Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Adult Bible Study Guide Jul • Aug • Sep 2012

Similar presentations


Presentation on theme: "Adult Bible Study Guide Jul • Aug • Sep 2012"— Presentation transcript:

1 Jul • Aug • Sep 2012 http://clarovicente.weebly.com
Adult Bible Study Guide Jul • Aug • Sep 2012 powerpoint presentation designed by claro ruiz vicente

2 Dear User…. PLEASE USE AS IS. Adult Sabbath School Bible Study Guide
An Appeal Dear User…. This PowerPoint Show is freely shared to all who may find it beneficial. While intended primarily for personal use, some find it useful for teaching the lesson in church. There are those, however, who add illustrations, change background, adjust font size, etc. While their intention may be good, this is not right. Slide #1 says “designed by claro ruiz vicente.” For honest Christians, it is not necessary for another’s creation to be copyrighted in order to be respected. PLEASE USE AS IS.

3 Jon Paulien, Principal Contributor
1 at 2 Tesalonica Jon Paulien, Principal Contributor

4 1 and 2 Thessalonians Contents 1 The Gospel Comes to Thessalonica
2 Preserving Relationships 3 Thessalonica in Paul’s Day 4 Joyous and Thankful (1 Thess 1:1–10) 5 The Apostolic Example (2:1–12) 6 Friends Forever (2:13–3:13) 7 Living Holy Lives (4:1–12) 8 The Dead in Christ (4:13–18) 9 Final Events (5:1–11) 10 Church Life (5:12–28) 11 Promise to the Persecuted (2 Thess 1:1–12) 12 The Antichrist ( 2:1–12) 13 Keeping the Church Faithful (2:13–3:18) Ikatlong Paglalarawan ng nasa Likurang Pangyayari

5 1 and 2 Thessalonians Our Goal {5} We’ll get a glimpse into the life of an early Christian church and see some of the struggles and challenges that it faced, including the difficulties that arose from the fact that Christ had not yet returned. Ang Ating Mithiin. Masusulyapan natin ang buhay ng unang iglesyang Kristiyano at makikita ang ilan sa mga pakikipagpunyagi’t hamon na hinarap nito, ¶ kabilang ang mga kahirapang bumangon mula sa katotohanang si Cristo’y hindi pa nakabalik.

6 Thessalonica in Paul’s Day 1 and 2 Thessalonians Lesson 3, July 21
Ang Tesalonica sa Panahon ni Pablo

7 Thessalonica in Paul’s Day
Key Text 1 Corinthians 9:19 NIV “Though I am free and belong to no man, I make myself a slave to everyone, to win as many as possible.” Susing Talata. Sapagkat bagaman malaya ako sa lahat ng mga tao, ay nagpaalipin ako sa lahat, upang higit na marami ang aking mahikayat.

8 Initial Words Importance of Material {31} First, it helps us to understand how Paul’s original readers would have understood him. It clarifies the meaning of what he wrote and the impact it had back then. Second, the more we know about the ideas and beliefs of the Thessalonians, the better we can understand that against which Paul was reacting. Kahalagahan ng Materyal. Una, tutulungan nito tayong maunawaan kung paano naunawaan si Pablo ng orihinal niyang mambabasa. Lilinawin nito ang kahulugan ng kanyang sinulat at epektong meron ito noon. ¶ Ikalawa, lalong nalalaman natin ang mga ideya’t paniniwala ng mga taga-Tesalonica, ay mas mauunawaan natin kung saan siya tumutugon.

9 1. Summary From History (John 11:48-50)
Thessalonica in Paul’s Day Quick Look 1. Summary From History (John 11:48-50) 2. Summary From Literature (1 Corinthians 9:19-23) 3. Summary From Archaeology (Rom 16:5; 1 Cor 16:19; Col 4:15) 1. Buod Mula sa Kasaysayan. 2. Buod Mula sa Literatura. 3. Buod Mula sa Arkelohiya.

10 and not that the whole nation
Thessalonica in Paul’s Day 1. Summary From History John 11:48-50 NKJV “‘If we let let Him alone…everyone will believe Him, and the Romans will come and take away both our place and nation.’ … Caiaphas…said to them, ‘… It is expedient for us that one man should die for the people, and not that the whole nation should perish.’ ” 1. Buod Mula sa Kasaysayan. Kung siya’y ating pabayaan…ang lahat ng mga tao ay maniniwala sa kanya. Darating ang mga Romano at wawasakin ang ating templo at ang ating bansa. Si Caifas ay nagsabi sa kanila, Mas mabuti para sa inyo na ang isang tao ay mamatay alang-alang sa bayan, ¶ kaysa mapahamak ang buong bansa.

11 Summary From History The Romans Arrive {32} In the context of a civil war among the Greek city-states, the Thessalonians invited the Romans around 168 b.c. to take over their city and protect it from local enemies. The Romans rewarded Thessalonica for being on the “right side” of the civil war by largely allowing the city to govern itself. Dumating ang mga Romano. Sa konteksto ng giyera sibil sa mga estadong lunsod ng Grecia, inanyayahan ng mga taga-Tesalonica ang mga Romano na kunin ang pamamahala sa lunsod at protektahan ito mula sa lokal na kaaway noong mga 168 B.C. ¶ Ginantihan ng mga Romano ang Tesalonica sa pagiging nasa “tamang bahagi” ng giyera sibil sa pagpapahintulot sa lunsod na pamahalaan ang sarili.

12 They were, therefore, pro-Rome and pro-emperor in Paul’s day.
Summary From History The Romans Arrive {32} It became a free city within the empire, which meant that it could largely control its own internal issues and destiny. As a result, the wealthier and more powerful classes in the city were allowed to continue life much as they had before. They were, therefore, pro-Rome and pro-emperor in Paul’s day. Naging malayang lunsod ito sa loob ng imperyo, na nangangahulugang sa pangkalahatan ay makokontrol ang sarili nitong panloob na isyu’t kapalaran. Bilang bunga, ang mas mayayaman at makapangyarihan sa lunsod ay pinahintulutang magpatuloy ang buhay gaya nang dati. ¶ Sila, kung gayon, ay maka-Roma at maka-emperador sa panahon ni Pablo.

13 1. Economic dislocation. Markets were disrupted.
The Romans Arrive Negative Aspects {32} 1. Economic dislocation. Markets were disrupted. 2. Political powerlessness. Some local leaders were replaced. 3. Colonial exploitation. Tax exportation. Roman rule created stresses. Thessalonians longed for a change in the situation. Mga Negatibong Aspeto. 1. Dislokasyon sa ekonomiya. Ang merkado ay nasira. ¶ 2. Kawalan ng Kapangyarihang pulitikal. Ibang mga lider ay napalitan. ¶ 3. Pagsasamantala ng pananakop. Iniluluwas ang buwis. ¶ Ang Romanong paghahari ay gumawa ng mga istres. Ang mga taga-Tesalonica ay umasam nang pagbabago ng sitwasyon.

14 Summary From History Pagan Response to Rome {33} The pagan response to the powerlessness was a spiritual movement: the Cabirus cult. The Roman response to the Cabirus cult left a spiritual vacuum that the gospel alone could fill. Christ was the true fulfillment of the hopes and dreams that the Thessalonians had placed on Cabirus. Paganong Tugon sa Roma. Ang paganong tugon sa kawalang-kapangyarihan ay isang kilusang espirituwal: ang Cabirus cult. [Explain Cabirus] ¶ [Tell of Rome’s response] Ang Romanong tugon sa kultong Cabirus ay nagiwan ng kawalang-espirituwal na ebanghelyo lang ang makapupuno. ¶ Si Cristo ang tunay na katuparan ng mga pag-asa’t panaginip na inilagay ng mga taga-Tesalonica kay Cabirus.

15 Thessalonica in Paul’s Day
2. Summary From Literature 1 Corinthians 9:19-23 NKJV “For though I am free…I have made myself a servant to all…; to the Jews; …those who are under the law;…without law;…the weak;… I have become all things to all men, that I might by all means save some. Now this I do for the gospel’s sake, that I may be partaker of it with you.” 2. Buod Mula sa Literatura. Sapagkat bagaman malaya ako…ay nagpaalipin ako sa lahat…sa mga Judio…sa mga nasa ilalim ng kautusan…nasa labas ng kautusan…sa mahihina…. Sa lahat ng bagay ay nakibagay ako sa lahat ng tao, upang sa lahat ng mga paraan ay makapagligtas ako ng ilan. ¶ Ginawa ko ang lahat dahil sa ebanghelyo, upang ako’y magkaroon ng bahagi sa mga pagpapala nito.

16 2. Summary From Literature
Gospel as Point of Contact {34} The gospel has the greatest impact when it impacts the needs, hopes, and dreams of the audience. Among the changes that open people to new ideas are economic turmoil, political strife, war, weddings, divorce, dislocation, health challenges, and death. Ebanghelyo Bilang Punto ng Ugnayan. May pinakamalaking epekto ang ebanghelyo kung inaapektuhan nito ang mga pangangailangan, pag-asa, at panaginip ng nakikinig. ¶ Bahagi ang mga pagbabago na nagbibigay sa tao ng bagong ideya ay kaguluhan sa ekonomiya, bangayan sa pulitika, gera, mga kasalan, diborsyo, dislokasyon, problema sa kalusugan, at kamatayan.

17 2. Summary From Literature
“Street Preacher” {35} 1. Form a lasting community. Requires formation of emotional bonds and a deep commitment to the group. 2. Taught that conversion was a supernatural work of God from outside of a person. Mangagaral sa Kalsada. [Paglaganap ng popular na pilosopo. Kaibang istilo ni Pablo] 1. Gumawa ng nagtatagal na komunidad. Nangangailangan ng pagbubuo ng mga bigkis ng damdamin at isang malalim na pagtatalaga sa grupo. ¶ 2. Itinuro na ang pagkahikayat ay isang mahimalang gawa ng Diyos mula sa labas ng isang tao.

18 “Likewise greet the church that is in their house.” Romans 16:5
Thessalonica in Paul’s Day 3. Summary From Archaeology “Likewise greet the church that is in their house.” Romans 16:5 “The churches of Asia greet you…with the church that is in their house.” 1 Corinthians 16:19 “Greet the brethren…and the church that is in his house.” Colossians 4:15 3. Buod Mula sa Arkeolohiya. Batiin din ninyo ang iglesya na nasa kanilang bahay. ¶ Binabati kayo ng mga iglesya sa Asia…kasama ng iglesyang nasa kanilang bahay. ¶ Batiin ninyo ang mga kapatid…at ang iglesyang nasa kanyang bahay.

19 3. Summary From Archaeology
Home Churches {36} Domus, a large, single-family home built around a courtyard, typical of the wealthy. A meeting place for 30–100 people. Insula, with shops and workplaces on the ground floor facing the street and apartments on the floors above. Primary urban housing of the working classes. Mga Iglesya sa Tahanan. Domus, isang malaki at isang-pamilyang bahay na nakatayo palibot sa isang patyo, na tipikal sa mayaman. Isang pulungan para sa 30—100 tao. ¶ Insula, na may tindahan at pagawaan sa silong na paharap sa kalsada at mga apartment sa itaas na palapag. Pangunahing pabahay ng mga lunsod para sa mga manggagawa.

20 3. Summary From Archaeology
Home Churches {36} The ideal location for an urban house church would be near the city center. The shops and workplaces connected to the house would foster contact with artisans, tradespeople, shoppers, and manual laborers looking for work. Ang tamang-tamang lugar para sa isang bahay iglesya ng lunsod ay malapit sa sentro ng lunsod. Ang mga tindahan at pagawaang nakadugtong sa bahay ay pasisiglahin ang pakikiharap sa mga artisano, mangangalakal, at manggagawang manuwal, na naghahanap ng trabaho. ¶ Ito ang kapaligiran kung saan ang karamihan ng gawaing misyonero ni Pablo ay nangyari. This was the setting in which much of Paul’s missionary work may have been done.

21 ripe for the coming of the Deliverer
Thessalonica in Paul’s Day Final Words {37} “Providence had directed the move-ments of nations, and the tide of human impulse and influence, until the world was ripe for the coming of the Deliverer…. ripe for the coming of the Deliverer At this time the systems of heathenism were losing their hold upon the people. … They longed for a religion that could satisfy the heart.”—The Desire of Ages 32 Huling Pananalita. “Pinangasiwaan ng Dios ang mga galaw ng mga bansa, ang takbo ng bugso’t impluwensya ng tao, hanggang ang daigdig ay hinog na para sa pagdating ng Tagapagligtas. ¶ Sa panahong ito ang sistema ng paganismo ay nawawala ang kanilang hawak sa tao. Nasasabik sila sa isang relihiyong magbibigay-kasiyahan sa kanilang puso.”


Download ppt "Adult Bible Study Guide Jul • Aug • Sep 2012"

Similar presentations


Ads by Google