Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

A b c ch d e f g h i j k l ll m n ñ o p q r rr s t u v w x y z ah beh seh cheh deh eh ef-eh heh ach-eh ee hota kah el-eh eh-jeh em-eh en-eh en-yeh oh peh.

Similar presentations


Presentation on theme: "A b c ch d e f g h i j k l ll m n ñ o p q r rr s t u v w x y z ah beh seh cheh deh eh ef-eh heh ach-eh ee hota kah el-eh eh-jeh em-eh en-eh en-yeh oh peh."— Presentation transcript:

1 a b c ch d e f g h i j k l ll m n ñ o p q r rr s t u v w x y z ah beh seh cheh deh eh ef-eh heh ach-eh ee hota kah el-eh eh-jeh em-eh en-eh en-yeh oh peh cuh er-e e-rre es-eh teh uuh veh dob-leh-uuh eh-kis ee-gri-eh-gah se-ta El Alfabeto Spanish4Teachers.org

2 a b c ch d e f El Alfabeto ah beh seh cheh deh eh ef-eh Spanish4Teachers.org

3 g h i j k l heh ach-eh ee hota kah el-eh El Alfabeto Spanish4Teachers.org

4 ll m n ñ o p q eh-jeh em-eh en-eh en-yeh oh peh cuh Spanish4Teachers.org El Alfabeto

5 buQBo&feature=related buQBo&feature=related


Download ppt "A b c ch d e f g h i j k l ll m n ñ o p q r rr s t u v w x y z ah beh seh cheh deh eh ef-eh heh ach-eh ee hota kah el-eh eh-jeh em-eh en-eh en-yeh oh peh."

Similar presentations


Ads by Google