Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

What Is Active-Passive Voice?

Similar presentations


Presentation on theme: "What Is Active-Passive Voice?"— Presentation transcript:

1 What Is Active-Passive Voice?
by Mrs. Woranan Puengkam Nawaminthrachinuthit Satriwitthaya Phutthamonthon School

2 ความหมายของปุ่มปฏิบัติการ
ไปข้างหน้าหรือถัดไป ออกจากบทเรียน ย้อนกลับไป หน้าแรก กลับไปที่เมนู Exit ปุ่มหาข้อมูลเพิ่มเติม ย้อนกลับไป หน้าเดิม ย้อนกลับหน้าก่อนหน้านี้ ปุ่มฟังเสียง Exit

3 คำแนะนำในการศึกษาบทเรียน
นักเรียนสามารถเลือกศึกษาเนื้อหาตามความสนใจ ได้ทุกเรื่องโดยคลิกเมาส์เลือกหัวข้อที่สนใจ เพื่อให้การศึกษาบทเรียนมีประสิทธิภาพและ สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น นักเรียนควรเลือกศึกษาตามลำดับ ของเนื้อหา ทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ หลังจากศึกษาบทเรียนจบแล้ว Exit

4 Main Menu Which Is Subject or Verb? What Is Active Voice?
Conclusion What Is Active Voice? Test Yourself I What Is Passive Voice? Test Yourself II References คลิกเพื่อเลือกหัวข้อ ที่จะเรียนค่ะ Exit

5 Which is "Subject" or "Verb"?
นักเรียนลองอ่านประโยคเหล่านี้แล้วลองคลิกดูซิคะว่า ส่วนใดเป็นประธานและ ส่วนใดเป็นกริยาของประโยค Those boys play football every day. Mother will cook dinner for us. The worker has finished his work. We are studying English. The fisherman caught a lot of fish yesterday. Exit

6 What is Active Voice? จะเห็นได้ว่าประโยคปกติที่พูดกันโดยทั่วไปจะประกอบด้วย ประธาน + กริยา + กรรม เช่น Thai people eat rice every day. หมายความว่า คนไทยรับประทานข้าวทุกวัน กล่าวคือ คนไทย ทำหน้าที่เป็นประธานแสดงกริยารับประทาน ซึ่งข้าวเป็นกรรมของประโยค เราเรียกประโยคแบบนี้ว่า Active Voice Exit

7 What is Passive Voice? แล้วนักเรียนรู้จักประโยคที่เป็น Passive Voice ไหมคะว่า มีโครงสร้างและความหมายต่างจากประโยคที่เป็น Active Voice อย่างไร ลองดูประโยคต่อไปนี้แล้วสังเกตซิคะว่า รูปกริยาประกอบด้วยอะไรบ้าง Exit

8 ตัวอย่างประโยค Passive Voice
Nobody is allowed to smoke. ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้สูบบุหรี่ Exit

9 ตัวอย่างประโยค Passive Voice
This house was made of bricks. บ้านหลังนี้ทำด้วยอิฐ Exit

10 ตัวอย่างประโยค Passive Voice
This car can be parked in small places. รถคันนี้สามารถนำไปจอดได้ในที่เล็กๆ Exit

11 ตัวอย่างประโยค Passive Voice
It has been left here for three days. มันถูกทิ้งไว้ที่นี่เป็นเวลา 3 วันแล้ว Exit

12 ตัวอย่างประโยค Passive Voice
The food is being cooked on the stove. อาหารกำลังถูกปรุงอยู่บนเตา Exit

13 What is Passive Voice? จากตัวอย่างข้างต้น เราเรียกว่า ประโยค Passive Voice นักเรียนคงพอจะบอกได้ใช่ไหมคะว่า ประโยคเหล่านี้โครงสร้างกริยาประกอบด้วยอะไรบ้าง Exit

14 What is Passive Voice? ค่ะ เก่งมากค่ะ โครงสร้างกริยาใน Passive Voice จะประกอบด้วย verb to be + v.3 ซึ่งจะผันไปตาม Tense ต่างๆ ตามประโยคใน Active Voice เพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น เรามาลองดูความหมายและหลักการของประโยคและโครงสร้างของประโยค Passive Voice กันต่อเลยนะคะ Exit

15 What is Active - Passive Voice?
Active Voice  หมายถึง รูปกริยาซึ่งประธานเป็นผู้กระทำ หรือแสดงกริยานั้นโดยตรง Passive Voice  หมายถึง รูปกริยาซึ่งประธานเป็นผู้ถูกกระทำโดยผู้อื่น และจะให้ความสำคัญกับผู้ถูกกระทำหรือการกระทำมากกว่าผู้กระทำ โดยไม่สนใจว่าใครทำแต่สนใจผลที่เกิดขึ้น Exit

16 หลักการใช้ Passive Voice
My bike was stolen. จากตัวอย่างนี้จะเน้นที่รถจักรยานว่าถูกขโมย โดยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ขโมย ในบางครั้งการใช้ Passive Voice ยังฟังดูสุภาพกว่าใน Active Voice เช่น A mistake was made ซึ่งในกรณีนี้ผู้พูดได้เน้นว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น แต่ไม่ได้ตำหนิว่าใครเป็นผู้กระทำ Exit

17 Test Yourself I Click “a” for active voice. Click “p” for passive voice. The company imports Toyota cars from Japan. Toyota cars are imported (by the company) from Japan. 3. Many people read Harry Potter books all over the world. 4. Harry Potter books are read (by many people) all over the world. 5. My mother is cooking food on the stove. 6. Food is being cooked (by my mother) on the stove. 7. Someone has left that dog here since last week. 8. That dog has been left (by someone) here since last week. 9. They will hold a seminar here next week. 10. A seminar will be held (by them) here next week. a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p Exit

18 Conclusion จากตัวอย่างข้างต้นนักเรียนคงจะสังเกตได้นะคะว่า ในประโยค Passive Voice จะนำกรรมของประโยคใน Active Voice ขึ้นมาเป็นประธาน ใช้ verb to be ให้ถูกต้องตามประธานและ Tense กริยาแท้ในประโยคเดิมให้เปลี่ยนเป็นกริยาช่องที่ 3 (past participle) แล้วตามด้วย by นำประธานของประโยค Active (เดิม) ไปวางไว้หลัง by (บางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องมี by + object ก็ได้) Exit

19 V. Conclusion O. S. S. be + V.3 by someone.
จากข้อความข้างต้น สามารถสรุปเป็นโครงสร้าง ดังนี้ V. O. S. + + be + V.3 by someone. S. + + Exit

20 Test Yourself II คลิกปุ่ม เพื่อศึกษาต่อค่ะ
Click “a” for active voice. Click “p” for passive voice. Rice is grown in Thailand. Dynamite was invented in Sweden. 3. Jane took the dog to the park this morning. 4. Those small cars can be parked there. 5. My mother is cooking food on the stove. 6. She has cleaned the house. 7. Pineapple is being put into cans in the factory. 8. Aung San has been jailed for a long time. 9. Where are pandas found? 10. The first Oscar was given in 1920. a p a p a p a p a p a p a p a p a p a p คลิกปุ่ม เพื่อศึกษาต่อค่ะ Exit

21 กดปุ่ม เพื่อไปทำแบบทดสอบค่ะ
The End นักเรียนคงพอเข้าใจหลักการเปลี่ยนประโยคจาก Active Voice เป็น Passive Voice กันแล้วนะคะ กดปุ่ม เพื่อไปทำแบบทดสอบค่ะ Exit Exit

22 Correct Answer Very good คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิม

23 Wrong Answer Sorry. Try again. คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิม

24 นี่คือ ส่วนที่เรียกว่า ประธานของประโยคค่ะ
Subject นี่คือ ส่วนที่เรียกว่า ประธานของประโยคค่ะ คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ

25 นี่คือ ส่วนที่เรียกว่า
Verb นี่คือ ส่วนที่เรียกว่า กริยาของประโยคค่ะ คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ

26 Correct Answer Very good. คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ

27 Wrong Answer Sorry. Try again. คลิกปุ่ม เพื่อกลับไปที่เดิมค่ะ

28 References About.com. (n.d.). English as 2nd Language. [online]. Available : (Access date : December 19, 2007). Araminata Crace and Robin Wileman. (2002). Language to Go (Intermediate). Madrid: Mateu Cromo. Betty Schrampfer Azar. (2000). Understanding and Using English Grammar. New York: Pearson Education,. EC. (n.d.). Learn English. 'If' - How to use the First Conditional. [online]. Available : first-conditional (Access date : July 19, 2009). Easy English.(n.d.). [online]. Available : lesson.asp?if.txt (Access date : December 19, 2007). Englisch-hilfen.de. (n.d.). Learning English Online. [online]. Available : index.php (Access date : December 19, 2007). ESL. (n.d.). An Intermediate ESL Site for Reference and Practice. [online]. Available : 15/ (Access date : January 19, 2008). Exit

29 References Helen Naylor and Raymond Murphy. (1996). Essential Grammar in Use Supplementary Exercises. Melbourne : Cambridge University Press. Herbert Puchta and Jeff Stranks. (2005). English in Mind Student’s Book 2. New York : Cambridge University Press. Jack C. Richards, et.al. (2005). Interchange Workbook 2. New York: Cambridge University Press. ______.(2005). Interchange Book 2. New York : Cambridge University Press. Jean Malmstrom and Janice Lee. (1971). Teaching English Linguistically. New York : Meredith Corporation. Jennifer Seidl. (1996). Grammar Two. Oxford: Oxford University Press. ______. (1996). Grammar Four. Oxford: Oxford University Press. Joeleonhart’s Webbog. (n.d.). To Learn and to Share. [online]. Available : wishwould-rathersupposewhat-ifif-only/ (Access date : July 19, 2009). Lisnaree Vichitsorasatra. (2009). Dress Down Girl. Daily Xpress. [online]. Available: lifestyle_5365.php/ (Access date : July 19, 2009). Exit

30 References Lert Kesorncam. (1997). Standard Grammar & Expression 5. 3rd Edition. Bangkok : Wattana Panich. Louise Hashemi and Raymond Murphy. (1995). English Grammar in Use Supplementary Exercises. Cambridge: Cambridge University Press. Manuel dos Santos. (2008). My World Book 4. Bangkok: Thai Wattana Panich. ______. (2008). My World Workbook 4. Bangkok: Thai Wattana Panich. Michael Swan and Catherine Walter. (1998). How English Works. A Grammar Practice Book with Answers. Oxford: Oxford University Press. Nonstop English. (n.d.). Unique Educational Tool for ESL/EFL Learning and Teaching [online]. Available : nonstopenglish.com. (Access date : December 10, 2007). Raymond Murphy. (1997). Essential Grammar in Use. Melbourne : Cambridge University Press. _____. (2004). English Grammar in Use. New York: Cambridge University Press. Exit

31 References Raymond Murphy and William R. Salzer.(2000). Grammar in Use
Intermediate. New York: Cambridge University Press. Roger Woodham.(n.d.). BBC World Service. Learning English. [online]. Available : grammar/learnit/learnitv223.html. (Access date : July 19, 2009). Virginia Evan and Jenny Dooley. (2009). Upstream Student’s Book 4. Bangkok: Aksorncharoentas. ______. (2009). Upstream Student’s Book 5. Bangkok : Aksorncharoentas WordReference.com. Language Forums. [online]. Available : (Access date : July 19, 2009). Exit

32 References About.com. (n.d.). English as 2nd Language. [online]. Available : (Access date : December 19, 2007). Araminata Crace and Robin Wileman. (2002). Language to Go (Intermediate). Madrid: Mateu Cromo. Betty Schrampfer Azar. (2000). Understanding and Using English Grammar. New York: Pearson Education,. EC. (n.d.). Learn English. 'If' - How to use the First Conditional. [online]. Available : first-conditional (Access date : July 19, 2009). Easy English.(n.d.). [online]. Available : lesson.asp?if.txt (Access date : December 19, 2007). Englisch-hilfen.de. (n.d.). Learning English Online. [online]. Available : index.php (Access date : December 19, 2007). ESL. (n.d.). An Intermediate ESL Site for Reference and Practice. [online]. Available : 15/ (Access date : January 19, 2008).

33 References Helen Naylor and Raymond Murphy. (1996). Essential Grammar in Use Supplementary Exercises. Melbourne : Cambridge University Press. Herbert Puchta and Jeff Stranks. (2005). English in Mind Student’s Book 2. New York : Cambridge University Press. Jack C. Richards, et.al. (2005). Interchange Workbook 2. New York: Cambridge University Press. Jack C. Richards, et.al.(2005). Interchange Book 2. New York : Cambridge University Press. Jean Malmstrom and Janice Lee. (1971). Teaching English Linguistically. New York : Meredith Corporation. Jennifer Seidl. (1996). Grammar Two. Oxford: Oxford University Press. Jennifer Seidl. (1996). Grammar Four. Oxford: Oxford University Press. Joeleonhart’s Webbog. (n.d.). To Learn and to Share. [online]. Available : wishwould-rathersupposewhat-ifif-only/ (Access date : July 19, 2009). Lisnaree Vichitsorasatra. (2009). Dress Down Girl. Daily Xpress. [online]. Available : lifestyle_5365.php/ (Access date : July 19, 2009).

34 References Lert Kesorncam. (1997). Standard Grammar & Expression 5. 3rd Edition. Bangkok : Wattana Panich. Louise Hashemi and Raymond Murphy. (1995). English Grammar in Use Supplementary Exercises. Cambridge: Cambridge University Press. Manuel dos Santos. (2008). My World Book 4. Bangkok: Thai Wattana Panich. Manuel dos Santos. (2008). My World Workbook 4. Bangkok: Thai Wattana Panich. Michael Swan and Catherine Walter. (1998). How English Works. A Grammar Practice Book with Answers. Oxford: Oxford University Press. Nonstop English. (n.d.). Unique Educational Tool for ESL/EFL Learning and Teaching [online]. Available : nonstopenglish.com. (Access date : December 10, 2007). Raymond Murphy. (1997). Essential Grammar in Use. Melbourne : Cambridge University Press.

35 References Raymond Murphy and William R. Salzer.(2000). Grammar in Use Intermediate. New York: Cambridge University Press. Raymond Murphy. (2004). English Grammar in Use. New York: Cambridge University Press. Roger Woodham.(n.d.). BBC World Service. Learning English. [online]. Available : grammar/learnit/learnitv223.html. (Access date : July 19, 2009). Virginia Evan and Jenny Dooley. (2009). Upstream Student’s Book 4. Bangkok: Aksorncharoentas. Virginia Evan and Jenny Dooley. (2009). Upstream Student’s Book 5. Bangkok : Aksorncharoentas WordReference.com. Language Forums. [online]. Available : (Access date : July 19, 2009). Exit


Download ppt "What Is Active-Passive Voice?"

Similar presentations


Ads by Google