Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Emma A. Basco Departamento ng Filipino

Similar presentations


Presentation on theme: "Emma A. Basco Departamento ng Filipino"— Presentation transcript:

1 Emma A. Basco Departamento ng Filipino
progresibong implementasyon ng mother tongue based – multi-lingual education (MTB – MLE) Emma A. Basco Departamento ng Filipino

2 progresibong implementasyon ng mother- tongue based – multi-lingual education (MTB – MLE) Introduksyon 2. Pagbabahagi ng karanasan sa pagsulat ng textbook sa Grade pangwakas

3 Republic Act No o Enhanced Basic Education Act of na mas kilala bilang K to 12 Basic Education Curriculum (BEC). Mother Tongue-Based Multi-lingual Education (MTB-MLE) – tampok sa Enhanced Basic Education Program na nag-aatas sa paggamit ng wikang pamilyar (unang wika) bilang midyum ng instruksyon upang mapadali ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga pangunahing kaisipang pinag-aaralan. Pangunahing layunin ng K to 12 BEC (

4 Pangunahing layunin #3) gamitin ang Mother tongue-Based Multilingual Education (MTB-MLE) sa pagtuturo; Sa pamamagitan ng MTB-MLE, naniniwala ang Kagawaran ng Edukasyon na instrumental ang bagong kurikulum sa pagpapatatag ng pundasyon ng pagkatuto ng bawat Pilipinong mag-aaral. Pagkat ayon sa mga pag-aaral ng kagawaran, higit na natututo ang isang mag-aaral gamit ang kanyang Unang Wika (W1) o Mother tongue (MT) sa mga unang taon ng kanyang pag-aaral (Kindergarten hanggang Grade 3) Ang MT bilang asignatura ay nakatuon sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagbasa at pagsulat mula Grade Bilang midyum ng pagtuturo, ginagamit ang MT sa lahat ng larangan/asignatura maliban sa Filipino at English.

5 Sa kasalukuyan, may mga naihanda na ang kagawaran ng mga kagamitang panturo sa wikang Bahasa-Sug, Bicolano, Cebuano, Chavacano, Hiligaynon, Ilokano, Kapampangan, Maguindanaoan, Maranao, Pangasinense, Tagalog, and Waray-waray. Naghahanda na rin ng mga kagamitan gamit ang Ybanag, Ivatan, Sambal, Aklanon, Kinaray-a , Yakan and Surigaonon.

6 Ayon kay Kalihim Luistro: “Mas madaling matutunan yung konsepto 'pag ang ginagamit ay 'yung kanilang nakagisnang wika…. Kahit ano yung kanilang karunungan sa bahay, ito po yung ating tinatanggap, na ito po yung kanilang initial na kaalaman at walang mali doon.” (Nais na bigyang-diin ng ating Kalihim ang panawagang makibagay (mag- adjust) ang mga guro sa pangangailangan ng mga estudyante at ang paggamit ng wikang pamilyar sa pagtalakay ng mga konseptong bago o mahirap unawain. Dagdag pa niya, gusto ng Kalihim na maging learner- centered ang mga paaralan, nais niyang matutugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral. Hangga’t makakakaya, sisikapin ng kagawarang mag-adjust upang mapagaan/mapadali ang pagkatuto. Sec. Luistro wants to emphasize that the teachers need to adjust to the students’ needs and use the language they are familiar with to teach the necessary concepts. “We want our schools to be learner-centered, meaning we take their needs into account when we teach. As much as possible we try to adjust to facilitate learning.”

7 Hamon = makapag-ambag sa mga pangangailangang kaakibat ng makabagong kurikulum ng Kagawaran ng Edukasyon [Mother tongue Based – Multilingual Education (MTB-MLE)]. Pangkalahatang layunin ng Kurikulum ng K to 12 ang makalinang ng isang buo at ganap na Filipinong may kapaki - pakinabang na literasi. Kaugnay nito, layunin ng pagtuturo ng Filipino na malinang ang (1) kakayahang komunikatibo, (2) replektibo / mapanuring pag-iisip at, (3) pagpapahalagang pampanitikan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga babasahin at teknolohiya tungo sa pagkakaroon ng pambansang pagkakakilanlan, kultural na literasi, at patuloy na pagkatuto upang makaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig. Hal.

8 Pamantayan sa Programa
Pangunahing Pamantayan ng Bawat Yugto (Key Stage Standards): K – 3 Sa dulo ng Baitang 3, nakakaya ng mga mag-aaral na ipakita ang kasanayan sa pag-unawa at pag-iisip sa narinig at nabasang teksto at ipahayag nang mabisa ang mga ibig sabihin o nadarama.

9

10

11 Dios mabalos saindo gabos!


Download ppt "Emma A. Basco Departamento ng Filipino"

Similar presentations


Ads by Google