Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

NAT Configuration For ZyXEL ADSL Wireless Router

Similar presentations


Presentation on theme: "NAT Configuration For ZyXEL ADSL Wireless Router"— Presentation transcript:

1 NAT Configuration For ZyXEL ADSL Wireless Router
[AD-14-TB ]

2 ابتدا IP از رنج 192.168.1.x را بر روی کارت شبکه تنظیم نمایید.

3 سپس صفحه مودم را با IP 192. 168. 1. 1 ، باز نمایید
سپس صفحه مودم را با IP ، باز نمایید. passwordرا وارد کرده و Login را می زنیم. گزینه دوم یعنی Go to Advanced setup را زده و Apply می کنیم و وارد صفحه status می شویم.

4 گزینه Network در ستون سمت چپ را باز کرده و سپس WAN را انتخاب می نماییم .

5 در این صفحه در قسمت Internet Connection تغییرات را به صورت زیر اعمال می نماییم .

6 حالت NAT یا Routing :  در قسمت Mode حالت Routing را انتخاب می کنیم و در قسمت ncapsulation گزینه PPPOE را انتخاب می کنیم و User Name و Password را وارد کرده و بقیه موارد را مانند شکل زیر تنظیم می نماییم .

7 گزینه Connect on demand را فعال نموده
و در جلوی آن زمان 1800 ثانیه ( 30 دقیقه ) را وارد نمایید.

8 در قسمت NAT و در بخش General گزینه NAT را فعال می کنیم
در قسمت NAT و در بخش General گزینه NAT را فعال می کنیم .برای تغییر IP مودم در صورت نیاز و همچنین فعال یا غیر فعال کردن DHCP گزینه LAN را انتخاب کرده و تغییرات لازم را در قسمت IP و یا DHCP Setup اعمال می نماییم .

9 در قسمت NAT و در بخش General گزینه NAT را فعال می کنیم
در قسمت NAT و در بخش General گزینه NAT را فعال می کنیم .برای تغییر IP مودم در صورت نیاز و همچنین فعال یا غیر فعال کردن DHCP گزینه LAN را انتخاب کرده و تغییرات لازم را در قسمت IP و یا DHCP Setup اعمال می نماییم .

10 DHCP : ON DHCP : OFF

11 تنظیمات Wireless :  گزینه Wireless LAN را انتخاب می کنیم و تغییرات لازم را به صورت شکل زیر اعمال می نماییم .

12

13

14 تذکر : برای فعال یا غیر فعال کردن Firewall به قسمت Security رفته و Firewall را انتخاب می کنیم . در این قسمت می توانیم حالت مورد نظر برای firewall را تعیین نماییم .

15 تهیه و تنظیم: ADSL Maintenance Team
موفق باشید تهیه و تنظیم: ADSL Maintenance Team


Download ppt "NAT Configuration For ZyXEL ADSL Wireless Router"

Similar presentations


Ads by Google