Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ENGLISH TENSES SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN.

Similar presentations


Presentation on theme: "ENGLISH TENSES SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN."— Presentation transcript:

1 ENGLISH TENSES SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN

2 1. Devam etmeyen, kesin olarak bitmiş bir eylemi anlatmak için kullanılır. (Simple past, geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş bir durum veya aktiviteyi işaret eder.) Zeynep saw them yesterday. (Zeynep dün onları gördü.) ENGLISH TENSES SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN 2. Sık sık yapılan, alışkanlık ya da yaşam biçimi olan eylemleri anlatırken kullanılır. We went to cinema last year every week. (Biz geçen yıl her hafta sinemaya gittik.) 3. Eğer Simple past tense ile kurulmuş bir cümle (When) kalıbını içeriyorsa : when ile başlayan cümle diğerinden önce olmuştur. Aşağıdaki ilk örnekte önce yağmur başladı sonra ağacın altında durdum ifadesi anlaşılmalıdır. I stood under a tree when it began to rain When she heard a strange noise she got up to investigate Garip sesler duyunca araştırmaya kalktı When I dropped my cup, the coffee spilled on my lap Fincanımı düşürdüğümde kahve kucağıma döküldü.

3 4. Eğer geçmiş zaman (past tense) ile kullanılan bir cümlenin fiili yoksa geçmiş zamanı belirtmek için: was, were kullanılması zorunludur. ENGLISH TENSES SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN PositiveNegativeQuestion IwasIwas notWasI YouwereYouwere notWereYou wewerewewere notWerewe theyweretheywere notWerethey hewashewas notWashe shewasshewas notWasshe itwasitwas notWasit Last year Rachel was 22, so she is 23 now When I was a child, I was afraid of dogs We were hungry after the journey but we weren't tired The hotel was comfortable but it wasn't expensive Was the weather good when you were on holiday Those shoes are nice. Were they expensive ? Why were you late this morning ?

4 ENGLISH TENSES SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN Geçmiş zaman için kullanılabilecek zaman ifadeleri : Two minutes ago iki dakika önce An hour ago bir saat önce Three days ago üç gün önce Five months ago beş ay önce A year ago bir yıl önce last night dün gece last week geçen hafta last month geçen ay last year geçen yıl last summer/winter geçen yaz/kış vb. yesterdayDün yesterday morning /aftennoon /evening dün sabah/öğleden sonra/akşam. once bir zamanlar, bir keresinde once upon a timebir zamanlar theno zaman, o zamanlar the day beforeönceki gün the week before önceki hafta the month beforeönceki ay the year before önceki yıl

5 ENGLISH TENSES SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN AFFIRMATIVE (OLUMLU CÜMLE) S+ V 2 +ETC Nesneler, yer, zaman zarfları v.b. Cümleyi tamamlayan sözcükler I watched TV. yesterday You, We, They watched TV. yesterday He, She, It watched TV. yesterday

6 ENGLISH TENSES SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN

7 NEGATIVE (OLUMSUZ CÜMLE) ENGLISH TENSES S + didnt + V 1 +ETC SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN I didnt watch TV. yesterday You, We, They didnt watch TV. yesterday He, She, It didnt watch TV. yesterday

8 QUESTION (SORU CÜMLESİ) ENGLISH TENSES Did + S + V 1 +ETC ? SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN Did I watch TV. yesterday ? Did You, We, They watch TV. yesterday ? Did He, She, It watch TV. yesterday ?

9 1) Jared (frequently, drive) _______ _______ his father's truck to work last summer. 2) Mr. and Mrs. Porter (usually, stay) _______ _______ at Bodrum for the season. 3) Susan (already, play) _______ _______ the flute well before she began to play the piccolo. 4) The sun (slowly, drop) _______ _______ below the horizon. 5) The principal (kindly, speak) _______ _______ to the crying child. 6) The children (normally, wait)_______ _______ for the bus on the corner of Walnut and Elm Streets. 7) The old house (still, look) _______ _______ just as it had when he last visited. 8) The artist (quickly, draw) _______ _______ a cartoon as the crowd watched. 9) Mrs. Campos (patiently, wait) _______ _______ for the nurse to call her into the examining room. 10) The passengers (happily, cheer) _______ _______ as their hot air balloon lifted from the ground. ENGLISH TENSES usually stayed already played quickly drew still looked patiently waited happily cheered slowly dropped normally waited frequently drove SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN kindly spoke New Words : piccolo = küçük flüt horizon= ufuk çizgisi principal=okul müdürü, crowd=kalabalık Patiently= sabırla cheer=alkışlamak

10 ENGLISH TENSES SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN Thank you for smoking !


Download ppt "ENGLISH TENSES SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN."

Similar presentations


Ads by Google