Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 1 АНАЛИЗ на практиката на органите по приходите и съда по прилагане на процесуалните и материалните закони 12 март 2008.

Similar presentations


Presentation on theme: "НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 1 АНАЛИЗ на практиката на органите по приходите и съда по прилагане на процесуалните и материалните закони 12 март 2008."— Presentation transcript:

1 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 1 АНАЛИЗ на практиката на органите по приходите и съда по прилагане на процесуалните и материалните закони 12 март 2008 г. 12 март 2008 г.

2 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 2 Съдържание  Основание за извършване на анализа: Заповед № 707/14.09.2006г. на Изпълнителния директор на НАП  Цели : - Проверка и обобщаване на резултатите - Анализ на пропуските и процесуалните нарушения - Проучване практиката на органите по приходите/ОП/  Резултати: - Предлагане мерки за недопускане на нарушения - Уеднаквяване на практиката - Популяризиране на най-добрите практики

3 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 3 Основни изводи Като цяло законите се прилагат еднообразно и точно от органите по приходите. Съществуващите проблеми са преди всичко в областта на процеса и не се дължат на проблеми в самия закон, а на такива в правоприлагането Най-чести причини за отмяна на актовете: - Липса на достатъчно доказателства, обосноваващи констатациите - Допуснати процесуални нарушения в хода на производството

4 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 4 Предприемане на мерки 1. Насочване на ОП към относимите доказателства чрез: - обучения; - създаване на методики и наръчници /вкл. по браншове/; - по-успешно разпространение на добрите практики; 2. Категорично посочване на необходимостта от логично, ясно и непротиворечиво обосноваване на актовете. 3. Запознаване на органите по приходите с най-често допусканите процесуални нарушения и причините за това

5 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 5 Ревизии по чл.122 от ДОПК Основни пропуски: - облагане по чл.122 от ДОПК, без да са налице основанията за това; -Нормата на чл. 122 от ДОПК няма императивен характер.

6 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 6 Ревизии по чл.122 от ДОПК - Несъбиране на необходимите доказателства за определяне на данъчната основа; - Непредставяне на изискани по реда на ДОПК доказателства в хода на ревизионното производство, а представянето им в хода на административния контрол.

7 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 7 Предложения за мерки Насочване на органите по приходите към видовете доказателства и доказателствени средства, които следва да се събират или да се вземат предвид при този вид облагане. •Провеждане на специализирани практически обучения относно: - принципа на облагане; - кога следва да се пристъпва към този ред на определяне на данъчната основа; -правилното определяне на облагаема основа -Да се организират работни срещи на тема облагане по чл. 122 от ДОПК, на които да се представят възникнали казуси и добри практики

8 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 8 ДОПК: Събиране на доказателства в административното производство Установени най-често допускани пропуски -констатации в ревизионен акт без доказателства; -формално осъществени непълни по обхват и обем насрещни проверки; - събрани доказателства, без да са намерили отражение в констатациите

9 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 9 Предложения за мерки •Провеждане на специализирани обучения на ОП и работни срещи по темите събиране на доказателства в административното производство, способи за събиране, относимост към различните производства, най- често допускани пропуски от ОП, популяризиране на добри практики •Свеждане до ТД на НАП на анализите на практиката с цел уеднаквяване на практиката между ОП и избягване на често срещани пропуски •Особено внимание да се обърне на извършването на насрещни проверки. При тях следва да се изисква установяването само на факти. Въпросите следва да са ясни, точни и съобразени с конкретния случай •Изготвяне на задължително указание за прилагане на особения ред за връчване- чл. 32 и сл. ДОПК

10 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 10 ДОПК: Най-често допускани процесуални нарушения, водещи до отмяна на РА и решения, постановявани по жалби срещу тях - ревизията е възложена от некомпетентен орган; - ревизията е продължила след определения срок; - нарушена процедура по връчване на РД и РА; - ревизирани невъзложени периоди; - неспазена процедура за щателно и документирано издирване по смисъла на §1,т.17 от ДР на ДПК/отм./;

11 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 11 Изводи по темата •Допуснатите процесуални нарушения от ОП в хода на административното производство не са в резултат на неясна нормативна уредба или липса на указания по прилагането й. •Необходимо е широко разпространение на анализа на най-често допусканите нарушения с оглед превенция от недопускането им •Анализ за необходимост от допълнително обучение

12 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 12 Ползвани данъчни облекчения по ЗОДФЛ Основни проблеми: •Ползване на облекчението за извършени дарения в полза на лица с увреждания, включително за предходни данъчни години. •Множество спорове относно доказването на даренията. •Мерки: необходимост от законодателни промени с цел минимизиране на споровете между НАП и задължените лица

13 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 13 ЗДДС - Облагане във връзка с ремонти и подобрения •Практиката е еднообразна и няма съществени проблеми при прилагането на закона. •Понятията „ремонт” и „подобрение” все пак се тълкуват нееднозначно •Мерки: изясняване на понятията „ремонт” и „подобрение”, с даване на конкретни примери за разграничаване разликата между тях, насочване към възможността за ползване на експертизи

14 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 14 ЗКПО - Облагане с данък при източника на доходите от технически услуги, реализирани от чуждестранни лица •Еднообразна практика; не са налице съществени проблеми при прилагането на закона. •Проблем е определяне характера на оказваните услуги и квалифицирането им като възнаграждения за технически услуги – поради многообразието на видовете технически услуги и широката формулировка на определението в §1,т.9 от ДР на ЗКПО - за всеки отделен случай е необходимо да се изследват конкретните договорни условия и елементи на съответната услуга. •Мерки: обобщаване на съдебната практика по идентични казуси във връзка с облагането на възнагражденията за технически услуги и системно запознаване на ОП с нея, с цел използването й при бъдещи ревизии

15 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 15 Осигурителен доход по ТПО и дължимите осигурителни вноски •Основните причини за отмяна са с процесуален характер, дължащи се на: - немотивираност - и/или неизяснена фактическа обстановка.

16 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 16 Допълнителни изводи Често като причина за отмяна на актовете се сочи немотивираност Тази практиката на Дирекциите „ОУИ” следва да бъде ограничена, защото липсата на мотиви би могла да бъде поправена от директора на дирекция „ОУИ”. Недопустимо е единствената причина за отмяна да е липсата на мотиви Не се използва в неговата пълнота правомощието на решаващия орган да събира доказателства в хода на обжалването.

17 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 17 Предложения за мерки •Обобщения анализ да бъде изпратен на всички дирекции „ОУИ” със задължението да се разпространи и в ТД на НАП •Извършването на подобни анализи да стане регулярна практика на НАП


Download ppt "НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 1 АНАЛИЗ на практиката на органите по приходите и съда по прилагане на процесуалните и материалните закони 12 март 2008."

Similar presentations


Ads by Google