Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

S.

Similar presentations


Presentation on theme: "S."— Presentation transcript:

1 S

2 DANIEL 3 HARING NEBUCADNEZAR MGA PINUNO NG MGA REHIYON MGA PINUNO NG MGA HUKBO MGA GOBERNADOR NG MGA LALAWIGAN MGA TAGAPAYO MGA INGAT – YAMAN MGA HUKOM MGA MAHISTRADO AT IBA PANG MGA PINUNO NG KAHARIAN*

3 REBULTONG GINTO

4 MANALANGIN PO MUNA TAYO!

5 HARP

6 SHADRAC, MESHAC AT ABEDNAGO

7 17GAWIN NINYO KUNG IYAN ANG GUSTO NINYO
17GAWIN NINYO KUNG IYAN ANG GUSTO NINYO. ANG DIYOS NA AMING PINAGLILINGKURAN ANG MAGLILIGTAS SA AMIN SA NAGLALAGABLAB NA PUGON AT MULA SA INYONG KAPANGYARIHAN. 18KUNG HINDI MAN NIYA KAMI ILIGTAS, HINDI PA RIN KAMI MAGLILINGKOD SA INYONG MGA DIYOS NI SASAMBA SA REBULTONG GINTO NA IPINAGAWA NINYO.

8

9

10 NAPARANGALAN NILA ANG DIYOS
VS DAHIL DITO, SINABI NG HARI, “PURIHIN ANG DIYOS NINA SHADRAC, MESHAC AT ABEDNAGO! ISINUGO NIYA ANG KANYANG ANGHEL UPANG ILIGTAS ANG MGA LINGKOD NIYANG ITO NA GANAP NA SUMAMPALATAYA SA KANYA. HINDI SINUNOD NG MGA ITO ANG AKING UTOS; GINUSTO PA NILANG SILA’Y IHAGIS SA APOY KAYSA SUMAMBA SA DIYUS – DIYOSAN. 29KAYA, IPINAG – UUTOS KO: SINUMAN MULA SA ALINMANG LAHI, BANSA O WIKA NA MAGSASALITA LABAN SA DIYOS NINA SHADRAC, MESHAC AT ABEDNAGO AY PAPATAYIN AT ANG KANILANG BAHAY AY WAWASAKIN. WALANG IBANG DIYOS NA MAKAKAPAGLIGTAS SA TAO, TULAD NG GINAWA NG KANILANG DIYOS.

11 IKAW BA? …

12 TITULO: THELIFETHATHONORS GOD

13 PAMANTAYAN SA BUHAY 1. UNAHIN MUNA ANG DIYOS 2. MAHALIN ANG KAPWA 3. BUKAS PALAD NA MAGBIGAY 4. MAMUHAY NG SIMPLE 5. HUWAG NA HUWAG MAMUHI 6. MAGPATAWAD AGAD - AGAD 7. MAGING MABUTI PALAGI

14 ?

15 GS

16 ANG DIYOS MGA TAONG GUSTO MO LANG, MGA TAONG KAKAILANGANIN MO… PARA TULUNGAN KA, MAAARING SAKTAN KA RIN, MAAARING IWANAN KA RIN, MAMAHALIN KA AT GAGAWIN KANG ISANG TAO NA KUNG ANO KA TALAGA DAPAT.

17 NARANASAN MO NA BA MINSAN
Q: BAKIT DI KO YATA MARAMDAMAN NA TINUTULUNGAN AKO NG DIYOS SA SITWASYON KO NGAYON? ANG TAGAL NA KASI… S: DAHIL SINUSUBUKAN NIYANG BAGUHIN ANG PUSO MO.

18 PANUNTUNAN SA PAGKAKAROON NG MAS MAAYOS NA BUHAY
HUWAG NA HUWAG MAMUMUHI HUWAG MANGAMBA MAGING SIMPLE LANG SA BUHAY MAGHANGAD NG KAUNTI MAGBIGAY NG MARAMI PALAGIANG NGUMITI MAMUHAY NG MAY PAG - IBIG HIGIT SA LAHAT, ISAMA NATIN ANG DIYOS

19 ANG BUHAY NA MERON TAYO AY REGALO SA ATIN NG DIYOS PAANO NAMAN KAYA NATIN REREGALUHAN ANG DIYOS PABALIK? KUNG ANO ANG GAGAWIN NATIN SA ATING BUHAY AY IYON ANG REGALO NATIN PABALIK SA DIYOS.

20 NAKAGABAY DAPAT TAYO

21 WEEK WITHOUT GOD OUR WEEK WOULD BE, SUNDAY - - MONDAY - - TUESDAY - - WEDNESDAY - - THURSDAY - - FRIDAY - - SATURDAY DAYS WITHOUT GOD MAKES ONE WEAK

22 3 PARAAN KUNG TUMUGON ANG DIYOS
1. MAGSASABI SIYA NG “ ” AT IBIBIGAY NIYA ANG ATING GUSTO 2. MAGSASABI SIYA NG “ ” AT IBIBIGAY NIYA SA ATIN ANG MAS MAINAM 3. MAGSASABI SIYA NG “ ” AT IBIBIGAY NIYA SA ATIN KUNG ANO ANG KAAYA – AYA.

23 KAYA BA NATIN TALAGA? 37SAPAGKAT WALANG ANUMANG BAGAY NA HINDI KAYANG GAWIN NG DIYOS

24 BILANG PAMILYA MGA ESTUDYANTE ( * )

25 MGA ESTUDYANTE MGA SINGLE PA MGA SENIOR
BILANG PAMILYA MGA ESTUDYANTE MGA SINGLE PA MGA SENIOR

26 ???

27 2 BAGAY NA PINAGKALOOB NG DIYOS
1. PUMILI ( CHOICE ) 2. PAGKAKATAON ( CHANCE ) PILIIN NATIN ANG MABUTING BUHAY AT ANG PAGKAKATAONG MAGING KAAYA – AYA ITO!

28 PAGTATAPOS HUWAG NATING HAYAAN ANG DIYABLO NA LAGYAN NG ANG MGA BAGAY NA NG DIYOS.

29 PAKATANDAAN ANG DIYOS… MAY PLANO SIYA SA BUHAY NATIN ANG KALABAN ( DIYABLO )… MAY PLANO DIN SA BUHAY NATIN KAYA DAPAT HANDA TAYO SA PAREHO, AT DAPAT SAPAT DIN ANG ATING KAALAMAN PARA MALAMAN ANG PAGKAKAIBA NITO.

30 PALAGIANG MAGBASA NG

31 13AKO SI YAHWEH NA INYONG DIYOS, ANG MAGPAPALAKAS SA INYO
13AKO SI YAHWEH NA INYONG DIYOS, ANG MAGPAPALAKAS SA INYO. AKO ANG NAGSASABI, ‘HUWAG KAYONG MATAKOT AT TUTULUNGAN KO KAYO.’

32 *

33


Download ppt "S."

Similar presentations


Ads by Google