Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Apr • May • Jun 2010 Adult Bible Study Guide

Similar presentations


Presentation on theme: "Apr • May • Jun 2010 Adult Bible Study Guide"— Presentation transcript:

1 Apr • May • Jun 2010 Adult Bible Study Guide
powerpoint presentation designed by claro ruiz vicente

2 Dear User … Health and Healing AN APPEAL PLEASE USE AS IS.
This PowerPoint Show is freely shared to all who may find it beneficial. While intended primarily for personal use, some find it useful for teaching the lesson in church. There are those, however, who add illustrations, change background, adjust font size, etc. While their intention may be good, this is not right. Slide #1 says “designed by claro ruiz vicente.” For honest Christians, it is not necessary for another’s creation to be copyrighted in order to be respected. PLEASE USE AS IS.

3 The General Conference Health Ministries Department
HEALTH AND HEALING Kalusugan at Kagalingan The General Conference Health Ministries Department Principal Contributor

4 Health and Healing CONTENTS
1. Praise God From Whom All Blessings Flow! 2. The Power of Choice 3. Celebrating Spiritual and Physical Fitness 4. The Water of Life 5. The Environment 6. Faith and Healing 7. Rest and Restoration 8. The Atmosphere of Praise 9. Temperance 10. Integrity: Wholeness and Holiness 11. Optimism: Happiness and Healing 12. Nutrition in the Bible 13. Social Support: The Tie That Binds Ika-11 letra sa Celebrations: Nutrition

5 WE ARE GOING to look at what’s often been
Health and Healing OUR GOAL {181} WE ARE GOING to look at what’s often been a neglected aspect of the wonderful truths God has given us as a movement, and that is the health message. The Lord reveal these principles to us for the same reason He died for us, because He loves us and wants what’s in our best interest. ANG ATING MITHIIN. Pag-aaralan natin ang malimit bale-walaing aspeto ng kamangha-manghang katotohanang ipinagkaloob sa atin ng Diyos bilang isang organisasyon, at iyan ang mensahe ng kalusugan. ¶ Ipinahayag ng Panginoon ang mga prinsipyong ito sa atin nang ganon ding dahilan na namatay Siya para sa atin, dahil iniibig Niya tayo at hangad ang pinakamabuti para sa atin.

6 Nutrition in the Bible Health and Healing LESSON 12, JUNE 19
Nutrisyon sa Biblia

7 Nutrition in the Bible KEY TEXT 1 Corinthians 10:31 NIV
“SO WHETHER YOU eat or drink or whatever you do, do all for the glory of God.” SUSING TALATA. Kaya kung kayo’y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos.

8 WHAT WE EAT helps make us what we are.
Nutrition in the Bible INITIAL WORDS {326} WHAT WE EAT helps make us what we are. Our blood, bones, fat, and tissues all are fed by the food we put in our bodies. We know how much food impacts us physically—and mentally, as well. Indeed, diet can impact our thoughts, which should not be surprising, because our brain is central to thought, and our brain is affected by the foods that feed it. PANIMULANG SALITA. Tumutulong ang ating kinakain na maging kung ano tayo. Ang ating dugo, buto, taba, at himaymay ay pinakakaing lahat ng ipinapasok nating pagkain sa ating katawan. Alam natin kung paano nakakaapekto ng malaki ang pagkain sa katawan at sa isip din. ¶ Tunay ngang nakakaapekto ang pagkain sa ating isip, na di dapat maging kataka-taka, dahil ang utak natin ang siyang sentro ng pag-iisip, at ang ating utak ay naaapektuhan ng mga pagkaing nagpapakain dito.

9 1. Food in the Old Testament (Genesis 1:27, 29)
Nutrition in the Bible QUICK LOOK 1. Food in the Old Testament (Genesis 1:27, 29) 2. Food in the New Testament (1 Timothy 4:1-4) 3. Food Today (Romans 14:17) 1. Pagkain sa Lumang Tipan 2. Pagkain sa Bagong Tipan 3. Pagkain Ngayon

10 1. FOOD IN THE OLD TESTAMENT
Nutrition in the Bible 1. FOOD IN THE OLD TESTAMENT Genesis 1:27, 29 NKJV “SO GOD CREATED man in His own image…. And God said, ‘See, I have given you every herb that yields seed which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed; to you it shall be for food.’ ” 1. PAGKAIN SA LUMANG TIPAN. Kaya’t nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. At sinabi ng Diyos, ¶ Tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa, at ang bawat punungkahoy na may binhi sa loob ng bunga; ang mga ito ay magiging pagkain ninyo.

11 Food in the Old Testament THE ORIGINAL DIET {327}
SCIENTIFIC RESEARCH HAS confirmed that a vegetarian diet is healthier than a diet high in meat full of saturated fat. The Adventist Health Study, conducted by Loma Linda University, compared Seventh-day Adventist church members in the United States who share similar demographics and lifestyles except for two different categories of diet. ORIHINAL NA PAGKAIN. Kinumpirma ng siyentipikong pagsasaliksik na mas mabuti sa kalusugan ang pagkaing vegetarian kaysa pagkaing sagana sa karneng punung-puno ng taba. ¶ Ang pag-aaral sa kalusugan ng mga Adventista, na isinagawa ng Loma Linda University, ay pinaghambing ang mga kaanib ng iglesya ng Seventh-day Adventist sa US na katulad ang kalagayan at paraan ng pamumuhay maliban sa dalawang kategorya ng pagkain.

12 Food in the Old Testament THE ORIGINAL DIET {327}
Other studies conducted in Europe, Australia, and South America confirm these findings, and more than four hundred reports on the health of Seventh-day Adventists have now been published in scientific journals. Ang ibang mga pag-aaral na isinagawa sa Europa, Australia, at Timog America ay pinatotohanan ang resulta ng pagsusuring ito, at higit sa 400 ulat sa kalusugan ng mga Seventh-day Adventist ang nalathala na sa mga babasahing pangsiyensya.

13 Food in the Old Testament THE ORIGINAL DIET {327}
When those who eat a lacto-ovo-vegetarian diet (plant food plus eggs and milk) were compared to omnivores who included red and white meats in their diet, the vegetarians had less heart disease, less types of cancers, less hypertension, less diabetes, less dementia, and less osteoporosis—leading to an increased life expectancy. Nang ihambing ang mga kumakain ng pagkaing lacto-ovo-vegetarian (pagkain ng halaman kasama ng itlog at gatas) sa mga omnivores na isinasama ang pula at puting karne sa kanilang pagkain, ang mga vegetarian ay kakaunti ang may sakit sa puso, kanser, mataas na presyon ng dugo, diyabetis, dementia, at osteoporosis—na nagreresulta sa mas mahabang buhay.

14 Food in the Old Testament THE ORIGINAL DIET {327}
The Adventist vegetarians enjoyed eight to ten additional healthy years of life by eating more whole grains, fruits, vegetables, legumes, and nuts. They also ate less refined grain products, sugar, and prepared foods. Ang mga Adventistang vegetarian ay nagtatamasa ng karagdagang walo hanggang sampung malulusog na taon sa kanilang buhay dahil sa higit na pagkain ng butil, prutas, gulay, beans, at mani. ¶ Kaunti lang din ang kinakain nilang mga repinadong produktong butil, asukal, at pagkaing nakapakete (gaya ng delata).

15 Food in the Old Testament THE POST-FLOOD DIET {329}
Only after the Flood, with so much vegetation destroyed, did God give humans permission to eat animals. Genesis 7:1, 2; 8:20 prove that the difference between clean and unclean meats did not originate with the Jewish economy. How could it have, when there were no Jews or Jewish nation at this time? PAGKAIN PAGKATAPOS NG BAHA. Pagkatapos lamang ng Baha, kung saan maraming pananim ang nasira, pinahintulutan ng Diyos ang tao na kumain ng hayop. ¶ Pinatutunayan ng Genesis 7:1, 2; 8:20 na hindi nagsimula sa mga Judio ang pagkakaiba sa malinis at maruming karne. Paano magkakaganon, samantalang wala pang Judio o bansang Judio noong panahong iyon?

16 2. FOOD IN THE NEW TESTAMENT
Nutrition in the Bible 2. FOOD IN THE NEW TESTAMENT 1 Timothy 4:1-4 NKJV “NOW THE SPIRIT expressly says that in latter times some will depart from faith … forbidding to marry, and commanding to abstain from food which God created to be received with thanksgiving…. For every creature of God is good, and nothing to be refused it it is received with thanksgiving.” 2. PAGKAIN SA BAGONG TIPAN. Ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba’y tatalikod sa pananampalataya … ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipag-uutos na lumayo sa mga pagkaing nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat . Sapagkat ang bawat ¶ nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang dapat tanggihan, kung tinatanggap na may pagpapasalamat.

17 2. Food in the New Testament NO MORE UNCLEAN MEAT? {331}
PAUL WAS DEALING with future heresies that would forbid believers to partake of two things that God gave humanity at Creation, food and marriage. The foods involved are all foods that God had created for human consumption. Paul’s words here should not be taken to mean that unclean foods were “created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth.” WALA NG MARUMING KARNE? Ang tinatalakay ni Pablo ay mga hinaharap na kakaibang paniniwala na nagbabawal sa mga mananampalataya na makibahagi sa dalawang bagay na ibinigay ng Diyos sa tao noong Paglalang, pagkain at kasal. ¶ Ang pagkaing sangkot dito ay lahat ng pagkaing nilalang ng Diyos para kainin ng tao. ¶ Ang mga salita ni Pablo rito ay hindi dapat ipakahulugan na ang maruruming pagkain ay nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nananampalataya at nakakaalam ng katotohanan.

18 2. Food in the New Testament NO MORE UNCLEAN MEAT? {331}
In Romans 14, 1 Cor. 8:4–13, 10:25–28 Paul addressed the widespread practice in the Gentile world of offering flesh food to idols. Early Christians struggled with the question of whether the eating of such food was an act of pagan worship. Those strong in their faith did not believe it was, and thus they could eat all edible things offered to idols. Tinalakay ni Pablo sa Roma 14, 1 Corinto 8:4-13; 10:25-28 ang laganap na kaugalian sa daigdig ng mga Hentil na paghahandog ng karne sa mga diyus-diyosan. ¶ Nakipagpunyagi ang mga unang Kristiyano sa katanungan kung ang pagkain ng ganong karne ay isang pagsambang pagano. Yung malalakas sa pananampalataya ay hindi naniniwalang gayon nga ito, kung kaya’t sila’y makakakain ng lahat ng puwedeng kainin kahit inihandog sa mga diyus-diyosan.

19 2. Food in the New Testament NO MORE UNCLEAN MEAT? {331}
Those who did not have such a strong faith used only vegetables. Paul urged that no one should despise those who eat only vegetables or judge those who “eat all things” suitable for food. What’s wrong with using Acts 10 as proof that the New Testament has done away with the clean/unclean distinction in regard to diet? Ang mga walang ganong kalakas na pananampalataya ay kumakain lamang ng gulay. Ipinakiusap ni Pablo na walang dapat humamak sa mga kumakain ng gulay lamang o kaya’y humatol sa mga “kumakain ng lahat ng bagay” na pupuwedeng kainin. ¶ Anong mali sa paggamit ng Gawa 10 bilang patunay na inalis na sa Bagong Tipan ang pagkakakilanlan sa malinis at maruming hayop kaugnay sa pagkain? [Tingnan ang talatang 19 at 28]

20 Nutrition in the Bible 3. FOOD TODAY Romans 14:17 NKJV “FOR THE
KINGDOM of God is not food and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit.” 3. PAGKAIN NGAYON. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan, at ang kagalakan sa Espiritu Santo.

21 THE BEST MEDICAL science affirms the basic
3. Food Today BALANCED DIET {335} THE BEST MEDICAL science affirms the basic principles of the kind of diet we advocate. In Ellen G White’s last address to the General Conference in 1909, she counseled, “We do not mark out any precise line to be followed in diet; but we do say that in countries where there are fruits, grains, and nuts in abundance, flesh food is not the right food for God’s people.”—Testimonies 9:159 BALANSENG PAGKAIN. Pinatototohanan ng pinakamahusay na siyensya ng medisina ang mga pangunahing prinsipyo sa uri ng pagkaing itinataguyod natin. ¶ Sa huling tagubilin ni Ellen G White sa General Conference noong 1909, ipinayo niya, ‘Hindi tayo nagtatakda ng anumang eksaktong dapat sundin sa pagkain; bagkus ang sinasabi natin ay, sa mga lugar na sagana ang mga prutas, butil, at mga mani, ang karne ay hindi tamang pagkain para sa bayan ng Diyos.”

22 It can, though, make us healthier, and who does not want good health?
3. Food Today BALANCED DIET {335} In other words, if we are in a position to eat this way, we should seek to do it. It does not make us righteous, it does not make us holy, and it certainly does not put us in a position to judge those who do not eat the way we think is best. It can, though, make us healthier, and who does not want good health? Sa ibang salita, kung tayo ay nasa kalagayang makakakain tayo ng ganito, dapat nating pagsikapang gawin ito. ¶ Hindi tayo nito gagawing matuwid, hindi tayo nito gagawing banal, at lalong hindi tayo nito ilalagay sa posisyong hatulan ang mga hindi kumakain ayon sa paraang iniisip nating pinakamabuti. ¶ Ngunit gagawin tayo nitong mas malusog, at sino ba naman ang ayaw ng mabuting kalusugan?

23 Or consuming too much food in general.
3. Food Today BALANCED DIET {333} A vegetarian does not automatically mean eating a healthy diet; at the same time, eating some meat does not automatically defiling their body temple. Other factors for a good diet are important, as well. You could be a vegetarian and yet at the same time be consuming too much fat, too much salt, or too much sugar. Or consuming too much food in general. Ang isang vegetarian ay hindi awtomatikong mangangahulugang kumakain na ng masustansyang pagkain; gayundin, hindi palibhasa’y kumakain ng kaunting karne ang isang tao ay nangangahulugan nang dinudungisan na niya ang kanyang katawang templo. Ang ibang mga isyu sa mabuting pagkain ay mahalaga rin. ¶ Maaring vegetarian ka pero kumakain ka naman ng maraming taba at mamantika, sobrang asin, o asukal. O kumakain ng talaga namang napakarami.

24 DIET PLAYS AN role in health. How wise,
Nutrition in the Bible FINAL WORDS {335} DIET PLAYS AN role in health. How wise, then, for us to seek to do the best we can in what we eat. How important for us to exercise self-discipline and self-control when tempted to eat what we know is not good for us. God gave these truths to us for our benefit. When we ignore them, we hurt ourselves and others are made to suffer, as well. HULING PANANALITA. Ang pagkain ay may mahalagang bahagi sa kalusugan. Kaya nga, napakapantas para sa atin na sikaping gawin ang pinakamabuti sa kinakain natin. Napakahalagang sanayin natin ang disiplina at pagpipigil sa sarili kapag tayo ay natutuksong kumain ng alam nating hindi mabuti para sa atin. ¶ Ipinagkaloob ng Diyos ang mga katotohanang ito para sa ating kapakinabangan. Kapag binale-wala natin ang mga ito, sinasaktan natin ang sarili, at pinagdurusa rin ang iba.


Download ppt "Apr • May • Jun 2010 Adult Bible Study Guide"

Similar presentations


Ads by Google