Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Lipunang Pang-ekonomiya

Similar presentations


Presentation on theme: "Lipunang Pang-ekonomiya"— Presentation transcript:

1 Lipunang Pang-ekonomiya
Inihanda ni Mary Krystine P. Olido para sa Unang Markahan ng Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 9

2 Pantay-pantay ang lahat dahil likha tayo ng Diyos

3 Hindi pantay-pantay ang mga tao
Hindi pantay-pantay ang mga tao. May mga taong mananatiling nasa itaas, dinudungaw ang mga tao sa ibaba

4 Pantay o Patas?

5 Max Scheler Para kay Scheler, bahagi ng pagiging tao ng tao ang pagkakaroon ng magkakaibang lakas at kahinaan. Nasa hulma ng ating katawan ang kakayahan nating maging isang sino.

6 Max Scheler …dahil na rin sa hindi pagkakapantay-pantay na ito, kailangang sikapin ang pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng yaman ng bayan.

7 Prinsipyo ng Proportio
Ayon kay Sto. Tomas de Aquino, ang prinsipyo ng proportio ay ang angkop na pagkakaloob ng naaayon sa pangangailangan ng tao.

8

9 MALI ITO!

10 Una ang halaga ng tao bago ang tinapay
Una ang halaga ng tao bago ang tinapay. May tinapay man o wala, may halaga ang tao. Pangalawa – dahilan ng paggawa at pag-aari (ownership) – gumagawa at nagmamay-ari ang tao hindi upang makipagmayabangan sa iba, ibagsak o pahiyain ang iba o makipagkompetisyon sa iba. Gumagawa siya dahil nais niyang ipamalas ang kaniyang sariling galing. Nagtatrabaho siya upang maging produktibo sa kaniyang sarili.

11 Trabaho – “hanap-buhay” – hindi nagtatrabaho para sa pera kundi para sa buhay na hinahanap niya

12 Ang buhay ng tao ay pagsisikap na ipakilala ang sarili sa pamamagitan ng paggawa hindi ng yaman.
Ang tunay na mayaman ay ang taong nakikilala ang sarili sa bunga ng kanyang paggawa.

13 Ekonomiya  Galing sa salitang“oikos” (bahay) “nomos” (pamamahala) – tulad ng pamamahala sa bahay, may sapat na budget na kailangang pagkasyahin sa lahat ng bayarin upang makapag buhay-tao ag kanilang buhay at upang maging tahanan ang bahay.

14 Lipunang pang-ekonomiya
– pagkilos na masiguro na ang bawat bahay ay magiging tahanan. Pinapangunahan ito ng estado na nangunguna sa pangangasiwa ng patas na pagbabahagi ng yaman ng bayan.


Download ppt "Lipunang Pang-ekonomiya"

Similar presentations


Ads by Google