Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

195 - PAPURI SA DIYOS Papuri sa iyo (3x) sa kaitaasan

Similar presentations


Presentation on theme: "195 - PAPURI SA DIYOS Papuri sa iyo (3x) sa kaitaasan"— Presentation transcript:

1 195 - PAPURI SA DIYOS Papuri sa iyo (3x) sa kaitaasan
At sa lupa'y kapayapaan (2x) sa mga taong kinalulugdan N'ya Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin Sinasamba Ka namin ipinagbubunyi Ka namin Pinasasalamatan Ka namin Dahil sa dakila Mong angking kapurihan Panginoong Diyos hari ng langit Diyos Amang makapangyarihan sa lahat Panginoong Hesukrito, bugtong na Anak Panginoong Diyos Kordero, Anak ng Ama Papuri sa Diyos (2x) Papuri sa Diyos sa kaitaasan Ikaw na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Maawa Ka (2x) sa amin

2 195 - PAPURI SA DIYOS Ikaw na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
Tanggapin Mo ang aming kahilingan (2x) Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama maawa Ka (2x) sa amin Papuri sa Diyos (2x) sa kaitaasan Sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang Kataastaasan Ikaw lamang O Hesukristo ang Panginoon Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos (3x) sa kaitaasan


Download ppt "195 - PAPURI SA DIYOS Papuri sa iyo (3x) sa kaitaasan"

Similar presentations


Ads by Google