Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 Agel Enterprise ÀàÌÍçÖéØàÌ Agel ID ÛèÀÅïÈÅáÖèÍÅßÓàÆéÀåÚŠ

Similar presentations


Presentation on theme: "1 Agel Enterprise ÀàÌÍçÖéØàÌ Agel ID ÛèÀÅïÈÅáÖèÍÅßÓàÆéÀåÚŠ"— Presentation transcript:

1 1 Agel Enterprise ÀàÌÍçÖéØàÌ Agel ID ÛèÀÅïÈÅáÖèÍÅßÓàÆéÀåÚŠ

2 2 2. ÀàÌâͪÃÅàÇÃàÌ 3. ¡¾­¡¸©âͪÃÇÜÈâÃéÌ 5. ¡¾­¸¾¤¦¾ÇÃàÌ 4. ¡¾­¯È¼­ì½¹ñ©Àì¡®ñ­ÆêËßÌàÂàÌ ÅàÖßÍàÌ 1. ÀàÌÎÜÌÁçûÓï­ Agel ID

3 3 1.1. Click ÅÜÃÂèòà ˯ Internet Explorer 1. ÀàÌÎÜÌÁòçÓïÌ Agel ID Doulble click

4 4 1.2. ÑéÓÂá¸È¾ office.agel.com 1.3. ÀíÈ Enter 1. ÀàÌÎÜÌÁòçÓïÌ Agel ID office.agel.co m

5 5 1.4. ÑéÓ Agel ID Áì½ Password Ã¦È 1.5. ÀíÈ Login 1. ÀàÌÎÜÌÁòçÓïÌ Agel ID Agel ID And Password

6 6 1. ÀàÌÎÜÌÁòçÓïÌ Agel ID ÙàÉà Dashboad

7 7 2. ÀàÌâͪÃÅàÇÃàÌ 2.1. À¢í¾¹¾ Report 2.2. Àìõº¡ Tree View

8 8 2. ÀàÌâͪÃÅàÇÃàÌ

9 9 3. ÀàÌÀ¸©À®…¤Çº©À¤ò­ 3.1. À¢í¾¹¾ Report 3.2. Àìõº¡ Commissions

10 10 3. ÀàÌÀ¸©À®…¤Çº©À¤ò­ ¥¿­¸­À¤ò­ êÄ©É»ñ®

11 11 4. Àà̯ȼ­ì½¹ñ©Àì¡®ñ­ ÆêËßÌàÂàÌ 4.1. À¢í¾¹¾ Profile 4.2. Àìõº¡ My Account 4.3. Àìõº¡ Commissions Payout Methods

12 12 4.4. âÖìÜÀ Direct Deposit 4.5. ÀíÈ Next 4. Àà̯ȼ­ì½¹ñ©Àì¡®ñ­ ÆêËßÌàÂàÌ

13 13 4.6. ΊÞÌåŊƲÁÜÃËŠàÌ 4.7. ΊÞÌåŊƲËßÌàÂàÌ åÚ 4. Àà̯ȼ­ì½¹ñ©Àì¡®ñ­ ÆêËßÌàÂàÌ 4.8. ΊÞÌâÖÀÍèÌÆê 4.9. âÖìÜÀ Savings 4.10. ÀíÈ Submit

14 14 5. ¡¾­¸¾¤¦¾ÇÃàÌ 5.1. À¢í¾¹¾ Profile 5.2. Àìõº¡ Place Members

15 15 5. ¡¾­¸¾¤¦¾ÇÃàÌ 5.3. Àìõº¡£ö­êªÉº¤¡¾­ ¸¾¤Áìɸ¡ö© Place

16 16 5. ¡¾­¸¾¤¦¾ÇÃàÌ 5.3. Àìõº¡ Manual Placement 5.4. Íñ¤¥¾¡­˜­Àìõº¡¡ö© Save

17 17 5. ¡¾­¸¾¤¦¾ÇÃàÌ 5.5. Àìõº¡®Èº­êªÉº¤¡¾­ ¸¾¤Áìɸ Click ÆàÇ ÅßÓàÅéÀåÚŠÄßâÁ¿àÓ àäÈÇ Automotic Éí¸µÈ¾¤«É¾êȾ­ ªÉº¤¡¾­ ¸¾¤Ä¦È®Èº­­ êȾ­¡Ò²¼¤ÁªÈ Click ÆàÇåÅŠ


Download ppt "1 Agel Enterprise ÀàÌÍçÖéØàÌ Agel ID ÛèÀÅïÈÅáÖèÍÅßÓàÆéÀåÚŠ"

Similar presentations


Ads by Google