Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Laanh Ceix Laanh Nyei Jauv Lomaa 14:19 – Romans 14:19 May 24, 2009.

Similar presentations


Presentation on theme: "Laanh Ceix Laanh Nyei Jauv Lomaa 14:19 – Romans 14:19 May 24, 2009."— Presentation transcript:

1 Laanh Ceix Laanh Nyei Jauv Lomaa 14:19 – Romans 14:19 May 24, 2009

2 19 Hnangv naaic, mbuo zoux haaix nyungc oix zuqc zanc-zanc zoux weic bun laanh caux laanh baengh orn nyei yiem, laanh tengx laanh ceix jiez daaih.

3 Jiu Bang nyei gong caux mouz deic fai bung-hungx daauh se liepc daaih ceix jiez Giduc nyei sin (Jiu Baang ganh aqv). Yesu bun zingh nyeic jiu baang mienh, yietc dauh yietc nyungc en, bun mbuo dorh daaih gapv jienv longc ceix ninh nyei sin (E^fe^so 4:7:13). Mbuo Giduc Mienh nyei gong se laanh ceix laanh faaux yiem orn hnyouv nyei waac, yiem Ging-Sou, yiem nzung nyei jauv, yiem daux gaux nyei jauv. Laanh tengx laanh daux gaux.

4 Who? Haiv dauh? What? Haaix nyungc? When? Ziangh haaix? How? Hnangv haaix nor?

5 a ) Sueih binc mbuo ginv zoux??? b) Dongh mbuo oix zoux nyei jauv??? c) Kungx dongh Ninh dingc daaih bun mbuo zoux nyei gong hnangv? 1) Giduc oix ninh nyei jiu bang yiem naaiv lungh ndiev zoux haaix nyungc? ____

6 * Ceix gorqv-zeic – ceix ganh jiez daaih (Gong-Zoh 20:28, 32; Ko^lo^si 2:6, 7). * Zunh kuv fienx – Zunh kuv fienx bun mv duqv njoux nyei mienh (Matv^taai 28:18-20). * Zoux kuv sic – Tengx qiemx zuqc tengx nyei mienh (Gong-Zoh 6:1-4)

7 * Buonh deic jiu bang nyei gong se ziux goux jiu bang mienh qiemx zuqc nyei jauv (Gong-Zoh 4:32-37). * Buonh deic jiu bang horpc ziux goux maiv lamh kaux dorngx nyei auv-guaav – (Acts 6:1-8; 1 Tim 5:3-16 ). * An^ti^okc jiu bang mienh gapv nyaanh daaih dorh tengx Yu^ndie Saengv mienh – (Gong-Zoh 11:27-30). * Jiu bang yiem Macedonia, Achaia, caux Galatia fungx mienh caux ganaaiv mingh bun Jerusalem zingh nyei jiu bang – (1 Cor. 16:1-3; 2 Cor 8:1-5; 9:1,2 ). 2 Cor 8:4

8 * Maa^si^ndo^nie Jiu Baang – ( Tengx Baulo mingh zunh kuv fienx ) - 2 Ko^lin^to 11:8,9 * Te^saa^lo^ni^gaa Jiu Baang (mingh norm-norm dorngx zunh Ziouv nyei kuv fienx)– 1 Thes 1:8 * Maaih nzunc nor kungx Fi^lipv^poi Jiu Bang ganh tengx Baulo fin-saeng hnangv –- Fi^lipv^poi 1:3-5; 4:14-18 * An^ti^okc – ( bungx Barnabas & Saulo ) – Gong-Zoh 13:1- 3; 14:26-27 * Jerusalem Jiu Bang – ( fungx Barnabas cuotv mingh An^ti^okc ) - Gong-Zoh 11:19-23

9 Organization? – Gong-Zoh 20:28; E^fe^so 4:11 Worship? - E^fe^so 5:19; Ko^lo^si 1:28; 3:16; Tidatc 2:1-10; Hipv^lu 13:7-17 Spiritual Gifts? – E^fe^so 4:11,12; 1 Ko^lin^to 14:9-12,15-19,26 The Need For Understanding? – 1 Ko^lin^to 14:14-19

10 1.Oix zuqc laanh hnamv laanh – Yo^han 15:12 2.Oix zuqc laanh orn laanh – Hipv^lu 3:13 3.Laanh njaaux laanh – Ko^lo^si 3:16 4.Laanh ceix laanh – 2 Te^saa^lo^ni^gaa 5:11 5.Laanh fuh sux laanh – Gaa^laa^tie 5:13 6.Laanh zoux longx bun laanh – E^fe^so 4:32 7.Laanh taaih laanh – Lomaa 12:10

11 1.Zunh Kuv Fienx nyei jauv – Matv^taai 28: Njaaux Mienh nyei zingh nyeic – Lomaa 12:7. 3.Laanh ceix laanh nyei jauv – Lomaa. 14:19:15:2. 4.Longc zingh nyeic nyei jauv – Matv^taai 25: Laanh njaaux laanh – Lomaa 15:14. 6.Laanh fuh sux laanh – Gaa^laa^tie 5:13. 7.Laanh tengx laanh ndaam – Gaa^laa^tie 6:2

12 * Jiu bang gapv zunv doic nyei ziangh hoc. Horpc zuqc doqc Ging-Sou, zunh kuv fienx, njaaux mienh, baaux nzung, daux gaux – 2 Tim. 4:2; Col. 1:28; Eph 5:19; Col 3:16; Jude 1:20; Acts 4:31

13 1. Yesu caux ninh nyei sai-gorx mbuo – Matv^taai 24:3 2. Gong-Zoh mbuo yiem Pentecost – Gong-Zoh 2: Baulo caux maaih mengh hoc nyei mienh – Gaa^laa^tie 2:2 4. Aquila, Priscilla & Apollos – Gong-Zoh 18:26 5. Mjangc dorn caux msieqv dorn – Tidatc 2:1-12

14 Lingh Wuonh benx mienh 1 Pet 2:2; Heb 5:12-14 Siang-sienx nyei mienh Zoux bou mienh Tit 2:9 Eph 6:5-9 Zoux Ziouv mienh Auv Eph 5:22-25 Nqox Diex maac Eph 6:1-4 Fujueiv Mgux gox Titus 2:3,4 Sieqv-Dorn Ong-gox Titus 2:2,6 Horh Saeng

15 Ceix Jiu Bang nyei jauv se oix zuqc maaih buo nyungc ganaaiv: 1. Zien Leiz 2. Njaaux nyei mienh 3. Hoqc nyei mienh 1. Wuov nyungc se gorngv mbuo maaih zien leiz, yaac maaih mienh haih njaaux duqv zien nyei. 2. Mv baac, hoqc nyei mienh maiv ox hoqc wuov nyungc ni? 3. Muangx haiz nyei mienh yaac maiv ei jienv njaaux nyei jauv zoux ni?


Download ppt "Laanh Ceix Laanh Nyei Jauv Lomaa 14:19 – Romans 14:19 May 24, 2009."

Similar presentations


Ads by Google