Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

متدولوژی CDM با رویکردهای CLASSIC و FAST TRACK

Similar presentations


Presentation on theme: "متدولوژی CDM با رویکردهای CLASSIC و FAST TRACK"— Presentation transcript:

1 متدولوژی CDM با رویکردهای CLASSIC و FAST TRACK
مهندسی نرم افزار 2 ، دکتر کاویانی پویا روحی

2 درباره چه چیزی ؟ مقدمه ای درباره ی CDM تعریفی از متدولوژی CDM
CDM با نگرش Fast Track فازهای CDM Fast Track فرآیندهای CDM Fast Track تکنیک های CDM Fast Track مزایا و معایب CDM FAST TRACK مزایای CDM Fast Track نسبت به CDM و SSADM

3 مقدمه ای درباره ی CDM CDM یک روش کامل برای ارائه ی راه حل های کاربردی کامپیوتری در چرخه ی حیات است و راهنمایی برای تولید موفق سیستم ها می باشد نسخه ی دوم CDM دارای دو رویکرد اصلی است : CDM Classic CDM Fast Track تفاوت از لحاظ مدیریتی بین این دو رویکرد CDM Classic روش مستقیمی است در جهت اینکه بین فازها تمایز مستحکمی ایجاد نماید

4 مقدمه ای درباره ی CDM CDM Fast Track روشی برای توسعه ی سریع نرم افزار بر مبنای DSDM (روش تولید سیستم های دینامیک) می باشد که به وسیله ی نمونه سازی ، تولید و ارائه ی تکراری افزایش ، جعبه زمان ، اولویت بندی و در راستای هدف مشخص می شود CDM Fast Track ، استانداردهای CDM و راهنما (که شامل جزئیات راهنمایی و استانداردهایی برای استفاده از ابزار Oracle می باشد) را در بر دارد

5 تعریفی از متدولوژی CDM CDM (Custom Development Method) مجموعه ای ساختیافته برای توسعه ی سیستم های اطلاعاتی تمام چرخه حیات توسعه ی سیستم در این متدولوژی پوشش داده می شود نگرش های زیادی از تولید و توسعه ی نرم افزار توسط این متدولوژی پشتیبانی می شود CDM برای پروژه های متوسط و بزرگ تدوین شده ، ولی برای پروژه های کوچکتر نیز قابل استفاده می باشد

6 تعریفی از متدولوژی CDM این متدولوژی با استفاده از Oracle Repository و Oracle Database به صورت موثرتری عمل خواهد کرد هر واحد کاری یا به عبارتی وظیفه ای که از نظر تکنیکی و فنی به هم وابسته هستند، در مجموعه ای تحت عنوان فرآیند قرار می گیرد هر فرآیند ، انتظامی از مهارت های مشابه، برای انجام وظایف مشخصی می باشد هر یک از فرآیندها در فازهایی دسته بندی می شوند

7 فازهای CDM در هر فاز کیفیت و نقاط کنترل برای هماهنگی فعالیت هایی با مقاصد مشترک ارائه می شود در طول فازها تکالیفی از فرآیندهای مختلف توسعه ی سیستم اجرا می گردد CDM دارای 6 فاز زیر می باشد: 1- فاز تعریف (Definition) 2- فاز تحلیل (Analysis) 3- فاز طراحی (Design) 4- فاز ساخت (Build) 5- فاز انتقال (Transition) 6- فاز بهره برداری (Production)

8 فازهای CDM فاز تعریف هدف این فاز، تعیین نیازمندی های سازمان و سیستم های اطلاعاتی ، در بالاترین سطح است در انتهای این فاز نتایج حاصل در محدوده ی پروژه به روشنی و قابل دسترس تعریف می گردند در انتها برای آغاز فاز تحلیل تایید مدیریت اخذ می شود

9 فازهای CDM فاز تحلیل تنظیم رسمی نیازمندی های تفضیلی، برای سیستم های کاربردی کامپیوتری بررسی حوزه های کسب و کاری سازمان که قبلا در فاز تعریف معین شده است رائه ی مدل های دقیق تر از کار سازمان و استفاده ی اطلاعات در سازمان توسط اعضای تیم تحلیل تعریف معماری فنی که مورد نیاز برای اجرای سیستم است و پیشنهاد استراتژی انتقال به آن سیستم ها

10 فازهای CDM فاز طراحی در این فاز با توجه به معماری فنی (که در فاز قبل به دست آمده) و فن آوری های در دسترس ، نیازمندی های فاز تحلیل را گرفته و به مشخصات تفصیلی سیستم تبدیل می کنیم

11 فازهای CDM فاز ساخت کد کردن برنامه های کاربردی (به وسیله ی یک زبان برنامه نویسی) تست کردن برنامه های کاربردی با استفاده از تکنیک های مناسب

12 فازهای CDM فاز انتقال نصب سیستم کاربردی
آماده سازی پرسنل مشتری (دوره های آموزشی، ایجاد کاتالوگ و ...) برای استفاده و راهبری سیستم تست های پذیرش

13 فازهای CDM فاز بهره برداری پشتیبانی از سیستم ارائه شده
اطمینان از اجرای روان برنامه های کاربردی طرح ریزی برای توسعه ی کارکردی سیستم در آینده

14 فازهای CDM هر فاز حاوی موارد زیر می باشد : وظایف تفکیک شده خرجی ها
تخمین زمان برحسب فرآیند و بازیگران پروژه زمان بندی نمودار گانت پیشنهاد زمانبندی جایگزینی نیرو

15 فرآیندهای CDM یک فرآیند از مجموعه ای از وظایف (تکالیف) وابسته و مرتبط به هم تشکیل شده است که برای حصول به هدف مشخصی تدوین گشته است . هر فرآیند باعث به وجود آمدن خروجی یا خروجی هایی می گردد CDM یک متدولوژی فرآیندگراست . بیشتر فرآیندها در CDM با یکدیگر همپوشانی زمانی دارند و از طریق خروجی ها به هم مربوط می باشند

16 فرآیندهای CDM فرآیندها در CDM :
1-تعریف نیازمندیهای کسب و کار(Business Requirements Defenition) - تعریف نیازهای کسب و کار برای ساخت سیستم های کاربردی - ابتدا تیم تحلیل مدل فرآیندی کسب و کار را ارائه می کند (تمامی وقایع ، پاسخ وقایع و برنامه های کاربردی که آنها را پشتیبانی می کنند) - سپس مدل داده ای و کارکردی کسب و کار ایجاد می گردد که دارای جزئیات بیشتری است - و در نهایت نیازهای فن آوری را نیز به آن اضافه می کنند

17 فرآیندهای CDM 2- بررسی سیستم موجود (Existing System Examination)
- اگر سیستم قدیمی موجود نباشد، بسیاری از تکالیف این فرآیند حذف می گردد - اگر مدارک فنی موجود باشد این فرآیند سریعتر انجام می شود

18 فرآیندهای CDM 3- معماری فنی (Technical Architecture)
- عناصر فنی پیکره ی سیستم مشخص می گردند - با طرح ریزی اولیه شروع می شود و بتدریج به اطلاعات آن افزوده می شود - دارای 2 خروجی است : اول زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری و قسمت دیگر معماری توزیعی سیستم است - استراتژی کنترل و امنیت و همچنین Interface پشتیبانی نیز تهیه می گردد

19 فرآیندهای CDM 4- طراحی و ساخت پایگاه داده (Database Design & Build)
- با ایجاد پایگاه داده منطقی از روی مدل داده ای سیستم شروع و با تکمیل تعریف داده های پایگاه داده برای بهره برداری خاتمه می یابد

20 فرآیندهای CDM 5- طراحی و ساخت ماژول ها (Module Design & Build)
- با استفاده از مدل فرآیندی سیستم ، مدل داده ای سیستم و مدل کارکردی سیستم به همراه معماری فنی ، مدل فرآیندی ماژول را طراحی می کنند - سپس برنامه نویسان با استفاده از مدارک طراحی و یا نمونه سازی ، شروع به کد نویسی می نمایند

21 فرآیندهای CDM 6- تبدیل داده ها (Data Conversion)
- انتقال ، تبدیل و آزمون داده های موجودی است که برای آزمون یا کار عملیاتی برنامه های کاربردی مورد نیاز است 7- مستندسازی (Documentation) - بر روی تهیه ی مستندات متنی با کیفیت بالا تمرکز دارد - 2 مستند برای کاربران تهیه می شود که یکی مرجع و دیگری راهنمای کاربران است

22 فرآیندهای CDM 8- تست (Testing) - آزمون کارکرد ماژول ها
- تست همبستگی ماژول ها در سطح کسب وکار - تست همبستگی سیستم ها - تست پذیرش تمام تست ها توسط مدل فرآیندی هدایت می شوند تا چهارچوبی برای یک تکیه گاه قابل پیگیری برای نیازمندی های کسب و کار باشد

23 فرآیندهای CDM 9- آموزش (Training )
- برای اجرای سیستم جدید ، کاربران باید آموزش ببینند 10- انتقال (Transition) - مجموعه عملیاتی که به منظور تغییر و تحول از سیستم قدیمی به سیستم جدید انجام می گیرد (مثل نصب، تهیه محیط بهره برداری ، کنار زدن سیستم های قدیمی و ...)

24 فرآیندهای CDM 11- پشتیبانی بعدی سیستم (Post-System Support)
- پاسخگویی به مشکلات و بروز رسانی کارکردها - درست نمودن خطاها برای افزایش کارایی - ارزیابی سیستم در هنگام بهره برداری - طرح ریزی برای گسترش

25 نکاتی دیگر درباره ی CDM تخمین هزینه و زمان در روش CDM
روش پایین به بالا : در این روش کار به قسمت های جزئی تقسیم شده و هزینه (زمان) هر جزء محاسبه می گردد و با استفاده از آنها و روابط و فرمول های مناسب هزینه (زمان) کل محاسبه می گردد

26 نکاتی دیگر درباره ی CDM در مدلی از تخمین هزینه ها برای پروژه های با اندازه ی متوسط که شرکت اوراکل ارائه کرده است ، فاز ساخت بیشترین زمان از کل پروژه را به خود اختصاص می دهد و طراحی و ساخت ماژول ها هم بالاترین میزان فعالیت را دارد

27 نکاتی دیگر درباره ی CDM در موارد زیر از CDM استفاده می کنیم :
- برای پروژه هایی با زمان تحویل ثابت - برای پروژه هایی که طول پروژه بین 3 الی 36 ماه زمان می برد - برای پروژه هایی با هر نوع سطح پیچیدگی - برای پروژه هایی با هر مقیاس و اندازه ای - برای پروژه هایی که نیازهایی سازمان بعد از مرحله ی تحلیل مشخص می گردند و غیر قابل تغییر می باشند - برای پروژه هایی که میزان بودجه در آنها معین و مشخص است - برای پروژه هایی که در سازمان توسعه دهنده ی آن ارتباطات ، قانونی بوده و قوانین رسمی وجود دارد

28 نکاتی دیگر درباره ی CDM در موارد زیر از CDM استفاده نمی کنیم :
- پروژه های استراتژیک و حیاتی - پروژه هایی که تحویل سریع و به موقع در آنها اهمیت زیادی دارد - پروژه هایی که نیازهای سازمان مشتری در طول مراحل پروژه تغییر می کند - پروژه هایی که اولویت بندی تحویل پروژه در آن ها وجود دارد - پروژه هایی که طول زمان تحویل در آن ها کمتر از 6 ماه است - پروژه هایی که بودجه ی تولید و توسعه در آنها نامشخص است - پروژه هایی که مشارکت فعال کاربران در آنها مورد نیاز است - پروژه هایی که ریسک بالایی دارند - پروژه هایی که گروه های توسعه دهنده در آن بزرگ است

29 CDM با نگرش Fast Track ویژگی های CDM Fast Track :
- از خانواده ی تکنیک های RAD (Rapid Application Development) می باشد - از استاندارد روش توسعه ی پویای سیستم DSDM (Dynamic System Development Method) تبعیت می کند - این نگرش برای متدولوژی های تحت اوراکل طراحی شده است - کاربران را در تولید و توسعه مشارکت می دهد - پروژه ها با این تکنیک ، سریع آماده می شوند

30 CDM با نگرش Fast Track فرآیند توسعه در CDM Fast Track در سه لایه صورت می گیرد : 1- لایه ی کاری : کار سازمان بصورت نواحی کاری تحلیل و مدلسازی می شود 2- لایه ی منطقی : مدلهای فرآیندی کاری و داده ای ایجاد شده در لایه قبلی بصورت طرح منطقی قابل اجرا بر روی کامپیوتر تبدیل می شوند 3- لایه ی فیزیکی : پایگاه داده های واقعی و برنامه ها بر مبنای مدل منطقی که در لایه قبل ایجاد شده ، تولید می گردند

31 فازهای CDM Fast Track فاز های متدولوژی CDM Fast Track عبارتند از :
1- برنامه ریزی 2- مدلسازی نیازها 3- طراحی و ساخت 4- انتقال و تولید

32 فازهای CDM Fast Track 1- برنامه ریزی :
هدف : دستیابی به یک تعریف روشن از محدوده ی پروژه ، اولویت بندی اجزای پروژه ، و برنامه ی اجرایی پروژه معمولا محدوده ی پروژه با کمک ترکیبی از جلسات کارگاهی ، نمونه سازی و یا گرفتن بازخورد (feed back) از کاربران انجام می شود اولویت بندی اجزای پروژه بر اساس روش زمان ثابت انجام می شود و از اقلام اجباری تا اقلام غیرضروری تفکیک می گردد برنامه ی اجرایی پروژه شامل برنامه ی نیازهای پروژه (به منابعی مانند نیروی انسانی ، مالی ، سخت افزار ، نرم افزار ، و غیره) ، اقلام قابل تحویل پروژه ، جزئیات فعالیت های پروژه ، طرح کیفیت پروژه ، برآوردهای مالی و زمانی پروژه ، برنامه ی زمانی و فرسنگ شمارهای پروژه می شود .

33 فازهای CDM Fast Track 2- مدلسازی نیازها :
هدف این مرحله دستیابی به یک مدل اطلاعاتی ، یک مدل عملیاتی ، مدل معماری سیستم ، و یک نمونه ی ساخته شده است وظایف در مرحله ی مدلسازی نیازها : - تعیین نیازها از طریق تشکیل جلسات کارگاهی - قبل از نمونه سازی معمولا استانداردهای صفحات نمایش ، گزارش ها و امثال آن نمونه سازی شده و نظر کاربران اخذ می گردد که به آن Feel Prototyping & Look (دیدن و پسندیدن) نمونه سازی گفته می شود - نمونه سازی سیستم : تعیین هدف نمونه سازی ، طراحی پایگاه داده سیستم نمونه ، طراحی عملیات سیستم نمونه ، طراحی ساختار یا معماری سیستم نمونه ، ساخت سیستم نمونه و بررسی آن ، مرور ، اصلاح و نهایی سازی نمونه ی ساخته شده در جلسات کارگاهی

34 فازهای CDM Fast Track 3- طراحی و ساخت :
در این مرحله ، نمونه ی ساخته شده در مرحله ی قبل اصلاح و تکمیل گردیده و سیستم نهایی ساخته می شود در این مرحله نیز هر سیستم پس از ساخت ، در جلسات پیوسته ی کارگاهی یا به صورت های دیگر بررسی شده و نظر کاربران و سایر افراد ذینفع اخذ می شود و به تدریج سیستم ساخته شده نهایی می گردد . این نوع ساخت را ساخت تدریجی می گویند

35 فازهای CDM Fast Track 4- انتقال و تولید :
خروجی های نهایی این فاز عبارتند از : متن برنامه ها پایگاه داده های ساخته شده سیستم ساخته شده ، تست شده و آماده ی اجرا مدارک کاربری و راهبری سیستم مدارک تست سیستم این مرحله در روش CDM Fast Track تفاوت چندانی با روش CDM ندارد و مهمترین فعالیت های آن عبارتند از : نصب و آموزش سیستم تست پذیرش سیستم توسط کاربران و انجام تحویل موقت اجرای موازی و اجرای آزمایشی سیستم انتقال از سیستم قبلی به سیستم جدید تحویل قطعی

36 فرآیندهای CDM Fast Track
1- تعریف نیازمندی های کسب و کار 2- بررسی سیستم موجود 3- معماری فنی 4- طراحی و ساخت پایگاه داده 5- فرآیند توسعه ی کاربردی 6- تبدیل داده 7- مستندسازی 8- تست 9- آموزش 10- انتقال 11- پشتیبانی بعدی سیستم

37 فرآیندهای CDM Fast Track
1- تعریف نیازمندی های کسب و کار : - فرآیند تعریف نیازهای کاری ، یکسری از مدلسازی نیازها و یک لیست از اولویت بندی نیازها می باشد که به عنوان خروجی تولید می شود - هر دو مدلسازی و اولویت بندی نیازها ، محصولات پویایی را تولید می کنند 2- بررسی سیستم موجود : - وظایف و خروجی ها مشابه CDM تعریف می شوند اما با این تفاوت که نقش های جدید و تغییر یافته در این فرآیند قرار می گیرند

38 فرآیندهای CDM Fast Track
3- معماری فنی : - وظایف و خروجی ها مشابه CDM تعریف می شوند اما با این تفاوت که نقش های جدید و تغییر یافته در این فرآیند قرار می گیرند - یک وظیفه ی اضافه شده نسبت به CDM این است که توسعه ، خلاصه ی کاملی از معماری فنی می باشد 4- طراحی و ساخت پایگاه داده : - اين فرايند با ايجاد طرح پايگاه داده منطقي ، از روي مدل داده ای سيستم شروع مي شود و باتكميل تعريف داده هاي پايگاه داده براي بهره برداری خاتمه مي يابد - وظایف و خروجی ها شبیه CDM می باشد ولی بعضی از موارد در پیشرفت CDM Fast Track کمک می کنند - اين فرآيند با فرآيند توسعه كاربردي ارتباط محكمي دارد

39 فرآیندهای CDM Fast Track
5- فرآیند توسعه ی کاربردی : - تعدادی از وظايف اصلی تكراری كه به توسعه ی برنامه ی كاربردی كمك می كند - اين فرآيند با تعريف استاندارد طراحی و ساخت شروع می شود - نياز هاي ارتباط كاربر و نمونه سازی ديدن و پسنديدن را پایه گذاری می نمايد - این فرآیند به صورت تکراری به کار می رود - این فرآیند مخصوص CDM Fast Track بوده و جایگزین فرآیند طراحی و ساخت ماژول در CDM شده است - اين فرآيند ارتباط محكمی با فرآيند تعريف نياز مندی های كسب وكار ، و طراحی و ساخت پايگاه داده دارد

40 فرآیندهای CDM Fast Track
6- تبدیل داده : - فرآیند انتقال داده در CDM Fast Track آسانتر از CDM آغاز می شود و به این ترتیب که با استفاده از آرشیو داده و جلوگیری از تاخیر ، کیفیت بهتری را به وجود می آورد 7- مستند سازی : - فرآیند مستند سازی در روش CDM Fast Track خلاصه تر از روش CDM است

41 فرآیندهای CDM Fast Track
8- تست : - فرآیند تست ، راهکار یکپارچه ای برای تست نمودن کیفیت کار تمامی عناصر یک سیستم کاربردی می باشد - این فرآیند شامل موارد زیر می باشد: تست کارکرد ماژول ها تست یکپارچگی ماژول ها در سطح کسب و کار تست پذیرش و یکپارچگی سیستم ها

42 فرآیندهای CDM Fast Track
9- آموزش : - این فرآیند دقیقا مشابه فرآیند آموزش در CDM است 10- انتقال : - وظایف و خروجی ها مشابه CDM تعریف می شوند اما با این تفاوت که فرآیند پشتیبانی بعدی سیستم دو بار مشخص می شود 11- پشتیبانی بعدی سیستم : - وظایف و خروجی ها مشابه CDM تعریف می شوند اما با این تفاوت که فرآیند تست ارتقاء سیستم در فرآیند تست ، دوباره تعیین و مشخص می گردد

43 تکنیک های CDM Fast Track
1- شکستن پروژه های بزرگ به پروژه های کوچکتر و قابل اجرا - بايد در فاز برنامه ريزی پروژه صورت گيرد - پروژه از نظر بزرگی و همچنین امكان شكستن آن به پروژه های كوچكتر بررسی می گردد - همچنين هركدام از اجزا بايد ازاين جهت كه قابل نمونه سازی هستند يا نه مورد بررسی قرار گيرند

44 تکنیک های CDM Fast Track
2- اولویت بندی انجام کار بر اساس زمان ثابت - عمليات يا جنبه های اجباری عبارت از اقلامی هستند كه حتما بايد در پروژه ی موردنظر گنجانده شوند - عمليات يا جنبه های الزامی عبارت از اقلامي هستند كه بودن آنها ضروری است و معمولا در برنامه ی پروژه نيز گنجانده می شوند - عمليات يا جنبه های شايسته عبارت از اقلامی هستند كه بودن آنها در پروژه مفيداست ولی جنبه ی الزامی ندارد - عمليات يا جنبه های غيرضروری عبارت از اقلامی است كه بهتر است در پروژه ی موردنظر وجود نداشته باشند

45 تکنیک های CDM Fast Track
3- نمونه سازی - نمونه سازی روشی است كه در آن يك نمونه ی سريع و تقريبی از يك سيستم يا بخشی از آن ساخته می شود - چنين نمونه هايی معمولا براي نمايش به كاربران و سايرافراد ذينفع تهيه می شوند 4- آنالیز و طراحی مشترک از طریق برگزاری کارگاه - برگزاری كارگاه يا جلسات مشترك بين عوامل ذينفع در توسعه ی سيستم يكی از ابزارهای الزامی در CDM Fast Track است به طوری كه درتمام مراحل توسعه ی سيستم ، كارگاهها و جلساتی به منظورهای مختلف تشكيل می شود 5- فرآیند توسعه ی تکراری

46 مزایای CDM Fast Track 1- سرعت بخشيدن به روند توسعه ی سيستم ها
2- در تمام مراحل ، مشاركت عملی كاربران نهايی را در تصميم گيری و حتی طراحی سيستم تضمين می كند . به اين ترتيب فرآورده ی نهايی ، هنگامی كه براي استفاده ی عملی تحويل می شود ، قاعدتا بايد بيشترين تناسب را با نيازها و سليقه های كاربران داشته باشند 3- محدود بودن گروه های توليد كننده ی سيستم در روش Fast Track (بين 3 تا 4 نفر) ارتباطات لازم را برای هماهنگی و كنترل پروژه ها به ميزان قابل توجهی كاهش می دهد و به همين دليل راهبری و مديريت پروژه های Fast Track را بسيار ساده تر می كند

47 معایب CDM Fast Track 1- اصولا اين نگرش برای تهيه ی سيستم های كوچك و متوسط طراحی شده است 2- استفاده از ابزار اصلی Fast Track يعنی جلسات طراحی مشترك در بسياری از موارد دشوار يا حتی غير ممكن است

48 مزایای CDM Fast Track نسبت به CDM و SSADM
گسترش پذیری سرعت بالای اجرای پروژه مبتنی بودن بر تکنولوژی های جدید شی گرا هماهنگی کامل با Oracle پشتیبانی کامل از SSADM دارای ساختار ویژه جهت ایجاد بستر مناسب به منظور کاهش ریسک پروژه های بحرانی یا مبهم ( Critical Mission یا Fuzzy Projects )

49 با تشکر – فروردین 1388


Download ppt "متدولوژی CDM با رویکردهای CLASSIC و FAST TRACK"

Similar presentations


Ads by Google