Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Databázové systémy I. Zadanie : o Vytvoriť entitne-relačný model pre IS majstrovstiev v atletike o Zlepšiť prácu s výsledkami, zrýchliť prístup k tabuľkám.

Similar presentations


Presentation on theme: "Databázové systémy I. Zadanie : o Vytvoriť entitne-relačný model pre IS majstrovstiev v atletike o Zlepšiť prácu s výsledkami, zrýchliť prístup k tabuľkám."— Presentation transcript:

1 Databázové systémy I

2 Zadanie : o Vytvoriť entitne-relačný model pre IS majstrovstiev v atletike o Zlepšiť prácu s výsledkami, zrýchliť prístup k tabuľkám tímov a súťažiacich o Korektné vytvorenie entít, atribútov a vzťahov medzi nimi

3 Požiadavky » teams are divided into performance classes » there are championships in each class during the season » disciplines are divided according to the age categries and sex » teams receive points that are counted to the main table » racer is registered only in one team » statistics store the performances of all racers

4 Entity » SEASON » PERFORMACE CLASS » TABLE » TEAM » RACER » CHAMPIONSHIP » DISCIPLINE » STATISTIC » POINTS » AGE CATEGORY

5 Maticový diagram

6 ER diagram

7 Integritné obmedzenia » Performances of men and women are counted as egual within the team. » Not every team has to participate in all the categories. » Only registered racer may participate.If racer is registered in one team, he cannot participate in other one. » Racers are not allowed to change teams during season. » Class has 10 teams, the lowest class has changing number of teams. » At the end of season, two teams proceed to higher class and two teams go down. » Each team can send a maximum of tree racers into each discipline in the championship. » A one racer can participate in any number of disciplines.

8 The end


Download ppt "Databázové systémy I. Zadanie : o Vytvoriť entitne-relačný model pre IS majstrovstiev v atletike o Zlepšiť prácu s výsledkami, zrýchliť prístup k tabuľkám."

Similar presentations


Ads by Google