Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Fuel Smart System NIORDC

Similar presentations


Presentation on theme: "Fuel Smart System NIORDC"— Presentation transcript:

1 Fuel Smart System NIORDC
National Iranian Oil Product Distribution Company N.I.O.P.D.C 24 Nov 2011 Iran Smart Fuel System Iran Fuel Card Project (IFCP)

2 In the name of God

3 History The Gasoline is Provided & Distributed by the government:
Production Import The price of Gasoline Impact on National Economy Social Justice Smuggling بحث عدالت اجتماعي ناظر به دادن سوبسيد و كمك دولتي بصورت مستقيم به بخشي از جامعه است كه توانائي بيشتري نسبت به بخش دوم جامعه دارند. برداشتن و يا پرداخت كمك به دسته دوم نيز تبعات خاص خود را دارد. اشاره به سيستم توزيع

4 Problem Very Huge Consumption Increase Rate
Increasing the number of cars Very low price Using old cars Uncontrollable Consumption Uncontrollable Distribution Smuggling در قسمت افزايش رشد مصرف، آمار سالهاي مختلف آورده شود. بعلاوه هزينه سوخت و سوبسيد سالانه دولت و احيانا حجم قاچاق آن نيز آورده شود. عدم وجود الگوي مصرف نزد مردم: عدم توجه به سوخت در هنگام خريد اتومبيل، توليد اتومبيل هاي با مصرف بالا، استفاده از اتومبيل هاي شخصي براي كليه امور و ... بصورت تاريخي حمل و نقل عمومي براي كمك مالي به افراد نيازمند و كاهش هزينه هاي تردد تعبيه شده بود تا كمك به حمل و نقل عمومي و كاهش ترافيك! در حاليكه اكنون بايد اين نگاه عوض شود و هدف اوليه كاهش ترافيك باشد. اگر چه توزيع توسط دولت انجام مي شد ولي امكان كنترل توزيع و استفاده وجود نداشت.

5 Solutions Cutting the Government Support (Releasing the Price)
Replacing Gasoline with Gas Using a Technology that can: Managing and controlling the Consumption Managing and controlling the Distribution The main constraint was: TIME! كوپن كاغذي به تنهائي نمي تواند بعنوان كنترل توزيع بكار رود. مديريت توزيع براساس كوپن بسيار مشكل است. امنيت كوپن كاغذي بسيار پائين است و باتوجه به ميزان و حجم سرمايه و صرف داشتن، قطعا جعل كوپن به ميزان فراوان امكان داشت و امكان چك كردن كوپن ها وجود نداشت. در حاليكه همه اين امور توسط تكنولوژي اي تي و ديجيتال امكان پذير است.

6 The First Nationwide Smart Card Project in the World
Challenges The First Nationwide Smart Card Project in the World Various Stakeholders Minimum Social & Economical Impacts Acceptability Lack of Infrastructures & Databases Security & Privacy Expandability, … اگرچه برخي بانكها و يا سيم كارت بين مردم توزيع شده بود ولي همه اينها يا در سطح محدود بوده و يا نمونه مشابه آن در دنيا وجود داشته ولي در مورد اين پروژه، هم بسيار وسيع بوده است و هم نمونه مشابه وجود نداشته و استانداردي در اين زمينه وجود نداشته است. علاوه براين دانش فني و مديريتي پروژه نيز بسيار جوان بوده. مشخص كردن اسكوپ پروژه با توجه به عدم وجود سيستم مشابه و يا استاندارد و يا تجربه مشابه در جهان نيز از چالش ها بود. در اين زمينه پايلوت هاي زيادي صورت گرفت. شناسائي و مدل كردن سيستم نيز بسيار پرچالش بوده است. شناسائي دقيق جايگاه ها در سراسر كشور، دريافت آمار و ويژگي هاي آنان، تهيه بانك خودروها و موتور سيكلت ها، آدرس منزل آنها و ... شبيه سازي و پيش بيني مسائل اجتماعي و اقتصادي مي توانست به عنوان يكي از مهمترين مسائل خارج از كنترل مي توان نام برد، علاوه براين تصميمات دولت و مجلس نيز مي تواند در اين دسته بندي بيايد.

7 Project Goals Preparing fuel consumption database Monitoring, managing and control of the fuel consumption Preventing fuel smuggling out of Iran Proper distribution of subsidies to people in need Monitoring and control of gas station operations Facilitating Payment Providing a unique security and control in the country

8 Project Phases Piloting System Requirements Analysis System Design
Procurement & Sub Contracting Construction & Testing Card Personalization & Distribution System Integration Implementation

9 General Characteristics
One smart card for each vehicle (car, motorbike, truck). Dynamic monitoring and control of the fuel consumption. Multi layer quota and pricing model. Centralized management of the quota and pricing model. Offline link between gas station and data center. Payment through PSP (Payment Service Provider). Online network of Customer Support Centers Centralized card issuing and management.

10 Components Fuel Smart Card System Data Collection & Police Data Center
Security Software Data Collection & Police Training & Awareness Raising Planning Data Center Customer Support Network Infrastructure Gas Station LAN POS / Terminal Smart Card

11 Card Management Center Customer Support Centers
Entities Banks & Banking Network Police Department Data Center Card Management Center Customer Support Centers 1402 2814 Gas Stations 226Oil Zones 37 Areas

12 Customer Support Centers
Communications Mechanism Data Center Data from Pullers to Gas Stations Data from Gas Stations to Pullers Data from Pullers to Data Center Data from Data Center to Pullers Pullers Pullers Oil Zones Oil Storages Customer Support Centers Gas Stations Gas Stations

13 Process Flow Management (Data Center) Vehicle Providers Police
Mailing System Card Production Center Vehicle Providers Like manufactures or even dealers, send the vehicle in addition to vehicle owner information to the police. If some information is missed or incorrect or the address of the vehicle owner is changed, then the person will refer to CCO and gives the new information. And then CCO will send the update to Police. Police transfers vehicle information including the owner information to NIOPDC. Then NIPODC will deliver this information to Card Manufacturing to personalize cards. Cards will be send to Mailing system which is a subsidary of POST (?) to be put in pocket and posted to the vehicle owners. If a card can not be delivered to an address, it will be returned to CCOs and the person should refer to CCO to know its card status. CCO is in responsible for all post issuance and some parts of card management system. If somebody loses its card he/she should refer to CCOs. If a card was blocked incorrectly or if somebody thinks that there is a conflict on his/her card, he will refer to CCOs. In such cases CCOs have access to a mirror of the Data Center to compare the data on his/her card with the registered data on the data center and it can give a detailed information of his/her fueling history. Customer Care Offices Customers (Card Holders)

14 Statistics More than 20,000,000 cards were distributed!
27,000 POSs were installed A very high performance data center was established A robust communication link between all Gas Stations and Data Center is established The project takes about 2 years The whole project budget was about 100 million dollars نفرساعت پروژه ساير آمار و اطلاعات مربوط به پروژه

15 Achievements Manageability of fuel distribution and consumption
25% Fuel Consumption Decrease Direct ROI : 15 Days! Changing the Public Consumption Model Air pollution reduction Improving Public Transportation Experiencing a very huge and complex Smart Card project Top level managers rely on IT for big project اشاره شود كه پيش بيني مي شود كه حدود يك و نيم ميليارد دلار صرفه جوئي ارزي بوجود آيد. اشاره شود كه پروژه در حال گذار است و اگرچه در حال حاضر ترافيك و مصرف قدري افزايش يافته نسبت به ماه هاي اول پروژه و يا اينكه حجم مسافران در شهر افزايش يافته ولي بزودي پس از گذر اين مرحله، مسائل حل خواهند شد و با مصرف سوخت كمتر دولت تصميم داشته كه درآمد حاصل از صرفه جوئي ارزي را براي تقويت و توسعه حمل و نقل عمومي بكار گيرد. علاوه بر تقويت حمل و نقل شهري، موضوع ساماندهي به مسافربران و اتومبيل هاي شخصي نيز مدنظر بوده است. بنابراين بدست آوردن دانش و تجربه مديريت و فني چنين پروژه هائي نيز جزو دستاوردهاي پروژه بوده است. لازم بذكر است كه خاطر نشان شود كه پروژه دو جنبه دارد. از جنبه تكنولوژيك كاملا موفق بوده و كارائي سيستم نشانگر اين مورد است. اما جنبه هاي اجتماعي پروژه بيشتر به نحوه استفاده و بهره برداري از پروژه مربوط مي شود. كه خود موضوع ديگري است. اشاره به برخي برخوردها و مقاومت هاي اجتماعي كه در برخي نشريات بزرگ نمائي شده اند و اينكه طولاني بودن صف هاي پمپ بنزين ها ربط مستقيمي به پروژه كارت هوشمند سوخت ندارد. و اين صف ها قبلا نيز وجود داشته اند.

16

17

18 25 million liter of Import reduction Per day
More than 13 B USD Saving

19 Managing large scale smart card projects
Lessons & Experiences Managing large scale smart card projects Paying high attention for training Plan for change management Keep the users much informed Technology Independent Design Divide and conquer is the best methodology for solving big problem از آنجا كه ابعاد و مشخصات پروژه ناشناخته بود، لذا بايد پروژه را به فازهاي كوچك تقسيم نمود و سپس از نتايج هر مرحله براي مرحله بعد استفاده نمود. آموزش در اين سطح براي كاربران و همچنين ارائه دهندگان خدمات نظير جايگاه داران و يا مسئولين پمپ سبب موفقيت پروژه مي شود. يكي از مهمترين دلايل موفقيت پروژه همكاري مردم بعلت مطلع بودن از نتايج پروژه بود. همين امر سبب پذيرش هرچه بيشتر مردم شد. در واقع بحث پذيرش را بدين صورت تا حد زيادي حل مي كنيم. اجراي پروژه بايد بصورت مرحله، مرحله باشد. بنابراين بايد بدقت براي ايجاد تغيير برنامه ريزي كنيد.

20 Sum Up There is a big trend to the Smart Card Technology in IRAN
IRAN Fuel Card Project can be a good example for similar projects Smart Card Projects can solve many economic and Controlling problems : Tracing Smuggling control Tax and …… We are open to share our experience for all companies, which are willing to run such projects

21


Download ppt "Fuel Smart System NIORDC"

Similar presentations


Ads by Google