рес.учител Логопед Родител Неопреде- лено Отговаря на името си; Облича се самостоятелно; Проявява интерес към обкръжението си; Социални умения Интеграция в група Адекватно, емпатийно поведение Подаване на модели за поведение Изграждане на очен контакт;отношение Към емоциите на другите Комуника-ция Говор/език Обогатява-не на пасивен речник Провокиране на интерес към чута реч Зрителна и вербална стимулация-картинки,прика- зки Да следва инструкции, да обясни какво иска Физическо поведение Развитие на груба и фина моторика Правилна преработка на вестибуларни дразнения Имитиране на движения, изпълняване на инструкции Степен на независимост при самообслужване

6 Какво е необходимо за нормалното развитие на детето?
Какво е необходимо за нормалното развитие на детето? Здравословна храна; Социални контакти; Любяща грижа от страна на възрастните; Активно изучаване и изследване на околната среда – децата развиват познавателните си умения и учат, като играят и докосват обектите около тях.

7 Първото ниво на сензорната интеграция обхваща тактилната система.
Докосването е важна предпоставка за изграждането на връзката между майката и детето. Кожата е границата на АЗ-А, затова преработката на тактилните дразнения е първичния източник на чувството за сигурност. Телесната връзка, топлината и докосването дават шанс за оптимално физическо и емоционално развитие.

8 въздействие използваме:
За терапевтично въздействие използваме: Масажи; Бъркане в различни субстанции; 3 – 4 контейнера, които са с различно съдържание и детето има възможност да бръкне в тях, с ръка; Рисуване с пръстчета /използваме бои и пяна за бръснене/; Естествени материали от околната среда: - листа, пясък, камъчета, пръчки; - семена - / боб, ориз, леща, царевица и др. /; - различни тъкани - /коприна, вълна, памук, копчета и др. /

9 Проприоцептивна стимулация
Използваме упражнения за силен “натиск” върху тялото: Лазене по пода на ръце и колене; Бутане в стената; Притискане на мек предмет в детето; “Тежка работа” – чрез бутане, теглене и вдигане; Преместване на столове и маси; Лазене под тунел; Животински движения; Дърпане на въже, скачане на батут, катерене по катерушки; За отпор на дъвченето се дават хрупкави предмети – ябълка, морков, чипс и др.

10

11 Вестибуларна стимулация Техники, които ползваме:
Постоянната отпуснатост и тромавост ни казва: “имам нужда от повече информация, за да пазя равновесие и да се концентрирам!” Техники, които ползваме: Танци, люлеещ се стол, люлеещо се конче; Изкарваме го навън да бяга, скача, да се търкаля / да не спира да се движи/ Насърчаваме практикуването на спортове и игри, които го карат да се движи.

12 От съществено значение е упражненията да бъдат повтаряни няколкократно
От съществено значение е упражненията да бъдат повтаряни няколкократно. Това се обуславя от специфичното формиране на сензорен опит, като формиращите се от него двигателни умения оставят паметови следи в мозъка, с чиято помощ детето може да управлява своите телесни усещания стъпка по стъпка. Изисква се повишено внимание, когато се предлагат сензорни стимулации, тъй като претоварването не води до терапевтичен ефект. При работа с деца с увредена нервна система евентуална свръхстимулация би довела до нежелани ефекти.

13 Към момента е подобрено сензорно-когнитивното усещане :
Очаквани резултати от корекционно-възпитателната дейност на дете с множество увреждания Корекция на поведението и вниманието; Формиране на положителни емоции и мотивация за работа в група; Обогатяване жизнения опит на детето и разширяване познанията му за околната среда; Подобрена координация на движенията; Усъвършенстване на фината моторика; Успешна двустранна интеграция: - Адаптиране в групата – играе с децата в групата; - Детето разбира какво му се говори - стреми се да изпълнява инструкции. Към момента е подобрено сензорно-когнитивното усещане : Занимава се с пластичен материал, рисува с пръстчета, нанизва по-едри елементи; Подобрена е степента на независимост и самообслужване: - изкачва се по стълба без опора, - разширени са предпочитанията към храните, пие вода от чашка, храни се самостоятелно с твърди храни; Изпълнява прости инструкции.

14

15 Благодарим за вниманието!
Изготвили: А. Петрова – психолог към РЦ - Силистра; Н. Чокоева – ресурсен учител към РЦ - Силистра


Download ppt "Да се учим да живеем заедно"

Similar presentations


Ads by Google