Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

BOŚ S.A. Presentation Warsaw, June 2012

Similar presentations


Presentation on theme: "BOŚ S.A. Presentation Warsaw, June 2012"— Presentation transcript:

1 BOŚ S.A. Presentation Warsaw, June 2012

2 Bank Ochrony Środowiska S.A.
(Bank for Environmental Protection) is a universal commercial bank supporting sustainable development specialising in financing environmentally friendly projects established in 1991 since 1997 listed at Warsaw Stock Exchange 19th position in terms of balance sheet and equity among Polish banks

3 Ownership structure and overview of principal activities
Ownership structure as of June 2012 Business overview 56.6% National Fund for Environmental Protection and Water Management Public Finance Retail business Corporate business 39.1% Others % of total loan portfolio 32% 40% 28% Mortgage loans Deposit and current accounts Credit cards Project finance Investment loans Factoring Trade finance Project finance Financing of municipalities Innovative brokerage house Leading position in the market of forward contracts 4.3% State Forests National Forest Holding Capital investments Business consulting Zrównoważony rozwój Banku Nowe otwarcie na GPW Cena nie odzwierciedla wartości ze względu na niską płynność 68.2% of our shareholders are representatives of the State Treasury Our key focus across all three key business areas is environmentally friendly projects 3 3

4 Organisational structure of BOŚ
By the end of 2011, 17 main branches, 83 operative branches and 11 corporate Centres were active. In order to reach its clients in broader scope the Bank cooperated with financial intermediaries and partner advisors. Zrównoważony rozwój Banku Nowe otwarcie na GPW Cena nie odzwierciedla wartości ze względu na niską płynność

5 Our strenght – proecological projects financing
Unique capabilities in eco-finance projects Undisputed leader on the eco-finance market (more than PLN10bn loans granted in ; PLN37bn worth of investments co-financed); 50% market share in pro- ecological projects financing. Unique in the scale of the country, activity of group of experts, specialised in ecological project financing, offering financial and legal consultation in the field of environmental protection investment to corporate and individual clients. Support of NFOŚ Support of National Fund for Environmental Protection and Water Management (NFEP&WM) – assets related to the cooperation with NFOS and its local branches (VFEP&WM) amount to ca. PLN1bn (2011)¹ Environmental protection as the image of the Bank Ecological image, supported by rich proecological offer for all the clients of the Bank. Promotion of the corporate governance initiative, through support of BOŚ Foundation activity, monitoring and compensation of greenhouse gas emission, proecological reports publishing and ecological waste management. 1) Kompetencje i doświadczenie w zakresie finansowania i obsługi projektów inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska Bank posiada wyjątkowe w skali polskiego sektora bankowego kompetencje i doświadczenie w zakresie oceny i konsultacji przy projektach inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska. Dzięki temu Bank umacnia wiodącą pozycję na rynku finansowania ekologii w Polsce. Od rozpoczęcia swojej działalności operacyjnej (tj. począwszy od 1991 roku) aż do końca pierwszego półrocza 2011 roku Bank sfinansował kredytami na łączną kwotę około 9.848 mln PLN 51 tys. projektów proekologicznych o łącznej wartości 36 mld PLN. Zadłużenie klientów Banku z tytułu kredytów proekologicznych na koniec pierwszego półrocza 2011 roku osiągnęło wartość kapitału mln PLN. Bank oferuje produkty służące finansowaniu projektów ekologicznych, skierowane do wszystkich segmentów klienta, współpracując w tym obszarze także z europejskimi instytucjami finansowymi. Poprzez działalność grupy ponad 20 ekspertów do spraw finansowania ekologii oraz dedykowanego Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Bank oferuje przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego, spółkom komunalnym i klientom detalicznym konsultacje w zakresie inwestycji w ochronę środowiska, które dotyczą zagadnień: - finansowych – w zakresie dostępnych źródeł preferencyjnego finansowania i sposobu ich łączenia oraz - prawnych – w zakresie wymagań formalno-prawnych umożliwiających skorzystanie z krajowych i zagranicznych zachęt wspierających inwestycje proekologiczne. 2) Wsparcie NFOŚiGW – większościowego akcjonariusza Banku NFOŚiGW posiada akcje reprezentujące 79,10% kapitału i ogólnej liczby głosów w Banku. Wspólnie z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), NFOŚiGW jest filarem polskiego systemu finansowania projektów wspierających ochronę środowiska. W ciągu ostatnich 20 lat NFOŚiGW odegrał istotną rolę w poprawie stanu środowiska w Polsce oraz we wzroście inwestycji w infrastrukturę służącą ludziom i środowisku. Suma aktywów Banku związanych ze współpracą z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na koniec pierwszego półrocza 2011 roku osiągnęła wartość 996,8 mln PLN. Wartość ta obejmowała kredyty z dopłatami, kredyty na projekty współfinansowane oraz kredyty ze środków powierzonych. 3) Wizerunek Banku kojarzony z ochroną środowiska, wspierany bogatą ofertą produktów proekologicznych Proekologiczny wizerunek, wspierany bogatą ofertą produktów proekologicznych, od lat stanowi wyróżnik Banku na rynku. Oferta kredytów proekologicznych obejmuje kredyty preferencyjne udzielane dzięki współpracy z funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeznaczone na określone zadania generujące efekty ekologiczne. Bank oferuje także kredyty proekologiczne o oprocentowaniu rynkowym, które w konstrukcji odnoszą się do specyfiki przedsięwzięć proekologicznych, takich jak efektywność energetyczna czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Odzwierciedlenie misji proekologicznej w kluczowych elementach modelu biznesowego oraz operacyjnego umożliwia Bankowi pozyskiwanie klientów o wrażliwości ekologicznej. Bank podejmuje szereg działań będących wyrazem zaangażowania w problematykę społeczną, a przede wszystkim w ochronę środowiska. W ramach programu „BOŚ bankiem przyjaznym klimatowi” zrealizowanego przez Bank w latach , Bank jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce we współpracy z Instytutem Na Rzecz Ekorozwoju obliczył wielkość emisji gazów cieplarnianych wynikającą z działalności operacyjnej Banku, a następnie przygotował plan jej kompensacji, poprzez akcję sadzenia drzew. Sadząc las (w dwóch etapach łącznie ponad 11 ha) Bank zrekompensował z nadwyżką emisję dwutlenku węgla. W 2011 roku Centrala Banku uzyskała Certyfikat Zielonego Biura, przyznany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w ramach Programu Czysty Biznes. W ramach tej inicjatywy Bank podjął szereg działań zmierzających do racjonalnego gospodarowania energią, wodą, odpadami i materiałami. Od 1999 roku Bank publikuje raporty ekologiczne. Bank wspiera również działalność Fundacji Banku Ochrony Środowiska (patrz również rozdział „Podstawowe informacje o Banku – Fundacja Banku Ochrony Środowiska”). 1. Consolidated data

6 Growth drivers for pro-ecological projects
EU requirements and Poland’s commitments CO2 emissions reduction by 20% by 2020 from 1990 levels 19%1 share of renewable energy sources by 2020 (from c. 7% in 2010) 9% reduction in the national energy consumption by 2016 compared to average Reduction of biodegradable waste disposed of at landfills by 70% by 2020 (from 1995 levels) 60% packaging reuse and 55% recycling level targets for 2014 (currently 53% and 35% respectively) Increase of demand Growth in demand for electricity and heat by 4.5% and 9% respectively in Increase in generated municipal waste volume by 18% in Price increase Renewable energy sources and cogeneration – alternatives to conventional energy sources Co-financing from national and foreign sources EU support for pro-ecological initiatives – c. EUR18bn in National programmes – c. PLN 4.5bn in 2010, may reach c. PLN38bn in Regulations Ability to obtain and sell certificates, compulsory purchase of green certificates Revolution on the municipal waste management market resulting from legal environment change Technology development New eco-friendly technology solutions, increasing efficiency of pro-ecological projects Increase in eco-consciousness Public support for pro-ecological initiatives Popularisation of the concept of corporate social responsibility The main growth drivers are EU regulations and standards Source: Deloitte analysis; 1. According to the draft of Regulation of the Minister for the Economy PU\Warsaw\Bos\C 6

7 Estimated market size of pro-ecological projects
Segment Estimated expenditure for 2010 2013 2015 2016 2020 Wastewater treatment and water protection 52 billion PLN Cogeneration 5 billion PLN 11 billion PLN Waste management 6 billion PLN 6 billion PLN Renewable energy sources 20 billion PLN 17 billion PLN Analiza Deloitte na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, Ochrona Środowiska 2010, Warszawa, 2010 r., Krajowy plan gospodarki odpadami 2014, Warszawa, 2010 r., Deloitte, Fortum, 4P Research Mix: Gospodarka odpadami w Polsce 2011, Warszawa, 2011 r., Andrzej Reński: Perspektywy rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Polsce, Rynek Energii, nr 6/2008, Instytut Energetyki Odnawialnej: Atrakcyjność inwestycji w energetyce odnawialnej do 2020 r., 2010 r., Ministerstwo Gospodarki: Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, Warszawa 2010 r., Analiza źródeł różnych, według których nakłady na instalację 1 MW mocy wahają się od 1,0 do 2,5 mln euro w elektrowniach wiatrowych, od 0,4 do 2,7 mln euro w elektrowniach na biomasę i od 1,8 do 2,9 mln euro w elektrowniach wodnych. Kalkulacja dotycząca potencjalnego udziału BOŚ została wykonana przy następujących założeniach: 1. Stopniowy wzrost udziału kredytów, pożyczek i wkładów własnych z 27% w 2011 r. do 48% w 2016 r. 2) Osiągnięcie udziału w ww. segmentach rynku finansowania ochrony środowiska z przełomu lat 2007 i 2008, tj. 18% w 2014 r. 3) Równomierny rozkład nakładów w poszczególnych latach, przy wzroście średniorocznym na poziomie 5% w poszczególnych okresach, przy większej intensyfikacji wydatkowania środków w okresach poprzedzających daty graniczne tj dla gospodarki odpadami, 2015 dla OZE i kogeneracji Expected volume of BOŚ pro-ecological loans in is PLN 8bn, of which PLN 3.5bn by 2015 Source: Deloitte analysis based on: GUS, Ochrona Środowiska 2010, Warszawa, 2010 r.; Krajowy plan gospodarki odpadami 2014, Warszawa, 2010 r.; Deloitte, Fortum, 4P Research Mix: Gospodarka odpadami w Polsce 2011, Warszawa, 2011 r.; Andrzej Reński: Perspektywy rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Polsce, Rynek Energii, nr 6/2008; Instytut Energetyki Odnawialnej: Atrakcyjność inwestycji w energetyce odnawialnej do 2020 r., 2010 r.; Ministerstwo Gospodarki: Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, Warszawa 2010 r.,

8 Our strength – other markets
Knowledge and experience in financing public finance sector Well-established relationship with customer – a significant market share in financing local governmental units and municipal companies (around 10% at the end of 2010)¹ High position in a growing market of municipal bonds (5th place in 2011 among the agents in terms of  the number of programs – 79 programs with a value of 628 mln PLN)² Recognised Brokerage House Strong DM BOŚ position on the derivatives market (14.5% shares in 2011), NewConnect (3rd place and 11.3 % share in 2011)³ and IPO small and medium enterprises (during years offers including 7 IPO) Innovative and coherent offer for the customers, confirmed by high rankings positions – for 5 years among top three in the ranking SII4 and Forbes5; first place in 2011 Cooperation with European financial institutions Cooperation with European financial institutions (EIB, CEB, KfW, NIB – the cooperation concentrates on raising funds, that can be used to finance investment projects (value of assets accuired through cooperation with foreign commercial banks amounted to 85.3 mln EUR i 37.5 mln CHF6). Participation in the implementation of the JESSICA initiative – initiative resources: 371 mln PLN, - BOŚ S.A. resources: 575 mln PLN. Ad. Przypis 5) wartość pozyskanego finansowania wynikająca z zawartych umów, pomniejszona o kwotę do wykorzystania 1) Wiedza i doświadczenie w finansowaniu segmentu finansów publicznych Bank posiada kompetencje w zakresie finansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych, które przekładają się na jego silną pozycję na tym rynku (10% udziału w 2010 roku; źródło informacji: Bank). Pozycja Banku wzmacniana jest poprzez utrzymywanie wieloletnich, dobrych relacji z klientami w tym segmencie. W rezultacie, w 2010 roku segment ten dostarczył Grupie 33,0% przychodów odsetkowych z tytułu kredytów i pożyczek. Klienci segmentu finansów publicznych mają możliwość skorzystania z linii kredytowych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Rozwoju Rady Europy, KfW Bankengruppe oraz Nordyckiego Banku Inwestycyjnego (Nordic Investment Bank), których celem jest finansowanie długoterminowych przedsięwzięć infrastrukturalnych i z zakresu ochrony środowiska. Dodatkowo Bank plasuje się wśród liderów dochodowego i rosnącego w ostatnich latach segmentu obligacji komunalnych. Pod względem liczby przeprowadzonych programów, na koniec 2010 roku Bank zajmował 5. pozycję wśród agentów emisji obligacji komunalnych z 73 przeprowadzonymi programami emisji o łącznej wartości 655 mln PLN (źródło: „Duży skok emisji samorządowych” „Rzeczpospolita”, 2 lutego 2011 r. – tabela dostępna na stronie Bank). W okresie od 01 stycznia do 30 września 2011 roku Bank zawarł 7 umów dotyczących organizacji emisji obligacji komunalnych o łącznej wartości 24,2 mln PLN (w roku obrotowym 2010 Bank zawarł łącznie 15 umów dotyczących organizacji emisji obligacji komunalnych o łącznej wartości 102,7 mln PLN) Na dzień 30 września 2011 r. -Bank obsługiwał łącznie 76 programów emisji obligacji komunalnych o łącznej wartości 626,98 mln PLN -wartość bilansowa obligacji komunalnych znajdujących się w portfelu Banku wynosiła 539,94 mln PLN -łączne zadłużenie emitentów obligacji komunalnych z tytułu emisji organizowanych przez Bank po cenie nominalnej wynosiło 546,99 mln PLN 2) Uznany Dom Maklerski Bank jest jedynym akcjonariuszem DM BOŚ. DM BOŚ działa na polskim rynku kapitałowym od 1995 roku. Jest jednym z najdłużej funkcjonujących biur maklerskich w Polsce oraz wieloletnim liderem rynku kontraktów terminowych (19% udziału w 2010 roku; źródło: GPW), nagradzanym przez Prezesa GPW za największą aktywność na tym rynku. DM BOŚ posiada silną pozycję na rynku obsługi ofert publicznych akcji małych i średnich przedsiębiorstw (5 ofert w 2010 roku). Ponadto, zajmuje 3. miejsce pod względem wartości obrotów akcjami na rynku NewConnect (12% udziału w 2010 roku; źródło: GPW) oraz czwarte miejsce na rynku opcji (11% udziału w 2010 roku; źródło: GPW). Od 6 lat DM BOŚ nieprzerwanie plasuje się w pierwszej trójce rankingu najlepszych domów maklerskich, przygotowywanego przez miesięcznik „Forbes” i Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, a w najnowszej edycji tego rankingu (2011) zajął pierwsze miejsce zwyciężając w pięciu na siedem kategoriach, w szczególności otrzymując najwyższe noty za profesjonalizm kadry, dostęp do notowań oraz działalność edukacyjną (źródło: „Ranking Domów Maklerskich”, Forbes.pl i Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych). Od początku swojej działalności DM BOŚ kładzie duży nacisk na rozwój innowacyjnych rozwiązań w ramach internetowej obsługi maklerskiej. Platforma bossa.pl to obecnie najlepsza platforma inwestycyjna według inwestorów indywidualnych, wyróżniana za funkcjonalność, szybkość i bezawaryjność (źródło: „Ranking Domów Maklerskich 2011”, Forbes.pl i Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych). DM BOŚ jako pierwszy bankowy dom maklerski udostępnił swoim klientom także serwis dedykowany obsłudze transakcji na rynku forex – BOSSAFX. W ramach platformy BOSSAFX kwotowane są łącznie 72 instrumenty finansowe, w tym: 43 pary walutowe, metale szlachetne, 11 indeksów światowych, surowce przemysłowe, towary rolne oraz obligacje skarbowe. W 2010 roku DM BOŚ wprowadził innowacyjne narzędzie bossaAPI umożliwiające komunikację zewnętrznego oprogramowania inwestora z serwisem transakcyjnym bossa.pl. Klientom instytucjonalnym DM BOŚ zapewnia także dostęp do rynków energii – zarówno Towarowej Giełdy Energii, jak i Rynku Energii GPW. Popularyzacja wiedzy o rynkach kapitałowych od wielu lat jest ważnym obszarem działalności DM BOŚ. Eksperci DM BOŚ angażują się w wiele inicjatyw edukacyjnych skierowanych zarówno do studentów, początkujących jak i doświadczonych inwestorów. DM BOŚ posiada również rozbudowany program szkoleń własnych, poszerzony w 2010 r. o internetowe webinary. Nagrody i wyróżnienia uzyskane przez DM BOŚ w roku 2010 i 2011: pierwsze miejsce w rankingu najlepszych domów maklerskich w 2011 roku, prowadzonym przez miesięcznik „Forbes” i Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych; nagroda Prezesa Zarządu GPW za działalność na rynku kontraktów terminowych; tytuł finansowej Marki Roku 2010 Gazety Finansowej za najbardziej innowacyjne w swoim segmencie produkty na rynku wyróżnienie w 2010 roku w „Rankingu instytucji finansowych” organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”; - pierwsze miejsce w rankingu usług maklerskich sporządzonym przez portal Bankier.pl. w 2010 roku; dzięki wysokim ocenom uzyskanym w wielu kategoriach, oferta DM BOŚ została uznana za najlepszą na rynku; - nagroda „Platynowy Megawat” przyznana przez Zarząd Towarowej Giełdy Energii za największy udział w rynku praw majątkowych (2010 rok). 3) Współpraca z europejskimi instytucjami finansowymi Bank współpracuje z wieloma europejskimi instytucjami finansowymi, między innymi z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Bankiem Rozwoju Rady Europy, KfW Bankengruppe oraz Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym (Nordic Investment Bank). Współpraca ta koncentruje się na pozyskiwaniu środków finansowych, które mogą być przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych, w tym proekologicznych lub projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. wartość wykorzystanych środków pozyskanych w wyżej wymienionych instytucjach wynosiła 430,5 mln EUR i 75 mln CHF. Udział we współfinansowaniu inwestycji realizowanych z funduszy UE stanowi ważną część działalności Banku. Linie kredytowe banków zagranicznych stanowią ofertę uzupełniającą dla dotacji unijnych, umożliwiając finansowanie kosztów projektu nie objętych dofinansowaniem. We współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Bankiem Rozwoju Rady Europy Bank udziela kredytów na długoterminowe finansowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz projektów proekologicznych. Kredyty te skierowane są do jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw komunalnych. Ponadto, ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego Bank finansuje projekty grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Od dnia 16 grudnia 2009 r., w ramach podpisanej umowy kredytowej z KfW Bankengruppe, Bank udziela długoterminowych kredytów na inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków i instalacji spalania paliw o małych mocach (Kredyt z Klimatem). W efekcie realizacji inwestycji oczekiwane jest uzyskanie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji dwutlenku węgla. Wdrażając produkt Bank, jako pierwszy bank w Europie, przy wsparciu KfW Carbon Fund, stworzył program, w ramach którego możliwe jest wykorzystanie środków finansowych pochodzących z przekazania jednostek redukcji emisji (ang. ERU) w celu uatrakcyjnienia oferty kredytowej poprzez obniżenie marży kredytowej oraz prowizji za udzielenie kredytu (jednej jednostce odpowiada redukcja jednej tony ekwiwalentu CO2). Jednostki redukcji emisji są generowane w ramach tzw. mechanizmu Wspólnych Wdrożeń, który jest jednym z trzech mechanizmów protokołu z Kioto. Idea mechanizmu Wspólnych Wdrożeń polega na uzyskaniu redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez inwestowanie w technologie przyjazne środowisku. Tym samym stają się jednym z elementów zrównoważonego rozwoju w Polsce służąc interesom społeczno-ekonomicznym kraju oraz proekologicznemu postępowi technicznemu. Jest to równocześnie pierwsza w Europie i do Daty Prospektu jedyna próba transgranicznego wykorzystania korzyści płynących z redukcji CO2 przez instytucje bankowe. Apart from financing of pro-environmental projects, the Group stands out with its experience in the public finance sector, recognised Brokerage House and longlasting cooperation with European financial institutions Sources: 1. BOŚ Group, 2. BOŚ, Rzeczpospolita; 3. GPW; 4. Individual Investors association 5. Brokerage Houses Ranking; 6. Financing resulting from contracts

9 Our business has grown significantly over the recent years
Total Assets Loans billion PLN billion PLN +100% +108% Total Deposits Loan Portfolio Composition by Currency billion PLN 11,5% EUR 72,6% PLN Source: BOS Bank’s IFRS financial statements 9


Download ppt "BOŚ S.A. Presentation Warsaw, June 2012"

Similar presentations


Ads by Google