Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ENGLISH TENSES SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN.

Similar presentations


Presentation on theme: "ENGLISH TENSES SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN."— Presentation transcript:

1 ENGLISH TENSES SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN

2 SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN ENGLISH TENSES
1. Devam etmeyen, kesin olarak bitmiş bir eylemi anlatmak için kullanılır. (Simple past , geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş bir durum veya aktiviteyi işaret eder.)  Zeynep saw them yesterday. (Zeynep dün onları gördü.) 2. Sık sık yapılan, alışkanlık ya da yaşam biçimi olan eylemleri anlatırken kullanılır. We went to cinema  last year every week. (Biz geçen yıl her hafta sinemaya gittik.) 3. Eğer Simple past tense ile kurulmuş bir cümle (When) kalıbını içeriyorsa : when ile başlayan cümle diğerinden önce  olmuştur. Aşağıdaki ilk örnekte önce yağmur başladı sonra ağacın altında durdum ifadesi anlaşılmalıdır.  I stood under a tree when it began to rain When she heard a strange noise she got up to investigate Garip sesler duyunca araştırmaya kalktı When I dropped my cup, the coffee spilled on my lap Fincanımı düşürdüğümde kahve kucağıma döküldü.

3 SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN ENGLISH TENSES
4. Eğer geçmiş zaman (past tense) ile kullanılan bir cümlenin  fiili yoksa geçmiş zamanı belirtmek için: was , were kullanılması zorunludur. Positive Negative Question I was was not Was You were were not Were we they he she it Last year Rachel was 22 , so she is 23 now When I was a child , I was afraid of dogs We were hungry after the journey but we weren't tired The hotel was comfortable but it wasn't expensive Was the weather good when you were on holiday Those shoes are nice . Were they expensive ? Why were you late this morning ?

4 Geçmiş zaman için kullanılabilecek zaman ifadeleri :
ENGLISH TENSES SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN Geçmiş zaman için kullanılabilecek zaman ifadeleri : Two minutes ago  iki dakika önce An hour ago  bir saat önce Three days ago  üç gün önce Five months ago  beş ay önce A year ago  bir yıl önce last night  dün gece last week  geçen hafta last month  geçen ay last year  geçen yıl last summer/winter  geçen yaz/kış vb. yesterday Dün yesterday morning /aftennoon /evening dün sabah/öğleden sonra/akşam. once bir zamanlar, bir keresinde once upon a time bir zamanlar then o zaman, o zamanlar the day before önceki gün the week before            önceki hafta the month before önceki ay the year before  önceki yıl

5 S + V2 + ETC SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN AFFIRMATIVE (OLUMLU CÜMLE)
ENGLISH TENSES SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN Nesneler, yer, zaman zarfları v.b. Cümleyi tamamlayan sözcükler AFFIRMATIVE (OLUMLU CÜMLE) S + V2 + ETC I watched TV. yesterday You, We, They watched TV. yesterday He, She, It watched TV. yesterday

6 ENGLISH TENSES SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN

7 S + didn’t + V1 + ETC SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN
ENGLISH TENSES SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN NEGATIVE (OLUMSUZ CÜMLE) S + didn’t + V1 + ETC I didn’t watch TV. yesterday You, We, They didn’t watch TV. yesterday He, She, It didn’t watch TV. yesterday

8 Did + S + V1 + ETC ? SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN
ENGLISH TENSES SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN QUESTION (SORU CÜMLESİ) Did + S V1 + ETC ? Did I watch TV. yesterday ? Did You, We, They watch TV. yesterday ? Did He, She, It watch TV. yesterday ?

9 crowd=kalabalık Patiently= sabırla cheer=alkışlamak
ENGLISH TENSES SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN 1) Jared (frequently, drive) _______ _______ his father's truck to work last summer. 2) Mr. and Mrs. Porter (usually, stay) _______ _______ at Bodrum for the season. 3) Susan (already, play) _______ _______ the flute well before she began to play the piccolo. 4) The sun (slowly, drop) _______ _______ below the horizon. 5) The principal (kindly, speak) _______ _______ to the crying child. 6) The children (normally, wait)_______ _______ for the bus on the corner of Walnut and Elm Streets. 7) The old house (still, look) _______ _______ just as it had when he last visited. 8) The artist (quickly, draw) _______ _______ a cartoon as the crowd watched. 9) Mrs. Campos (patiently, wait) _______ _______ for the nurse to call her into the examining room. 10) The passengers (happily, cheer) _______ _______ as their hot air balloon lifted from the ground. frequently drove usually stayed already played slowly dropped kindly spoke normally waited still looked quickly drew patiently waited happily cheered New Words : piccolo = küçük flüt horizon= ufuk çizgisi principal=okul müdürü, crowd=kalabalık Patiently= sabırla cheer=alkışlamak

10 ENGLISH TENSES SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN Thank you for smoking !


Download ppt "ENGLISH TENSES SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN."

Similar presentations


Ads by Google