Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

La Technologie de la Communication et linformation La Technologie de la Communication et linformation.

Similar presentations


Presentation on theme: "La Technologie de la Communication et linformation La Technologie de la Communication et linformation."— Presentation transcript:

1 La Technologie de la Communication et linformation La Technologie de la Communication et linformation

2 Les Blogs http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/

3 Les données personnelles en ligne http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/

4 Les emails et les messageries instantanées http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/

5 Lenregistrement analogique et numérique http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/

6 Linternet http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/

7 Lorigine de lordinateur http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/

8 Lordinateur http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/

9 Un souris informatique http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/

10 Le stockage de données http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/

11 Le CD http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/produitsetindustrie/cd/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/produitsetindustrie/cd/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/produitsetindustrie/cd/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/produitsetindustrie/cd/

12 Les virus informatiques http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/

13 Les réseaux sociaux http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/

14 La sécurité en ligne http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/

15 Le cyber-harcèlement http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/citoyennetenumerique/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/citoyennetenumerique/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/citoyennetenumerique/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/citoyennetenumerique/

16 Les ressources en ligne http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/ http://www.brainpop.fr/technoingeni erie/technologiedelinformationetdela communication/


Download ppt "La Technologie de la Communication et linformation La Technologie de la Communication et linformation."

Similar presentations


Ads by Google