Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ویژگی های DHCP جلوگیری از Conflict سرعت بخشیدن به کارها مدیریت متمرکز

Similar presentations


Presentation on theme: "ویژگی های DHCP جلوگیری از Conflict سرعت بخشیدن به کارها مدیریت متمرکز"— Presentation transcript:

1 ویژگی های DHCP جلوگیری از Conflict سرعت بخشیدن به کارها مدیریت متمرکز
ضرورت

2 نصب DHCP

3

4 کار با DHCPSERVER بعد از نصب DHCPSERVERمی توانید از قسمت Administrative Toolsبه آن دسترسی پیدا کرد.هنگامی برای اولین بار کنسولDHCPرا باز کنید محیطی مشابه شکل زیر را خواهید دید:

5

6 Authorized کردن همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید در statusبا پیغام Notauthorizedروبرو شده ایم در شبکه های دامین قبل از استفاده ازdhcp باید از سرور تاییدیه بگیریم.برای این کار در سایدبار سمت چپ بر روی نام سرور خود که در شکل server.in.comاست راست کلیک کنید و Authorizeرا انتخاب کنید.با این کار محیط کنسول DHCPبه صورت زیر تغییر می کند.

7 Configuring a DHCP SERVER
برای اینکه کلاینت ها بوانند از سرور IPدریافت کنند باید یک محدوده تعریف کنیم که به آن Scope گفته می شود.برای باز شدن ویزارد ساخت scope بر روی سرور راست کلیک کرده و Newscope را انتخاب کنید

8 مراحل تنظیم یک Scope در صفحه ی scope nameیک نام به محدوده ی مورد نظرتان اختصاص دهید. در صفحه ی IPAddress Rangeمحدوده ی شروع وپایان آدرس های IP که تصمیم دارید به کلاینت ها اختصاص پیدا کند را تعیین کنید. در پایین این صفحه نیز میتوانید Subnet mask را تنظیم کنید. در قسمت Add Exclusions .ipآدرس هایی که نمی خواهیم شامل لیست بالا باشند را وارد می کنیم .مثلا ممکن است را قبلا به یک سیستم دیگر اختصاص داده ایم .بنابراین در این صفحه این ipرا استثنا می کنیم....

9 در ادامه داریم..... در صفحه lease Durationمدت زمانی است که ip در اجاره کاربران خواهد بود را مشخص می کنیم. سپس next را زده و تنظیمات اضافیشامل آدرس های DNS,WINS,GATEWAY را وارد می کنیم. و در نهایت می توانید تعیین کنید که آیا این Scope فعال باشد یا خیر..

10

11 کنسول مدیریتی DHCP

12 Address pool در این قسمت تمامی scopeهایی که تعریف کرده ایم به همراه آن دسته ip هایی که استثنا کرده ایم قابل مشاهده خواهد بود دراین قسمت شما این توانایی را خواهید داشت که اگر مایل به اضافه کردن یک یا تعدادی ip برای مستثنی کردن هستید می توانید با راست کلیک کردن بر روی Address pool وانتخاب گزینه New Exclusion Range یک رنج را تعریف کنید تا DHCP از آن دسته ip ها استفاده نکند.

13 Address leases در این قسمت ipهایی که توسط Dhcp serverبه کلاینت ها اختصاص داده شده نمایان می شود می توانید هر کدام را که مایل هستید پاک کنید

14 Reservation در این قسمت می توانید برای یک کلاینت یک آدر س ipثابت رزرو کنید بر روی آن راست کلیک کنید و New Reservationرا انتخاب کنید. برای این کار باید آدرس MakAddressشبکه را داشته باشید که با دستور arp –gاین مورد دست یافتنی است.

15 DHCP Option Client option Scope option Server option

16 در ادامه Client optionمواردی بود که در بالا توضیح داده شد.اما scopeوserver optionکه در شکل قبل مشخص هستند دارای تنظیماتی یکسان هستند تنها تفاوت این دو در این است که تنظیمات scope فقط بر روی scope جاری اعمال می شود اما تنظیمات serverبر روی تمامی scopeهای موجود....

17 Server option,Scope option
برای ست کردن تنظیمات serveroption,scopeoptionنیاز است که بر روی هر کدام از آنها راست کلیک کرده گزینه ی configure optionرا انتخاب کنید..

18 در ادامه . . . در پنجره ای که باز شده شما تمامی تنظیماتی را که می توانید به کلاینتهایی که از dhcp server شماآدرس ip دریافت کردند اعمال کنید، را مشاهده می کنید .تنظیماتی مانند آدرس Time-to-live , Gateway,DNS و خیلی از موارد دیگر...

19 Class تنظیماتی که در بالا اعمال کردید ،واضح است که به تمامی کلاینت های موجود در یک scope اعمال می شود اما اگر بخواهید کلاینت های یک scope تنظیمات متفاوتی را دریافت کند می بایست برای آنها class تعریف کرد...

20 انواع class Vendor class : این تنظیمات مربوط به فروشندگان سیستم عامل مانند ماکروسافت می باشد و می تواند یک سری ویژگی هارا به کلاینت ها داد مثلا فعال یا غیر فعال کردن NetBIOS بر روی TCP/IPدر کلاین هایی با سیستم عامل XP , 2000 User class : بیشتر برای جنبه های مدیریتی کاربرد دارد که می توانیم تنظیمات دلخواهی را بر روی کلاینت ها ست کنیم .

21 ساخت یک USER CLASS برای ساخت یک USER CLASS در کنسول DHCP بر روی سرور راست کلیک کنید و تب Define User Classes را انتخاب کنید . در پنجره باز شده بر روی Add کلیک کنید و نامی را برای class خود در نظر بگیرید.

22 اعمال تنظیمات بر روی class
حال ما یک class جدیدی ایجاد کرده ایم برای اینکه تنظیمات مورد نظر را بر روی آن اعمال کنیم دوباره روی Scope option راست کلیک کرده و گزینه configure options را انتخاب می کنیم . در پنجره باز شده این بار وارد تب Advanceشده و از قسمت user class کلاسی که ایجاد کرده بودیم را انتخاب و سپس تنظیمات مورد نظر را بر روی آن اعمال می کنیم.

23 اعمال کلاس ها به کلاینت ها
تا اینجای کار کلاس مورد نظرمان را ساخته و تنظیمات آن را نیز ست کرده ایم . برای این که کلاینتها از این تنظیمات استفاده کنند باید وارد سیستم هر کلاینت شویم و دستور زیر را در محیط CMD اجرا کنیم. Ipconfig/ setclassid “NIC Name”class ID Name


Download ppt "ویژگی های DHCP جلوگیری از Conflict سرعت بخشیدن به کارها مدیریت متمرکز"

Similar presentations


Ads by Google