Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Biyahe sa Antipolo (A trip to Antipolo)

Similar presentations


Presentation on theme: "Biyahe sa Antipolo (A trip to Antipolo)"— Presentation transcript:

1 Biyahe sa Antipolo (A trip to Antipolo)

2 Today, you will learn about:
Modes of transportation to different places in the Philippines Pasalubongs!

3 Nagkukwentuhan ang dalawang magkaibigan.
A. Nakapunta ka na ba sa Antipolo? B. Hindi pa. Ikaw? A. Nakapunta na ako roon. Two friends are conversing. A. Have you been to Antipolo? B. Not yet. How about you? A. I’ve been there.

4 B. Paano ka pumunta roon? A. Sumakay kami ng kotse ng tita ko. B. Saan ka tumuloy? A. Sa bahay-bakasyunan ng kaibigan namin. B. How did you go there? A. We rode in my aunt’s car. B. Where did you stay? A. In our friend’s vacation home.

5 B. Maganda ba ang Antipolo?
A. Oo. Maraming pasyalan. At malamig ang klima. B. Naiinitan ka ba rito sa Maynila? A. Hmmm….mainit, pero hindi masyado. B. Is Antipolo beautiful? A. Yes. There are many places to go to. And the climate is cool. B. Do you find it hot in Manila? A. Hmmm….hot, but not very.

6 Mga tanawin sa Antipolo

7 Nakapunta ka na ba sa Antipolo?

8 Nakapunta ka na ba sa Antipolo? (Have you been to Antipolo?)
1. Oo, nakapunta na ako roon. 2. Hindi pa ako nakapunta roon. 3. Gusto kong makapunta roon. 4. Balak kong makapunta roon. 5. Pupunta ako roon sa bakasyon. 1. Yes, I’ve been there already. 2. I haven’t been there yet. 3. I want to go there. 4. I plan to go there. 5. I’m going there this coming vacation.

9 Q. Bumili ka ba ng maraming pasalubong?
 A. Bumili ako ng mangga, casuy, suman, at balimbing. Q. Did you buy many presents? (for friends back home) A. I bought mangoes, cashews, rice cakes (wrapped in banana leaves), and starfruit.

10 Mga pasalubong sa Antipolo: Mangga, suman, casuy, balimbing

11 Pasalubong “on steroids”: Balikbayan box

12 Q. Paano ka pumunta sa Baguio?
A. Nagbus ako papunta at nag-eroplano naman pauwi. Q. How did you go to Baguio? A. I took a bus going there and then a plane coming back.

13 Paano ka pumunta sa Baguio?
Bus Eroplano

14 Q. Paano ka pumunta sa Legaspi City?
A. Nag-tren ako papunta at nag-bus pabalik. Q. How did you go to Legaspi City? A. I took a train going there and a bus coming back.

15 Paano ka pumunta sa Legaspi City?
Tren (Bicol Express) Bicol bus

16 Q. Paano ka pumunta sa Cebu?
A. Nag-barko kami papunta at nag-eroplano pabalik. (Natakot kasi sa barko). Q. How did you go to Cebu? A. We took a boat going there and a plane coming back. (We got scared on the boat).

17 Paano ka pumunta sa Cebu?
Barko Eroplano

18 Paano ka pumunta sa Camiguin?
Nag-eroplano kami hanggang Cagayan de Oro, tapos nag-bus, at nag-ferry. How did you go to Camiguin? We took a plane to Cagayan de Oro, then a bus, then a ferry.

19 Paano ka pumunta sa Camiguin?
Bus Ferry

20 Camiguin ferry

21 Puede ring sumakay ng eroplano galing sa Cebu.

22 Paano kayo pumunta sa White Island?
Sumakay kami ng banca. How did you go to White Island? We rode a banca (outrigger canoe).

23 Paano ka pumunta sa White Island?
Banca

24 Q. Paano ka pumunta sa Divisoria?
A. Nag-MRT kami, tapos nag jeepney. Q. How did you go to Divisoria? A. We took the MRT, and then a jeepney.

25 Paano ka pumunta sa Divisoria?
MRT Jeepney

26 Q. Paano ka pumunta sa Greenhills?
A. Nag-taxi kami. Q. How did you go to Greenhills? A. We took a taxi.

27 Paano ka pumunta sa Greenhills? Nagtaxi kami.

28 Paano ka pumunta sa palengke?
Sumakay ako ng tricyle. How did you go to the market? I rode a tricycle.

29 Paano ka pumunta sa palengke? Sumakay ako ng tricycle.

30 Paano ka pupunta sa Pilipinas? Sasakay ako ng eroplano.

31 Biyahe tayo!


Download ppt "Biyahe sa Antipolo (A trip to Antipolo)"

Similar presentations


Ads by Google