Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Споделяне на ресурси в локална мрежа

Similar presentations


Presentation on theme: "Споделяне на ресурси в локална мрежа"— Presentation transcript:

1 Споделяне на ресурси в локална мрежа

2 1. Организация на достъпа до ресурси в мрежата.
А) топология; Б) права на достъп – тип клиент-сървър (Client- Server) или равноправен достъп (Peer to Peer); В) преносна среда – кабелна или чрез радиовълни; Г) потребителски акаунти (User Accounts): - Администратор (Administrator) има всички права.

3 2. Обмяна на файлове в локална мрежа.
Стартира се приложението File Explorer и се избира Network А) споделяне на файл чрез копиране в папка Public; Б) споделяне на файл чрез задаване на настройки за споделяне – чрез раздел Share и от групата Share with се избира Specific people… след маркиране на файла; В) споделяне на файл чрез Windows Home Group.

4 3. Използване на мрежови принтер.
А) споделен локален принтер – свързва се към някой от компютрите в мрежата и се споделя; Б) самостоятелен мрежови принтер – разполага със собствен мрежови адаптер и необходимия софтуер, за да се използва като сървър за печат.

5 Практически задачи: Създайте папка с Вашето име на работния плот;
Създайте папка с Вашето име на работния плот; Като използвате интернет, свалете графичен файл и го запишете в новосъздадената папка; Споделете папката; Разгледайте и споделете ресурсите си с Вашите съученици.

6 Използвана литература:
Учебник по Информационни технологии с автор Виолета Маринова на издателство „Даниела Убенова“


Download ppt "Споделяне на ресурси в локална мрежа"

Similar presentations


Ads by Google