Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Proba de Acceso ás Ensinazas Universitarias oficiais de Grao Estrutura da proba de acceso Fase xeral Fase específica Número de convocatorias anuais: 2.

Similar presentations


Presentation on theme: "Proba de Acceso ás Ensinazas Universitarias oficiais de Grao Estrutura da proba de acceso Fase xeral Fase específica Número de convocatorias anuais: 2."— Presentation transcript:

1 Proba de Acceso ás Ensinazas Universitarias oficiais de Grao Estrutura da proba de acceso Fase xeral Fase específica Número de convocatorias anuais: 2 Validez das probas. Fase xeral: indefinida. Fase específica: dous cursos académicos

2 Fase xeral: Exercicios Lingua Castelá e Literatura (E1) Lingua Galega e Literatura (E2) Lingua Estranxeira (Alemán, Francés, Inglés, Italiano ou Portugués) (E3) Historia de España/Historia da Filosofía (E4) Materia de modalidade de 2º curso (E5)

3 Fase Xeral: Exercicios Dúas opcións de cada exercicio. Duración máxima: unha hora e media. Intervalo mínimo entre exercicios: 45 minutos Pódese contestar en galego ou castelán, agás os correspondetes exercicios e no de L. Estranxeira.

4 Fase Xeral: Cualificacións Cada exercicio: 0-10 con dous decimais. Cualificación final: media aritmética: E1+E2+E3+E4+E5 / 5 Resultado con tres cifras decimais. É preciso acadar un mínimo de 4 puntos de media nesta fase.

5 Cualificación de acceso De 0 a 10 puntos con 3 cifras decimais. Calcularase sumando: 60 % da Nota Media do BAC (NMB) 40 % da Nota da Fase Xeral (NFX) Exemplo NMB= 6,5 :6,5 * 0,6 = 3,90 NFX= 4,5 :4,5 * 0,4 = 1,80 Cualificación: 3,90 + 1,80 = 5,70 É preciso acadar unha nota mínima de 5. Resumindo: 0,6 * NMB + 0,4 * NFX 5

6 A Fase Específica Será voluntaria. Calquera das materias de modalidade de 2º curso distinta á elixida na fase xeral. Un máximo de 4 materias Duración: unha hora e media. Intervalo mínimo entre exames: 45 minutos. Na solicitude de matrícula indicaranse as materias das que se examinará.

7 Fase Específica: cualificacións Cada exercicio: 0-10 con tres decimais. Para superar unha materia é preciso unha nota mínima de 5.

8 Fase Específica: cualificacións M1, M2= as dúas mellores cualificacións das materias superadas. a, b = parámetros de ponderación das materias Os parámetros serán de 0,1 ou 0,2 e faranse públicos ao inicio do curso a * M1 + b * M2

9 Nota de Admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de Grao con límite de prazas. Nota final de admisión: NMB= Nota media do Bacharelato. NFX= Nota da Fase Xeral. NFE= Nota Fase Específica A parte específica pode chegar a valer 4 puntos. 0,6 * NMB + 0,4 * CFX + CFE

10 Nota de Admisión: exemplo Exemplo de Cualificación NMB= 6,5 NFX = 4 M1= 8 M2 = 7,5 Nota de acceso para calquera titulación de grao sen límite de praza: 0,6 * 6,5 + 0,4 * 4= 5,5 Nota final de admisión para ensinanzas universitarias de grao con máis solicitudes que prazas. 0,6 * 6,5 + 0,4 * 4 + 0,2 * 8 + 0,2 * 7,5 = 3,9 + 1,6 + 1,6 + 1,5 = 8,6

11 Materias adscritas á Rama de coñecemento Artes e Humanidades Análise musical II Anatomía aplicada. Artes escénicas Cultura audiovisual Debuxo artístico II Debuxo técnico II Deseño Economía Economía da empresa Grego II Historia da música e da danza. Historia da Arte Historia do mundo comtemporáneo Latín II Lenguaxe e Práctica Musical Literatura Universal Matemáticas aplicadas ás CC.SS. Técnicas de expresión gráfico-plástica. Volume Xeografía

12 Materias adscritas á Rama de coñecemento Ciencias e Ciencias da Saúde Bioloxía Ciencias da Terra e Medioambientais Electrotecnia Física Matemáticas II Química Tecnoloxía Industrial II

13 Materias adscritas á Rama de coñecemento Ciencias Sociais e Xurídicas Análise musical II Anatomía aplicada. Artes escénicas Bioloxía Ciencias da terra e ambientais Cultura audiovisual Debuxo artístico II Debuxo técnico II Deseño Economía Economía da empresa Física Grego II Historia da música e da danza. Historia da Arte Historia do mundo comtemporáneo Latín II Lenguaxe e Práctica Musical Literatura Universal Matemáticas II Matemáticas aplicadas ás CC.SS Química Técnicas de expresión gráfico-plástica. Volume Xeografía

14 Materias adscritas á Rama de coñecemento Enxeñería e Arquitectura Bioloxía Ciencias da Terra e Medioambientais Debuxo Técnico II Deseño Economía Economía da empresa Electrotecnia Física Matemáticas II Química Tecnoloxía Industrial II

15 Reclamacións ás cualificacións Dobre corrección Reclamación

16 A dobre correción Prazo de presentación: 3 días hábiles. Un profesor especialista distinto. Cualificación: media aritmética das dúas. Máis de 2 puntos di diferenza: terceira corrección. Neste caso media das 3. Sobre a cualificación poderase presentar reclamación nun prazo de 3 días hábiles. O estudante terá dereito a ver o exame corrixido despois da dobre corrección nun prazo de 5 días.

17 A Reclamación Prazo de presentación: 3 días hábiles. A solicitude de Reclamación exclúe a posibilidade de solicitar a Dobre Corrección. O exame será revisado para: Comprobar que non existen erros materiais no cálculo da puntuación final Verificar que se puntuaron tódalas cuestións. Correcta aplicación dos criterios de avaliación e de corrección


Download ppt "Proba de Acceso ás Ensinazas Universitarias oficiais de Grao Estrutura da proba de acceso Fase xeral Fase específica Número de convocatorias anuais: 2."

Similar presentations


Ads by Google