Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SIMPLE SENTENCES 11/19/2018.

Similar presentations


Presentation on theme: "SIMPLE SENTENCES 11/19/2018."— Presentation transcript:

1 SIMPLE SENTENCES 11/19/2018

2 NOUN/NOMINAL SENTENCES
NOUN + ANG/SI PHRASES/ANG PRONOUN EXAMPLE (Halimbawa) Abogado ang tatay ko. Hukom si Judge Roberts. Guro ako 11/19/2018

3 ADJECTIVE SENTENCE Adjective + ANG/SI PHRASES/ANG PRONOUN/SA PHRASE
Halimbawa: Mataas ang bundok sa Colorado. Magaling sina Ben at Mila. Dalawa ang anak ko. 11/19/2018

4 NASA/SA/PREPOSITION SENTENCE
Nasa/sa + place + ang/si phrase Halimbawa: Nasa bahay si Nanay ngayon. Nasa Chicago ang manunulat. (writer) Sa bahay ang salu-salo (party). Sa Chicago ang Olympics. 11/19/2018

5 MAY SENTENCE (POSSESSION OR EXISTENCE)
May + noun + sa/si/ang phrase/ang pronoun Halimbawa May tao sa labas May pera si Bill Gates May kotse ako 11/19/2018

6 VERB/VERBAL SENTENCE Verb + si/ang phrase/ang pronoun + ng/sa phrase/time indicator Halimbawa: Pumunta ako sa Chicago kahapon. Kumakain si Ben ng kanin araw-araw. Mag-aaral ang mga estudyante bukas. 11/19/2018

7 AY- SENTENCE TOPIC/SUBJECT (NOUN/PRONUN) + ay + verb/adjective/sa phrase etc. Halimbawa: Si Ben ay estudyante sa NIU. Siya ay matalino. Ang tao ay mahirap (poor). 11/19/2018

8 USE THE FOLLOWING SET OF WORDS TO FORM SENTENCES
USE THE FOLLOWING SET OF WORDS TO FORM SENTENCES. Use the appropriate markers for the nouns Pangulo ng Pilipinas at Amerika, pumunta, Mexico, masaya, nakangiti (smiling) 11/19/2018

9 Mami, sopas, masarap, mainit, nagluto, nanay, bahay

10 Bundok, ilog, Laguna, maganda, tahimik, malinis, Caliraya Lake

11 Mga bata, payong, umuulan, eskuwelahan, mga nanay, maputik (muddy), masaya

12 Ibong Philippine Eagle, lalake, Palawan at Mindanao, Malakas,

13 Bulaklak, tindera, mabango, makulay, Manila, mura, araw-araw

14 Bahay kubo, bukid, pamilya, tahimik (peaceful), malinis, maraming gulay at puno,

15 Prutas, palengke,tindera, nanay at anak, umaga

16 Adobo, Pancit, Nilaga, Kare-kare, pagkaing Pilipino, masarap, maalat, tuwing Pista


Download ppt "SIMPLE SENTENCES 11/19/2018."

Similar presentations


Ads by Google