Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Eif2008 ArcGEO enviroforum 2008 ArcGEO Autor : Peter Nemec ESRI riešenie pre INSPIRE.

Similar presentations


Presentation on theme: "Eif2008 ArcGEO enviroforum 2008 ArcGEO Autor : Peter Nemec ESRI riešenie pre INSPIRE."— Presentation transcript:

1 eif2008 ArcGEO enviroforum 2008 ArcGEO Autor : Peter Nemec ESRI riešenie pre INSPIRE

2 eif2008 ArcGEO Sieťová architektúra INSPIRE

3 eif2008 ArcGEO 3-DBaseMap(Cache) 2-DBaseMap(Cache) OpenWebServicesTrackingServices GIS Data Data Streams Browser CatalogServices Catalog Mobile Desktop GIS Geo-processingServices Search Search Channels Channels Link Browser Map Link Browser Map Download: Download: ArcGIS Explorer ArcGIS Explorer Toolbar for ArcMap Toolbar for ArcMap … … Collaboration Collaboration Web Services Platform 2-D &* 3-D Desktop Viewers Enterprise GeoPortalData Warehouse GeoPortal Client Applications Geoportálové riešenie pre INSPIRE

4 eif2008 ArcGEO ESRI technológie ArcGIS Desktop – prístup ku službám, príprava dát, príprava metadát, administrácia ArcGIS® Serverposkytuje dáta a aplikácie pre služby poskytované internými aj externými účastníkmi ArcGIS Explorerpriamy prístup ku mapovým službám GIS Portal ToolkitWebový metadátový katalóg ku registrovaným dátovým zdrojom, poskytuje možnosť zobrazenia

5 eif2008 ArcGEO ArcGIS Desktop ArcGIS Desktop má nástroje na vytváranie a používanie priestorových dát. Prostredníctvom rozšírenia Data Interoperability umožňuje spracovať a reorganizovať údaje z rôznych zdrojov. Pre užívateľov aj producentov Komponenty: CS-W Client a WMC (OGC Web map Content) klient pre ArcMap Zahrnuté v Portal Toolbar for ArcMap

6 eif2008 ArcGEO ArcGIS Server Rýchla a jednoduchá tvorba mapových a glóbových služieb. Tvorba geoprocesných úloh/analýz s jednoduchým konfigurovaním. GIS funkcie a analýzy dodávané vo forme služieb. Výhody: Nízke náklady vďaka centrálnej správe. Široký prístup ku GIS funkciám a aplikáciám prostredníctvom prehliadačov.. Integrácia s inými enterprise systémami (CRM, ERP) systems using industry-standard software. Geoprocesne orientovaná SOA. Štandardy v GIS (OGC) ako aj v IT.. Voľba.NET alebo Java pri vývoji aplikácií. Služby a údaje pripravené na použitie v SDI. Komponenty: WMS-, WFS-, WCS-, KML-, SOAP- & geoprocesné služby,

7 eif2008 ArcGEO ArcGIS Explorer Poskytuje možnosť priameho prístupu ku službám a ich kombinovanie v prostredí desktop aplikácie. Široká škála prístupných služieb - Web Map Service (WMS), lokálne dáta, KML, JPEG 2000, GeoTIFF, MrSID®, IMG, and other image formats. Zobrazovanie dát 2D/3D. Mixovanie lokálnych dát s údajmi zo služieb. GIS analýzy. Komponenty: CS-W Client pre ArcGIS Explorer

8 eif2008 ArcGEO GIS Portal Toolkit Je to typický Geoportál - konfigurovateľný framework. Funkcie: Vyhľadávanie dátových zdrojov publikovaných inými zdrojmi Zobrazenie priestorových údajov z rôznych zdrojov Tvorba máp kombinovaním rôznych zdrojov Získavanie dát z rôznych zdrojov Vystavenie vlastných dát Registrácia portálového užívateľa Komponenty: GPT CS-W Search Client, GPT Map Viewer (Client to W*S, GeoRSS, SOAP Services, local data), Harvester (CS-W, Z39.50, OAI-PMH, ArcIMS, and WAF Client), GPT CS-W Service, GPT REST/GeoRSS Server

9 eif2008 ArcGEO INSPIRE štandardy Najdôležitejšie štandardy a špecifikácie vyplývajúce z direktívy INSPIRE a implementačných pravidiel: ISO 19115:2003 a odvodené profily pre popis priestorových dát a aplikácií ISO 19119:2005 a odvodené profily pre popis geo-služieb ISO/TS 19139:2007 ako XML implementácia ISO 19115 Dublin Core (ISO 15836:2003) s RDF/XML kódovaním OGC CS-W 2.0.2 a referenčné OGC špecifikácie OGC CS-W ISO aplikačný profil 1.0.0ISO aplikačný profil ISO 19128 / OGC Web Mapping Service (WMS) 1.3 OGC WMS 1.1.1 vrátane Styled Layer Descriptor (SLD) 1.0 OGC Web Feature Service (WFS) 1.1 OGC Web Coverage Service (WCS) 1.1 ISO 19136:2007, Geography Markup Language (GML) INSPIRE Directive 2007/2/EG...

10 eif2008 ArcGEO Role organizácií v INSPIRE Poskytovateľ dát a služieb Národný Geoportál Európsky Geoportál Doménový konzument/užívateľ vybavený aplikáciami

11 eif2008 ArcGEO Poskytovateľ dát a služieb Network ServicesTypeSpecProduct Data ServicesWeb Feature ServicesWFS 1.0.0ArcIMS 9.3 Data ServicesWeb Feature ServicesWFS 1.1.0ArcGIS Server Data ServicesWeb Coverage ServicesWCS 1.1ArcGIS Server ImageServer View ServicesWeb Map ServicesWMS 1.1.1ArcGIS Server standard View ServicesWeb Map ServicesWMS 1.3ArcGIS Server View ServicesStyled Layer DescriptorsSLD 1.0ArcGIS Server View Services(Web Terrain Services) Globe Services Application ServicesMetadata EditorISO 19119/19115 + 19139, FGDC GIS Portal Toolkit 9.3 and ArcGIS Desktop 9.3, ArcGIS Explorer Application ServicesGIS Analysis and Editing ArcGIS Desktop Application ServicesMap Production PLTS Transformation Services Data ETL on the Desktop Data Interop.Ext. Application ServicesGeodatabase Management ArcGIS Server ArcCatalog View ServicesSLD Editor MVS Supporting ServicesGazetteerOGC WFS-G (Discussion Paper) + ISO19112 ArcGIS Server WFS-G Supporting ServicesThesaurus Service New Project Horizontal ServicesWeb Pricing and Ordering Service built for a project Application ServicesShop Client built for a project Supporting ServicesService Monitoring Services sdi.suite serviceMonitor Processing ServicesWeb Processing ServicesWPS 1.0.0WPS Framework Transformation Services ETL on-the-fly FME Server 2008 Horizontal ServicesWeb Authentication ServicesGeoRM Working GroupsecurityManager Horizontal ServicesPolicy Decision PointsGeoRM Working GroupsecurityManager

12 eif2008 ArcGEO Národný Geoportál Network ServicesTypeSpecProduct Data ServicesWeb Feature ServicesWFS 1.0.0ArcIMS 9.3 Data ServicesWeb Feature ServicesWFS 1.1.0ArcGIS Server Data ServicesWeb Coverage ServicesWCS 1.1ArcGIS Server ImageServer View ServicesWeb Map ServicesWMS 1.1.1ArcGIS Server View ServicesWeb Map ServicesWMS 1.3ArcGIS Server standard View ServicesStyled Layer DescriptorsSLD 1.0ArcGIS Server View Services(Web Terrain Services) Globe Services Discovery/Catalogue ServicesCached Distributed Search (Harvesting) GIS Portal Toolkit 9.3 Discovery/Catalogue ServicesCS-W ProfileCS-W ISO App. Profile 1.0.0 GPT 9.3 (Server and Client) or ArcIMS 9.3 (Server) Application ServicesDiscovery Geoportal GIS Portal Toolkit 9.3 Application ServicesDiscovery Client Application CS-W Clients for ArcMap and ArcGIS Explorer Application ServicesMap Viewer in Geoportal for WMSWMS 1.3GIS Portal Toolkit 9.3 (MVS) Application ServicesMap Viewer in Geoportal for SLDSLD 1.0GPT 9.3 (MVS) Application ServicesMap Viewer in Geoportal for WFSWFS 1.1.0GPT 9.3 (MVS) Application ServicesMap Viewer in Geoportal for WCSWCS 1.1GPT 9.3 (MVS) Application ServicesMetadata EditorISO 19119/19115 + 19139, FGDC GPT 9.3 ArcGIS Desktop 9.3 ArcGIS Explorer Discovery/Catalogue ServicesMetadata Import Application GIS Portal Toolkit 9.3 and ArcCatalog 9.3 Application ServicesPortal Administration GIS Portal Toolkit 9.3 Discovery/Catalogue ServicesCatalogue Service Administration GIS Portal Toolkit 9.3 (CS-W Administrator) Application ServicesUser and Rights Administration (Portal) GIS Portal Toolkit 9.3 Supporting ServicesGazetteerOGC WFS-G (Discussion Paper) + ISO19112 ArcGIS Server WFS-G Application ServicesUser and Rights Administration (Services) securityManager View ServicesSLD Editor MVS Supporting ServicesThesaurus Service New Project Horizontal ServicesWeb Pricing and Ordering Service built for a project Application ServicesShop Client built for a project Supporting ServicesService Monitoring Services sdi.suite serviceMonitor Horizontal ServicesWeb Authentication ServicesGeoRM Working GroupsecurityManager Horizontal ServicesPolicy Decision PointsGeoRM Working GroupsecurityManager

13 eif2008 ArcGEO Európsky Geoportál Network ServicesTypeSpecProduct View Services(Web Terrain Services) Globe Services Discovery/Catalogue ServicesCached Distributed Search (Harvesting) GIS Portal Toolkit 9.3 Discovery/Catalogue ServicesCS-W ProfileCS-W ISO App. Profile 1.0.0 GPT 9.3 (server and client) or ArcIMS 9.3 (server) Supporting ServicesService Monitoring Services sdi.suite serviceMonitor Horizontal ServicesWeb Authentication ServicesGeoRM Working GroupsecurityManager Horizontal ServicesPolicy Decision PointsGeoRM Working GroupsecurityManager Application ServicesMetadata EditorISO 19119/19115 + 19139, FGDC GIS Portal Toolkit 9.3 and ArcGIS Desktop 9.3, ArcGIS Explorer Discovery/Catalogue ServicesMetadata Import Application GIS Portal Toolkit 9.3 and ArcCatalog 9.3 Discovery/Catalogue ServicesMetadata discovery statistics and reporting terraCatalog client Application ServicesPortal Administration GIS Portal Toolkit 9.3 Discovery/Catalogue ServicesCatalogue Service Administration GIS Portal Toolkit 9.3 (CS-W Administrator) Application ServicesUser and rights Administration (Portal) GIS Portal Toolkit 9.3 Application ServicesUser and rights Administration (Services) securityManager View ServicesSLD Editor MVS Supporting ServicesGazetteerOGC WFS-G (Discussion Paper) + ISO19112 ArcGIS Server WFS-G Supporting ServicesThesaurus Service New Project Horizontal ServicesWeb Pricing and Ordering Service built for a project Application ServicesShop Client built for a project Collaborative Research and Development Agreement (CRADA) – dohoda uzavretá medzi JRC a ESRI

14 eif2008 ArcGEO Doménový užívateľ Network ServicesTypeSpecProduct View Services(Web Terrain Services) Globe services Application Services Map Viewer Client Application for WMS WMS 1.3ArcGIS Desktop, ArcGIS Server ADF, ArcGIS Explorer Application Services Map Viewer Client Application for SLDSLD 1.0ArcGIS Desktop, ArcGIS Server ADF, ArcGIS Explorer Application Services Map Viewer Client Application for WFSWFS 1.1.0ArcGIS Desktop, ArcGIS Server ADF, ArcGIS Explorer Application Services Map Viewer Client Application for WCS WCS 1.1ArcGIS Desktop, ArcGIS Server ADF, ArcGIS Explorer Application Services GIS Analysis and Editing ArcView, ArcEditor, ArcInfo View ServicesSLD Editor MVS Supporting Services GazetteerOGC WFS-G (discussion paper) + ISO19112 ArcGIS Server WFS-G Supporting Services Thesaurus Service New Project Horizontal Services Web Pricing and Ordering Service built for a project Application Services Print-on-Demand PLTS (ePOD)

15 eif2008 ArcGEO INSPIRE - metadáta Implementačné pravidlo bolo schválené 14.mája 2008. Pre témy v prílohe I a II. musia byť do 2 rokov vytvorené metadáta, pre témy v prílohe III do 3. rokov. Implementačné pravidlá nie sú vytesané do kameňa. ESRI ako líder na trhu GIS garantuje návratnosť investícií a trvácnosť dodaných riešení.

16 eif2008 ArcGEO Referencie Regione Lombardia Chorvátsky národný Geoportál Litva LGII

17 eif2008 ArcGEO Niektoré služby európskej komisie SOMIS (European Soil Map Server) http://eusoils.jrc.it/Website/eusoils/viewer.htm MEUSIS (Multiscale EUropean Soil Information System) http://eusoils.jrc.it/website/Meusis_Alps/viewer.htm http://eusoils.jrc.it/website/Meusis_Alps/viewer.htm IMAGE 2000 & Corine Land Cover 2000 Project http://image2000.jrc.it Disasters Portal http://disasters.jrc.it

18 eif2008 ArcGEO European Environment Agency WISE Web http://water.europa.eu WISE Viewer http://www.eea.europa.eu/themes/water/wise-viewer Ozónové Mapy http://www.eea.eu.int/maps/ozone/map EUNIS (European Nature Conservation) http://eunis.eea.europa.eu/gis-tool.jsp EPER (European Pollutant Emission Register) http://eper.eea.eu.int/eper/flashmap.asp Corine Land Cover Viewer http://dataservice.eea.europa.eu/clc/eeaclc.asp


Download ppt "Eif2008 ArcGEO enviroforum 2008 ArcGEO Autor : Peter Nemec ESRI riešenie pre INSPIRE."

Similar presentations


Ads by Google