Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Modyul 1. Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat

Similar presentations


Presentation on theme: "Modyul 1. Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat"— Presentation transcript:

1

2 Modyul 1. Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat
Edukasyon sa Pagpapakatao Unang Markahan Inihanda ni: Mary Krystine P. Olido

3 Lipunan “lipon” – pangkat
Ang mga tao ay may kinabibilangang pangkat na mayroong iisang layunin Kolektibo ngunit hindi naman binubura ang indibidwalidad/pagiging katangi-tangi ng mga kasapi

4 Lipunan vs. Komunidad Komunidad
“communis” (Latin) – common o magkakapareho Mga indibidwal na nagkakapareho ng mga interes, ugali o pagpapahalagang bahagi ng isang partikular na lugar

5

6 Dr. Manuel Dy Jr. Ang buhay ng tao ay panlipunan

7 Jacques Maritain (The Person and the Common Good, 1966)
Hahanapin talaga ng taong mamuhay sa lipunan dahil: a. sa katotohanang hindi siya nilikhang perpekto o ganap, likas ding magbahagi sa kapwa ng kaalaman at pagmamahal.

8 Jacques Maritain (The Person and the Common Good, 1966)
Hahanapin talaga ng taong mamuhay sa lipunan dahil: b. sa kanyang pangangailangan o kakulangan mula sa materyal na kalikasan.

9 Sto. Thomas Aquinas (Summa Theologica)
Sa pamamagitan lamang ng lipunan makakamit ng tao ang layunin ng kaniyang pagkalikha

10 Dr. Manuel Dy Jr. Kailangan ng tao ang lipunan dahil binubuo siya ng lipunan at binubuo niya ang lipunan

11 Kabutihang Panlahat Kabutihan para sa bawat indibidwal na nasa lipunan

12 Kabutihan ng Nakararami
Kabutihang Panlahat Kabutihang Panlahat Kabutihan ng Nakararami

13 John Rawls Ang kabutihang panlahat ay pangkalahatang kondisyong pantay na ibinabahagi para sa kapakinabangan ng lahat ng kasapi ng isang lipunan.

14 Pansariling Kapakanan
Kabutihang Panlahat Pansariling Kapakanan Kabutihan ng iba Kabutihang Panlahat

15 Sto. Thomas Aquinas Ang tunguhin ng lipunan ay kailangang pareho sa tunguhin ng bawat indibidwal

16 Mga Elemento ng Kabutihang Panlahat (Compedium of the Social Doctrine of the Church)
Paggalang sa indibidwal na tao Ang tawag ng katarungan o kapakanang panlipunan Kapayapaan

17 Hindi kalayaan o pagkakapantay-pantay ang nararapat na manaig kundi ang panlipunan at sibil na pagkakaibigan, na palaging nangangailangan ng katarungan.

18 Mga Hadlang sa Pagkamit ng Kabutihang Panlahat
1. Nakikinabang lamang sa benepisyong hatid ng kabutihang panlahat, subalit tinatanggihan ang bahaging dapat gampanin upang mag-ambag sa pagkamit nito

19 Mga Hadlang sa Pagkamit ng Kabutihang Panlahat
2. Ang indibidwalismo, ibig sabihin ang paggawa ng tao ng kaniyang personal na naisin lamang. 3. Ang pakiramdam na siya ay nalalamangan o mas malaki ang naiaambag niya kaysa nagagawa ng iba.

20 Mga Kondisyon sa Pagkamit ng Kabutihang Panlahat (Social Morals by Joseph de Torre, 1987)
1. Ang lahat ng tao ay dapat na mabigyan ng pagkakataong makakilos nang malaya gabay ang diyalogo, pagmamahal at katarungan.

21 Mga Kondisyon sa Pagkamit ng Kabutihang Panlahat (Social Morals by Joseph de Torre, 1987)
2. Ang pangunahing karapatang pantao ay nararapat na mapangalagaan. 3. Ang bawat indibidwal ay nararapat na mapaunlad patungo sa kanyang kaganapan.

22 John F. Kennedy Huwag mong itanong kung ano ang magagawa ng iyong bansa para sa iyo, kundi itanong mo kung ano ang magagawa mo para sa iyong bansa.

23 Takdang-aralin Kabutihang Panlahat
A. Kumpletuhin ang sumusunod na pahayag: Ay mga pwersang magpapatatag sa… _______________________ sa pamamagitan ng… Kabutihang Panlahat ________________ B. Magbigay ng isang halimbawa kung saan naipakikita ang pagkakaroon ng kabutihang panlahat sa lipunan sa pamamagitan ng institusyon ng: Paaralan c. Pamahalaan e. Mga Negosyo Simbahan d. Pamilya


Download ppt "Modyul 1. Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat"

Similar presentations


Ads by Google