Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SY800 router mode [AD-14-TB-38-01-92].

Similar presentations


Presentation on theme: "SY800 router mode [AD-14-TB-38-01-92]."— Presentation transcript:

1 SY800 router mode [AD-14-TB ]

2 کاربران PPPOE که می خواهند Static IP خود را روی device تنظیم کنند و یا کاربرانی که بیشتر از یک IP دارند مودم آنها باید طبق این دستور العمل تنظیم شود.دقت کنید در این حالت کاربر باید بیشتر از دو Static IP داشته باشد.

3 پس از باز کردن صفحه مودم و reset کردن آن وارد قسمت Advanced setup/ WAN شوید و تغییرات زیر را اعمال کنید:

4 Connection type: PPP over Ethernet

5 در اینجا نام کاربری و کلمه عبور را وارد کنید که بصورت پیش فرض کد شهر بدون صفر همراه با شماره تلفن ADSL می باشد:

6 دقت کنید در صفحه زیر گزینه Enable NAT انتخاب نشده باشد
دقت کنید در صفحه زیر گزینه Enable NAT انتخاب نشده باشد. در این مرحله فقط next را انتخاب می کنید تا وارد صفحه بعد شویم.

7 در صفحه بعد گزینه Save را انتخاب کرده و سپس وارد قسمت Advanced setup/ LAN شوید.در قسمت IP address باید یکی ازIP هایی را که به کاربر اختصاص داده شده همراه با subnet تنظیم نمایید.DHCP مودم را نیز غیر فعال کنید.سپس تغییرات را ذخیره کنید.

8 پس از انجام تنظیمات مودم لازم است روی کارت شبکه یا Device تنظیمات را انجام دهید.به این صورت که IP دیگری که از سمت ما اختصاص داده شده است را برای IP Address و IP که روی مودم بعنوان LAN IP تنظیم کرده اید را بعنوان Default gateway قرار دهید.

9 موفق باشید


Download ppt "SY800 router mode [AD-14-TB-38-01-92]."

Similar presentations


Ads by Google